งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Development of Learning Activities via World Wide Web for Higher Education Students การพัฒนา กิจกรรมการเรียนการ สอน ผ่าน เครือข่ายใยแมงมุม สำหรับนักศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Development of Learning Activities via World Wide Web for Higher Education Students การพัฒนา กิจกรรมการเรียนการ สอน ผ่าน เครือข่ายใยแมงมุม สำหรับนักศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 The Development of Learning Activities via World Wide Web for Higher Education Students การพัฒนา กิจกรรมการเรียนการ สอน ผ่าน เครือข่ายใยแมงมุม สำหรับนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา นายสันติ วิจักขณาลัญฉ์ นายไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์ ภาควิชาการมัธยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย พัฒนากิจกรรมการเรียนการ สอนผ่านเครือข่าย ใยแมงมุมสำหรับนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ศึกษาผลของกิจกรรมการเรียน การสอนผ่าน เครือข่ายใยแมงมุมสำหรับ นักศึกษาระดับ อุดมศึกษาที่มีต่อการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนของผู้เรียน

4 เป็นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ศึกษาใน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2543 จำนวน 68 คน และลงทะเบียนเรียนรายวิชา 214430 ฟิสิกส์สำหรับ ครูระดับมัธยมศึกษา ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 23 คน กลุ่มตัวอย่าง ประชากร ขอบเขตของการวิจัย

5 ตัวแปรที่ศึกษา ตัวจัดกระทำ ตัวจัดกระทำ ได้แก่กิจกรรม การเรียนการสอน ผ่านเครือข่ายใยแมงมุมสำหรับ นักศึกษาระดับ อุดมศึกษา ตัวแปรตาม ตัวแปรตาม ได้แก่ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ขอบเขตของการวิจัย

6 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติ แผนการสอน จำนวน 8 แผน แผนกิจกรรม จำนวน 16 แผน ระบบฐานความรู้บน เครือข่ายคอมพิวเตอร์ http://secondary.kku.ac.th/itbl เครื่องมือในการวิจัย

7 เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติมีดังนี้ แบบบันทึกสนาม แบบบันทึกการ สังเกต พฤติกรรมการสอน และ พฤติกรรมผู้เรียน โดยผู้ช่วยวิจัย แบบบันทึกการ สัมภาษณ์ผู้เรียน เครื่องมือในการวิจัย แบบประเมิน กิจกรรมกลุ่ม แบบประเมิน โครงงาน แบบประเมินแฟ้ม สะสมงาน

8 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพ ของกิจกรรมการเรียนการสอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน เครื่องมือในการวิจัย

9 การเก็บรวบรวมข้อมูล การบันทึกสนาม การบันทึกการ สังเกตพฤติกรรม การสอนและ พฤติกรรมผู้เรียน โดยผู้ช่วยวิจัย การสัมภาษณ์ผู้เรียน การประเมิน กิจกรรมกลุ่ม การประเมิน โครงงาน การประเมินแฟ้ม สะสมงาน การทดสอบท้าย บทเรียน และปลายภาค เรียน

10 วิธีดำเนินการวิจัย Plan Act Observe Reflect วงจรที่ 2 Plan Act Observe Reflect วงจรที่ 3 Plan Act Observe Reflect วงจรที่ 4 Plan Act Observe Reflect ประเมิน ประสิทธิภาพ ของการจัด กิจกรรม การ เรียนการสอน 123 4 การศึกษาสภาพปัญหาและสภาพบริบท ของการจัดการเรียน การสอนใน ระดับอุดมศึกษาแลรายวิชา 214 430 : การวิจัยเชิงปฏิบัติการ

11 ผลการวิจัย เกณฑ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

12 สรุปผลการวิจัย กิจกรรมการเรียนการสอนผ่าน เครือข่ายใยแมงมุมสำหรับ ผู้เรียนระดับอุดมศึกษาที่ผู้วิจัยพัฒนา เป็นกิจกรรมการเรียน การสอนที่ประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น บรรลุวัตถุประสงค์ของการ วิจัย

13 สรุปผลการวิจัย ทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม ความรับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม ทักษะและความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ คุณลักษณะของผู้เรียนที่เกิดขึ้นหลังการวิจัย

14 รูปแบบกิจกรรม การเรียนที่ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ กับผู้สอน โดยตรง (Synchronous learning) การเรียนที่ผู้เรียนไม่มี ปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน โดยตรง (Asynchronous learning)

15 รูปแบบกิจกรรม การเรียนที่ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ กับผู้สอนโดยตรง (Synchronous learning) 1. การนิยามและวิเคราะห์ปัญหา (Define and analysis the problem) 2. ขั้นการวางแผนเพื่อแก้ปัญหา (Planning to solve the problem) 3. ขั้นการสืบเสาะหาและอภิปรายเพื่อหาคำตอบ (Searching and discussion) 4. การเสนอคำตอบ (Presentation ) 5. การประเมินผล (Evaluation)

16 รูปแบบกิจกรรม การเรียนที่ผู้เรียนไม่มี ปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนโดยตรง (Asynchronous learning) 1. ศึกษาโครงงานที่สนใจ 2. จัดทำโครงงาน 3. นำเสนอโครงงาน 4. ประเมินผลโครงงาน

17 รูปแบบกิจกรรม Synchronous learning Asynchronous learning Classroom on the Net ITBL I N F O R M A T I O N T E C H N O L O G Y – B A S E D L E A R N I N G

18 ขอกราบ ขอบพระคุณ รศ. ดร. สุลัดดา ลอยฟ้า รองอธิการฝ่ายพัฒนา บุคคล รศ. ดร. คงศักดิ์ ธาตุทอง ผศ. ดร. ไพศาล สุวรรณน้อย ผศ. ครรชิต ตรัญตรัยรัตน์ อ. ปรีชา เครือวรรณ และผู้ที่มีส่วนให้การวิจัยนี้สัมฤทธิ์ผลตาม จุดมุ่งหมายทุกท่าน

19 คณะผู้วิจัย นายสันติ วิจักขณาลัญฉ์ หัวหน้าโครงการ ที่ทำงาน : ภาควิชาการมัธยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ นายไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์ ผู้ร่วมโครงการ

20 คณะผู้วิจัย นายสันติ วิจักขณาลัญฉ์ หัวหน้าโครงการ ที่ทำงาน : ภาควิชาการมัธยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ นายไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์ ผู้ร่วมโครงการ

21

22 I N F O R M A T I O N T E C H N O L O G Y - B A S E D L E A R N I N G

23 ภาพกิจกรรมการเรียนการ สอน Cooperative Learning Students Center

24

25

26 ผลการวิจัย เกณฑ์ 75% ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

27 ผู้วิจัย นายสันติ วิจักขณาลัญฉ์ ผู้วิจัย ที่ทำงาน : ภาควิชาการมัธยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt The Development of Learning Activities via World Wide Web for Higher Education Students การพัฒนา กิจกรรมการเรียนการ สอน ผ่าน เครือข่ายใยแมงมุม สำหรับนักศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google