งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีสายงานวิกฤต Critical Path Method แบบ Activity on Node.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีสายงานวิกฤต Critical Path Method แบบ Activity on Node."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีสายงานวิกฤต Critical Path Method แบบ Activity on Node

2 Activity on Node - เป็นอีกวิธีหนึ่งในการเขียนโครงข่ายกิจกรรม เพื่อการคำนวณและควบคุมระยะเวลา โครงการโดยแสดงกิจกรรมบน Node (Activity on Node - AON) หรืออาจเรียกอีก อย่างว่า Precedence Diagram - ข้อด้อยของการเขียนโครงข่ายแบบ AOA ที่ สำคัญอย่างหนึ่งคือหลายครั้ง ที่จำเป็นต้อง อาศัยกิจกรรม Dummy Activity เข้าช่วย ทำ ให้เขียนไม่สะดวก สับสน นอกจากนี้จะมีลูกศร และ Node มากเกินไปในโครงการขนาดใหญ่ - AON จะช่วยให้การเขียนสะดวกขึ้นโดยการ เขียนกิจกรรมลงใน Node เลยโดยที่ใช้ สัญลักษณ์เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแทน และ เชื่อมโยงกิจกรรมด้วยลูกศรอีกทีหนึ่ง ดัง ตัวอย่าง

3 CPM แบบ AON การจัดทำ CPM ลักษณะ Activity on Node (AON) คือการแสดงกิจกรรม ด้วย Node สี่เหลี่ยม แสดง ความสัมพันธ์ด้วยลูกศร

4 CPM แบบ AON จะเห็นได้ว่า ไม่จำเป็นต้องใช้ Dummy Activity 10 A 30 40 20 50 C B D E 60 F A B C D E F

5 CPM แบบ AON A B C D E F ESActivit y, Durati on EF LSTotal Float,Free Float LF การแสดงค่าต่างๆใน Node

6 Activity Table ตัวอย่าง กิจกรรมระยะเวลา ( วัน ) งานมาก่อน A2- B5A C10A D5B, C E6C F3D, E

7 CPM แบบ AON 0A,22 2B,57 2 C,10 12 D,517 12E,618 F,321 Forward Calculation

8 AOA 10 A, 2 30 40 20 50 C, 10 B,5 D, 5 E, 6 60 F, 3 0,0, 2,2, 12, 18, 21, 02 2 2 1212 7 1212 1717 1818 1212 1818 2121

9 AON 0A,22 02 2B,57 813 2 C,10 12 2 D,517 1318 12E,618 1218 F,321 1821 คำนวณย้อนกลับ

10 AOA คำนวณย้อนกลับ AOA 10 A, 2 30 40 20 50 C, 10 B,5 D, 5 E, 6 60 F, 3 0,00,0 2,22,2 12, 13 12, 12 18, 18 21, 21 02 2 21212 7 1212 1717 1818 1212 1818 2121 2121 1818 1818 1212 1818 1313 1212 2 1313 8 2 0

11 AON 0A,22 00,02 2B,57 86,113 2 C,10 12 20,012 D,517 131,118 12E,618 120,018 F,321 180,021 Critical Path, Total Float และ Free Float

12 AOA 10 A, 2 30 40 20 50 C, 10 B,5 D, 5 E, 6 60 F, 3 0,00,0 2,22,2 12, 13 12, 12 18, 18 21, 21 02 2 21212 7 1212 1717 1818 1212 1818 2121 2121 1818 1818 1212 1818 1313 1212 2 1313 8 2 0 0,00,0 6,56,5 0, 0 0,00,0 1,11,1 0,00,0

13 PERT Program Evaluation and Review Technique

14 PERT - ถูกพัฒนาขึ้นประมาณปลายทศวรรษ 1950s โดย U.S. Navy’s Polaris Missile Program - ใช้หลักความน่าจะเป็นหรือการประมาณ โอกาสที่โครงการจะแล้วเสร็จ โดยอาศัย ข้อมูลระยะเวลาแต่ละกิจกรรม ซึ่งมี 3 รูปแบบ t e =(a + 4m + b)/6

15 PERT - te เวลาคาดหวัง (Expected Time) ของ กิจกรรมนั้น - a = Optimistic เวลาต่ำสุด - m = Most likely time เวลาทั่วไป - b = Pessimistic time เวลาสูงสุด t e =(a + 4m + b)/6

16 PERT - ค่าความเบี่ยงเบน มาตรฐาน - ค่าความแปรปรวน - ค่าความเบี่ยงเบน มาตรฐานจาก ค่าเฉลี่ย - ใช้การแปลงค่า เวลาใดๆให้เป็น จำนวนของความ เบี่ยงเบนมาตรฐาน จากค่าเฉลี่ย Ts = เวลาใดๆ

17 Normal Distribution Curve

18 ขั้นตอนการคำนวณ 1. พิจารณาเฉพาะกิจกรรมวิกฤต 2. คำนวณหาเวลาเฉลี่ยของทุกกิจกรรมและ ของทั้งโครงการ ( สายงานวิกฤตเป็นตัวควบคุมระยะเวลา โครงการ ) 3. หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละ กิจกรรม 4. หาค่าความแปรปรวนของแต่ละกิจกรรม หาค่ารวม 5. นำความแปรปรวนรวมหาค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานของทั้งโครงการ 6. นำค่าที่ได้หาความน่าจะเป็นที่โครงการจะ เสร็จตามเวลาใดๆ

19 EXAMPLE Critical Activityambte A4686.000.670.44 B17137.002.004.00 D55116.001.00 F1574.671.00 G7777.000.00 30.6 76.44 = 2.54

20 EXAMPLE - หาโอกาสที่โครงการจะแล้วเสร็จ ภายใน 31 สัปดาห์ = (31-30.67)/2.54 = 0.13 พิจารณาตาราง Z Prob ประมาณ 55% - ต้องการทราบโอกาสที่โครงการจะ เสร็จ ใน 35 สัปดาห์ = (35-30.67)/2.54 = 1.70 พิจารณาตาราง Z Prob ประมาณ 95%

21 EXAMPLE - โอกาสที่โครงการจะแล้วเสร็จภายใน 28 สัปดาห์ = (28-30.67)/2.54 = -1.05 พิจารณาตาราง Z Prob ประมาณ 15 % หากต้องการทราบที่โอกาส 70% โครงการ จะใช้เวลาเท่าใด พิจารณาตาราง Z = 0.52 Ts = (0.52*2.54)+30.67 = 32 สัปดาห์


ดาวน์โหลด ppt วิธีสายงานวิกฤต Critical Path Method แบบ Activity on Node.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google