งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างกลุ่ม อำนวยการ โรงพยาบาล บุรีรัมย์ จะปรับปรุงอีกครั้งเมื่อ 1 ตุลาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างกลุ่ม อำนวยการ โรงพยาบาล บุรีรัมย์ จะปรับปรุงอีกครั้งเมื่อ 1 ตุลาคม 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างกลุ่ม อำนวยการ โรงพยาบาล บุรีรัมย์ จะปรับปรุงอีกครั้งเมื่อ 1 ตุลาคม 2554

2 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร ทั่วไป ฝ่ายการเงินและ บัญชี ฝ่ายพัสดุและ บำรุงรักษา ฝ่ายโภชนาการ ฝ่ายการ เจ้าหน้าที่

3 ฝ่ายบริหารทั่วไป หมวดสถานที่ หมวดรักษาความ ปลอดภัย หมวดยานพาหนะ งานนิติกร งานสารบรรณ งานธุรการทั่วไป งานเลขานุการ งาน ประชาสัมพันธ์ หมวดซักฟอก หมวดตัดเย็บ เสื้อผ้า หมวดบำบัดน้ำ เสีย หมวดรักษาศพ

4 ฝ่ายบริหารทั่วไป นายเวชยันต์ แก่นจันทร์

5 ฝ่ายบริหารทั่วไป งานสารบรรณงานธุรการทั่วไป นางกุลจิราณัฏฐ์ ประเสริฐ นางวันทนา กุล ยะณี

6 ฝ่ายบริหารทั่วไป งาน ประชาสัมพันธ์ งานนิติกร น. ส. นงลักษณ์ อินทรศร น. ส. จารุวรรณ อินทร์ช้าง

7 ฝ่ายบริหารทั่วไป งานเลขานุการหมวดยานพาหนะ น. ส. ศรินทร์ญา พลทามูล นายประเสริฐ อุป ชัย

8 ฝ่ายบริหารทั่วไป หมวดรักษาความ ปลอดภัย หมวดสถานที่ นายประยูร ทรง บรรพต นายสมบูรณ์ ชำ รัมย์

9 ฝ่ายบริหารทั่วไป หมวดซักฟอก หมวดตัดเย็บ เสื้อผ้า นายสินศิริ พินศิริ กุล นางสุพิน นาค วัชร

10 ฝ่ายบริหารทั่วไป หมวดรักษาศพ หมวดบำบัดน้ำ เสีย นายเหมือน สร้าง นา นายผดิด แจ่ม ประโคน

11 ฝ่ายพัสดุและ บำรุงรักษา ช่างไม้ ช่างไฟฟ้า งานเทคนิค / อิเลคทรอนิกส์ งานโยธา งานจัดชื้อจัดจ้าง งานบัญชีคุม งานเก็บรักษาและ การจ่าย งานซ่อมบำรุง ช่างปูน - ประปา ช่างเหล็ก

12 ฝ่ายการเงินและ บัญชี งานการเงินและ สวัสดิการ งานบัญชีและ ค่าจ้างประจำ งานจัดเก็บ รายได้ / ติดตามหนี้และ ธุรการ งานตรวจสอบ และค่าจ้าง ชั่วคราว งานบัญชีและ รายงาน

13 ฝ่ายโภชนาการ งานโภชน บำบัด งาน โภชนาการ งานวิชาการงานธุรการ

14 ฝ่ายการ เจ้าหน้าที่ หมวดบริหาร ลูกจ้าง หมวด อัตรากำลัง หมวดการลา

15 ตัวอย่างการติดตามงาน กรณีเหตุการณ์เร่งด่วน เหตุการณ์ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 2 ลำดับที่ 3 1 น้ำไม่ไหล ช่างปูน - ประปา หน. ฝ่าย พัสดุ รอง. บริหาร 2 ไฟฟ้าดับ / เครื่อง สำรองไฟฟ้าเสียช่างไฟฟ้า หน. ฝ่าย พัสดุ รอง. บริหาร 3 ท่อประปาแตก ช่างปูน - ประปา หน. ฝ่าย พัสดุ รอง. บริหาร 4 ส้วมตัน / เต็ม ในเวลา ราชการ ช่างปูน - ประปา หน. ฝ่าย พัสดุ รอง. บริหาร 5 ส้วมตัน / เต็ม นอก เวลาราชการ บำบัดน้ำ เสีย หน. ฝ่าย บริหาร รอง. บริหาร ( กรณีต้องชื้ออะไหล่ ) ช่างที่อยู่เวร หน. ฝ่าย พัสดุ รอง. บริหาร

16 วิธีพิจารณาหน้าที่ความรับผิดชอบ เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ต่าง ๆ อยู่ในความรับผิดชอบของ หน่วยงานใดหน่วยงานนั้น ต้องรับผิดชอบงานนั้นๆ ตามสาย บังคับบัญชา ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างกลุ่ม อำนวยการ โรงพยาบาล บุรีรัมย์ จะปรับปรุงอีกครั้งเมื่อ 1 ตุลาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google