งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

153-301 Engineering Economy 1 มูลค่าเงินเทียบเท่าเท่ากันราย ปี อ. เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "153-301 Engineering Economy 1 มูลค่าเงินเทียบเท่าเท่ากันราย ปี อ. เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 153-301 Engineering Economy 1 มูลค่าเงินเทียบเท่าเท่ากันราย ปี อ. เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี

2 153-301 Engineering Economy 2 วัตถุประสงค์การเรียน (Learning Objectives) 1. มีความรู้ความเข้าใจถึงการใช้ มูลค่าเงิน เทียบเท่าเท่ากันรายปี และสูตรประยุกต์ต่างๆ เพื่อตัดสินใจเลือกทางเลือกของโครงการต่างๆ

3 153-301 Engineering Economy 3 เนื้อหาในบทนี้ (Chapter Contents) 6.1. การเปรียบเทียบโครงการด้วยวิธีมูลค่าเงิน เทียบเท่าเท่ากันรายปี

4 153-301 Engineering Economy 4 6.1. การเปรียบเทียบโครงการด้วย วิธีมูลค่าเงินเทียบเท่าเท่ากันรายปี การเปรียบเทียบโครงการด้วยวิธีมูลค่าเงิน เทียบเท่าเท่ากันรายปี Aw(Annual worth) เป็น อีกวิธีที่นิยมใช้ในการเปรียบเทียบโครงการ ทางเลือกต่างๆ วิธี Aw นี้คือการแปลงค่าต่างๆใน กระแสเงินสดให้เป็นเงินเทียบเท่าเท่ากันรายปีใน ช่วงเวลาเดียวกัน ข้อดีของการเปรียบเทียบโดยวิธี ค่าเทียบเท่าเท่ากันรายปี คือ สะดวกและรวดเร็ว กว่าเนื่องจากสามารถเปรียบเทียบโครงการ ทางเลือกได้โดยไม่จำเป็นต้องมีอายุของโครงการ เท่ากัน อีกประการหนึ่งคือ การคิดค่าใช้จ่าย และ รายได้โดยปกติต้องทำงบดุลบัญชีเป็นรายปีอยู่ แล้ว และ ความคุ้นเคยต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ หรือ รายรับเป็นรายปี จึงสามารถวางแผนการใช้จ่าย และการหารายได้ได้ชัดเจนกว่าวิธีอื่น

5 153-301 Engineering Economy 5 การคำนวณเปรียบเทียบในบทนี้มีสูตรที่ เพิ่มเติมที่สร้างจากสูตรพื้นฐาน ที่สามารถ คำนวณได้เหมือนกันมีดังต่อไปนี้ Aw by the salvage sinking-fund method Aw by the salvage present worth method Aw by the capital recovery plus interest method

6 153-301 Engineering Economy 6 ตัวอย่างที่ 6.1 จงหามูลค่าเทียบเท่าเท่ากัน รายปี ( ต่อเดือน ) ของเครื่องยนต์ที่มีค่าลงทุน เริ่มต้น 38,000 บาท และค่าดำเนินการราย เดือน มูลค่าซาก 11,000 บาท หลังจาก 4 ปี ที่ อัตราดอกเบี้ย 9% ต่อปีทบต้นรายเดือน ใช้ The salvage sinking fund method.

7 153-301 Engineering Economy 7 ตัวอย่างที่ 6.2 จงหามูลค่าเทียบเท่าเท่ากัน รายปี ( ต่อเดือน ) ของเครื่องยนต์ที่มีค่าลงทุน เริ่มต้น 38,000 บาท และค่าดำเนินการราย เดือน มูลค่าซาก 11,000 บาท หลังจาก 4 ปี ที่ อัตราดอกเบี้ย 9% ต่อปีทบต้นรายเดือน ใช้ The salvage present worth method.

8 153-301 Engineering Economy 8 ตัวอย่างที่ 6.3 จงเปรียบเทียบและเลือก เครื่องจักรที่ใช้งานได้เหมือนกัน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ดังแสดงตามตารางต่อไปนี้ โดยพิจารณาที่อัตรา ดอกเบี้ย 10% เปรียบเทียบโครงการด้วยวิธี มูลค่าเงินเทียบเท่าเท่ากันรายปี แบบ A แบบ B ค่าเครื่องจักรและ ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น (P) 2,5003,500 ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงาน (AOC) 900700 ค่าซากเมื่อหมดอายุ (SV) 200350 อายุการใช้งาน ( ปี ) 55 หน่วยเป็น : พันบาท

9 153-301 Engineering Economy 9 ตัวอย่างที่ 6.4 ( โจทย์เหมือนกับตัวอย่าง 5.2) จงเปรียบเทียบและเลือกเครื่องจักรที่ใช้งานได้ เหมือนกัน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายดังแสดงตามตาราง ต่อไปนี้ โดยพิจารณาที่อัตราดอกเบี้ย 12% โดย วิธีมูลค่าเงินเทียบเท่าเท่ากันรายปี แบบ A แบบ B ค่าเครื่องจักรและค่าใช้จ่าย เริ่มต้น (P) ( บาท ) 44,00023,000 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (AOC) ( บาท ) 7,0009,000 ค่าซ่อมบำรุง ( บาท ) 210350 ค่าซ่อมใหญ่ทุกๆ 2 ปี -1,900 ค่าซ่อมใหญ่ทุกๆ 5 ปี 2,500- ค่าซากเมื่อหมดอายุ (SV) 4,0003,000 อายุการใช้งาน ( ปี ) 147

10 153-301 Engineering Economy 10 ตัวอย่างที่ 6.5 โรงงานเยลลี่ผสมบุกมีน้ำเสียออกจาก กระบวนการผลิต จึงจำเป็นต้องทำโครงการขจัดน้ำ เสียก่อนปล่อยสู่ภายนอก โดยฝ่ายวางแผนและพัฒนา ของบริษัทได้กำหนดแนวทางไว้ 3 ทางเลือกที่มี ประสิทธิภาพเหมือนกันมีดังต่อไปนี้ โดยใช้วิธีมูลค่า เทียบเท่าเท่ากันรายปี แบบ ก. ตั้งโรงบำบัดน้ำเสียแบบสมบูรณ์ ลงทุน 3,000,000 บาท อายุการใช้งาน 10 ปี ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการ 20,000 บาทต่อปี และต้องซ่อมครั้งใหญ่ใน ปีที่ 4 และ ปีที่ 7 ซ่อมครั้งละ 400,000 บาท แบบ ข. ตั้งโรงบำบัดน้ำเสียชั่วคราวลงทุน 700,000 บาท มีอายุการใช้งาน 8 ปี เสียค่าซ่อมแซมทุกๆปี ปีละ 200,000 บาท และค่าดำเนินการอีกปีละ 50,000 บาท แบบ ค. ขจัดน้ำเสียเท่าที่จะทำได้ก่อนเป็นเวลา 3 ปี จึง จะยอมตั้งโรงงานขจัดดังนั้น 3 ปีแรกค่าใช้จ่าย 550,000 บาทต่อปี ปีที่ 3 เสียอีก 1,000,000 บาท ค่า ดำเนินการ 30,000 บาทต่อปี ในอีก 7 ปี ถ้าอัตราดอกเบี้ยเป็น 12% ต่อปี จะเลือกโครงการแบบ ไหน

11 153-301 Engineering Economy 11 ตัวอย่างที่ 6.6 จงเปรียบเทียบ ทางเลือกโดยใช้วิธีมูลค่าเทียบเท่า เท่ากันรายปี พิจารณาที่อัตราดอกเบี้ย 8% ดัชนี k อยู่ในช่วง 1 – 10 ปี แบบ G แบบ H ค่าเครื่องจักรและ ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น (P) ( บาท ) 40,000300,000 ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงาน (AOC) ( บาท ) 5,000 – 100(k-2) 1,000 ค่าซากเมื่อหมดอายุ (SV) 8,00050,000 อายุการใช้งาน ( ปี ) 10


ดาวน์โหลด ppt 153-301 Engineering Economy 1 มูลค่าเงินเทียบเท่าเท่ากันราย ปี อ. เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google