งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัปดาห์ที่ 5 ระบบไฟฟ้าสามเฟส Three Phase System.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัปดาห์ที่ 5 ระบบไฟฟ้าสามเฟส Three Phase System."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัปดาห์ที่ 5 ระบบไฟฟ้าสามเฟส Three Phase System

2 ระบบไฟฟ้าสามเฟส จุดประสงค์การเรียนรู้
ศึกษาคุณลักษณะของวงจรสามเฟส ที่ใช้ในการกำเนิด, ส่งและจำหน่ายพลังงานไปสู่ โหลดอย่างง่าย

3 ระบบไฟฟ้าสามเฟส ทำไมต้องศึกษาระบบไฟฟ้าสามเฟส
การใช้งานโดยทั่วไปเป็นระบบไฟฟ้าสามเฟสสมดุลเนื่องจากกำลังไฟฟ้าที่จ่ายมีค่าคงที่สม่ำเสมอ อุปกรณ์ต่างๆของระบบไฟฟ้าสามเฟสมีขนาดใหญ่และมี ประสิทธิภาพ สร้างสถานีจ่ายกำลังในราคาถูกกว่าระบบเฟสเดียว สายส่งกำลังในระบบสามเฟสใช้ทองแดงน้อยกว่าสายส่งเฟสเดียวที่สมมูลกัน ใช้ไฟฟ้าเฟสเดียวจากระบบไฟฟ้าสามเฟสได้

4 ตัวห้อยของแรงดันและกระแสของอุปกรณ์สองขั้ว
แรงดัน Vab หมายถึงศักย์ไฟฟ้าที่จุด a เทียบกับจุด b กระแส I = Iab เป็นกระแสที่ไหลผ่านจากโหนด a ไปยังโหนด b

5 ตัวอย่างที่ 1 Voltage Current
ศักย์ไฟฟ้าที่ขั้ว B, (ข) จงหากระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทาน Voltage Current

6 ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว กำลังไฟฟ้าที่เวลาใดๆของสัญญาณ กำหนดให้ สูตรตรีโกณ
เมื่อ

7 ตัวอย่างที่ 2 กำหนดให้ V และ จงหา แรงดันเฟสเซอร์ กระแสเฟสเซอร์
กระแสที่แปรตามเวลา กำลังไฟฟ้าที่เวลาใดๆ W ไปยังหน้าที่16 ตัวอย่างที่ 5

8 ตัวอย่างที่ 3 ระบบไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านพักอาศัยทั่วไปในประเทศไทยมีค่าแรงดัน 220 V หมายถึงแรงดัน  ความถี่เท่าไร ตอบ เป็นแรงดันอาร์เอ็มเอส ส่วนแรงดันยอดคลื่น สมการของแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับหรือสัญญาณไซน์ที่ความถี่ 50 Hz

9 แหล่งจ่ายแรงดันสามเฟสแบบสมดุล
แรงดันเฟส (Phase voltage) แรงดันระหว่างสายหรือแรงดันไลน์ (Line – to – line voltage) ความสัมพันธ์ของแรงดันเเต่ละเฟส การลำดับเฟสแบบบวก (positive phase sequence) หรือการลำดับเฟส abc การลำดับเฟสแบบลบ (negative phase sequence) หรือการลำดับเฟส acb

10 เฟสเซอร์ไดอะแกรมของการลำดับเฟส

11 รูปคลื่นความสัมพันธ์ของแรงดันไฟฟ้าสามเฟส
เมื่อ ความสัมพันธ์ของแรงดันเฟสในโดเมนเวลา

12 ตัวอย่างที่ 4 หาแรงดันเฟสเซอร์ของเฟส b,c วิธีทำ แรงดันเฟส b
จงหาค่าแรงดันต่างๆกำหนดให้แหล่งจ่ายไฟฟ้าสามเฟสสมดุลมี แรงดันเฟส a เป็นแรงดันอ้างอิง หาแรงดันเฟสเซอร์ของเฟส b,c วิธีทำ แรงดันเฟส b แรงดันเฟส c หาแรงดันที่เวลาใดๆของเฟส a,b,c

13 คุณสมบัติระบบไฟฟ้าสามเฟสที่สมดุล
ผลรวมแรงดันเฟสเซอร์ของแรงดันเฟสแต่ละเฟสมีค่าเป็นศูนย์ ขนาดและเฟส กำหนดให้แรงดัน เป็นแรงดันอ้างอิง ลำดับเฟสแบบบวก ไปยังหน้าที่22

14 คุณสมบัติระบบไฟฟ้าสามเฟสที่สมดุล
ผลรวมของแรงดันเฟสที่แปรตามเวลาของสัญญาณไซน์มีค่าเป็นศูนย์ สูตรตรีโกณ

15 การเปรียบเทียบกำลังไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าเฟสเดียวและระบบไฟฟ้าสามเฟส
กำลังไฟฟ้าที่เวลาใดๆของระบบไฟฟ้าเฟสเดียว แรงดันเฟสที่เวลาใดๆของระบบไฟฟ้าสามเฟส กระแสที่จ่ายโดยแหล่งจ่ายไปยังโหลด

16 การพิสูจน์กำลังไฟฟ้าที่เวลาใดๆของระบบไฟฟ้าสามเฟส
สูตรตรีโกณ

17 ตัวอย่างที่ 5 จงหากำลังไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าสามเฟสสมดุล ลำดับเฟสแบบบวก กำหนดให้เฟส a เป็นเฟสอ้างอิง วิธีทำ ไปยังหน้าที่ 6 ตัวอย่างที่2

18 การเชื่อมต่อแหล่งจ่ายและโหลด

19 การเชื่อมต่อแหล่งจ่ายและโหลด

20 การเชื่อมต่อแหล่งจ่ายและโหลดที่สมดุลแบบ Y- Y

21 การพิสูจน์ความสัมพันธ์ของแรงดันไลน์และแรงดันเฟสของ Y-Y
กำหนดให้ หาแรงดันไลน์ หาแรงดันไลน์

22 เฟสเซอร์ไดอะแกรมของแรงดันเฟสและแรงดันไลน์ ของระบบสามเฟสสมดุลต่อแบบวาย
สมการความสัมพันธ์ของแรงดันไลน์และแรงดันเฟส ขนาด มุมเฟส

23 การค่าของกระแสต่อเฟสในระบบไฟฟ้าสามเฟสสมดุล
พิจารณาที่เฟส a ที่เฟส b กระแสที่ไหลในสายนิวทรัล ที่เฟส c ไปยังหน้าที12

24 สรุปเนื้อหาในสัปดาห์ที่ 5
สถานีส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าจะใช้ระบบไฟฟ้าแบบสามเฟสสมดุล ให้กำลังไฟฟ้าที่ราบเรียบกว่าระบบไฟฟ้าเฟสเดียว แรงดันประกอบด้วยคือ แรงดันเฟสและแรงดันระหว่างสาย การลำดับเฟส(1)ลำดับเฟสแบบบวก(2)การลำดับเฟสแบบลบ การวิเคราะห์วงจรระบบสมดุลพิจารณาต่อเฟสง่ายในหา ความสัมพันธ์ของแรงดันและกระแส การเชื่อมต่อแหล่งจ่ายและโหลดแบบต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt สัปดาห์ที่ 5 ระบบไฟฟ้าสามเฟส Three Phase System.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google