งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Sinusiodal Steady-State Analysis

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Sinusiodal Steady-State Analysis"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Sinusiodal Steady-State Analysis
สัปดาห์ที่ 2 การวิเคราะห์สัญญาณไซน์ที่สภาวะคงตัว Sinusiodal Steady-State Analysis (Part II)

2 จุดประสงค์การเรียนรู้
สามารถวิเคราะห์วงจรแบบโหนดโดยใช้เฟสเซอร์ได้ สามารถวิเคราะห์วงจรแบบลูป (เมช) โดยใช้เฟสเซอร์ได้ นำทฤษฎีต่างๆ ได้แก่ทฤษฎีการวางซ้อน ทฤษฎีของเทวินินและนอร์ตันมาใช้ในการวิเคราะห์วงจร ที่แหล่งจ่ายเป็นสัญญาณไซน์ได้

3 เนื้อหา การวิเคราะห์วงจรโดยใช้เฟสเซอร์ การวิเคราะห์แบบโหนด การวิเคราะห์แบบเมช การใช้ทฤษฎีการวางซ้อน การใช้ทฤษฎีเทวินินและนอร์ตัน บทสรุป

4 การวิเคราะห์วงจรโดยใช้เฟสเซอร์
ขั้นตอนการวิเคราะห์วงจร แปลงวงจรจากโดเมนเวลาเป็นโดเมนความถี่ วิเคราะห์วงจรเช่นเดียวกับวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ใช้กฎของโอห์ม ใช้กฎของเคอร์ชอฟฟ์ การแบ่งกระแส การแบ่งแรงดัน ใช้การวิเคราะห์แบบโหนดและการวิเคราะห์แบบเมช ทฤษฎีการวางซ้อน ทฤษฎีของเทวินินและนอร์ตัน แปลงกลับเป็นโดเมนเวลา

5 ตัวอย่างที่ 13 จงหากระแสที่สภาวะคงตัว
เมื่อแหล่งจ่ายแรงดันมีค่าเป็น วิธีทำ เฟสเซอร์ของแหล่งจ่าย อิมพิแดนซ์ของตัวเหนี่ยวนำ อิมพิแดนซ์ของตัวเก็บประจุ = = ค่าอิมพิแดนซ์สมมูล

6 ตัวอย่างที่ 13 หากระแสเฟสเซอร์ ใช้กฎของโอห์ม = = โดยใช้การแบ่งกระแส
กระแสในโดเมนเวลา A A

7 ตัวอย่างที่ 14 จงหาแรงดันที่สภาวะคงตัว
A กำหนดให้แหล่งจ่ายกระแส เฟสเซอร์ของแหล่งจ่าย ค่าอิมพิแดนซ์ของตัวเหนี่ยวนำ ค่าอิมพิแดนซ์ของตัวเก็บประจุ =

8 ตัวอย่างที่ 14 อิมพิแดนซ์สมมูล แรงดันเฟสเซอร์ แรงดันที่แปรตามเวลา V

9 ตัวอย่างที่ 15 จงหาแรงดัน เมื่อ
และ ตัวอย่างที่ 15 จงหาแรงดัน เมื่อ โดยวิธี (ก) การวิเคราะห์แรงดันโหนด (ข) การวิเคราะห์กระแสเมช เฟสเซอร์ของแหล่งจ่ายกระแสเป็น อิมพิแดนซ์ของตัวเก็บประจุ

10 ตัวอย่างที่ 15 อิมพิแดนซ์ของตัวเหนี่ยวนำ ค่าอิมพิแดนซ์สมมูล ค่าอิมพิแดนซ์สมมูล KCL ที่โหนด

11 ตัวอย่างที่ 15 การวิเคราะห์แรงดันโหนด ใช้ KCLที่โหนด เขียนเมตริกซ์ det หาแรงดันที่โหนด แรงดันที่แปรตามเวลามีค่าเป็น V

12 ตัวอย่างที่ 15 การวิเคราะห์กระแสเมช KVLที่เมช แรงดันที่โหนด ที่แปรตามเวลา ) V

13 ตัวอย่างที่ 16 จงใช้ทฤษฎีการวางซ้อนเพื่อหาค่ากระแสที่สภาวะคงตัว
กำหนดให้ V และ V วิธีทำ ค่ากระแส หากระแส และ และ หากระแส

14 ตัวอย่างที่ 16 หากระแส หากระแส กระแส กระแส

15 ตัวอย่างที่ 17 (ก) จงเขียนแทนด้วยวงจรสมมูลเทวินินที่ประกอบด้วยแหล่งจ่ายแรงดัน ต่ออนุกรมกับอิมพิแดนซ์ ทางด้านซ้ายมือของขั้ว a-b (ข) จงเขียนแทนด้วยวงจรสมมูลนอร์ตันที่ประกอบด้วยแหล่งจ่ายกระแส ต่อขนานกับอิมพิแดนซ์ โดยที่ ทางด้านซ้ายมือของขั้ว a-b

16 ตัวอย่างที่ 17 วิธีทำ หาแรงดัน KCL ที่โหนด a

17 ตัวอย่างที่ 17 หากระแส หาอิมพิแดนซ์สมมูลของเทวินินและนอร์ตัน วงจรสมมูลนอร์ตัน วงจรสมมูลเทวินิน

18 การวิเคราะห์สัญญาณไซน์ที่สภาวะคงตัว
บทสรุปสัปดาห์ที่ 2 การวิเคราะห์สัญญาณไซน์ที่สภาวะคงตัว การวิเคราะห์วงจรใช้การวิเคราะห์เช่นเดียวกับไฟฟ้ากระแสตรง การวิเคราะห์แบบโหนด การวิเคราะห์แบบเมช การใช้ทฤษฎีการวางซ้อน การใช้ทฤษฎีเทวินินและนอร์ตัน ผลตอบสนองที่ได้จะทำการแปลงกลับในโดเมนเวลา ผลตอบสนองเป็นผลตอบสนองที่สภาวะคงตัว


ดาวน์โหลด ppt Sinusiodal Steady-State Analysis

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google