งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2  สามารถวิเคราะห์วงจรแบบโหนดโดยใช้เฟสเซอร์ได้  สามารถวิเคราะห์วงจรแบบลูป (เมช) โดยใช้เฟสเซอร์ได้  นำทฤษฎีต่างๆ ได้แก่ทฤษฎีการวางซ้อน ทฤษฎีของเทวินินและนอร์ตันมาใช้ในการวิเคราะห์วงจร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2  สามารถวิเคราะห์วงจรแบบโหนดโดยใช้เฟสเซอร์ได้  สามารถวิเคราะห์วงจรแบบลูป (เมช) โดยใช้เฟสเซอร์ได้  นำทฤษฎีต่างๆ ได้แก่ทฤษฎีการวางซ้อน ทฤษฎีของเทวินินและนอร์ตันมาใช้ในการวิเคราะห์วงจร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2  สามารถวิเคราะห์วงจรแบบโหนดโดยใช้เฟสเซอร์ได้  สามารถวิเคราะห์วงจรแบบลูป (เมช) โดยใช้เฟสเซอร์ได้  นำทฤษฎีต่างๆ ได้แก่ทฤษฎีการวางซ้อน ทฤษฎีของเทวินินและนอร์ตันมาใช้ในการวิเคราะห์วงจร ที่แหล่งจ่ายเป็นสัญญาณไซน์ได้ จุดประสงค์การเรียนรู้

3 3  การวิเคราะห์แบบโหนด  การวิเคราะห์แบบเมช  การใช้ทฤษฎีการวางซ้อน  การใช้ทฤษฎีเทวินินและนอร์ตัน เนื้อหา  การวิเคราะห์วงจรโดยใช้เฟสเซอร์  บทสรุป

4 4 การวิเคราะห์วงจรโดยใช้เฟสเซอร์ ขั้นตอนการวิเคราะห์วงจร  แปลงวงจรจากโดเมนเวลาเป็นโดเมนความถี่  วิเคราะห์วงจรเช่นเดียวกับวงจรไฟฟ้ากระแสตรง  ใช้กฎของโอห์ม  ใช้กฎของเคอร์ชอฟฟ์  การแบ่งกระแส  การแบ่งแรงดัน  ใช้การวิเคราะห์แบบโหนดและการวิเคราะห์แบบเมช  ทฤษฎีการวางซ้อน  ทฤษฎีของเทวินินและนอร์ตัน  แปลงกลับเป็นโดเมนเวลา

5 5 ตัวอย่างที่ 13 จงหากระแสที่สภาวะคงตัว เมื่อแหล่งจ่ายแรงดันมีค่าเป็น เฟสเซอร์ของแหล่งจ่าย อิมพิแดนซ์ของตัวเหนี่ยวนำ อิมพิแดนซ์ของตัวเก็บประจุ = = ค่าอิมพิแดนซ์สมมูล วิธีทำ

6 6 หากระแสเฟสเซอร์ ใช้กฎของโอห์ม = หากระแส โดยใช้การแบ่งกระแส = กระแสในโดเมนเวลา = = A A ตัวอย่างที่ 13

7 7 ตัวอย่างที่ 14 จงหาแรงดันที่สภาวะคงตัว กำหนดให้แหล่งจ่ายกระแส A เฟสเซอร์ของแหล่งจ่าย ค่าอิมพิแดนซ์ของตัวเหนี่ยวนำ ค่าอิมพิแดนซ์ของตัวเก็บประจุ =

8 8 อิมพิแดนซ์สมมูล แรงดันเฟสเซอร์ แรงดันที่แปรตามเวลา V ตัวอย่างที่ 14

9 9 ตัวอย่างที่ 15 จงหาแรงดัน เมื่อ และ ( ก ) การวิเคราะห์แรงดันโหนด ( ข ) การวิเคราะห์กระแสเมช โดยวิธี เฟสเซอร์ของแหล่งจ่ายกระแสเป็น º อิมพิแดนซ์ของตัวเก็บประจุ

10 10 อิมพิแดนซ์ของตัวเหนี่ยวนำ ค่าอิมพิแดนซ์สมมูล KCL ที่โหนด ตัวอย่างที่ 15

11 11 ใช้ KCLที่โหนด เขียนเมตริกซ์ หาแรงดันที่โหนด แรงดันที่แปรตามเวลามีค่าเป็น V det การวิเคราะห์แรงดันโหนด ตัวอย่างที่ 15

12 12 KVLที่เมช การวิเคราะห์กระแสเมช แรงดันที่โหนด ที่แปรตามเวลา ) V ตัวอย่างที่ 15

13 13 ตัวอย่างที่ 16 จงใช้ทฤษฎีการวางซ้อนเพื่อหาค่ากระแสที่สภาวะคงตัว กำหนดให้ V และ V ค่ากระแส วิธีทำ หากระแส และ

14 14 หากระแส กระแส ตัวอย่างที่ 16

15 15 ตัวอย่างที่ 17(ก) จงเขียนแทนด้วยวงจรสมมูลเทวินินที่ประกอบด้วยแหล่งจ่ายแรงดัน ต่ออนุกรมกับอิมพิแดนซ์ ทางด้านซ้ายมือของขั้ว a-b (ข) จงเขียนแทนด้วยวงจรสมมูลนอร์ตันที่ประกอบด้วยแหล่งจ่ายกระแส ต่อขนานกับอิมพิแดนซ์ โดยที่ ทางด้านซ้ายมือของขั้ว a-b

16 16 วิธีทำหาแรงดัน KCL ที่โหนด a ตัวอย่างที่ 17

17 17 หากระแส หาอิมพิแดนซ์สมมูลของเทวินินและนอร์ตัน วงจรสมมูลเทวินิน วงจรสมมูลนอร์ตัน ตัวอย่างที่ 17

18 18 บทสรุปสัปดาห์ที่ 2 การวิเคราะห์สัญญาณไซน์ที่สภาวะคงตัว  การวิเคราะห์แบบโหนด  การวิเคราะห์แบบเมช  การใช้ทฤษฎีการวางซ้อน  การใช้ทฤษฎีเทวินินและนอร์ตัน  การวิเคราะห์วงจรใช้การวิเคราะห์เช่นเดียวกับไฟฟ้ากระแสตรง  ผลตอบสนองที่ได้จะทำการแปลงกลับในโดเมนเวลา  ผลตอบสนองเป็นผลตอบสนองที่สภาวะคงตัว


ดาวน์โหลด ppt 1. 2  สามารถวิเคราะห์วงจรแบบโหนดโดยใช้เฟสเซอร์ได้  สามารถวิเคราะห์วงจรแบบลูป (เมช) โดยใช้เฟสเซอร์ได้  นำทฤษฎีต่างๆ ได้แก่ทฤษฎีการวางซ้อน ทฤษฎีของเทวินินและนอร์ตันมาใช้ในการวิเคราะห์วงจร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google