งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 จุดประสงค์การเรียนรู้  สามารถแปลงวงจรจากโดเมนเวลาเป็นโดเมนความถี่เชิงซ้อนได้  สามารถวิเคราะห์วงจรโดยการใช้การแปลงลาปลาซ และการแปลงลาปลาซผกผันได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 จุดประสงค์การเรียนรู้  สามารถแปลงวงจรจากโดเมนเวลาเป็นโดเมนความถี่เชิงซ้อนได้  สามารถวิเคราะห์วงจรโดยการใช้การแปลงลาปลาซ และการแปลงลาปลาซผกผันได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2 จุดประสงค์การเรียนรู้  สามารถแปลงวงจรจากโดเมนเวลาเป็นโดเมนความถี่เชิงซ้อนได้  สามารถวิเคราะห์วงจรโดยการใช้การแปลงลาปลาซ และการแปลงลาปลาซผกผันได้  ใช้การวิเคราะห์โดยใช้การแบ่งแรงดัน และการแบ่งกระแสมาประยุกต์ ในการวิเคราะห์วงจรได้  หาความสัมพันธ์ของฟังก์ชันถ่ายโอนได้

3 3  การวิเคราะห์วงจรที่ประกอบด้วย  แหล่งจ่ายอิสระ  ตัวต้านทาน  ตัวเหนี่ยวนำ  ตัวเก็บประจุ เนื้อหา  ฟังก์ชันถ่ายโอน  อิมพิแดนซ์  บทสรุป

4 4 กระแสที่ไหลผ่านตัวเหนี่ยวนำ การวิเคราะห์วงจรที่ประกอบด้วยอุปกรณ์สะสมพลังงาน ขั้นตอนในการวิเคราะห์วงจรของสมการเชิงอนุพันธ์โดยใช้วิธีการแปลงลาปลาซ  กำหนดตัวแปรในวงจรตัวอย่าง  เขียนสมการเชิงอนุพันธ์ของวงจร  แปลงลาปลาซสมการเชิงอนุพันธ์  แก้สมการโดยวิธีการของโดเมน s เพื่อหาค่าตัวแปรที่ไม่ทราบค่า  แก้สมการโดยวิธีการแปลงลาปลาซผกผันเพื่อหาค่าตัวแปร  เปิดตารางลาปลาซเพื่อหาค่าตัวแปรที่แปรตามเวลาตามต้องการ แรงดันที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ ตัวเก็บประจุ กำหนดค่าเริ่มต้นของตัวแปรในวงจร ใช้การแยกเศษส่วนย่อย ใช้กฎของคาร์เมอร์ (Cramer’s rule)

5 5 จงวิเคราะห์หากระแส ตัวอย่างที่ 1กำหนดให้ค่าเริ่มต้นของกระแสที่ไหลผ่านตัวเหนี่ยวนำ วิธีทำ เขียนสมการเชิงอนุพันธ์ของแรงดันในลูป โดยใช้ KVL แปลงลาปลาซ แปลงลาปลาซแหล่งจ่ายแรงดัน ค่าพารามิเตอร์ต่างๆที่กำหนด

6 6 ใช้การแยกเศษส่วนย่อยเพื่อหาค่ากระแส เปิดตารางลาปลาซ ตารางที่ 5.1 เพื่อหาค่ากระแส แทนค่า หาค่าของ และ

7 7 จงวิเคราะห์หากระแส และแรงดัน เมื่อแหล่งจ่ายแรงดันเป็น กำหนดให้และ ตัวอย่างที่ 2 KVL ในลูปกระแส วิธีทำ สมการกระแสของตัวเก็บประจุ แทนค่าแหล่งจ่ายแรงดันในโดเมน s แปลงลาปลาซ แทนค่าพารามิเตอร์ต่างๆ

8 8 ค่ากระแสในโดเมน s แยกเศษส่วนย่อย เปิดตารางลาปลาซ

9 9 ค่าแรงดันในโดเมน s

10 10 อิมพิแดนซ์ในโดเมนความถี่เชิงซ้อนหรือโดเมน s ต่อกระแสในโดเมน s, ฟังก์ชันถ่ายโอนและอิมพิแดนซ์ ฟังก์ชันถ่ายโอน (Transfer function :H(s)) คืออัตราส่วนของแรงดันหรือกระแสในวงจรต่อแหล่งจ่ายแรงดันหรือแหล่ง จ่ายกระแสในโดเมนความถี่เชิงซ้อนหรือโดเมน s โดยที่เงื่อนไขเริ่มต้นเป็นศูนย์ อิมพิแดนซ์ในโดเมนความถี่ คืออัตราส่วนของแรงดันเฟสเซอร์ ต่อกระแส เฟสเซอร์หน่วยเป็นโอห์ม คืออัตราส่วนของแรงดันในโดเมน s, โดยที่อุปกรณ์ไม่มีการสะสมพลังงาน แอดมิดแตนซ์ (Admittance) ในโดเมนความถี่เชิงซ้อนเป็นส่วนกลับของค่าอิมพิแดนซ์

11 11 กรณีตัวต้านทาน ความสัมพันธ์ของแรงดันและกระแส แปลงลาปลาซ อิมพิแดนซ์ กรณีตัวเหนี่ยวนำไม่พิจารณาการสะสมพลังงานในตัวเหนี่ยวนำ แปลงลาปลาซโดยที่เงื่อนไขเริ่มต้นเป็นศูนย์ อิมพิแดนซ์ ความสัมพันธ์ของแรงดันและกระแส

12 12 กรณีตัวเก็บประจุไม่พิจารณาการสะสมพลังงานในตัวเก็บประจุ ความสัมพันธ์ของแรงดันและกระแส แปลงลาปลาซโดยที่เงื่อนไขเริ่มต้นเป็นศูนย์ อิมพิแดนซ์

13 13 (ก)ฟังก์ชันถ่ายโอนเมื่อกำหนดให้แรงดันเอาท์พุทคือแรงดันตกคร่อมตัวต้านทาน และแรงดันอินพุทคือแหล่งจ่ายแรงดัน กำหนดให้ และแหล่งจ่ายแรงดันเป็นฟังก์ชันขั้นหนึ่งหน่วย ตัวอย่างที่ 3 ( ข ) จงหาค่าของโพล (Pole) และศูนย์ (Zero) ของฟังก์ชันถ่ายโอน ( ค ) จงหาแรงดัน

14 14 KVL ในลูปกระแส วิธีทำ แรงดันที่ตกคร่อมตัวต้านทาน ค่าของศูนย์ ค่าของโพล ฟังก์ชันถ่ายโอน

15 15 แทนค่า แปลงลาปลาซ แหล่งจ่ายแรงดัน ใช้แยกเศษส่วนย่อย แรงดันตกคร่อมตัวต้านทานในโดเมน s เปิดตารางลาปลาซ

16 16 ตัวอย่างที่ 4 (ก)จงหาฟังก์ชันถ่ายโอนกำหนดให้แรงดันเอาท์พุทคือแรงดันตกคร่อมตัวต้านทาน และแรงดันอินพุทคือแหล่งจ่ายแรงดัน กำหนดให้ และแหล่งจ่ายแรงดันเป็นสัญญาณอิมพัลส์หนึ่งหน่วย (ค)จงหาค่าของโพล (Pole) และศูนย์ (Zero) ของฟังก์ชันถ่ายโอน (ข)จงหาแรงดัน

17 17 อิมพิแดนซ์สมมูล ใช้การแบ่งแรงดันเพื่อหาค่าแรงดัน ฟังก์ชันถ่ายโอน

18 18 แทนค่าแหล่งจ่ายในโดเมน s คือ ค่าของศูนย์ ค่าของโพล และ ฟังก์ชันถ่ายโอน เปิดตารางที่ 5.1 เพื่อหาค่าแรงดันเอาท์พุทในโดเมนเวลา

19 19 ที่ไม่พิจารณาถึงเงื่อนไขเริ่มต้นของอุปกรณ์สะสมพลังงาน บทสรุปสัปดาห์ที่ 9  ประยุกต์ใช้การแปลงลาปลาซเพื่อใช้ในการวิเคราะห์วงจร  อธิบายการแปลงอุปกรณ์ต่างๆในโดเมนเวลาให้เป็นโดเมน s  ใช้เทคนิคการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงมาใช้ในการแก้ปัญหา  หาความสัมพันธ์ของเอาท์พุทและอินพุทของวงจรหรือที่เรียกว่าฟังก์ชันถ่ายโอน การวิเคราะห์วงจรในโดเมน s  หาค่าศูนย์และค่าโพลของฟังก์ชันถ่ายโอน


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 จุดประสงค์การเรียนรู้  สามารถแปลงวงจรจากโดเมนเวลาเป็นโดเมนความถี่เชิงซ้อนได้  สามารถวิเคราะห์วงจรโดยการใช้การแปลงลาปลาซ และการแปลงลาปลาซผกผันได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google