งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเข้าใจมนุษย์ในสังคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเข้าใจมนุษย์ในสังคม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความเข้าใจมนุษย์ในสังคม
(a) ระบบค่านิยมความคิด ความเชื่อ ฯลฯ (b) ระบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ (ทางตรง) (c) ระบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ (ทางอ้อม) (d) สถาบัน/ระบบที่มีอยู่ในสังคม/ชุมชน อาทิ สถาบันศาสนา, กฎหมาย จารีตประเพณี, วัฒนธรรมชุมชน

2 มุมมองเชิงจิตนิเวศ มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว
ครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และเพื่อนชุมชน มนุษย์ ครอบครัว เพื่อนบ้าน อยู่ในสิ่งแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ และ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมมีผลต่อพฤติกรรมความเชื่อ ทางเลือกของมนุษย์

3 มุมมองเชิงพลัง / ความเข้มแข็ง
มนุษย์ ครอบครัว กลุ่ม และชุมชน ต่างมีพลัง มีความเข้มแข็งในตัว พลังนี้จะช่วยให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงและผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ ได้ ผู้ที่เราไปทำงานด้วย หรือผู้ที่เราไปช่วยเหลือ จะเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดว่า เขาต้องการอะไร ต้องการความช่วยเหลือแบบไหน

4 มุมมองเชิงวัฒนธรรม การจะเข้าใจมนุษย์ต้องเข้าใจวัฒนธรรม วิถีการดำรงชีวิตที่หลากหลาย ค่านิยม กิจกรรมที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ ในพื้นที่ เข้าใจวิถีการดำรงชีวิตในครอบครัว และชุมชน จะทำให้การทำงานง่ายขึ้น

5 แนวคิดพื้นฐานในการสร้างสัมพันธภาพ
a 1 a2 b1 b2 c1 c2 d1 d2 ผู้ที่เราจะไปสร้างสัมพันธภาพด้วย มีความเชื่อเกี่ยวกับอะไรบ้าง มีพื้นฐานความเป็นมา เช่นในระดับครอบครัวโรงเรียนอย่างไร เขาเติบโตมาในชุมชนลักษณะอย่างไร

6 แนวคิดพื้นฐานในการสร้างสัมพันธภาพ
I’m OK , You’re OK. I’m OK , You’re Not OK. I’m Not OK , You’re OK. I’m Not OK , You’re Not OK.


ดาวน์โหลด ppt ความเข้าใจมนุษย์ในสังคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google