งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Frequency Response ผลตอบสนองต่อความถี่. 2  สามารถประมาณค่ากราฟของผลตอบสนองต่อความถี่โดยใช้ แผนภาพโบดได้  สามารถออกแบบวงจรกรองความถี่อย่างง่ายได้ จุดประสงค์การเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Frequency Response ผลตอบสนองต่อความถี่. 2  สามารถประมาณค่ากราฟของผลตอบสนองต่อความถี่โดยใช้ แผนภาพโบดได้  สามารถออกแบบวงจรกรองความถี่อย่างง่ายได้ จุดประสงค์การเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Frequency Response ผลตอบสนองต่อความถี่

2 2  สามารถประมาณค่ากราฟของผลตอบสนองต่อความถี่โดยใช้ แผนภาพโบดได้  สามารถออกแบบวงจรกรองความถี่อย่างง่ายได้ จุดประสงค์การเรียนรู้  สามารถวาดกราฟแผนภาพโบดที่ประกอบด้วยขนาดและมุมเฟสได้

3 3 เนื้อหา  แผนภาพโบด  วงจรกรองความถี่  วงจรกรองความถี่แบบพาสซีฟ  วงจรกรองความถี่แบบแอคทีฟ  บทสรุป

4 4 แผนภาพโบด (Bode Diagram) จงหาฟังก์ชันโครงข่ายกำหนดให้วงจรอันดับหนึ่ง ขนาด  มุมเฟสหน่วยเป็นองศา  เป็นแกนตั้งในสเกลแบบเชิงเส้นเทียบกับความถี่สเกลล็อกที่เป็นแกนนอน  ขนาดที่เป็นสเกลล็อกเป็นล็อกฐาน 10  เป็นการวาดกราฟอัตราขยายหรือขนาดหน่วยเป็นเดซิเบล (dB) แทนค่า และ มุมเฟส ฟังก์ชันโครงข่าย โดยที่ คือค่าคงตัวเวลาของวงจร เมื่อ

5 5 โดยที่ ขนาดหรืออัตราการขยายที่มีหน่วยเป็นเดซิเบลคือ ความถี่ต่ำ ค่าประมาณของขนาดหน่วยเดซิเบล ความถี่สูง ที่ความถี่ เรียกว่าความถี่หักมุม(corner frequency) หรือความถี่ตัด (cut off frequency) หรือความถี่กลางขนาดจะลดลงเป็น เท่าของ ขนาด

6 6

7 7 กราฟแผนภาพโบด กราฟขนาดจริง กราฟแบบประมาณโดยใช้เส้นกำกับ เส้นกำกับความถี่ต่ำ เส้นกำกับที่ความถี่สูง หนึ่งดีเคด ความชัน (Slope) คือ -20 dB/decade

8 8 ตัวอย่างที่ 7 จงวาดแผนภาพโบดของฟังก์ชันถ่ายโอน ที่ประกอบด้วยขนาดและมุมเฟส วิธีทำ อิมพิแดนซ์ แบ่งแรงดัน

9 9 เมื่อ ขนาดที่มีหน่วยเป็น dB มุมเฟสที่มีหน่วยเป็นองศา กราฟแผนภาพโบด

10 10 วงจรกรองความถี่  วงจรที่ยอมให้สัญญาณผ่านไปได้หรือไม่ยอมให้สัญญาณผ่านที่ช่วงความถี่ที่กำหนดไว้  ใช้กรองสัญญาณรบกวนหรือกรองสัญญาณข่าวสารออกจากคลื่นพาห์ในระบบสื่อสาร  วงจรกรองความถี่แบบพาสซีฟ ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ  วงจรกรองความถี่แบบแอคทีฟ ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ออปแอมป์ ทรานซิสเตอร์

11 11  ราคาถูก  อัตราการขยายสามารถปรับค่าได้ตามความต้องการที่ออกแบบไว้  การแยกระหว่างอินพุทและเอาท์พุท  อินพุทอิมพิแดนซ์สูงและเอาท์พุทอิมพิแดนซ์ต่ำ ข้อจำกัดของวงจรแบบแอคทีฟ ข้อดีของวงจรกรองแบบแอคทีฟ  ต้องมีแหล่งจ่ายไฟเลี้ยง  ข้อจำกัดของสัญญาณ  ข้อจำกัดของความถี่ เอาท์พุทของออปแอมป์อาจจะไม่เป็นเชิงเส้นเนื่องจากการอิ่มตัวของออปแอมป์ ออปแอมป์ไม่สามารถให้ผลตอบสนองที่ความถี่สูงๆได้

12 12 การตอบสนองของวงจรกรองความถี่  วงจรกรองความถี่ต่ำผ่าน(Low Pass Filter : LPF)  วงจรกรองความถี่สูงผ่าน(High Pass Filter : HPF)  วงจรกรองแถบความถี่ผ่าน(Band Pass Filter : BPF)  วงจรตัดแถบความถี่(Band Rejection Filter, Notch Filter, Band stop filter) ยอมให้ความถี่ต่ำผ่านและลดทอนความถี่สูงทิ้งไป ยอมให้ความถี่สูงผ่านและกั้นความถี่ต่ำทิ้งไป ยอมให้ความถี่ที่ต้องการผ่านไปได้และลดทอนทั้งความถี่ต่ำและความถี่สูงทิ้งไป ยอมให้เฉพาะที่ความถี่ที่ต้องการ ส่วนความถี่อื่นทั้งหมดทิ้งไป

13 13 ในทางปฏิบัติ ทางทฤษฎี ตารางความสัมพันธ์ของวงจรกรองความถี่ชนิดต่างๆ

14 14 วงจรกรองความถี่ต่ำผ่าน แถบความถี่ตัด (stop-band) คือความถี่อินพุทมีค่าน้อยกว่าความถี่ตัด แถบความถี่ผ่าน (pass-band) คือความถี่อินพุทมีค่ามากกว่าความถี่ตัด ผลตอบสนองความถี่ของวงจรกรองความถี่สูงผ่าน จะมีลักษณะตรงข้ามกับวงจรความถี่ต่ำผ่าน ผลตอบสนองวงจรกรองแถบความถี่ผ่าน วงจรให้ความถี่เฉพาะแถบหรือช่วงความถี่ที่ต้องการเท่านั้น ผลตอบสนองวงจรกรองตัดแถบความถี่ จะมีลักษณะการทำงานที่ตรงข้ามกับวงจรกรองแถบความถี่ผ่าน

15 15 วงจรกรองความถี่ต่ำผ่านอันดับหนึ่ง วงจรกรองความถี่แบบพาสซีฟ ฟังก์ชันโครงข่าย ใช้การแบ่งแรงดัน ฟังก์ชันโครงข่าย

16 16 แทนค่า เมื่อเรียกว่าค่าคงตัวเวลา (Time constant)  ขนาด  มุมเฟส ค่าความถี่ตัด แรงดันเอาท์พุทที่ความถี่ตัด

17 17 ตัวอย่างที่ 7วงจรกรองความถี่ต่ำผ่านจงหาค่าความถี่ตัดและแรงดันเอาท์พุทที่ความถี่ตัด และวาดกราฟความสัมพันธ์ของขนาดและมุมเฟสเทียบกับความถี่ กำหนดให้ วิธีทำ หาค่าความถี่ตัด หาแรงดันเอาท์พุทที่ความถี่ตัด กราฟความสัมพันธ์ของขนาดและมุมเฟสของวงจรกรองความถี่ต่ำผ่าน

18 18 วงจรกรองความถี่แบบแอคทีฟ วงจรกรองความถี่ต่ำผ่านอันดับที่ 1 ความถี่ตัด ฟังก์ชันโครงข่าย ออปแอมป์ทำหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์

19 19 ตัวอย่างที่ 7 จงออกแบบวงจรกรองความถี่ต่ำผ่านแบบแอคทีฟ กำหนดให้ และอัตราการขยายของแรงดัน 40 dB ความถี่ที่ต้องการมีค่าน้อยกว่า วงจรจะมีอัตราการขยายแรงดันเป็น 40 dB หรือ 100 V/V แรงดันโหนด ที่ขาบวกของออปแอมป์โดยใช้การแบ่งแรงดัน วิธีทำ

20 20 KCL ที่โหนด ที่ขาลบของออปแอมป์ คุณสมบัติของออปแอมป์ เลือก

21 21  วงจรกรองความถี่สูงผ่านลำดับที่ 1 ความถี่ตัด ฟังก์ชันถ่ายโอน ขนาดของฟังก์ชันถ่ายโอน มุมเฟส

22 22 ตัวอย่างที่ 8วงจรกรองความถี่สูงผ่านลำดับที่ 1 จงหาค่าความถี่ตัดและแรงดันเอาท์พุทที่ความถี่ตัด และวาดกราฟความสัมพันธ์ของขนาดและมุมเฟสเทียบกับความถี่ เมื่อ วิธีทำ ความถี่ตัด กราฟความสัมพันธ์ของขนาดและมุมเฟสเทียบกับความถี่ แรงดันเอาท์พุท

23 23  วงจรกรองผ่านทุกความถี่ (All-pass filter) วงจรกรองผ่านทุกความถี่เป็นวงจรกรองชนิดพิเศษที่มีขนาดเป็นหนึ่งทุกๆความถี่ ความถี่มุมเฟส โดเมนเวลา โดเมนความถี่

24 24 = ใช้การแบ่งแรงดันที่โหนด ฟังก์ชันถ่ายโอน คุณสมบัติของออปแอมป์ทางอุดมคติ KCL ที่โหนด

25 25 ขนาด มุมเฟส กำหนดให้ กราฟความสัมพันธ์ของมุมเฟสเทียบกับความถี่ของฟังก์ชันถ่ายโอน

26 26 การตอบสนองต่อความถี่  ฟังก์ชันโครงข่ายอธิบายถึงความสัมพันธ์ของเอาท์พุทต่ออินพุท ในโดเมนความถี่  การประมาณค่าของขนาดเพื่อความง่ายในการวาดกราฟ โดยใช้ค่าความถี่ตัดในการแยกความถี่ต่ำและความถี่สูง  วงจรกรองความถี่เป็นวงจรที่ทำหน้ากรองความถี่ที่ต้องการ บทสรุปสัปดาห์ที่ 14  การใช้แผนภาพโบดวาดกราฟขนาดในหน่วยเดซิเบล และมุมเฟสในหน่วยองศาเทียบกับความถี่สเกลล็อก


ดาวน์โหลด ppt 1 Frequency Response ผลตอบสนองต่อความถี่. 2  สามารถประมาณค่ากราฟของผลตอบสนองต่อความถี่โดยใช้ แผนภาพโบดได้  สามารถออกแบบวงจรกรองความถี่อย่างง่ายได้ จุดประสงค์การเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google