งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีสายงานวิกฤต Critical Path Method แบบ Activity on Arrow.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีสายงานวิกฤต Critical Path Method แบบ Activity on Arrow."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีสายงานวิกฤต Critical Path Method แบบ Activity on Arrow

2 CPM Critical Path Method นิยมเรียกว่า ทั่วไปว่า C.P.M. เป็นเทคนิคการทำกำหนดการเพื่อ การควบคุมงาน เริ่มใช้ตั้งแต่ปี ค. ศ. 1956 จากบริษัท ดูปอนด์ (Dupont) ศึกษาวิเคราะห์และ ทดลองใช้กับหน่วยงานผลิตของบริษัท พบว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ต่อมาเป็นที่ยอมรับและเผยแพร่ต่อ อุตสาหกรรมอื่นๆ

3 CPM แบบ AOA การจัดทำ CPM พื้นฐานจะเป็น ลักษณะ Activity on Arrow (AOA) คือการแสดงกิจกรรมด้วยลูกศร เชื่อม ระหว่างจุดของเวลาเรียก Node กิจกรรม A

4 CPM เริ่มต้นจาก Work Package ใน Work Breakdown Structure ซึ่ง เป็นกิจกรรมระดับย่อยที่สุด มา เชื่อมโยงกันโดยมีข้อที่คำนึงถึง งานใดบ้างที่เริ่มทำได้ทันที งานใดบ้างที่กระทำไปพร้อมกันได้ งานใดที่ไม่สามารถเริ่มงานได้ เนื่องจากต้องคอยอีกงานหนึ่งแล้ว เสร็จ งานใดสามารถเริ่มงานได้เลยหลังจาก งานหนึ่งแล้วเสร็จ

5 CPM แบบ AOA จากรูปจะเห็นได้ว่า ต้องคอยกิจกรรม A แล้วเสร็จก่อนจึงจะเริ่มกิจกรรม B, C ได้ จะเริ่มกิจกรรม F ได้ต้องคอยกิจกรรม D, E แล้วเสร็จก่อน 10 A 30 40 20 50 C B D E 60 F

6 Dummy Activity เส้นประแสดงกิจกรรมหุ่น (Dummy Activity) ซึ่งไม่มีความหมายว่าเป็น การทำกิจกรรมใด เพียงแต่ช่วยให้ ลำดับกิจกรรมในการเขียนโครงข่าย เป็นไปตามความต้องการ 10 A 30 40 20 50 C B D E DUMMY 60 F

7 DUMMY จากรูปเส้น DUMMY แสดงว่า กิจกรรม D คอย B, C แต่งกิจกรรม E คอย C ตัวเดียว ซึ่งจำเป็นต้องใช้ กิจกรรม Dummy ช่วยในการเขียน โครงข่าย 30 40 20 50 C B D E

8 DUMMY นอกจากนี้ DUMMY ยังช่วยขจัด ความสับสนในการเขียนและคำนวณ โครงข่ายในกรณีที่หลายกิจกรรมมี จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเดียวกัน 30 20 30 X X Y Y 40

9 CPM การเขียนโครงข่ายควรหลีกเลี่ยงสาย งานที่ซ้อนทับกัน 30 40 20 X Y 50

10 Activity Table ก่อนที่จะเขียน CPM NETWORK ควร เขียน Activity Table ก่อนเพื่อแสดง ระยะเวลา และงานมาก่อนของกิจกรรม ทั้งหมดในโครงการ ป้องกันการหลงลืม กิจกรรมระยะเวลา ( วัน ) กิจกรรมมาก่อน A2- B5A C10A D5B, C E6C F3D, E

11 DUMMY จากตาราง Activity Table สร้าง โครงข่ายและเขียนระยะเวลาลงใน โครงข่ายกิจกรรม 10 A, 2 30 40 20 50 C, 10 B,5 D, 5 E, 6 60 F, 3

12 ตัวแปรต่างๆ ในการคำนวณ CPM ต้องทราบถึงตัว แปร ดังนี้ ES - Early Start วันที่เริ่มเร็วที่สุด EF - Early Finish วันที่เสร็จเร็วที่สุด LS - Late Start วันที่เริ่มช้าที่สุด LF - Late Finish วันที่เสร็จช้าที่สุด TF - Total Float เวลาลอยตัวรวม FF - Free Float เวลาลอยตัวอิสระ

13 การคำนวณ CPM เริ่มจากกิจกรรมแรกจะเขียนให้เริ่ม ณ วันที่ 0 10 A, 2 30 40 20 50 C, 10 B,5 D, 5 E, 6 60 F, 3 0,0,

14 การคำนวณ CPM เริ่มคำนวณโดยบวกระยะเวลากิจกรรมเป็น ES ของกิจกรรมถัดไปโดยแสดงไว้บน Node และ หาก Node ใดมีกิจกรรมเชื่อมเข้า มากกว่า 1 ให้เลือกค่าที่มากกว่า เนื่องจาก กิจกรรมถัดไปต้องคอยกิจกรรมมาก่อนที่เสร็จ ช้ากว่าจึงจะเริ่มกิจกรรมต่อไปได้ 10 A, 2 30 40 20 50 C, 10 B,5 D, 5 E, 6 60 F, 3 0,0, 2,2, 12, 18, 21, 02 2 2 1212 7 1212 1717 1818 1212 1818 2121

15 การคำนวณ CPM เมื่อคำนวณไปข้างหน้าจบถึงกิจกรรม สุดท้าย ให้คำนวณย้อนกลับ โดยเริ่มจาก Node ท้ายสุด กำหนด LF และ ลบระยะเวลา ของแต่ละกิจกรรม เพื่อหา LS 10 A, 2 30 40 20 50 C, 10 B,5 D, 5 E, 6 60 F, 3 0,0, 2,2, 12, 18, 21, 21 02 2 21212 7 1212 1717 1818 1212 1818 2121

16 การคำนวณ CPM คำนวณย้อนกลับ โดยเริ่มจาก Node ท้ายสุด กำหนด LF และ ลบระยะเวลาของแต่ ละกิจกรรม เพื่อให้ได้ค่า LS 10 A, 2 30 40 20 50 C, 10 B,5 D, 5 E, 6 60 F, 3 0,00,0 2,22,2 12, 13 12, 12 18, 18 21, 21 02 2 21212 7 1212 1717 1818 1212 1818 2121 2121 1818 1818 1212 1818 1313 1212 2 1313 8 2 0

17 การคำนวณ CPM LF-LS หรือ LF-EF คือ ค่า Total Float หมายถึง เวลาที่กิจกรรมนั้นล่าช้าได้โดยไม่ กระทบต่อเวลาแล้วเสร็จของโครงการ กิจกรรมที่เป็นวิกฤตคือ TF=0 หมายถึง ล่าช้าไม่ได้เลย ตัวอย่างนี้สายงานวิกฤตคือ A-C-E-F 10 A, 2 30 40 20 50 C, 10 B,5 D, 5 E, 6 60 F, 3 0,00,0 2,22,2 12, 13 12, 12 18, 18 21, 21 02 2 21212 7 1212 1717 1818 1212 1818 2121 2121 1818 1818 1212 1818 1313 1212 2 1313 8 2 0 0 6 00 1 0

18 การคำนวณ CPM Free float คือ EF ของกิจกรรมนั้นลบด้วย ES ของกิจกรรมถัดไป หมายถึง เวลาที่ กิจกรรมนั้นสามารถล่าช้าได้โดยไม่กระทบต่อ Float ของงานอื่น ตัวอย่างกิจกรรม B มี FF=5 วัน หมายถึงช้าได้ 5 วันโดยไม่กระทบ กับ Float ของงาน D 10 A, 2 30 40 20 50 C, 10 B,5 D, 5 E, 6 60 F, 3 0,00,0 2,22,2 12, 13 12, 12 18, 18 21, 21 02 2 21212 7 1212 1717 1818 1212 1818 2121 2121 1818 1818 1212 1818 1313 1212 2 1313 8 2 0 0,00,0 6,56,5 0, 0 0,00,0 1,11,1 0,00,0

19 รายงานวันที่กิจกรรม นำผลที่ได้จากการคำนวณซึ่งเป็น จำนวนวันมาปรับเป็น วันเดือนปี เพื่อการ ใช้งาน และนำไปใช้ใน Bar chart ตาม ต้องการ Dur. ESEFLSLFTFTF FF A2Mon 2/5/05 Tue 3/5/05 Mon 2/5/05 Tue 3/5/05 0d0d 0d B5Wed 4/5/05 Tue 10/5/0 5 Thu 12/5/0 5 Wed 18/5/0 5 6d6d 5d C10Wed 4/5/05 Tue 17/5/0 5 Wed 4/5/05 Tue 17/5/0 5 0d0d 0d D5Wed 18/5/0 5 Tue 24/5/0 5 Thu 19/5/0 5 Wed 25/5/0 5 1d1d 1d E6Wed 18/5/0 5 Wed 25/5/0 5 Wed 18/5/0 5 Wed 25/5/0 5 0d0d 0d F3Thu 26/5/0 5 Mon 30/5/0 5 Thu 26/5/0 5 Mon 30/5/0 5 0d0d 0d


ดาวน์โหลด ppt วิธีสายงานวิกฤต Critical Path Method แบบ Activity on Arrow.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google