งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University 152-315 Signal and System.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University 152-315 Signal and System."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University 152-315 Signal and System

2 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University คุณสมบัติของสัญญาณแบบไม่ต่อเนื่อง เป็นสัญญาณแบบเวลาไม่ต่อเนื่องใดๆ จะกล่าวว่า มีสมมาตรคู่ (even symmetry) 1. ความมีสมมาตร และ มีสมมาตรคี่ (odd symmetry)

3 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University กำหนดให้สัญญาณ จงหาสัญญาณ ของสัญญาณ ตัวอย่าง วิธีทำ

4 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University เป็นสัญญาณมีคาบเวลา วินาทีก็ต่อเมื่อ 2. ความมีคาบเวลา โดยที่ และเป็นจำนวนเต็ม  เกิดจากการสุ่มสัญญาณรูปไซน์ ทุกๆ วินาทีหรือ ตัวอย่างต่อวินาที แต่ เป็นจำนวนเต็ม

5 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University สัญญาณ จะมีคาบเวลาก็ต่อเมื่อ อัตราส่วนของจำนวนเต็มเท่านั้น ที่ถูกสุ่มด้วยอัตรา 2 ตัวอย่างต่อวินาที มีคาบเวลาหรือไม่ อย่างไร ตัวอย่าง สร้างสัญญาณรูปไซน์แบบเวลาไม่ต่อเนื่องจากสัญญาณรูปไซน์แบบเวลาต่อเนื่อง วิธีทำ คาบเวลา วินาที

6 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University  สุ่มทุกๆ วินาที สัญญาณมีคาบเวลา เป็นจำนวนเต็ม

7 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University มีคาบเมื่อ แทน มีคาบเมื่อ

8 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University ตัวอย่าง จงหาคาบเวลาของสัญญาณ ไม่มีคาบเวลาเนื่องจากค่า k, N ไม่เป็นจำนวนเต็ม วิธีทำ ตัวอย่าง จงหาคาบเวลาของสัญญาณ มีคาบเวลาเนื่องจากค่า k, N เป็นจำนวนเต็ม วิธีทำ มีคาบเวลา วินาที

9 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University 3. ความมีคาบในความถี่ สัญญาณ มีคาบในความถี่เป็น เรเดียนต่อวินาทีเสมอ เนื่องจาก 4. ความเป็นสัญญาณพลังงานและสัญญาณกำลังงาน เป็นสัญญาณพลังงาน เป็นกำลังงานของสัญญาณ

10 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University เป็นสัญญาณพลังงานหรืสัญญาณ กำลังงานและมีค่าเท่าใด ตัวอย่าง วิธีทำ เป็นสัญญาณไม่มีคาบเวลา จะ มีพลังงานเป็น เป็นสัญญาณพลังงาน เป็นสัญญาณพลังงานหรืสัญญาณ กำลังงานและมีค่าเท่าใด ตัวอย่าง เป็นสัญญาณมีคาบเวลา เป็นสัญญาณกำลังงาน วิธีทำ

11 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University สัญญาณแบบเวลาไม่ต่อเนื่องพื้นฐาน  สัญญาณอิมพัลส์ (unit impulse signal) โดยที่เป็นจำนวนเต็ม

12 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University  สัญญาณขั้นบันไดหนึ่งหน่วย (unit step signal) เป็นเสมือนทำการสุ่มทุกๆช่วงเวลาวินาทีจาก

13 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University  สัญญาณเอ๊กซ์โปเนนเชียล ถูกสุ่มทุกๆช่วงเวลา ได้สัญญาณเอ็กซ์โปเนนเชียลแบบเวลาไม่ต่อเนื่อง วินาที เป็นจำนวนจริงและ  เมื่อ

14 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University  เมื่อ โดยที่ และ เป็นจำนวนจริง และ เป็นสัญญาณรูปไซน์แบบเวลาไม่ต่อเนื่องที่มีขนาดเป็น  เมื่อ และ โดยที่ และ เป็นจำนวนจริง เป็นสัญญาณรูปไซน์แบบเวลาไม่ต่อเนื่องที่มีกรอบเป็น

15 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University คุณสมบัติของระบบแบบเวลาไม่ต่อเนื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างอินพุต เอาต์พุตและระบบแบบเวลาไม่ต่อเนื่อง ตัวกระทำของระบบแบบเวลาไม่ต่อเนื่อง สัญญาณอินพุต เอาต์พุต

16 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University  ความเป็นเชิงเส้น (Linearity) ระบบจะมีความเป็นเชิงเส้นเมื่อระบบนั้นต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับทฤษฎีการทับซ้อน ค่าคงที่จำนวนจริง 1. ไม่มีค่าคงที่รวมอยู่ในสมการของระบบ 2. สัมประสิทธิ์ของสมการของระบบไม่เป็นฟังก์ชันของอินพุตและเอาต์พุต ระบบเป็นระบบแบบเชิงเส้น

17 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University  ความไม่แปรค่าตามเวลา (Time-invariance) ระบบใด ๆ ที่ไม่แปรค่าตามเวลาก็ต่อเมื่อสัญญาณอินพุตถูกเลื่อนทางเวลาไป วินาทีทำให้สัญญาณเอาต์พุตถูกเลื่อนทางเวลาด้วยค่าเวลาเดียวกัน ค่าคงที่จำนวนเต็ม เป็นระบบที่แปรค่าตามเวลาหรือไม่แปรค่าตามเวลา ตัวอย่าง วิธีทำ การทดสอบความไม่แปร ตามเวลา เป็นระบบที่ไม่แปรค่าตามเวลา

18 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University เป็นระบบที่แปรค่าตามเวลาหรือไม่แปรค่าตามเวลา ตัวอย่าง การทดสอบความไม่แปร ตามเวลา วิธีทำ เป็นระบบที่แปรค่าตามเวลา ระบบที่ไม่แปรค่าตามเวลาก็ต่อเมื่อ สัมประสิทธิ์ของสมการของระบบไม่เป็นฟังก์ชั่นของเวลา ข้อสังเกต

19 Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University  ความมีเหตุมีผล (causality) ระบบใด ๆ เป็นระบบที่มีเหตุมีผลในการเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ สัญญาณเอาต์พุตที่เวลาปัจจุบันขึ้นอยู่กับสัญญาณอินพุตที่เวลาปัจจุบันและอดีตเท่านั้น ระบบใด ๆ เป็นระบบที่ไม่มีหน่วยความจำ ก็ต่อเมื่อ สัญญาณเอาต์พุตที่เวลาปัจจุบันขึ้นอยู่กับสัญญาณอินพุตที่เวลาปัจจุบันเท่านั้น  ความไม่มีหน่วยความจำ (memory less) ระบบใด ๆ เป็นระบบที่มีเสถียรภาพแบบ BIBO (bounded input bounded output) ก็ต่อเมื่อ ระบบนั้นรับสัญญาณอินพุตมีค่าจำกัดแล้วสัญญาณเอาต์พุตที่มีค่าจำกัดด้วย  ความมีเสถียรภาพ (stability)


ดาวน์โหลด ppt Asst.Prof.Wipavan Narksarp Siam University 152-315 Signal and System.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google