งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University 1 152-315 Signals and Systems.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University 1 152-315 Signals and Systems."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University 1 152-315 Signals and Systems

2 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University 2 การแปลงสัญญาณแบบเวลาต่อเนื่อง  การแปลงทางเวลา 1. การเลื่อนทางเวลา (Time shifting) เกิดจากการเลื่อนทางเวลาของสัญญาณ ไปทางขวามือตามแกนเวลาด้วยเวลา วินาที สัญญาณ การหน่วงทางเวลา (time delay) การล่วงหน้าทางเวลา (time advance) เกิดจากการเลื่อนทางเวลาของสัญญาณ ไปทางซ้ายมือตามแกนเวลาด้วยเวลา วินาที สัญญาณ

3 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University 3 2. การพับกลับทางเวลา (Time folding) เกิดจากการพับกลับทางเวลาของสัญญาณ สัญญาณ กำหนดให้ตำแหน่งเวลา เป็นจุดอ้างอิง สัญญาณ เกิดจากการสลับที่กันของสัญญาณ ระหว่างเวลาค่าบวกและเวลาค่าลบ

4 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University 4 3. การสเกลเวลา (Time Scaling)  สัญญาณ เกิดจากการสเกลทางเวลาของสัญญาณ ด้วยค่าคงที่เท่า วินาทีเป็นจุดอ้างอิง  ให้จุดเวลา  การบีบสัญญาณ (Compress) เกิดจากการยืดบนแกนเวลาออกไป เป็น เท่า  การยืด (Stretch) สัญญาณ สัญญาณ เกิดจากการบีบสัญญาณบนแกนเวลา เข้ามาเท่า ถ้า สัญญาณ

5 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University 5  การแปลงทางขนาด 1. การพับกลับทางขนาด (amplitude folding) เมื่อสัญญาณ x(t) ถูกพับกลับทางขนาดแทนด้วย –x(t) เกิดการพับกลับทางขนาดจากค่าบวกเป็นค่าลบ และจากค่าลบเป็นค่าบวก 3. การสเกลขนาด (amplitude scaling) เมื่อ เกิดจากการลดขนาดของสัญญาณ x(t) ลง เท่า  การลดทอนสัญญาณ (signal attenuation) เมื่อ เกิดจากการขยายขนาดของ สัญญาณ x(t) ขึ้น เท่า  การขยายสัญญาณ (signal amplification)

6 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University 6 3. การเลื่อนทางขนาด (amplitude shifting) เกิดจากการยกระดับทางขนาดของสัญญาณ x(t) ลงมา หน่วย เกิดจากการยกระดับทางขนาดของสัญญาณ x(t) ขึ้นไป หน่วย ถ้า

7 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University 7 ตัวอย่าง วิธีทำ จากสัญญาณในรูป ( ก ) จงทำการแปลง ทั้งเวลาและขนาด เลื่อนทางเวลาไปทางขวามือ 1 วินาทีของ สัญญาณ x(t) เลื่อนทางเวลาไปทางซ้ายมือ 1 วินาที ของสัญญาณ x(t) พับกลับทางเวลาของ สัญญาณ x(t)

8 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University 8 สเกลทางขนาด 2 เท่าของ สัญญาณ x(t) สเกลทางเวลายืด ออกเป็น 2 เท่าของ สัญญาณ x(t) สเกลทางเวลาบีบ สัญญาณเป็น 2 เท่าของ สัญญาณ x(t) สเกลทางขนาด 0.5 เท่า ของสัญญาณ x(t) ตัวอย่างการแปลงทางเวลาและขนาด ของสัญญาณ x(t)

9 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University 9 ตัวอย่างการแปลงทางเวลาและขนาดของ สัญญาณ x(t) การเลื่อนขึ้นทางขนาดของ สัญญาณ x(t) การเลื่อนลงทางขนาดของ สัญญาณ x(t) การพับกลับทางขนาดของ สัญญาณ x(t)

10 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University 10 จากสัญญาณ x(t) ในรูป ( ก ) วิธีทำ จงวาดรูปสัญญาณ x(t)= – 2x(-2t+2)+2 ขั้นตอนการแปลงของสัญญาณ x(t) ตัวอย่าง 1. เลื่อนทางเวลาไปทางซ้ายมือ 2 วินาที 2. พับกลับทางเวลา

11 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University 11 ขั้นตอนการแปลงของสัญญาณ x(t) 3. สเกลทางเวลา 4. พับกลับทางขนาด 5. สเกลทางขนาด 6. เลื่อนทางขนาดโดยยกขึ้นมา

12 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University 12 ตรวจสอบความถูกต้อง โดยใช้คณิตศาสตร์

13 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University 13 คุณลักษณะของสัญญาณ สัญญาณกำหนดได้  เขียนอยู่ในรูปของฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ได้ สัญญาณแบบสุ่มหรือสัญญาณตามยถากรรม  ไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนในการอธิบายพฤติกรรมของสัญญาณ  ไม่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์  อธิบายโดยใช้ทฤษฎีทางสถิติเช่น สัญญาณรบกวน สัญญาณสมมาตรคู่ สัญญาณสมมาตรคี่

14 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University 14 สัญญาณสมมาตรคู่ สัญญาณสมมาตรคี่ สัญญาณสมมาตรคู่ สัญญาณต่อเนื่อง odd= คี่ Even= คู่

15 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University 15 กำหนดให้สัญญาณ x(t) ดังรูป ( ก ) จงหาสัญญาณสมมาตรคู่และสัญญาณสมมาตรคี่ของสัญญาณ x(t) ตัวอย่าง การพับกลับทางเวลา โจทย์

16 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University 16 สัญญาณมีคาบเวลา มีรูปร่างของสัญญาณวนซ้ำรูปเดิมทุกๆ T วินาที x(t) เป็นสัญญาณที่มีคาบเวลา T,T > 0, n =  1,  2, ….. คือค่า T ที่น้อยที่สุดคาบเวลามูลฐาน ความถี่มูลฐานส่วนกลับของคาบเวลามูลฐาน ความถี่เชิงมุมมูลฐาน

17 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University 17 ตัวอย่าง จากรูปจงหาค่าความถี่มูลฐานในหน่วย Hz วิธีทำ วินาที สัญญาณมีคาบเวลาที่นำมารวมกัน มีค่าคาบเวลาต่างกัน จะเป็นสัญญาณที่มีคาบเวลาเมื่อ อัตราส่วนของค่าคาบเวลาของสัญญาณเหล่านั้นต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น

18 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University 18 ตัวอย่าง จงวิเคราะห์ว่าสัญญาณต่อไปนี้มีคาบเวลาหรือไม่ เป็นสัญญาณมีคาบเวลา เป็นสัญญาณไม่มีคาบเวลา สัญญาณไม่มีคาบเวลา สัญญาณที่มีคุณสมบัติตรงข้ามกับสัญญาณมีคาบเวลา วิธีทำ Sin(A+B)=sinAcos B+cosAsinB

19 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University 19 ตัวอย่าง เป็นสัญญาณมีคาบเวลาหรือไม่ วิธีทำ สัญญาณ y(t) มีคาบเวลา

20 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University 20  สัญญาณที่มีเหตุมีผลในการเกิดขึ้น x(t) เป็นสัญญาณแบบคอแซล นั่นคือ x(t) = 0 เมื่อ t < 0 วินาที สัญญาณแบบไม่มีคอแซล สัญญาณแบบคอแซล สัญญาณที่ไม่เป็นจริง  สัญญาณในความเป็นจริง ตัวอย่าง

21 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University 21 สัญญาณพลังงานและสัญญาณกำลังไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า พลังงาน นอร์มาไลซ์ให้ R มีค่าเท่ากับ 1 โอห์ม พลังงานนอร์มาไลซ์ กำลังไฟฟ้านอร์มาไลซ์

22 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University 22 สัญญาณ x(t) จะเป็นสัญญาณพลังงาน ก็ต่อเมื่อ สัญญาณ x(t) จะเป็นสัญญาณกำลังงาน ก็ต่อเมื่อ ตัวอย่าง จากฟังก์ชันที่กำหนดให้เป็นสัญญาณพลังงานหรือสัญญาณกำลังไฟฟ้าและมีค่าเท่าใด เป็นสัญญาณพลังงาน วิธีทำ

23 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University 23 ทำการแบ่งเวลาของสัญญาณเป็น n ช่วงคาบเวลา ในเวลา 1 ช่วงคาบเวลา ตัวอย่าง จากฟังก์ชันที่กำหนดให้เป็นสัญญาณพลังงานหรือสัญญาณกำลังไฟฟ้าและมีค่าเท่าใด วิธีทำ ใน n ช่วงคาบเวลา X(t) เป็นสัญญาณกำลังงานเสมอ

24 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University 24 ตัวอย่าง จากฟังก์ชันที่กำหนดให้เป็นสัญญาณพลังงานหรือสัญญาณกำลังไฟฟ้าและมีค่าเท่าใด วิธีทำ สัญญาณมีคาบเวลาเป็น จึงเป็นสัญญาณมีคาบ และเป็นสัญญาณกำลังงาน

25 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University 25 ตัวอย่าง จากฟังก์ชันที่กำหนดให้เป็นสัญญาณพลังงานหรือสัญญาณกำลังไฟฟ้าและมีค่าเท่าใด วิธีทำ สัญญาณมีคาบเวลาเป็น จึงเป็นสัญญาณมีคาบ และเป็นสัญญาณกำลังงาน


ดาวน์โหลด ppt Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University 1 152-315 Signals and Systems.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google