งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO 1 Tel. 042207375-80 ต่อ 116 Fax 042207384.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO 1 Tel. 042207375-80 ต่อ 116 Fax 042207384."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO 1 http:www.udcancer.org Tel. 042207375-80 ต่อ 116 Fax 042207384

2 www.themegallery.com LOGO 2 ขั้นตอนการทำงานผู้ป่วยนอกขั้นตอนการ ทำงานผู้ป่วยใน ขั้นตอนการจัดเก็บ และคัดแยกเวช ระเบียน กระบวนการทำงาน งานเวชระเบียนและสถิติ ศูนย์มะเร็งอุดรธานี ผู้มารับ บริการ ผู้ป่วยกรอก ประวัติ ไม่ใ ช่ ใช่ ไม่ พบ ใช่ พบ ซักประวัติ ผู้ป่ว ยเก่า มีนัด ลงทะเบียน + พิมพ์ Sticker ลงเวลาเสร็จ ส่งตรวจ OPD ต่าง ๆ ค้นเวช ระเบียน พบใน ตู้ ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ทำแฟ้ม แทน แพทย์สั่ง Admit 3 ใ ช่ ไม่ใ ช่ 2 จนท. งาน ประกันสุขภาพ ตรวจสอบสิทธิ ผู้ป่วย refer ผู้ป่วย Refer ใช่ 3 จนท. ผู้รับผิดชอบเรียง Chart / ใส่แฟ้ม ลงจำหน่ายในระบบ คอมพิวเตอร์ นำส่งงานประกัน สุขภาพ เจ้าหน้าที่เวชสถิติให้ รหัส จนท. ทุกตึกส่ง Chart ที่ แพทย์จำหน่าย บันทึกในโปรแกรม Stat และ หาค่า DRG ลงทะเบียน นอน คณะกรรมการตรวจสอบเวช ระเบียนทำตรวจสอบเวชระเบียน 2 บันทึกในระบบคืนเวช ระเบียน 3 บันทึกรหัส ICD-10 ใน ระบบคอมพิวเตอร์งานเวช ระเบียน เก็บขึ้นชั้น มีนัดครั้ง ต่อไป ชั้นปกติ / ชั้นผู้ป่วย มะเร็ง ไม่ใ ช่ ใช่ ชั้นผู้ป่วยมี นัด เสร็จสิ้นกระบวนงาน ภายใน 1 วัน คัดแยกแฟ้มผู้ป่วยขาดการติด เกิน 5 ปี เพื่อให้มีพื้นที่เก็บ แฟ้ม เก็บรวบรวมเพื่อเตรียมทำลาย

3 LOGO 3 http:www.udcancer.org


ดาวน์โหลด ppt LOGO 1 Tel. 042207375-80 ต่อ 116 Fax 042207384.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google