งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผศ. วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาค วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม 152-315 Signals and Systems.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผศ. วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาค วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม 152-315 Signals and Systems."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผศ. วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาค วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม 152-315 Signals and Systems

2 ผศ. วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาค วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม การแปลงฟูริเยร์ การแปลงฟูริเยร์ของ x(t) การแปลงฟูริเยร์ผกผัน ( ฟังก์ชันความหนาแน่นเชิงสเปกตรัม ) การแปลงฟูริเยร์  สัญญาณไม่มีคาบ  สัญญาณมีคาบ

3 ผศ. วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาค วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม ตัวอย่างการแปลงฟูริเยร์ของสัญญาณ ตัวอย่าง จงหาการแปลงฟูริเยร์ของสัญญาณ วิธีทำ, คุณสมบัติของสัญญาณอิมพัลส์ ฟังก์ชันความหนาแน่นเชิงสเปกตรัมของ มีค่าเป็น 1 ทุกค่าความถี่ ฟังก์ชันความหนาแน่นเชิงสเปกตรัมที่มีค่าเท่ากันทุกค่าความถี่ว่า สเปกตรัมขาว

4 ผศ. วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาค วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม ตัวอย่าง จงหาการแปลงฟูริเยร์ของสัญญาณ วิธีทำ คุณสมบัติของสัญญาณอิมพัลส์

5 ผศ. วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาค วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม ตัวอย่าง จงหาการแปลงฟูริเยร์ของสัญญาณเมื่อ มีค่าคงที่ วิธีทำ

6 ผศ. วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาค วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม ตัวอย่าง จงหาการแปลงฟูริเยร์ของสัญญาณ เมื่อเป็นสัญญาณ เกตหนึ่งหน่วย วิธีทำ เมื่อ

7 ผศ. วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาค วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม ถ้าให้ ตัวอย่าง จงหาสัญญาณ ที่มีการแปลงฟูริเยร์เป็นเป็นค่าคงที่, วิธีทำ คุณสมบัติของฟังก์ชันอิมพัลส์,,

8 ผศ. วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาค วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม ตัวอย่าง จงหาการแปลงฟูริเยร์ของสัญญาณ โดยที่ เป็นค่าคงที่, วิธีทำ กรณีที่ เป็นสัญญาณมีคาบเวลาเขียนแทนด้วยอนุกรมฟูเรียร์แบบเอ๊กซ์โปเนนเชียล แปลงฟูริเยร์ของสัญญาณมีคาบเวลา เมื่อ  กลุ่มของสัญญาณอิมพัลส์ที่ความถี่ของแต่ละฮาร์มอนิกของสัญญาณนั้น  โดยมีพื้นที่ของแต่ละสัญญาณอิมพัลส์เป็นผลคูณของ และ ของอนุกรมฟูริเยร์ ของสัญญาณมีคาบเวลานั้น การแปลงฟูริเยร์ของสัญญาณมีคาบเวลา

9 ผศ. วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาค วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม ตัวอย่าง จงหาพล็อตฟังก์ชันความหนาแน่นเชิงสเปกตรัมถึงฮาร์มอนิกที่ 5 ของสัญญาณมีคาบเวลา วิธีทำ เปิดตารางอนุกรมฟูเรียร์แบบเอ๊กซ์โปเนนเชียล คาบเวลา วินาที อนุกรมฟูริเยร์แบบเอ๊กซ์โปเนนเชียล, เรเดียนต่อวินาที

10 ผศ. วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาค วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม หาฟังก์ชันความหนาแน่นเชิงสเปกตรัมของสัญญาณ หรือการแปลงฟูเรียร์ของสัญญาณนี้

11 ผศ. วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาค วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม จงหาการแปลงฟูริเยร์ของสัญญาณคอมบ์ (comb signal) ตัวอย่าง วิธีทำ ซึ่งจะเห็นว่า เป็นสัญญาณมีคาบเวลา วินาที หาอนุกรมฟูริเยร์แบบเอ๊กซ์โปเนนเชียล

12 ผศ. วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาค วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม ตัวอย่าง จงแปลงฟูริเยร์ของสัญญาณพัลส์

13 ผศ. วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาค วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม วิธีทำ

14 ผศ. วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาค วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม จงหาฟังก์ชัน โดยการแปลงฟูริเยร์ของฟังก์ชัน โดยที่ เป็นค่าคงที่ และถ้ากำหนดให้ แล้วฟังก์ชัน มีค่าเป็นเท่าไร ตัวอย่าง จาก วิธีทำ เมื่อ ฟังก์ชัน จะมีค่าเป็นค่าคงที่ทุกๆความถี่เมื่อฟังก์ชัน เขียนคู่การแปลงฟูริเยร์ของฟังก์ชันอิมพัลส์หนึ่งหน่วยได้เป็น

15 ผศ. วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาค วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม จงแปลงฟูริเยร์ของฟังก์ชันโคไซน์ จากตัวอย่างที่ผ่านมาจะได้คู่การแปลงฟูริเยร์ คู่การแปลงฟูริเยร์ของฟังก์ชันโคไซน์ ตัวอย่าง วิธีทำ

16 ผศ. วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาค วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม คู่การแปลงฟูริเยร์ของสัญญาณต่างๆ

17 ผศ. วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาค วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม คุณสมบัติการแปลง ฟูเรียร์

18 ผศ. วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาค วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม การวิเคราะห์ระบบ LTI ด้วยการแปลงฟูริเยร์ อาศัยคุณสมบัติการคอนโวลูชันทางเวลาของการแปลงฟูริเยร์ตามตาราง

19 ผศ. วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาค วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม ตัวอย่าง จงหาแรงดันที่ตกคร่อมตัวต้านทาน โดยวิธีการแปลงฟูริเยร์ เมื่อกำหนดให้แหล่งจ่ายแรงดัน วิธีทำ แปลงฟูริเยร์ของแหล่งจ่ายแรงดันโดยเปิดตาราง ใช้การแบ่งแรงดันเพื่อหาค่าแรงดัน หาแรงดันที่แปรตามเวลาโดยเปิดตาราง

20 ผศ. วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาค วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม ตัวอย่าง จงหาสัญญาณเอาต์พุตจะมีฟังก์ชันความหนาแน่นเชิงสเปกตรัมทางขนาด และทางเฟสที่ความถี่ 1 เรเดียนต่อวินาที วิธีทำ ตารางการแปลงฟูเรียร์สัญญาณอินพุต

21 ผศ. วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาค วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม เมื่ออาศัยคุณสมบัติการอนุพันธ์ทางเวลาของการแปลงฟูริเยร์ ค่าความหนาแน่นเชิงสเปกตรัมทางขนาดและทางเฟสที่ความถี่ 1 เรเดียนต่อวินาที


ดาวน์โหลด ppt ผศ. วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาค วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม 152-315 Signals and Systems.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google