งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2  คำนวณหาค่าตัวแปรต่างๆการเชื่อมต่อของแหล่งจ่ายและโหลดที่สมดุลได้  คำนวณหาค่าตัวแปรต่างๆการเชื่อมต่อของแหล่งจ่ายและโหลดที่ไม่สมดุลได้  สามารถแปลงโหลดแบบเดลต้าเป็นวายได้ทั้งกรณีโหลดสมดุลและไม่สมดุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2  คำนวณหาค่าตัวแปรต่างๆการเชื่อมต่อของแหล่งจ่ายและโหลดที่สมดุลได้  คำนวณหาค่าตัวแปรต่างๆการเชื่อมต่อของแหล่งจ่ายและโหลดที่ไม่สมดุลได้  สามารถแปลงโหลดแบบเดลต้าเป็นวายได้ทั้งกรณีโหลดสมดุลและไม่สมดุล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2  คำนวณหาค่าตัวแปรต่างๆการเชื่อมต่อของแหล่งจ่ายและโหลดที่สมดุลได้  คำนวณหาค่าตัวแปรต่างๆการเชื่อมต่อของแหล่งจ่ายและโหลดที่ไม่สมดุลได้  สามารถแปลงโหลดแบบเดลต้าเป็นวายได้ทั้งกรณีโหลดสมดุลและไม่สมดุล  สามารถแปลงโหลดแบบวายเป็นเดลต้าได้ทั้งกรณีโหลดสมดุลและไม่สมดุล จุดประสงค์การเรียนรู้ หาความสัมพันธ์ของกำลังไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าสามเฟสได้

3 3  การเชื่อมต่อแหล่งจ่ายและโหลดไม่สมดุล แบบ Y- Y, Y- ,  -Y,  -  เนื้อหา  ความสัมพันธ์ของกำลังไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าสามเฟส  การต่อแหล่งจ่ายแบบเดลต้า  บทสรุป

4 4 กำลังไฟฟ้าที่เป็นแรงดันไลน์และกระแสไลน์ต่อเฟส กำลังไฟฟ้าทั้งสามเฟส กำลังไฟฟ้าจริง กำลังไฟฟ้าจินตภาพ กำลังไฟฟ้าที่เป็นแรงดันเฟสและกระแสเฟสต่อเฟส กำลังไฟฟ้าจริง กำลังไฟฟ้าจินตภาพ กำลังไฟฟ้าจริง กำลังไฟฟ้าจินตภาพ

5 5 กำลังไฟฟ้าเชิงซ้อน กำลังไฟฟ้าปรากฏ

6 6 ในการพิสูจน์หาค่ากำลังไฟฟ้าเฉลี่ยของระบบไฟฟ้าสามเฟสที่โหลดหาได้จาก เมื่อ เป็นค่าอาร์เอ็มเอส

7 7

8 8 ( ก ) จงหากระแสในแต่ละเฟส ( ข ) จงหากำลังไฟฟ้าเชิงซ้อนที่จ่ายไปยังโหลดทั้งสาม ( ค ) จงหากำลังไฟฟ้าเฉลี่ยและกำลังจินตภาพที่โหลดทั้งสามได้รับ ตัวอย่างที่ 1 การเชื่อมต่อแหล่งจ่ายและโหลดที่สมดุลแบบ Y- Y กำหนดให้แหล่งจ่าย และอิมพิแดนซ์ของโหลด

9 9 กระแส กำลังไฟฟ้าเชิงซ้อนที่เฟส A กำลังไฟฟ้าเชิงซ้อนรวมที่จ่ายไปยังโหลดทั้งสาม กระแส PQ

10 10 ตัวอย่างที่ 2 การเชื่อมต่อแหล่งจ่ายและโหลดที่สมดุลแบบ Y- Y กำหนดให้ เมื่อ ( ก ) จงหากระแสในแต่ละเฟส ( ข ) จงหากำลังไฟฟ้าเฉลี่ยที่จ่ายไปยังโหลดทั้งสาม ( ค ) จงหากำลังไฟฟ้าเฉลี่ยโหลดทั้งสามได้รับ ( ง ) จงหากำลังไฟฟ้าที่สูญเสียในสายส่ง

11 11 การเชื่อมต่อแหล่งจ่ายและโหลดที่สมดุลแบบ Y-Y ที่คิดต่อเฟส ค่าอิมพิแดนซ์สมมูล

12 12 W กระแสเฟสเซอร์ในเฟส a แรงดันโหลดที่เฟส A กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยที่แหล่งจ่ายต่อเฟส

13 13 กำลังไฟฟ้าที่สูญเสียในสายส่งทั้งสามสาย กำลังไฟฟ้าที่จ่ายโดยแหล่งจ่าย = กำลังไฟฟ้าที่สูญเสียในสายส่ง+กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยที่โหลดได้รับ กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยที่โหลดต่อเฟส กำลังไฟฟ้าที่สูญเสียในสายส่งต่อเฟส กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยที่แหล่งจ่ายทั้งสามเฟส กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยที่โหลดทั้งสามเฟส

14 14

15 15 ความสัมพันธ์ของแต่ละแหล่งจ่าย แรงดันไลน์ของแหล่งจ่ายแบบเดลต้า แรงดันเฟสของวงจรสมมูลแบบวาย

16 16 ตัวอย่างที่ 3 วงจรการเชื่อมต่อของแหล่งจ่าย และโหลดที่สมดุลแบบ  -Y กำหนดให้ (ก)จงหากระแสไลน์ (ข)จงหาแรงดันเฟสที่โหลด (ค)จงหาแรงดันไลน์ที่โหลด (ง)จงหากำลังไฟฟ้าเชิงซ้อนที่จ่ายโดยแหล่งจ่าย ที่สายส่งและที่โหลดต่อเฟส

17 17 วงจรสมมูลเฟสเดียว แรงดันเฟสที่เฟส a อิมพิแดนซ์ที่เฟส a

18 18 แรงดันเฟสที่โหลด กระแสไลน์

19 19 กำลังไฟฟ้าเชิงซ้อนที่จ่ายโดยแหล่งจ่าย แรงดันไลน์ที่โหลดแต่ละตัว

20 20 กำลังไฟฟ้าเชิงซ้อนสายส่ง กำลังไฟฟ้าเชิงซ้อนที่โหลด

21 21 Y- 

22 22 กรณีที่โหลดสมดุล และ การเชื่อมต่อแหล่งจ่ายและโหลดสมดุลแบบ Y-  เมื่อโหลดต่อแบบเดลต้า แรงดันไลน์ที่โหลดเป็นแรงดันตกคร่อมอิมพิแดนซ์ของโหลดแต่ละตัว กำหนดให้ไม่มีค่าอิมพิแดนซ์ที่สายส่ง

23 23 กำหนดให้แรงดันเฟสของแหล่งจ่าย แรงดันไลน์ และมีค่าขนาดเท่ากันกับกระแสมุมเฟสจะต่างเฟสกัน กระแสเฟส กระแสเฟสที่โหลด ค่ากระแสไลน์ที่โหนด A

24 24 โหนด B โหนด C  มุมของกระแสไลน์จะตามหลังกระแสเฟสอยู่  มุมของกระแสในแต่ละเฟสจะต่างเฟสกันอยู่ การต่อโหลดสมดุลแบบเดลต้า  ขนาดของกระแสในแต่ละเฟสจะมีค่าเท่ากัน  ขนาดของกระแสในแต่ละสายหรือกระแสไลน์มีค่าเท่ากัน กระแสไลน์  สมการเมื่อ

25 25

26 26 การแปลงโหลดที่ต่อแบบเดลต้าให้เป็นโหลดที่ต่อแบบวาย กระแสไลน์ ตัวอย่างที่ 4 ระบบไฟฟ้าสามเฟสที่สมดุลต่อแบบ Y-  โดยที่แหล่งจ่าย ลำดับเฟสแบบบวกความถี่ 60 Hz แรงดัน (ก)จงหากระแสในแต่ละเฟสที่โหลด (ข)จงหากระแสในแต่ละไลน์ โหลดทั้งสามชุดประกอบด้วยตัวต้านทาน 10  ต่ออนุกรมกับตัวเหนี่ยวนำ 20 mH ส่วนสายส่งมีค่าอิมพิแดนซ์ที่สายน้อยมาก

27 27 อิมพิแดนซ์ของตัวเหนี่ยวนำ อิมพิแดนซ์โหลด ค่าแรงดันไลน์โหลดมีค่าเท่ากับแรงดันไลน์ที่แหล่งจ่าย กระแสเฟสที่โหลด หากระแสไลน์ การแปลงโหลดที่เป็นเดลต้าให้เป็นโหลดแบบวาย กระแสไลน์

28 28 โหลดที่ 1 กำลังไฟฟ้า 24 kW ที่ ตัวคูณกำลังเป็น 0.6 แบบล้าหลัง (lagging) โหลดที่ 2 กำลังไฟฟ้า 10 kW ที่ตัวคูณกำลังเป็นหนึ่ง โหลดที่ 3 กำลังไฟฟ้ามีค่าเป็น 12 kVA ที่ตัวคูณกำลังเป็น 0.8 แบบนำหน้า (leading) ถ้าแรงดันไลน์ที่โหลดมีค่าเป็น 208 Vrms ที่ความถี่ 50 Hz (ก)จงหากระแสไลน์ (ข)จงหาตัวคูณกำลังที่โหลดทั้งหมด (ค)จงหาแรงดันไลน์และตัวคูณกำลังที่แหล่งจ่ายถ้าอิมพิแดนซ์ของสายส่งแต่ละเฟสมี ค่าเป็น ตัวอย่างที่ 5 โหลดที่ 1 วิธีทำ กระแส มุมเฟสระหว่างแรงดันและกระแส มุมของกระแสมีค่าเป็น -53.13 เมื่อมุมของแรงดันมีค่าเป็นศูนย์องศา กำลังไฟฟ้าเชิงซ้อนที่โหลด 1 ระบบไฟฟ้าสามเฟสที่แหล่งจ่ายสมดุลประกอบด้วยโหลดที่ไม่สมดุล

29 29 โหลด 2 กำลังไฟฟ้าเชิงซ้อน โหลด 3 หาค่ามุมเฟสคูณกำลังเป็น 0.8 แบบนำหน้า (leading) กำลังไฟฟ้าเชิงซ้อน ตัวคูณกำลังที่โหลด กำลังไฟฟ้าเชิงซ้อนรวม

30 30 กำลังไฟฟ้าที่สายส่ง ตัวคูณกำลังที่แหล่งจ่ายเป็น กำลังไฟฟ้าเชิงซ้อนที่จ่ายโดยแหล่งจ่าย แรงดันไลน์ที่แหล่งจ่าย กระแสไลน์สามเฟส

31 31 บทสรุปสัปดาห์ที่ 6 วงจรไฟฟ้าสามเฟส  ระบบไฟฟ้าสามเฟสไม่สมดุลจะพิจารณาแต่ละเฟส  การเชื่อมต่อของแหล่งจ่ายและโหลด  การเชื่อมต่อแบบวายและเดลต้า (Y-  )  การเชื่อมต่อแบบวายและวาย (Y-Y)  การเชื่อมต่อแบบเดลต้าและวาย (  -Y)  การเชื่อมต่อแบบเดลต้าและเดลต้า (  -  )  แปลงโครงสร้างการเชื่อมต่อจากแบบวายเป็นเดลต้า หรือแปลงจากเดลต้าเป็นวายได้โดยง่าย


ดาวน์โหลด ppt 1. 2  คำนวณหาค่าตัวแปรต่างๆการเชื่อมต่อของแหล่งจ่ายและโหลดที่สมดุลได้  คำนวณหาค่าตัวแปรต่างๆการเชื่อมต่อของแหล่งจ่ายและโหลดที่ไม่สมดุลได้  สามารถแปลงโหลดแบบเดลต้าเป็นวายได้ทั้งกรณีโหลดสมดุลและไม่สมดุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google