งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดำเนินงานด้านการ เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเตรียมความพร้อม ก่อนปล่อยเด็กและเยาวชน วันที่ 18 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมแกรนด์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดำเนินงานด้านการ เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเตรียมความพร้อม ก่อนปล่อยเด็กและเยาวชน วันที่ 18 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมแกรนด์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินงานด้านการ เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเตรียมความพร้อม ก่อนปล่อยเด็กและเยาวชน วันที่ 18 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินท์ พญาไท กรุงเทพฯ โดย นางสาวดวงพร อุกฤษณ์ หัวหน้าส่วนพัฒนาระบบงาน สำนักพัฒนาระบบงานยุติธรรม เด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

2 ความเป็นมา จำนวนเด็ก/เยาวชน 1. ปล่อยตัว 2. กระทำความผิดซ้ำ ข้อมูลจาก www.djop.go.th พ.ศ.พ.ศ. ปล่อยผิดซ้ำ 2546 4,596 4,535 2547 3,198 4,607 2548 3,709 4,357 2549 3,580 5,712 2550 4,732 6,608 2551 5,868 6,606 2552 6,868 *

3 ระบบการฝึกอบรม การปฐมนิเทศ (Orientation Stage) การฝึกและอบรม (Intermediate Stage) การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (Pre-release Stage)

4 เด็ก / เยาวชนครอบครัว ชุมชน กลุ่มเป้าหมายในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย

5 เด็กและเยาวชนทุกรายที่ใกล้ครบ กำหนดปล่อยตัวและมีระยะเวลาการ ฝึกอบรมเหลือตั้งแต่ 1 - 3 เดือน ปัญหาที่พบ : เด็ก/เยาวชนเหล่านี้จะเข้าในโปรแกรม เตรียมปล่อยหรือไม่ 1. กลุ่มขั้นต่ำ 2. กลุ่มขอปล่อยก่อนกำหนด 3. กลุ่มขั้นที่ 1 รักษาสถานภาพ

6 แนวทางการดำเนินงาน จัดตั้งคณะทำงาน กำหนดผู้รับผิดชอบและประเมินผลกิจกรรม จัดกลุ่มเด็กและเยาวชนตามผลการจำแนก/ คัดกรองเพื่อเข้ารับ กิจกรรมในโปรแกรมต่างๆ จัดกิจกรรมตามที่กำหนดในโปรแกรม ประเมินผลโครงการและจัดส่งรายงานเป็นรายไตรมาสและ สรุปผลในภาพรวม

7 การส่งรายงานสรุปผลในครั้งสุดท้าย - เดือนสิงหาคม 2553 - สรุปผลเป็นรายกิจกรรม และรายงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะ - ส่งมายังสำนักพัฒนาระบบฯ (เอกสารหน้า 103-108 : แนวทางการเตรียมความพร้อม 2553)

8 หน้าที่คณะทำงาน รับผลการจำแนก / คัดกรอง และผลการฝึกอบรม ประเมินและจัดกลุ่ม ตามระดับปัญา / สภาพปัญหา วางแผนกำหนดกิจกรรมเพื่อเตรียม เด็ก เยาวชน ครอบครัว ชุมชน กำหนดผู้รับผิดชอบตามแผน รายงานผลส่งคณะทำงาน คณะทำงาน ส่งรายงานมา ยังกรม / ผู้รับผิดชอบหลัก คณะทำงานสรุปผล การดำเนินงาน ในภาพรวม

9 การจำแนก / การประเมินสภาวะความเสี่ยง และความจำเป็น ผลการบำบัดแก้ไขฟื้นฟู ตามแผนบำบัดฟื้นฟู รายบุคคล หลักเกณฑ์การจำแนก เพื่อเตรียมพร้อมเด็ก/เยาวชน

10 การจำแนกกลุ่มเด็ก / เยาวชน กลุ่ม / ประเภท ระดับปัญหาเด็ก/เยาวชนครอบครัว A น้อยดีพร้อม B ปานกลาง ดีไม่พร้อม C พร้อม D มากไม่พร้อม

11 หลักเกณฑ์การพิจารณาเด็ก / เยาวชน เด็กดี มีความพร้อมด้านร่างกาย พฤติกรรม อารมณ์ สติปัญญา จิตใจ สภาพแวดล้อม เด็กไม่พร้อม ไม่พร้อมด้านใดด้านหนึ่งหรือทุกด้าน ทั้งด้านอารมณ์ จิตใจ ร่างกาย พฤติกรรม มีแนวโน้มกระทำความผิดซ้ำ / เสี่ยงสูงที่จะกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำ หรือใช้ความรุนแรง ต้องได้รับการสงเคราะห์ และการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง ( เน้นการประสานส่งต่อ )

12 หลักเกณฑ์การพิจารณาครอบครัว ครอบครัวพร้อม มีความพร้อมที่จะดูแล จัดหาสถานที่เรียนหรือประกอบอาชีพให้เด็กได้ ไม่จำเป็นต้องได้รับการสงเคราะห์ ครอบครัวไม่พร้อม ไม่มีผู้อุปการะ สัมพันธภาพไม่ดี ผู้ปกครองไม่สามารถควบคุมพฤติกรรม ผู้ปกครองเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี ( ติดยาเสพติด ติดสุรา ติดการพนัน ถูกจำคุก ฯลฯ ) จำเป็นต้องได้รับการสงเคราะห์ด้านใดด้านหนึ่ง

13 การจัดหอนอน เตรียมปล่อยปกติ 1. กลุ่มเด็กและเยาวชนที่อยู่ขั้นที่ 2 - 5 และใกล้ครบกำหนดปล่อย 2. กลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมและใกล้ปล่อยตัว เตรียมปล่อยหอนอนพิเศษ กลุ่มเด็กและเยาวชนที่อยู่ขั้นที่ 1 และใกล้ครบกำหนดปล่อย เตรียมปล่อยโปรแกรม บ้านกาญจนาภิเษก กลุ่มเด็กและเยาวชนที่อยู่ในขั้นที่ 1 และกลุ่มเด็กและเยาวชนที่สามารถรักษาสถานะภาพในขั้นที่ 1 มีความประพฤติดีอย่างสม่ำเสมอ สถานเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย และสงเคราะห์ภายหลังปล่อย (Halfway House)* 1. กลุ่มเด็กและเยาวชนใกล้ปล่อยและจำเป็นต้องได้รับการสงเคราะห์ ภายหลังปล่อย 2. กลุ่มที่มีปัญหาความประพฤติ และมีปัญหาขอรับการสงเคราะห์ใน ด้านต่าง ๆ จำเป็นต้องติดตามสอดส่อง

14 กิจกรรมภาคบังคับ เด็ก / เยาวชน การอบรมจริยธรรม การฝึกทักษะชีวิต การสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ ครอบครัว ปัจฉิมนิเทศ เด็ก เยาวชน ครอบครัวสัมพันธ์ ชุมชน การกลับไปเยี่ยมบ้าน แนะแนวการศึกษา / อาชีพ การบำเพ็ญประโยชน์ ปัจฉิมนิเทศครอบครัว

15 กิจกรรมทางเลือกเฉพาะปัญหา ปัญหาครอบครัว ค่ายครอบครัว ค่ายพุทธบุตร ครอบครัวอุปถัมภ์ ปัญหาพฤติกรรม ค่ายวิวัฒน์พลเมือง ความเสี่ยงกระทำผิดซ้ำสูง การประชุมเตรียมความพร้อม ร่วมกับครอบครัวและเครือข่ายชุมชน รายงานคุมประพฤติภายหลังปล่อย จำเป็นต้องสงเคราะห์ ประสานส่งต่อ มีความพร้อม ฝึกงาน / เรียนภายนอก กลับบ้านและมารายงานตัว

16 แบบ / เครื่องมือ 1. แบบการจัดทำแผนเพื่อเตรียมความ พร้อมก่อนปล่อยเด็กและเยาวชน เฉพาะราย ( หน้า 13 - 16) 2. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการ เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยของเด็ก และเยาวชน ( หน้า 17)

17 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 2552 ด้านนโยบาย ผู้บริหารมีแนวคิดการดำเนินงานแตกต่างกัน ทำให้แนวทาง ในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ด้านการบริหารจัดการ - ขาดการถ่ายทอดโครงการฯ ภายในหน่วยงานทำให้ ผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจแนวทางในการดำเนินงานตาม โครงการจึงทำให้เกิดการทำงานที่ไม่เอื้อต่อการ ประสานกัน - บุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรม บางท่านเต็ม ใจช่วยแต่ขาดทักษะ และความเข้าใจที่ชัดเจนในการ จัดกิจกรรม ซึ่งส่งผลให้เมื่อจัดกิจกรรมแก่เด็กและ เยาวชนจะไม่เกิดประโยชน์เต็มที่

18 - ผู้รับผิดชอบไม่ส่งรายงาน ทำให้ การรายงานผลการ ดำเนินงาน เป็นไปด้วยความยากลำบาก เกิดความล่าช้าและ เสียสัมพันธภาพต่อเพื่อนร่วมงาน -ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้รับมอบหมายให้ทำกิจกรรมอื่นๆ และมีงานด้านเอกสารมากเกินไปทำให้การดำเนินงาน ติดตามผลโครงการฯ ไม่สามารถทำได้อย่างสมบูรณ์ –การจัดกิจกรรมนอกสถานที่ส่วนใหญ่มักมีปัญหาในเรื่องการ เดินทาง ยานพาหนะ จึงทำให้ไม่สามารถรองรับเด็กและ เยาวชนในกลุ่มเพียงพอ

19 – การเบิกจ่ายมีปัญหาติดขัดเนื่องจากผู้รับผิดชอบกิจกรรม จะต้องทำการเบิกจ่ายเงินซ้ำๆ เพราะผู้รับผิดชอบมีหลาย โครงการที่ต้องรับผิดชอบ –การเลือกเยาวชนบางส่วนที่เป็นเยาวชนกลุ่มเป้าหมายเข้า ร่วมกิจกรรม ทำให้เยาวชนที่เหลือเกิดความน้อยใจ บางครั้ง ก็เกิดความรู้สึกไม่พอใจ

20 ด้านงบประมาณ - งบประมาณไม่เพียงพอและมีจำนวนจำกัด เมื่อแบ่งงบฯ ให้กับแต่ละกิจกรรมย่อยแล้ว ไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อจัดกิจกรรม รวมทั้งไม่เพียงพอต่อจำนวนเยาวชน ที่เพิ่มขึ้น - งบประมาณมาช้า ทำให้การจัดกิจรรม/โครงการล่าช้า - การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานมีข้อจำกัดใน ระเบียบการเบิกจ่าย

21 ด้านอัตรากำลัง - บุคลากรผู้ปฏิบัติไม่เพียงพอกับปริมาณงาน ทำให้บุคลากร บางคนต้องรับผิดชอบหลายกิจกรรมมีผลต่อประสิทธิภาพในการ ทำงาน - บุคลากรอื่นๆ ในหน่วยงานไม่ตระหนักถึงความสำคัญและ ไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร - ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการไม่ดำเนินการ ให้ตรงตามแผนที่กำหนดไว้ ทำให้งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เป็นตาม เป้าหมาย - มีการโยกย้ายและลาออกหลายคน ทำให้การทำงานไม่ ต่อเนื่อง

22 ด้านสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ ไม่มีสถานที่รองรับการทำกิจกรรมของเด็กและเยาวชน ทำให้ไม่ สะดวกในการจัดกิจกรรมที่ต้องเลือกเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม เพียงบางส่วน ด้านระบบ/แนวทางในการปฏิบัติงาน เด็กและเยาวชนมีระยะการฝึกอบรมที่แตกต่างกัน เมื่อตัด เยาวชนเข้ากลุ่มเตรียมความพร้อม เด็กและเยาวชนจะได้รับการ ฝึกวิชาชีพไม่ครบตามหลักสูตร เนื่องจากการตรวจเช็คอายัดเด็กและเยาวชนจะทำก่อนเด็กและ เยาวชนปล่อยตัวก่อน 1 เดือน ทำให้ต้องเสี่ยงกับเด็กและ เยาวชนหลบหนี หรือกระทำผิดได้ง่าย

23 การจำแนกเด็กและเยาวชนเข้ากลุ่มเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย นั้น ไม่สามารถทำกิจกรรมให้เยาวชนจนครบโปรแกรมได้ เนื่องจากมีเยาวชนจำนวนหนึ่งได้รับการปล่อยตัวจากศูนย์ฝึก และอบรมฯไปก่อน ศาลมีคำพิพากษาให้เยาวชนเข้าฝึกอบรมมีระยะเวลาสั้นเกินไป เช่น 3-6 เดือน หรือไม่ก็ฝากควบคุม ทำให้การจัดเยาวชนเข้า กิจกรรมตามค่อนข้างไม่ประสบผลสำเร็จ ยอดของเด็กและเยาวชนเคลื่อนไหว เข้า – ออก อยู่ตลอดเวลา เครื่องมือ/กิจกรรม การออกไปทำงานเข้าไปเย็นกลับ เป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ไม่ สามารถประเมินผลได้ว่าเยาวชนอยากประกอบอาชีพนั้น ๆ หรือ ศึกษาต่อ

24 แบบแผนการอนาคต และแบบสรุปแผนการอนาคตในส่วน รายละเอียด การประกอบอาชีพ ยังมีความไม่ชัดเจน ไม่เที่ยงตรง รับจ้างรายวัน ทำงานโรงงาน ลูกจ้างสถานประกอบการ ควรมี การทำความเข้าใจให้ตรงกันของผู้รายงาน มิเช่นนั้นข้อมูลที่ได้ จะไม่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง และควรจะเพิ่มในรายละเอียดไม่ เรียน ไม่ประกอบอาชีพ และเรียนและทำงาน ด้านผู้ปกครอง พบว่า ผู้ปกครองบางรายไม่สามารถเดินทาง มาร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศได้ เนื่องจากไม่สามารถลางานได้ยัง ไม่มีความตระหนักในการให้ความร่วมมือเท่าที่ควร ในการเข้า ร่วมกิจกรรมของศูนย์ฝึกฯ เมื่อเข้าร่วมก็จะขอกลับก่อนโดยไม่ อยู่ร่วมจนครบกิจกรรมนั้น ขาดความสนใจในตัวเยาวชน และ มักจะมีข้อต่อรองกับทางเจ้าหน้าที่เสมอ

25 ข้อเสนอแนะ ด้านนโยบาย 1. กรมจัดนโยบายเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย จัด ประชุมบุคลากรที่จะดำเนินงานที่ผ่านมาซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติ ควรจะจัดประชุม ผอ. เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ นโยบาย ของโครงการเตรียมความพร้อมให้ชัดเจนกับ ผอ. ของ ศูนย์ฝึกฯ ทุกศูนย์เพื่อจะได้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 2. การเตรียมความพร้อมมีความจำเป็นในการดำเนินงาน ควรให้มีความต่อเนื่องตลอดถึงการสนับสนุน งบประมาณ 3. การจัดสรรงบประมาณมายังศูนย์ฝึกฯ ตั้งแต่ต้น ปีงบประมาณเพื่อให้ทำงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้

26 4. ควรมีวางแผนงานโครงการปีงบประมาณต่อไป ตั้งแต่ ก่อนปีงบประมาณเพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้ดำเนินการวางแผน เตรียมการในการจัดโครงการฯ ได้ในแต่ละไตรมาส 5. กรมควรจัดให้มีการประชุมบุคลากรให้เกิดความเข้าใจ ในนโยบายด้านเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย เช่นเดียวกับที่ผ่านมาซึ่งเป็นกลุ่มผู้ปฏิบัติงานหลัก และ ควรจะจัดประชุม ผู้อำนวยการฯเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ นโยบายของโครงการเตรียมความพร้อมให้ชัดเจนกับ ผู้อำนวยการของศูนย์ฝึกฯ ทุกศูนย์เพื่อจะได้เข้าใจไป ในทิศทางเดียว

27 ด้านการบริหารจัดการ 6. ในการทำงานเตรียมความพร้อม ควรมีทีมในการ ทำงาน เฉพาะถ้าหากเป็นไปได้ เพราะจะสามารถ ทำงานได้เต็มที่ ซึ่งจะได้ผลดีมากกว่ารวมอยู่กับงานใน ภาพรวมของการบำบัดเยาวชน 7. ควรมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียน ผู้ทำรายงาน ประจำเดือน/ไตรมาศ เป็นกลุ่มงานอื่น ๆ เช่น กลุ่มพฤติ นิสัย เนื่องจากเป็นกลุ่มงาน ที่มีจำนวนคนมากกว่า น่าจะช่วยกันทำงานได้มากกว่า กลุ่มประสาน กลุ่ม บำบัด ที่มีภารกิจในการทำงานค่อนข้างเยอะ 8. เพิ่มบุคลากรผู้รับผิดชอบการเตรียมความพร้อมก่อน ปล่อย โดยเฉพาะและควรให้มีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานอื่น ด้วย ไม่ใช่มีแต่นักสังคมฯ

28 9. เห็นควรเพิ่มระยะเวลาโครงการ และควรมี การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่หลากหลาย วิชาชีพเพื่อเพิ่มทักษะให้ครอบคลุม 10. ควรมีจัดทำแผนการปฏิบัติงานที่มีความ ชัดเจนต่อเนื่อง ส่วนการประเมินผลควร เป็นหน่วยงานอื่น และส่งผลให้กรมทราบ โดยตรง เพื่อการพัฒนา

29 11. กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย เช่น เยาวชนที่ได้รับ การคัดเลือกให้ออกมาอยู่โดยแยกจากเด็กที่อยู่ข้างใน โดยมา อยู่เป็นบ้าน 10-15 คน ควรคัดเด็ก/เยาวชน ดังนี้ - คดีของเด็กที่ไม่เสี่ยงต่อการกระทำความผิดอีก เช่น คดียา เสพติด - ต้องเหลือระยะเวลาการฝึกอบรมต้องน้อยที่สุดในกลุ่มที่ ได้รับการคัดเลือก โดยเลือกจากคะแนนน้อยสุดไปหาคะแนน มากจนได้ครบตามจำนวนที่ต้องการ - การคัดเลือกต้องเป็นธรรมและให้ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มเป็น กรรมการ เช่น ครูประจำชั้น ครูวิชาชีพ พ่อบ้านแม่บ้าน ครูที่ ปรึกษา นักจิตฯ นักสังคมฯ พยาบาลฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

30 12. ควรจัดตั้งหน่วยเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย เหมือน หน่วยเรียนเป็นกิจจะลักษณะ 13. การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ควรให้เป็นไปตามเงื่อนไข ขององค์กรนั้น ๆ 14. คำนึงถึงระยะเวลาการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับ จำนวนกิจกรรม เยาวชนกลุ่มเป้าหมายทุกคน ควร ได้รับทุกกิจกรรม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และ มีทักษะมีทุนในการออกไปเผชิญสังคมภายนอก

31 15. ควรมีแบบฟอร์มการประเมินผลในแต่ละ กิจกรรมให้ชัดเจน จะได้เป็นไปในแนวทาง เดียวกัน 16. กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งควรเป็นแผน บำบัดตั้งแต่เยาวชนแรกเข้า หรือจำแนกแล้ว เพราะอยู่ในศูนย์ฝึกฯ ก็ต้องมีความเข้มแข็ง เหมือนกัน

32 17. เน้นกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อให้เด็กมีต้นทุนทางด้าน ความคิด ควรเน้นด้านคุณธรรม จริยธรรมให้มากและเป็น ประจำ เน้นความรัก ความผูกพันในครอบครัว ปรับความ เข้าใจพ่อแม่ โดยการให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมถือเป็นสิ่ง สำคัญมากๆ เพื่อจะได้มีการปรับความรู้ ความเข้าใจต่อกัน มี การวางแผนอนาคตร่วมกัน 18. กิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยร่วมกับครอบครัว และชุมชน ควรปรับปรุงแบบฟอร์มการขอความช่วยเหลือและ การให้ความช่วยเหลือ เพราะเมื่อเป็นการผูกมัดที่จะต้องทำ บางหน่วยงานยังไม่มีความพร้อมในการช่วยเหลืออย่างเต็มที่

33 19. เน้นกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อให้เด็กมีต้นทุนทางด้าน ความคิด ควรเน้นด้านคุณธรรม จริยธรรมให้มากและเป็นประจำ เน้นความรัก ความผูกพันในครอบครัว ปรับความเข้าใจพ่อแม่ โดยการให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมถือเป็นสิ่งสำคัญมากๆ เพื่อ จะได้มีการปรับความรู้ ความเข้าใจต่อกัน มีการวางแผนอนาคต ร่วมกัน 20. กิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยร่วมกับครอบครัว และชุมชน ควรปรับปรุงแบบฟอร์มการขอความช่วยเหลือและ การให้ความช่วยเหลือ เพราะเมื่อเป็นการผูกมัดที่จะต้องทำ บาง หน่วยงานยังไม่มีความพร้อมในการช่วยเหลืออย่างเต็มที่

34 21. กิจกรรมครอบครัวอุปถัมภ์ อาจจะต้องปรับปรุงรูปแบบกิจกรรม เนื่องจากการนำชุมชนหรือบุคคลที่มีความสนใจเข้าร่วมใน ช่วงแรกก็เข้าร่วมดี แต่จากนั้นไม่เคยมาร่วมกิจกรรมอีก เนื่องจากไม่มีเวลา ควรปรับปรุงรูปแบบอาจให้ผู้ปกครองเด็ก และเยาวชนที่มีความพร้อมเข้าร่วมในการดูแลเด็กและ เยาวชนที่ด้อยโอกาส 22. การปล่อยตัวแบบคุมประพฤติ ไม่เป็นประโยชน์กับเด็กและสร้าง การผูกมัด ขั้นตอนยุ่งยาก ควรใช้การติดตามโดยการเยี่ยม บ้าน โดยสถานพินิจฯ แต่ละจังหวัด 23. ถ้าปล่อยตัวแบบมีเงื่อนไขคุมประพฤติให้ส่งต่อข้อมูลไปยัง สำนักงานคุมประพฤติ เพื่อติดตามประเมินผลต่อ และทางศูนย์ ฝึกอาจติดตามเยี่ยมบ้านบ้างขึ้นอยู่เป็นรายกรณี

35 24. ในการปล่อยตัวแบบมีเงื่อนไขคุมประพฤติ เราควรให้เยาวชน ไปและให้ทำงานกับชุมชนที่ตนเองอยู่ เป็นระยะเวลา 1 เดือน เพื่อให้เยาวชนได้สำนึกรักบ้านเกิด 25. กิจกรรมทางเลือก กิจกรรมควรจัดให้มากขึ้นและจริงจัง ส่วน กิจกรรมทางเลือก ข้อ 3 ควรคัดเลือกเด็กที่มีความประพฤติตัว ดีจริง ๆ ระยะเวลาที่ฝึกอบรมเหลือน้อย และเพิ่มจำนวนขึ้น กิจกรรมทางเลือก ข้อ 4 ครอบครัวอุปถัมภ์ ควรเพิ่มปริมาณ กิจกรรมทางเลือก ข้อ 5 การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความ เข้มแข็งในทางจิตใจกิจกรรมควรจัดให้มากขึ้นและจริงจัง 26. ถ้าต้องให้เยาวชนไปค่ายวิวัฒน์พลเมือง ศูนย์ฯควรเชิญ วิทยากรทหารมานำค่ายฝึกระเบียบวินัยในศูนย์ฝึกฯ น่าจะ ดีกว่า ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย

36 27. ควรเข้าค่ายทหาร อบรมวินัย ปลูกฝังความรักชาติ ก่อนปล่อย 7 วันและให้ทหารที่มีวินัยสูงเป็นวิทยากร อบรมด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความรักชาติ ความกตัญญู ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สถานที่ควร ใช้ในค่ายทหาร 28. การคัดเลือกกิจกรรมควรคำนึงถึงกิจกรรมเพื่อการ เปลี่ยนแปลงที่มีความหมายต่อเด็กและเยาวชน 29. ทัศนศึกษา สถานที่เยาวชนได้เกิดความสำนึกได้ เช่น สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า คนพิการ เรือนจำ แดน ประหาร

37 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดำเนินงานด้านการ เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเตรียมความพร้อม ก่อนปล่อยเด็กและเยาวชน วันที่ 18 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมแกรนด์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google