งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศ (Information System). ระบบสารสนเทศ (Information System) เป็น การนำองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันของ ระบบมาใช้ในการรวบรวม บันทึก ประมวลผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศ (Information System). ระบบสารสนเทศ (Information System) เป็น การนำองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันของ ระบบมาใช้ในการรวบรวม บันทึก ประมวลผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารสนเทศ (Information System)

2 ระบบสารสนเทศ (Information System) เป็น การนำองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันของ ระบบมาใช้ในการรวบรวม บันทึก ประมวลผล และแจกจ่ายสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผน ควบคุม จัดการและสนับการตัดสินใจระบบสารสนเทศ (Information System)

3 การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ (input) เป็นการรวบรวมข้อมูล เพื่อเข้าการประมวลผล เช่น จำนวนชั่วโมงการทำงาน เกรดแต่ละรายวิชา การประมวลผล (process) เป็นการนำข้อมูลที่ได้จากการ นำเข้าข้อมูลมาประมวลผล เช่น เอาจำนวนชั่วโมงการ ทำงานมาคูณกับอัตราค่าจ้าง เอาเกรดแต่ละรายวิชามา คำนวณ ผลลัพธ์ ( output) เป็นการแสดงผลที่ได้จากการ ประมวลผล เช่น ค่าจ้าง เกรดเฉลี่ย โดยผลลัพธ์ที่ได้ อาจถูกส่งย้อนกลับ (feedback) เพื่อปรับปรุงการ ประมวลผลหรือการนำเข้าข้อมูล เช่น มีการป้อนข้อมูล ชั่วโมงการทำงานผิดองค์ประกอบของสารสนเทศ

4 การนำ ข้อมูลเข้า การประมวลผล ผลลัพธ์ ข้อมูลย้อนกลับ ระบบสารสนเทศ (IS) สิ่งแวดล้อมองค์กร สหภาพแรงงาน สถาบัน การเงิน ผู้ขาย ปัจจัย การผลิต รัฐบาล (นโยบาย, กฎหมาย) คู่แข่งขัน ผู้ถือหุ้น (เจ้าของกิจการ) ชุมชน โลก ลูกค้าองค์ประกอบของสารสนเทศ

5

6 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยให้สารสนเทศกระจายไปยังผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยให้สารสนเทศกระจายไปยังผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ การขยายเครือข่ายทางการค้า ขยายตลาด เช่น franchise, E-commerce การขยายเครือข่ายทางการค้า ขยายตลาด เช่น franchise, E-commerce การแข่งขันทางการค้า เช่นข้อมูลผลิตภัณฑ์ เพิ่มช่องทางจำหน่าย การแข่งขันทางการค้า เช่นข้อมูลผลิตภัณฑ์ เพิ่มช่องทางจำหน่าย การท้าทายของเศรษฐกิจโลก ผู้บริโภคมีการคำนึงบริการที่สะดวกรวดเร็ว เช่น ส่งถึงบ้าน เปิด 24 ชม. ยุคของระบบเศรษฐกิจฐานความร้ การท้าทายของเศรษฐกิจโลก ผู้บริโภคมีการคำนึงบริการที่สะดวกรวดเร็ว เช่น ส่งถึงบ้าน เปิด 24 ชม. ยุคของระบบเศรษฐกิจฐานความร้ความสำคัญของระบบสารสนเทศ

7 ถูกต้องแม่นยำ (Accurate) ปราศจากข้อผิดพลาดใด – GIGO (garbage in garbage out) สมบูรณ์ครบถ้วน (Complete) ต้องประกอบด้วยข้อเท็จจริงที่ครบถ้วน – ใบรายงานผลการเรียน (ชื่อ วิชา เกรด เกรดเทอมนี้ เกรดเฉลี่ยสะสม) เข้าใจง่าย (Simple) แสดงรายละเอียดที่จำเป็น ไม่แสดงรายละเอียด มากเกินไป ทันต่อเวลา (Timely) ต้องทันสมัย รวดเร็ว ทันต่อการใช้ตัดสินใจ เชื่อถือได้ (Reliable) ขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือของวิธีการรวบรวม ข้อมูล คุ้มราคา (Economical) ต้องประหยัด เหมาะสมกับราคา ตรวจสอบได้ (Verifiable) สามารถตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำ ข้อมูลไปใช้ได้ ยืดหยุ่น (Flexible) ในไปใช้ในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันได้ – รายงานสินค้าคงคลังใช้ทั้งพนักงานขาย(ตรวจสอบสินค้าคงเหลือ) และ ผู้จัดการฝ่ายผลิต(จะผลิตเพิ่มขึ้นเท่าใด) สอดคล้องกับความต้องการ (Relevant) สนองต่อความต้องการของ ผู้ใช้เพื่อตัดสินใจ สะดวกในการเข้าถึง (Accessible) ตามระดับสิทธิของผู้ใช้ ปลอดภัย (Secure) ปลอดภัยจากผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้าใช้คุณลักษณะของสารสนเทศ

8 ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต เช่น จองตั๋วหนังออนไลน์ ส่งเอกสารออนไลน์ ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต เช่น จองตั๋วหนังออนไลน์ ส่งเอกสารออนไลน์ ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน ช่วยสร้างทางเลือกในการแข่งขัน สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า เช่น ตรวจสอบสถานะการส่งสินค้าออนไลน์ ช่วยสร้างทางเลือกในการแข่งขัน สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า เช่น ตรวจสอบสถานะการส่งสินค้าออนไลน์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การประมวลผล การจัดเก็บข้อมูล ทำได้เร็ว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การประมวลผล การจัดเก็บข้อมูล ทำได้เร็วประโยชน์ของระบบสารสนเทศ

9 ผู้ปฏิบัติการ-ทำกิจกรรมประจำวัน (workers) เช่น พนักงานเคาน์เตอร์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ผู้บริหารระดับปฏิบัติการ(operational managers) – ดูแลการทำงานของผู้ปฏิบัติการ เช่น หัวหน้างาน ผู้บริหารระดับกลาง (middle managers) - ดูแลการทำงานของ ผู้บริหารระดับปฏิบัติการ ผู้จัดการฝ่ายขาย, จัดซื้อ ผู้บริหารสูง (Senior managers) ประธานบริษัท กรรมการผู้จัดการ ระดับปฏิบัติงาน ระดับควบคุม การปฏิบัติงาน ระดับบริหารจัดการ รับนโยบายจากผู้บริการระดับูง มาวางแผน ระดับวางแผนกลุยุทธ์ ระดับของการจัดการประเภทของระบบสารสนเทศที่ใช้ POS Terminal, TPS ข้อมูลฝากถอนเงิน ข้อมูล การลงทะเบียน MIS, DSS รายงานยอดขาย ที่ลดลงของพนักงานขาย EIS, DSS, ES ใช้ข้อมูลภายนอกองค์กร เช่น คู่แข่ง ดัชนี เศรษฐกิจระดับของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ

10 ประเภทของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศจำแนก ตามชื่อหน่วยงาน ระบบสารสนเทศจำแนก ตามหน้าที่ ระบบสารสนเทศจำแนก ตามลักษณะการดำเนินงาน ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล, ธนาคาร, โรงเรียน ระบบสารสนเทศการตลาด, ทรัพยากรมนุษย์, การผลิตและ ติดตั้ง ระบบประมวลผลรายการธุรกรรม TPS ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MIS ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ DSS ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร EIS ปัญญาประดิษฐ์และผู้เชี่ยวชาญ AI,ES ระบบสารสนเทศสำนักงาน OIS

11 องค์กรมีการดำเนินงานแตกต่างกันไป ดังนั้น ระบบ สารสนเทศจึงต้องมีการออกแบบให้สอดคล้องและ เหมาะสมกับลักษณะงานขององค์กร เช่น – ระบบสารสนเทศงานบริหารโรงแรม ระบบสำรองห้องพัก ระบบจัดการห้องพัก ระบบบัญชี – ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล – ระบบสารสนเทศธนาคาร – ระบบสารสนเทศโรงเรียน เป็นต้น ระบบสารสนเทศจำแนกตามชื่อหน่วยงาน

12 ระบบสารสนเทศจำแนกตามลักษณะหรือหน้าที่ของ งานหลัก เช่น ระบบสารสนเทศจัดการทรัพยากร มนุษย์ ประกอบด้วยระบบย่อย ๆ ได้แก่  ระบบจัดการข้อมูลพนักงาน  ระบบการสรรหาและคัดเลือก  ระบบฝึกอบรม  ระบบประเมินผล  ระบบสวัสดิการ เป็นต้น ระบบสารสนเทศจำแนกตามหน้าที่

13 ระบบสารสนเทศจำแนกตามลักษณะการ ดำเนินงาน 1. Transaction Processing System : TPS 1.CIS ( Customer Integrated System) 2. Management Information System : MIS 3. Decision Support System : DSS 1.GDSS (Group Decision Support System) 2.GIS (Geographic Information System) 4.Executive Information System : EIS 5. Artificial Intelligence : AI 6. Office Information System : OIS หรือ Office Automation System : OAS

14 เป็นระบบที่เกี่ยวกับการบันทึกและประมวลผล ข้อมูลที่เกิดจากธุรกรรม (Transaction) หรือ การปฏิบัติงานประจำ (Routine) สนับสนุนการทำงานระดับปฏิบัติการ เช่น บันทึก รายการขายประจำวัน, รายการสั่งซื้อสินค้าหรือ วัตถุดิบ, การฝากถอนเงินจากธนาคาร, การสำรองห้องพัก เป็นต้น 1.ระบบสารสนเทศแบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing Systems: TPS)

15 พัฒนาจาก TPS โดยให้ลูกค้าทำหน้าที่ป้อนข้อมูล และประมวลผลด้วยตนเอง โดยไม่ต้องใช้พนักงาน เช่น การโอนเงินผ่าน ATM, ระบบลงทะเบียนเรียน ผ่านโทรศัพท์ Customer Integrated System : CIS ตัวอย่างระบบสารสนเทศ CIS เช่น ระบบฝาก-ถอนเงินจากเครื่อง ATM

16 Batch Processing รวบรวมข้อมูลจากธุรกรรมไว้เป็นชุด เพื่อ ตรวจสอบหรือจัดเรียง ก่อนส่งไปประมวลผล การประมวลผลทำเป็นระยะๆ ตามเวลาที่กำหนด เช่น ทุกวัน ทุกสัปดาห์ เช่น การประมวลผลข้อมูลการใช้กระแสไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ นิยมประมวลผลเดือนละ ครั้ง ลักษณะการประมวลผลข้อมูลของ TPS

17 เครื่อง อ่าน + จัดเรียง เช็ค การ ประมวลผ ลเช็ค ตัวอย่าง ระบบประมวลผลเช็คของธนาคาร ธุรกรรมของเช็ค Transaction File Master FileUpdate Master File PRINTER Customer Statement Management Report Error ( ถ้ามี )

18 Real-time Processing บางครั้งเรียกว่า การประมวลผลรายการแบบ ออนไลน์ (Online transaction processing : OLTP) ข้อมูลจากธุรกรรมจะได้รับการประมวลผลทันที ที่ป้อนข้อมูล ตัวอย่างเช่น การจองตั๋วเครื่องบิน การสำรอง ห้องพักโรงแรม การฝากถอนเงินจากเครื่อง อัตโนมัติ (ATM) ลักษณะการประมวลผลข้อมูลของ TPS

19 ตัวอย่าง การเบิกเงินจาก ATM การประมวลผล PRINTER ธุรกรรม Master File Update Master File ใบบันทึกรายการ Intermediate input

20 สนับสนุนการทำงานของผู้บริหารระดับกลางใน การนำเสนอรายงาน ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเฉพาะ ด้าน ข้อมูลในอดีต ช่วยงานด้านวางแผน ควบคุม ตัดสินใจ นำข้อมูลจาก TPS มาประมวลผล ลักษณะของสารสนเทศที่ได้จะเป็นรายงานสรุป ค่าสถิติต่าง ๆ 2.ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems: MIS)

21 รายงานที่จัดทำตามระยะเวลาที่กำหนด (Periodic reports) กำหนดเวลาและรูปแบบไว้ล่วงหน้า เช่น จัดทำทุก วัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน หรือ ทุกปี เช่น รายงาน ยอดขายของพนักงาน รายการชำระเงินให้กับ supplier รายงานสรุป (Summarized reports) รายงานสรุปการดำเนินงานโดยภาพรวม แสดงในรูป จำนวนและกราฟเปรียบเทียบ ประเภทของรายงาน

22 รายงานที่จัดทำตามเงื่อนไขเฉพาะ (Exception reports) จัดทำเมื่อมีเงื่อนไขเฉพาะไม่อยู่ในกฎเกณฑ์การทำ รายงานปกติ เช่น รายงานแสดงสินค้าที่มียอดขายต่ำ กว่าที่คาดหวัง เป็นต้น รายงานที่จัดทำตามต้องการ (Demand reports) รายงานที่จัดทำตามความต้องการ จัดทำเมื่อผู้บริหาร ต้องการ เช่น รายงานแสดงจำนวนรายชื่อนักศึกษาที่ มีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 เพื่อนำไปใช้จัดกลุ่มการ สอนเสริม เป็นต้น ประเภทของรายงาน (ต่อ)

23 เป็นระบบที่ช่วยผู้บริหารระดับสูงตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้ตัดสินใจการ ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง (do the right things) ขณะที่ TPS และ MIS ช่วยให้ดำเนินการได้ถูกต้อง (do things right) มีความยืดหยุ่นสูง อาจมีการใช้ Model ในการตัดสินใจ ข้อมูลที่นำมาใช้ ใช้ฐานข้อมูลทั้งภายใน(ข้อมูลการขาย ข้อมูลการเงิน) และภายนอกองค์กร (อัตราดอกเบี้ย ราคาวัตถุดิบ๗ ลักษณะสำคัญของ DSS คือ ตอบสนองอย่างรวดเร็วในการตัดสินใจ ควร ออกแบบให้มีการตอบโต้กับผู้ใช้ (interactive ) ปัจจุบันมีการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ได้จากการ รวบรวมข้อมูลในอดีตและปัจจุบันของ TPS และข้อมูลภายนอกองค์กร เรียกว่า OLAP 3.ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems: DSS)

24 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) TPS ข้อมูลภายนอก ฐานข้อมูล DSS DSS Software เช่น OLAP

25 แนวความคิดเกี่ยวกับ OLAP ฐานข้อมูล TPS แหล่งข้อมูลภายใน แหล่งข้อมูลภายนอก ฐานข้อมูล TPS ฐานข้อมูล จากภายนอก คลังข้อมูลสินค้า OLAP

26 เป็นประเภทหนึ่งของ DSS แต่ใช้สำหรับ ผู้ตัดสินใจ เป็นกลุ่มสนับสนุนการแลกเปลี่ยน กระตุ้นระดม ความคิด และแก้ปัญหาขัดแย้งภายในกลุ่ม ตัวอย่างการนำ GDSS ไปประยุกต์ใช้ เช่น การ ประชุมทางไกล การลงคะแนนเสียง และการ สอบถามความคิดเห็น เป็นต้น ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุ่ม (Group Decision Support System: GDSS)

27 ตัวอย่าง (Group Decision Support System: GDSS)

28 จัดเก็บและจัดการกับสารสนเทศที่เป็นแผนที่ Digital ซึ่งระบุที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ เช่น พิจารณา การกระจายตัวของประชาชน หรือทรัพยากรตาม ภูมิศาสตร์ การตรวจสอบเส้นทางการขนส่งสินค้า ประกอบด้วย – ฐานข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อแสดงผลในรูป สารสนเทศ – ฐานข้อมูลแผนที่ – โปรแกรมที่นำเสนอสารสนเทศบนแผนที่ดิจิตอล ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS)

29 ตัวอย่างระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

30 สนับสนุนการทำงานผู้บริหารระดับสูง เป็นระบบสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์ปัญหา ศึกษาแนวโน้ม ช่วยวางแผนกลยุทธ์ ช่วยควบคุมเชิงกลยุทธ์ มีความยืดหยุ่นคล่องตัวสูง สามารถกำหนดมุมมองในการ เข้าถึงได้สารสนเทศได้ มีส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้บริหารใช้งาน ง่าย EIS สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร นำเสนอสารสนเทศในรูปแบบรายงาน ตาราง กราฟ เพื่อ สรุปสารสนเทศให้ผู้บริหารเข้าใจง่ายและประหยัดเวลา 4.ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (Executive Information System: EIS)

31 ตัวอย่างระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร

32

33 ปัญญาประดิษฐ์ เป็นความพยายามพัฒนาระบบ คอมพิวเตอร์ให้สามารถปฏิบัติงานได้เหมือน มนุษย์ หรือเลียนแบบการทำงานของมนุษย์ AI มีหลายสาขาวิชา เช่น การประมวลผล ภาษาธรรมชาติ ศาสตร์ด้านหุ่นยนต์ ระบบการ เรียนรู้ เครือข่ายเส้นประสาท และระบบ ผู้เชี่ยวชาญ 5.ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Systems: ES)

34 ระบบผู้เชี่ยวชาญเป็นระบบที่รวบรวมและจัดเก็บความรู้ และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยในการหา ข้อสรุปและคำแนะนำให้กับผู้ใช้ ตัวอย่างการนำ ES ไปประยุกต์ใช้ เช่น การรักษาโรคของ แพทย์ การแนะนำการผลิตสินค้าแก่โรงงานอุตสาหกรรม การทำงานของบริษัทบัตรเครดิต(การอนุมัติการสมัคร และวงเงินการใช้เครดิต เป็นต้น) ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Systems: ES)

35 องค์ประกอบของ ES Knowledge Base (ฐานความรู้: ข้อเท็จจริงที่ เป็นความรู้ หรือความเชี่ยวชาญ User Inference Engine (กลไกการอนุมาน ) User Interface (ส่วนติดต่อกับผู้ใช้) คำถา ม คำแนะนำ / คำอธิบาย

36 ระบบสารสนเทศสำนักงาน เป็นระบบที่นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานและ ผู้บริหาร เช่น การจัดทำเอกสาร รายงาน จดหมายธุรกิจ การส่งข้อความ การบันทึกตารางนัดหมาย การค้นหาข้อมูลจากเว็บเพจ ระบบสำนักงานอัตโนมัติแบ่งออกได้เป็น 5 ระบบ – ระบบจัดการเอกสาร (Word Processing, Copying system) – ระบบจัดการข่าวสาร (E-mail, voice mail, Facsimile) – ระบบทำงานร่วมกัน/ประชุมทางไกล (Teleconferencing, Telecommuting) – ระบบการประมวลภาพ (image processing, Multimedia system) – และ ระบบจัดการสำนักงาน (Groupware เช่น lotus note/domino, MS exchange) 6.ระบบสารสนเทศสำนักงาน (Office Information System: OIS)

37 ระบบสารสนเทศ สำหรับผู้บริหาร (EIS) ( รับข้อมูลจากระดับที่ต่ำกว่า ) ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ (MIS) ระบบสารสนเทศ สำนักงาน (OIS) ระบบสนับสนุน การตัดสินใจ (DSS) ระบบประมวลผล รายการข้อมูล (TPS) เป็นแหล่งข้อมูลพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศ (Information System). ระบบสารสนเทศ (Information System) เป็น การนำองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันของ ระบบมาใช้ในการรวบรวม บันทึก ประมวลผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google