งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(a) ระบบค่านิยมความคิด ความเชื่อ ฯลฯ (b) ระบบความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์ ( ทางตรง ) (c) ระบบความสัมพันธ์ระหว่าง มนุษย์ ( ทางอ้อม ) (d) สถาบัน / ระบบที่มีอยู่ในสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(a) ระบบค่านิยมความคิด ความเชื่อ ฯลฯ (b) ระบบความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์ ( ทางตรง ) (c) ระบบความสัมพันธ์ระหว่าง มนุษย์ ( ทางอ้อม ) (d) สถาบัน / ระบบที่มีอยู่ในสังคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 (a) ระบบค่านิยมความคิด ความเชื่อ ฯลฯ (b) ระบบความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์ ( ทางตรง ) (c) ระบบความสัมพันธ์ระหว่าง มนุษย์ ( ทางอ้อม ) (d) สถาบัน / ระบบที่มีอยู่ในสังคม / ชุมชน อาทิ สถาบันศาสนา, กฎหมาย จารีต ประเพณี, วัฒนธรรมชุมชน ความเข้าใจมนุษย์ ในสังคม

2 มุมมองเชิงจิตนิเวศ มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และเพื่อนชุมชน ครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และเพื่อนชุมชน มนุษย์ ครอบครัว เพื่อนบ้าน อยู่ใน สิ่งแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ และ วัฒนธรรม มนุษย์ ครอบครัว เพื่อนบ้าน อยู่ใน สิ่งแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ และ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมมีผลต่อพฤติกรรม ความเชื่อ ทางเลือกของมนุษย์ สิ่งแวดล้อมมีผลต่อพฤติกรรม ความเชื่อ ทางเลือกของมนุษย์

3 มุมมองเชิงพลัง / ความ เข้มแข็ง มนุษย์ ครอบครัว กลุ่ม และชุมชน ต่างมีพลัง มีความเข้มแข็งในตัว พลังนี้จะช่วยให้ทุกอย่าง เปลี่ยนแปลงและผ่านพ้นอุปสรรค ต่างๆ ได้ มนุษย์ ครอบครัว กลุ่ม และชุมชน ต่างมีพลัง มีความเข้มแข็งในตัว พลังนี้จะช่วยให้ทุกอย่าง เปลี่ยนแปลงและผ่านพ้นอุปสรรค ต่างๆ ได้ ผู้ที่เราไปทำงานด้วย หรือผู้ที่เรา ไปช่วยเหลือ จะเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดว่า เขาต้องการอะไร ต้องการความ ช่วยเหลือแบบไหน ผู้ที่เราไปทำงานด้วย หรือผู้ที่เรา ไปช่วยเหลือ จะเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดว่า เขาต้องการอะไร ต้องการความ ช่วยเหลือแบบไหน

4 มุมมองเชิงวัฒนธรรม การจะเข้าใจมนุษย์ต้องเข้าใจ วัฒนธรรม วิถีการดำรงชีวิตที่ หลากหลาย ค่านิยม กิจกรรมที่ เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี ต่างๆ ในพื้นที่ การจะเข้าใจมนุษย์ต้องเข้าใจ วัฒนธรรม วิถีการดำรงชีวิตที่ หลากหลาย ค่านิยม กิจกรรมที่ เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี ต่างๆ ในพื้นที่ เข้าใจวิถีการดำรงชีวิตใน ครอบครัว และชุมชน จะทำให้ การทำงานง่ายขึ้น เข้าใจวิถีการดำรงชีวิตใน ครอบครัว และชุมชน จะทำให้ การทำงานง่ายขึ้น

5 แนวคิดพื้นฐานในการสร้าง สัมพันธภาพ ผู้ที่เราจะไปสร้างสัมพันธภาพด้วย - มีความเชื่อเกี่ยวกับอะไรบ้าง - มีพื้นฐานความเป็นมา เช่นในระดับ ครอบครัวโรงเรียนอย่างไร - เขาเติบโตมาในชุมชนลักษณะอย่างไร a 1 a2 b1 b2 c1 c2 d1 d2

6 แนวคิดพื้นฐานในการสร้าง สัมพันธภาพ I’m OK, You’re OK. I’m OK, You’re Not OK. I’m Not OK, You’re OK. I’m Not OK, You’re Not OK.


ดาวน์โหลด ppt (a) ระบบค่านิยมความคิด ความเชื่อ ฯลฯ (b) ระบบความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์ ( ทางตรง ) (c) ระบบความสัมพันธ์ระหว่าง มนุษย์ ( ทางอ้อม ) (d) สถาบัน / ระบบที่มีอยู่ในสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google