งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แรงและสนามของแรง เชิดชัย พลกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แรงและสนามของแรง เชิดชัย พลกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แรงและสนามของแรง เชิดชัย พลกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

2 ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ฟิสิกส์พื้นฐาน แรง การเคลื่อนที่และพลังงาน ฟิสิกส์พื้นฐาน (Basic Physics) 1 กำเนิดและธรรมชาติ สเปกตรัม ประโยชน์และอันตราย การเกิดและการเคลื่อนที่ของเสียง ธรรมชาติของเสียงและการได้ยิน ผลของมลภาวะของเสียงที่มีต่อสุขภาพ คลื่นกลและ องค์ประกอบของคลื่น สมบัติของคลื่น แรงนิวเคลียร์และแรงยึดเหนี่ยว ระหว่างอนุภาค กัมมันตภาพรังสี ฟิชชันและฟิวชัน ผลของกัมมันตภาพรังสี ต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม เสียงและการได้ยิน แรงและ การเคลื่อนที่ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ และกัมมันตภาพรังสี คลื่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ปริมาณที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่แนวตรง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย การเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนาม โน้มถ่วงสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า

3 Physis PhysicsNature เป็นวิชาที่มุ่งศึกษาหากฏเกณฑ์ เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในธรรมชาติ ฟิสิกส์พื้นฐาน (Basic Physics) 2 ความหมายของฟิสิกส์

4 ไทย โบราณ ฟิสิกส์พื้นฐาน (Basic Physics) 3 ปรากฏการณ์ฟ้าผ่า ปัจจุบัน

5 แรงและสนามของแรง  ความหมายของแรง  แรงลัพธ์  แรงโน้มถ่วง  แรงไฟฟ้า  แรงนิวเคลียร์  แรงแม่เหล็ก ฟิสิกส์พื้นฐาน (Basic Physics) 4

6  ความหมายของแรง แรง (Force) เป็นปริมาณที่ทำให้วัตถุ เปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนรูปร่าง แรง เป็นปริมาณเวกเตอร์ มีหน่วยเป็น นิว ตัน 5

7 20 N 10 N ฟิสิกส์พื้นฐาน (Basic Physics) 6  แรงลัพธ์ (resultant force ;  F) แรงลัพธ์ เป็นผลรวมของแรงทั้งหมด ( ทุกแรง ) ที่กระทำต่อวัตถุ จากรูปจะได้ว่า  F = 30 N

8 ฟิสิกส์พื้นฐาน (Basic Physics) 7  จากรูป แรงลัพธ์มีค่าเท่าใด  F = 30+(-50)+(-20) N = -40 N 30 N 20 N 10 N วัตถุ  F = 30+(-20)+(-10) N = 0 N 30 N 50 N 20 N วัตถุ ทิศการเคลื่อนที่

9 เป็นแรงดึงดูดระหว่างวัตถุ เกิดเมื่อวัตถุหนึ่ง อยู่ในสนามโน้มถ่วงของอีกวัตถุหนึ่ง ฟิสิกส์พื้นฐาน (Basic Physics) 8  แรงโน้มถ่วง (gravitational force) เมื่อ G = 6.67 x 10 -11 N.m 2 /kg 2

10 ฟิสิกส์พื้นฐาน (Basic Physics) 9  ผลของแรงโน้มถ่วง ในกรณีแรงโน้มถ่วงของโลก จะเป็นแรงที่ โลกดึงดูดวัตถุ ( น้ำหนักของวัตถุ ) มีผลทำให้ วัตถุไม่หลุดลอยออกนอกโลก และตกสู่พื้นโลก ด้วยความเร่ง (g) เท่ากัน

11 ฟิสิกส์พื้นฐาน (Basic Physics) 10  ผลของแรงโน้มถ่วง

12 ฟิสิกส์พื้นฐาน (Basic Physics) 11 ตัวอย่างข้อสอบ ONET ’มีค.51 น้ำหนักของวัตถุ หาจากความสัมพันธ์ W = mg 16 N = (10 kg) g g = 1.6 m/s 2 เมื่ออยู่บนดวงจันทร์ชั่งน้ำหนักของวัตถุมวล 10 กิโลกรัมได้ 16 นิวตัน ถ้าปล่อยวัตถุให้ วัตถุตกที่บนผิวดวงจันทร์ วัตถุจะมีความเร่ง เท่าใด 1. 1.6 m/s 2 2. 3.2 m/s 2 3. 6.4 m/s 2 4. 9.6 m/s 2

13 เป็นแรงระหว่างประจุไฟฟ้า เกิดเมื่อประจุหนึ่ง อยู่ในสนามไฟฟ้าของอีกประจุหนึ่ง แรงไฟฟ้า เป็นได้ทั้งแรงดึงดูด และแรงผลัก แรงดึงดูด แรงผลัก ฟิสิกส์พื้นฐาน (Basic Physics) 12  แรงไฟฟ้า (electric force)

14 เป็นเส้นสมมติ ใช้บอกทิศของสนามไฟฟ้า มีทิศออกจากประจุบวก และเข้าหาประจุลบ ฟิสิกส์พื้นฐาน (Basic Physics) 13  เส้นแรงไฟฟ้า (electric field lines) จุดประจุบวก จุดประจุลบ + -

15 ฟิสิกส์พื้นฐาน (Basic Physics) 14 บริเวณที่ไม่มีเส้นแรงไฟฟ้าผ่านเรียกจุดสะเทิน เส้นแรงไฟฟ้าระหว่าง ประจุต่างชนิดกัน เส้นแรงไฟฟ้าระหว่าง ประจุชนิดเดียวกัน  เส้นแรงไฟฟ้า (electric field lines)

16 +Q E ทิศของสนามไฟฟ้า จะมีทิศเดียวกับแรงที่ กระทำต่อประจุทดสอบ ที่เป็นประจุบวก สนามไฟฟ้าเป็นบริเวณที่เมื่อนำประจุทดสอบ ไปวางแล้วจะเกิดแรงกระทำต่อประจุทดสอบนั้น +q -q F F ฟิสิกส์พื้นฐาน (Basic Physics) 15  ทิศของสนามไฟฟ้า

17 ฟิสิกส์พื้นฐาน (Basic Physics) 16 สนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นโลหะขนาน เป็นสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ + + + + + + + A A B B VV -------- ++++++++ - - - - - - - E VV E C D C D  สนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นโลหะขนาน d d

18 ฟิสิกส์พื้นฐาน (Basic Physics) 17  แรง ( ไฟฟ้า ) ที่กระทำต่ออนุภาคที่มี ประจุ ซึ่งเคลื่อนที่ในสนามไฟฟ้า + - E F F ประจุไฟฟ้าบวก จะเคลื่อนที่ในทิศเดียวกับ ทิศของสนามไฟฟ้า ประจุไฟฟ้าลบ จะเคลื่อนที่ในทิศตรงข้าม กับทิศของสนามไฟฟ้า

19 ฟิสิกส์พื้นฐาน (Basic Physics) 18 ตัวอย่างข้อสอบ ONET ’มีค.51 ถ้ามีอนุภาคมีประจุไฟฟ้า +q อยู่ในสนามไฟฟ้า ระหว่างแผ่นคู่ขนานดังรูป ถ้าเดิมอนุภาคอยู่นิ่ง ต่อมาอนุภาคจะเคลื่อนที่อย่างไร 1. ทิศ +X ด้วยความเร่ง 2. ทิศ -X ด้วยความเร่ง 3. ทิศ +Y ด้วยความเร่ง 4. ทิศ -Y ด้วยความเร่ง +q +Y O +X + + + + - - - - E FEFE

20 ฟิสิกส์พื้นฐาน (Basic Physics) 19 ตัวอย่างข้อสอบ ONET ’กพ.49 จุด A และ B อยู่ภายในเส้นสนามไฟฟ้าที่มีทิศ ตามลูกศรดังรูป ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง 1. วางประจุลบลงที่ A ประจุลบจะเคลื่อนไปที่ B 2. วางประจุบวกลงที่ B ประจุบวกจะเคลื่อนไปที่ A 3. สนามไฟฟ้าที่ A สูงกว่าสนามไฟฟ้าที่ B 4. สนามไฟฟ้าที่ A มีค่าเท่ากับสนามไฟฟ้าที่ B A B

21 เป็นวัตถุที่สามารถดูดเหล็ก หรือ สารแม่เหล็ก (magnetic substance) ได้ ฟิสิกส์พื้นฐาน (Basic Physics) 20  แม่เหล็ก (magnets)

22 ขั้วที่ชี้ไปทางทิศเหนือ เรียก ขั้วเหนือ (north pole) ขั้วที่ชี้ไปทางทิศใต้ เรียก ขั้วใต้ (south pole) ฟิสิกส์พื้นฐาน (Basic Physics) 21  การหาขั้วแม่เหล็ก (magnets pole) NSNS

23 เส้นแรงแม่เหล็ก มีทิศออกจากขั้ว N ไปขั้ว S ฟิสิกส์พื้นฐาน (Basic Physics) 22  เส้นแรงแม่เหล็ก (magnetic field lines) นำเข็มทิศวางที่ตำแหน่ง ต่าง ๆ รอบแท่งแม่เหล็ก จะได้แนวการวางตัวของ เข็มทิศ N S

24 ฟิสิกส์พื้นฐาน (Basic Physics) 23 ตัวอย่างข้อสอบ ONET ’กพ.50

25 เป็นบริเวณที่มีแรงกระทำต่อสารแม่เหล็กและ เข็มทิศ หรือบริเวณที่มีเส้นแรงแม่เหล็กผ่าน บริเวณที่ไม่มีเส้นแรงแม่เหล็กผ่าน เรียกว่า จุดสะเทิน (neutral point) ฟิสิกส์พื้นฐาน (Basic Physics) 24  สนามแม่เหล็ก (magnetic field)

26 ฟิสิกส์พื้นฐาน (Basic Physics) 25  สนามแม่เหล็กโลก ( earth ’ s magnetic field )

27 ฟิสิกส์พื้นฐาน (Basic Physics) 26 ตัวอย่างข้อสอบ ONET ’มีค.51

28 ฟิสิกส์พื้นฐาน (Basic Physics) 27  การเขียนทิศของสนามแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กมีทิศพุ่งเข้าสนามแม่เหล็กมีทิศพุ่งออก x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x B.......................................... B

29 เป็นแรงระหว่างขั้วแม่เหล็ก เกิดเมื่อ แท่งแม่เหล็กหนึ่งอยู่ในสนามแม่เหล็ก ของอีกแท่งแม่เหล็กหนึ่ง แรงแม่เหล็ก เป็นได้ทั้งแรงดึงดูด และแรงผลัก แรงดึงดูด แรงผลัก ฟิสิกส์พื้นฐาน (Basic Physics) 28  แรงแม่เหล็ก (Magnetics force)

30 ฟิสิกส์พื้นฐาน (Basic Physics) 29  แรง ( แม่เหล็ก ) ที่กระทำต่ออนุภาค ที่มีประจุ ซึ่งเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x B แรงแม่เหล็ก (F B ) สนามแม่เหล็ก (B) ทิศความเร็ว (v) v +

31 ฟิสิกส์พื้นฐาน (Basic Physics) 30 ตัวอย่างข้อสอบ ONET ’กพ.50

32 เป็นแรงดึงดูดระหว่าง นิวคลีออน เกิดขึ้น ภายในนิวเคลียสเป็น แรงที่ทำให้นิวเคลียส คงรูปอยู่ได้ ฟิสิกส์พื้นฐาน (Basic Physics) 31  แรงนิวเคลียร์ (Nuclear force) พิจารณานิวเคลียส นิวคลีออน ( เลขมวล ) เลขอะตอม

33 แรงนิวเคลียร์ เป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่าง นิวคลีออนที่ใกล้กันในนิวเคลียส ฟิสิกส์พื้นฐาน (Basic Physics) 32  แรงนิวเคลียร์ (Nuclear force) นิวคลีออน (Nucleon) นิวเคลียส (Nucleus)

34 ฟิสิกส์พื้นฐาน (Basic Physics) 33 ตัวอย่างข้อสอบ ONET ’กพ.50 อนุภาคใดในนิวเคลียส และ ที่มี จำนวนเท่ากัน 1. โปรตอน 2. อิเล็กตรอน 3. นิวตรอน 4. นิวคลีออน นิวคลีออน คือ สิ่งที่อยู่ในนิวเคลียส ( เลขมวล ) จำนวนนิวตรอน = เลขมวล - เลขอะตอม


ดาวน์โหลด ppt แรงและสนามของแรง เชิดชัย พลกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google