งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผศ.วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาควิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผศ.วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาควิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผศ.วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาควิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม
Signals and Systems สัปดาห์ที่ 7 ผศ.วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาควิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม

2 ผศ.วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาควิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม
การแปลงฟูริเยร์ การแปลงฟูริเยร์ของ x(t) (ฟังก์ชันความหนาแน่นเชิงสเปกตรัม) การแปลงฟูริเยร์ผกผัน การแปลงฟูริเยร์ สัญญาณมีคาบ สัญญาณไม่มีคาบ ผศ.วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาควิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม

3 ผศ.วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาควิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม
ตัวอย่างการแปลงฟูริเยร์ของสัญญาณ ตัวอย่าง จงหาการแปลงฟูริเยร์ของสัญญาณ วิธีทำ คุณสมบัติของสัญญาณอิมพัลส์ , ฟังก์ชันความหนาแน่นเชิงสเปกตรัมของ มีค่าเป็น 1 ทุกค่าความถี่ ฟังก์ชันความหนาแน่นเชิงสเปกตรัมที่มีค่าเท่ากันทุกค่าความถี่ว่า สเปกตรัมขาว ผศ.วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาควิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม

4 ผศ.วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาควิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม
ตัวอย่าง จงหาการแปลงฟูริเยร์ของสัญญาณ วิธีทำ คุณสมบัติของสัญญาณอิมพัลส์ ผศ.วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาควิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม

5 ผศ.วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาควิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม
ตัวอย่าง จงหาการแปลงฟูริเยร์ของสัญญาณ เมื่อ มีค่าคงที่ วิธีทำ ผศ.วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาควิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม

6 ผศ.วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาควิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม
ตัวอย่าง จงหาการแปลงฟูริเยร์ของสัญญาณ เมื่อ เป็นสัญญาณเกตหนึ่งหน่วย วิธีทำ เมื่อ ผศ.วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาควิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม

7 ผศ.วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาควิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม
ตัวอย่าง จงหาสัญญาณ ที่มีการแปลงฟูริเยร์เป็น , เป็นค่าคงที่ วิธีทำ คุณสมบัติของฟังก์ชันอิมพัลส์ , ถ้าให้ , ผศ.วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาควิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม

8 ผศ.วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาควิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม
ตัวอย่าง จงหาการแปลงฟูริเยร์ของสัญญาณ โดยที่ , เป็นค่าคงที่ วิธีทำ กรณีที่ เป็นสัญญาณมีคาบเวลาเขียนแทนด้วยอนุกรมฟูเรียร์แบบเอ๊กซ์โปเนนเชียล เมื่อ แปลงฟูริเยร์ของสัญญาณมีคาบเวลา การแปลงฟูริเยร์ของสัญญาณมีคาบเวลา กลุ่มของสัญญาณอิมพัลส์ที่ความถี่ของแต่ละฮาร์มอนิกของสัญญาณนั้น โดยมีพื้นที่ของแต่ละสัญญาณอิมพัลส์เป็นผลคูณของ และ ของอนุกรมฟูริเยร์ ของสัญญาณมีคาบเวลานั้น ผศ.วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาควิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม

9 ผศ.วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาควิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม
ตัวอย่าง จงหาพล็อตฟังก์ชันความหนาแน่นเชิงสเปกตรัมถึงฮาร์มอนิกที่ 5 ของสัญญาณมีคาบเวลา เปิดตารางอนุกรมฟูเรียร์แบบเอ๊กซ์โปเนนเชียล วิธีทำ คาบเวลา อนุกรมฟูริเยร์แบบเอ๊กซ์โปเนนเชียล วินาที , เรเดียนต่อวินาที ผศ.วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาควิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม

10 ผศ.วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาควิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม
หาฟังก์ชันความหนาแน่นเชิงสเปกตรัมของสัญญาณ หรือการแปลงฟูเรียร์ของสัญญาณนี้ ผศ.วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาควิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม

11 ผศ.วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาควิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม
ตัวอย่าง จงหาการแปลงฟูริเยร์ของสัญญาณคอมบ์ (comb signal) ซึ่งจะเห็นว่า วิธีทำ เป็นสัญญาณมีคาบเวลา วินาที หาอนุกรมฟูริเยร์แบบเอ๊กซ์โปเนนเชียล ผศ.วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาควิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม

12 ผศ.วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาควิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม
ตัวอย่าง จงแปลงฟูริเยร์ของสัญญาณพัลส์ ผศ.วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาควิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม

13 ผศ.วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาควิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม
วิธีทำ ผศ.วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาควิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม

14 ผศ.วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาควิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม
ตัวอย่าง จงหาฟังก์ชัน โดยการแปลงฟูริเยร์ของฟังก์ชัน โดยที่ เป็นค่าคงที่ และถ้ากำหนดให้ แล้วฟังก์ชัน มีค่าเป็นเท่าไร วิธีทำ จาก เมื่อ ฟังก์ชัน จะมีค่าเป็นค่าคงที่ทุกๆความถี่เมื่อฟังก์ชัน เขียนคู่การแปลงฟูริเยร์ของฟังก์ชันอิมพัลส์หนึ่งหน่วยได้เป็น ผศ.วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาควิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม

15 ผศ.วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาควิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม
ตัวอย่าง จงแปลงฟูริเยร์ของฟังก์ชันโคไซน์ วิธีทำ จากตัวอย่างที่ผ่านมาจะได้คู่การแปลงฟูริเยร์ คู่การแปลงฟูริเยร์ของฟังก์ชันโคไซน์ ผศ.วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาควิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม

16 ผศ.วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาควิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม
คู่การแปลงฟูริเยร์ของสัญญาณต่างๆ ผศ.วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาควิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม

17 ผศ.วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาควิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม
คุณสมบัติการแปลงฟูเรียร์ ผศ.วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาควิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม

18 ผศ.วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาควิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม
การวิเคราะห์ระบบ LTI ด้วยการแปลงฟูริเยร์ อาศัยคุณสมบัติการคอนโวลูชันทางเวลาของการแปลงฟูริเยร์ตามตาราง ผศ.วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาควิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม

19 ผศ.วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาควิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม
ตัวอย่าง จงหาแรงดันที่ตกคร่อมตัวต้านทาน โดยวิธีการแปลงฟูริเยร์ เมื่อกำหนดให้แหล่งจ่ายแรงดัน วิธีทำ แปลงฟูริเยร์ของแหล่งจ่ายแรงดันโดยเปิดตาราง ใช้การแบ่งแรงดันเพื่อหาค่าแรงดัน หาแรงดันที่แปรตามเวลาโดยเปิดตาราง ผศ.วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาควิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม

20 ผศ.วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาควิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม
ตัวอย่าง จงหาสัญญาณเอาต์พุตจะมีฟังก์ชันความหนาแน่นเชิงสเปกตรัมทางขนาด และทางเฟสที่ความถี่ 1 เรเดียนต่อวินาที วิธีทำ ตารางการแปลงฟูเรียร์สัญญาณอินพุต ผศ.วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาควิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม

21 ผศ.วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาควิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม
เมื่ออาศัยคุณสมบัติการอนุพันธ์ทางเวลาของการแปลงฟูริเยร์ ค่าความหนาแน่นเชิงสเปกตรัมทางขนาดและทางเฟสที่ความถี่ 1 เรเดียนต่อวินาที ผศ.วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาควิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม


ดาวน์โหลด ppt ผศ.วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ภาควิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google