งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 สัปดาห์ที่ 5 Three Phase System ระบบไฟฟ้าสามเฟส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 สัปดาห์ที่ 5 Three Phase System ระบบไฟฟ้าสามเฟส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 สัปดาห์ที่ 5 Three Phase System ระบบไฟฟ้าสามเฟส

2 2 จุดประสงค์การเรียนรู้ ศึกษาคุณลักษณะของวงจรสามเฟส ที่ใช้ในการกำเนิด, ส่งและจำหน่ายพลังงานไปสู่ โหลดอย่างง่าย

3 3 ทำไมต้องศึกษาระบบไฟฟ้าสามเฟส ทำไมต้องศึกษาระบบไฟฟ้าสามเฟส   การใช้งานโดยทั่วไปเป็นระบบไฟฟ้าสามเฟสสมดุล เนื่องจากกำลังไฟฟ้าที่จ่ายมีค่าคงที่สม่ำเสมอ   สายส่งกำลังในระบบสามเฟสใช้ทองแดงน้อยกว่าสาย ส่งเฟสเดียวที่สมมูลกัน   อุปกรณ์ต่างๆของระบบไฟฟ้าสามเฟสมีขนาดใหญ่และมี ประสิทธิภาพ   สร้างสถานีจ่ายกำลังในราคาถูกกว่าระบบเฟสเดียว  ใช้ไฟฟ้าเฟสเดียวจากระบบไฟฟ้าสามเฟสได้

4 4 แรงดัน V ab หมายถึงศักย์ไฟฟ้าที่จุด a เทียบกับจุด b กระแส I = I ab เป็นกระแสที่ไหลผ่านจากโหนด a ไปยังโหนด b

5 5 (ก) จงหาค่าแรงดันตกคร่อมที่ตัวต้านทาน, เมื่อศักย์ไฟฟ้าที่ขั้ว A, (ข) จงหากระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทาน ศักย์ไฟฟ้าที่ขั้ว B, Voltage Current

6 6 กำลังไฟฟ้าที่เวลาใดๆของสัญญาณ กำหนดให้ สูตรตรีโกณ เมื่อ

7 7 V และ จงหา กำหนดให้ กระแสเฟสเซอร์ แรงดันเฟสเซอร์ กระแสที่แปรตามเวลา กำลังไฟฟ้าที่เวลาใดๆ W ไปยังหน้าที่ 16 ตัวอย่างที่ 5

8 8 ระบบไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านพักอาศัยทั่วไปในประเทศไทยมีค่า แรงดัน 220 V หมายถึงแรงดัน  ความถี่เท่าไร เป็นแรงดันอาร์เอ็มเอส ส่วนแรงดันยอดคลื่น สมการของแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับหรือสัญญาณไซน์ที่ความถี่ 50 Hz

9 9 การลำดับเฟสแบบบวก (positive phase sequence) หรือการลำดับเฟส abc การลำดับเฟสแบบลบ (negative phase sequence) หรือการลำดับเฟส acb แรงดันเฟส (Phase voltage) แรงดันระหว่างสายหรือแรงดันไลน์ (Line – to – line voltage)

10 10

11 11 เมื่อ

12 12 จงหาค่าแรงดันต่างๆกำหนดให้แหล่งจ่ายไฟฟ้าสามเฟสสมดุลมี แรงดันเฟส a เป็นแรงดันอ้างอิง แรงดันเฟส c แรงดันเฟส b วิธีทำ หาแรงดันเฟสเซอร์ของเฟส b,c หาแรงดันที่เวลาใดๆของเฟส a,b,c

13 13  ผลรวมแรงดันเฟสเซอร์ของแรงดันเฟสแต่ละเฟสมีค่าเป็นศูนย์ กำหนดให้แรงดัน เป็นแรงดันอ้างอิง ลำดับเฟสแบบบวก ขนาดและเฟส ไปยังหน้าที่ 22

14 14 สูตรตรีโกณ  ผลรวมของแรงดันเฟสที่แปรตามเวลาของสัญญาณไซน์มีค่าเป็นศูนย์

15 15 แรงดันเฟสที่เวลาใดๆของระบบไฟฟ้าสามเฟส กระแสที่จ่ายโดยแหล่งจ่ายไปยังโหลด กำลังไฟฟ้าที่เวลาใดๆของระบบไฟฟ้าเฟสเดียว

16 16 สูตรตรีโกณ

17 17 จงหากำลังไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าสามเฟสสมดุล ลำดับเฟสแบบบวก กำหนดให้เฟส a เป็นเฟสอ้างอิง ไปยังหน้าที่ 6 ตัวอย่างที่ 2

18 18

19 19

20 20

21 21 กำหนดให้ หาแรงดันไลน์

22 22 เฟสเซอร์ไดอะแกรมของแรงดันเฟสและแรงดันไลน์ ของระบบสามเฟสสมดุลต่อแบบวาย สมการความสัมพันธ์ของแรงดันไลน์และแรงดันเฟส มุมเฟส ขนาด

23 23 พิจารณาที่เฟส a ที่เฟส c ที่เฟส b กระแสที่ไหลในสายนิวทรัล ไปยังหน้า ที 12

24 24  สถานีส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าจะใช้ระบบไฟฟ้าแบบสามเฟสสมดุล  ให้กำลังไฟฟ้าที่ราบเรียบกว่าระบบไฟฟ้าเฟสเดียว  การวิเคราะห์วงจรระบบสมดุลพิจารณาต่อเฟสง่ายในหา ความสัมพันธ์ของแรงดันและกระแส  การลำดับเฟส(1)ลำดับเฟสแบบบวก(2)การลำดับเฟสแบบลบ  แรงดันประกอบด้วยคือ แรงดันเฟสและแรงดันระหว่างสาย  การเชื่อมต่อแหล่งจ่ายและโหลดแบบต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt 1 สัปดาห์ที่ 5 Three Phase System ระบบไฟฟ้าสามเฟส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google