งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 จุดประสงค์การเรียนรู้  สามารถหาค่ากำลังไฟฟ้าที่เวลาใดๆของสัญญาณใดๆได้  สามารถหาค่าประสิทธิผลของสัญญาณรายคาบได้  สามารถหาค่าประสิทธิผลของสัญญาณกระแสสลับได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 จุดประสงค์การเรียนรู้  สามารถหาค่ากำลังไฟฟ้าที่เวลาใดๆของสัญญาณใดๆได้  สามารถหาค่าประสิทธิผลของสัญญาณรายคาบได้  สามารถหาค่าประสิทธิผลของสัญญาณกระแสสลับได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2 จุดประสงค์การเรียนรู้  สามารถหาค่ากำลังไฟฟ้าที่เวลาใดๆของสัญญาณใดๆได้  สามารถหาค่าประสิทธิผลของสัญญาณรายคาบได้  สามารถหาค่าประสิทธิผลของสัญญาณกระแสสลับได้  สามารถหาค่ากำลังไฟฟ้าที่เวลาใดๆของสัญญาณไซน์ได้  สามารถหาค่ากำลังไฟฟ้าเฉลี่ยของสัญญาณไซน์ได้  สามารถหาค่ากำลังไฟฟ้าเฉลี่ยของสัญญาณใดๆได้

3 3  กำลังไฟฟ้าขณะหนึ่ง  กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย  ค่าประสิทธิผล  บทสรุป เนื้อหา

4 4 กำลังไฟฟ้าขณะหนึ่ง วงจรที่ประกอบด้วยแหล่งจ่ายแรงดันและอุปกรณ์แบบพาสซีฟ กำลังไฟฟ้าขณะหนึ่งของสัญญาณใดๆ วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ กำลังไฟฟ้าขณะหนึ่ง กำหนดให้ สูตรตรีโกณ

5 5 ตัวอย่างที่ 1 V และ จงหา และวาดกราฟความสัมพันธ์ของ กำหนดให้ วิธีทำ กระแสเฟสเซอร์ แรงดันเฟสเซอร์ กระแสที่แปรตามเวลา กำลังไฟฟ้าขณะหนึ่ง W

6 6 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงดัน กระแสและกำลังไฟฟ้าขณะหนึ่ง ตัวอย่างที่ 1 ตัวอย่างที่ 2

7 7 ตัวอย่างที่ 2 กำหนดให้ W V และ จงหา และวาดกราฟความสัมพันธ์ของ วิธีทำ กระแสเฟสเซอร์ แรงดันเฟสเซอร์ กระแสที่แปรตามเวลา A กำลังไฟฟ้าขณะหนึ่ง W

8 8 หรือกำลังไฟฟ้าจริง (Real power) หรือกำลังไฟฟ้าแบบแอคทีฟ (Active power) กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย (Average Power) กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยของสัญญาณรายคาบ สัญญาณ ไซน์ กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยของสัญญาณไซน์

9 9 กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยของตัวต้านทาน เมื่อ กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยของตัวเหนี่ยวนำ กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยตัวเก็บประจุ และ เมื่อ และ

10 10 ตัวอย่างที่ 3จงหากำลังไฟฟ้าเฉลี่ย ที่ตัวต้านทาน เมื่อกระแสที่ไหลผ่าน ใช้ไป สมการกระแส สมการกำลังไฟฟ้าขณะหนึ่ง สมการกำลังไฟฟ้าเฉลี่ย วิธีทำ

11 11 ตัวอย่างที่ 4 กำหนดกระแส และแรงดันที่ตกคร่อมแต่ละตัวเป็น จงหากำลังไฟฟ้าเฉลี่ยของอุปกรณ์แต่ละตัวในวงจร วิธีทำ

12 12 (ก)จงวาดวงจรเป็นโดเมนความถี่ (ข) จงหากำลังที่สูญเสียของอุปกรณ์แต่ละตัว โดเมนความถี่ ค่าอิมพิแดนซ์รวม กระแสที่ไหลในวงจร ตัวอย่างที่ 5 กำหนดให้แหล่งจ่ายแรงดัน

13 13 การแบ่งกระแสเพื่อหาค่ากระแส กระแสที่ไหลผ่านตัวเหนี่ยวนำ แรงดันที่ตกคร่อมตัวเหนี่ยวนำ

14 14 กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยที่ตัวต้านทานได้รับ กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยที่ตัวเก็บประจุ กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยที่ตัวเหนี่ยวนำ

15 15 กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยที่แหล่งจ่าย กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยรวม

16 16 ค่าประสิทธิผล (Effective Value) ค่าประสิทธิผลของสัญญาณรายคาบ  หาได้จากการวัดค่าของกระแสหรือแรงดัน ที่ทำให้เกิดการสูญเสียกำลังไฟฟ้าในตัวต้านทานของสัญญาณนั้นๆ เทียบกับกำลังไฟฟ้าที่สูญเสียในตัวต้านทานที่เป็นกระแสตรง  ผลที่ทำให้เกิดการสูญเสียกำลังไฟฟ้าในตัวต้านทานของสัญญาณใดๆ หรืออาร์เอ็มเอส (RMS Value) หรือ root mean square value

17 17 ในการอินทิเกรตรูปคลื่นโคไซน์ มีค่าเป็นศูนย์ การหาค่าอาร์เอ็มเอสที่แหล่งจ่ายเป็นสัญญาณไซน์ หาค่าอาร์เอ็มเอส สูตรตรีโกณ ค่าอาร์เอ็มเอสของสัญญาณไซน์ (กระแส)

18 18 ค่าอาร์เอ็มเอสของสัญญาณรายคาบที่เป็นแรงดัน ค่าอาร์เอ็มเอสของสัญญาณแรงดันเป็นรูปคลื่นโคไซน์ ที่เป็นกระแสไหลผ่านตัวต้านทาน สัญญาณไซน์ สัญญาณ ค่าประสิทธิผล กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย

19 19 ตัวอย่างที่ 6 จงหาค่าแรงดันอาร์เอ็มเอสเมื่อคาบเวลาเป็น 4 วินาที ค่าแรงดันอาร์เอ็มเอส วิธีทำ สมการ

20 20 ตัวอย่างที่ 7 จงหาค่าประสิทธิผลของกระแส วิธีทำ (ก) หาค่าประสิทธิผลของกระแส (ก) (ข) (ค) (ข) เฟสเซอร์ของกระแส

21 21 (ค) กระแส และ ค่าประสิทธิผลของกระแส

22 22 บทสรุปสัปดาห์ที่ 3  การวิเคราะห์หาค่ากำลังไฟฟ้าต่างๆของสัญญาณใด  หาความสัมพันธ์ของแรงดันอาร์เอ็มเอสกับแรงดันค่ายอดของสัญญาณรายคาบใดๆ และสัญญาณกระแสสลับ กำลังไฟฟ้าที่สภาวะคงตัวของไฟฟ้ากระแสสลับ  กำลังไฟฟ้าขณะหนึ่งหรือกำลังไฟฟ้าที่เวลาใดๆ  กำลังไฟฟ้าจริงหรือกำลังไฟฟ้าเฉลี่ยหรือกำลังไฟฟ้าแบบแอคทีฟ


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 จุดประสงค์การเรียนรู้  สามารถหาค่ากำลังไฟฟ้าที่เวลาใดๆของสัญญาณใดๆได้  สามารถหาค่าประสิทธิผลของสัญญาณรายคาบได้  สามารถหาค่าประสิทธิผลของสัญญาณกระแสสลับได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google