งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการฝึกอบรมโครงการ “ ผู้นำเยาวชนคนพิการ พลิกฟื้น ชุมชน สู่การพัฒนา ” ณ บางกอก กอร์ฟ สปาร์ รีสอร์ท โดย น. ส. สุรีพร ยุพา องค์การคนพิการสากลประจำภูมิภาคเอเชีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการฝึกอบรมโครงการ “ ผู้นำเยาวชนคนพิการ พลิกฟื้น ชุมชน สู่การพัฒนา ” ณ บางกอก กอร์ฟ สปาร์ รีสอร์ท โดย น. ส. สุรีพร ยุพา องค์การคนพิการสากลประจำภูมิภาคเอเชีย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการฝึกอบรมโครงการ “ ผู้นำเยาวชนคนพิการ พลิกฟื้น ชุมชน สู่การพัฒนา ” ณ บางกอก กอร์ฟ สปาร์ รีสอร์ท โดย น. ส. สุรีพร ยุพา องค์การคนพิการสากลประจำภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก

2 ความเป็นมา ตามที่องค์การคนพิการสากลประจำภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการสนับสนุนโครงการ “ อบรมผู้นำเยาวชนคนพิการรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อหลักประกันสุขภาพ ในปี ๒๕๕๐ และ ปี ๒๕๕๑ จำนวน ๒ รุ่น ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับตัวผู้นำเยาวชน ทั้ง ๒ รุ่น ให้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับตัวบุคคล ชุมชน เกิดเครือข่ายในการพัฒนางานคนพิการ ขึ้นใน ระดับชุมชนและระดับภาค โดยเป็นกลไลในการ ขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพ สิทธิประโยชน์ในการเข้าถึง ระบบหลักประกันสุขภาพ เข้าถึงระบบบริการสาธารณะ สิ่งอำนวยความสะดวก การสร้างเจตคติให้คนในสังคม เข้าใจเรื่องคนพิการ การกระตุ้นชุมชนให้เห็น ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของคนพิการและองค์กร คนพิการ ที่สามารถเปลี่ยนภาระมาเป็นพลัง สามารถ กำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

3 วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้เกิดกลไกในการเรียนรู้ การขับเคลื่อน งานคนพิการในสังคม โดยผ่านกระบวนการถอด บทเรียนการทำงาน ๒. เพื่อให้ผู้นำเยาวชนคนพิการฯ นำแนวคิดการ ดำรงชีวิตอิสระคนพิการไปประยุกต์ใช้ในการ พัฒนาคนพิการให้ออกมาสู่สังคม ๓. เพื่อเกิดกระบวนการการพัฒนางานคนพิการ อย่างมีส่วนร่วมในชุมชน และเป็นกลไกในการ สร้างจิตสำนึกของชุมชน ๔. เพื่อให้เกิดการศึกษาต้นแบบในการสร้างผู้นำ เยาวชนคนพิการ

4 กลุ่มเป้าหมาย ๑. ผู้นำเยาวชนคนพิการรุ่นที่ ๑ จำนวน ๑๐ คน ๒. ผู้นำเยาวชนคนพิการรุ่นที่ ๒ จำนวน ๑๐ คน

5 ผลที่ได้รับ ๑. ทำให้เยาวชนคนพิการทั้งรุ่น ๑ และรุ่น ๒ ได้พบปะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน และความ แตกต่างของชุมชนเมืองและชนบท ๒. ผู้นำเยาวชนคนพิการมีความรู้เรื่องการดำรงชีวิต อิสระสำหรับคนพิการ และสามารถนำเอาแนวคิด ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในชุมชนของตนเองได้ ๓. ทำให้ผู้นำเยาวชนคนพิการมีทักษะในการทำงาน ร่วมกับชุมชน และนำเอาทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมา ใช้ในการพัฒนางานด้านคนพิการ ๔. ผู้นำเยาวชนคนพิการในชุมชนสามารถ นำเอา ศักยภาพของคนพิการในชุมชนให้เกิดการดำรงชีวิต อิสระของคนพิการแบบมีส่วนร่วมในชุมชน ๕. เกิดเป็นกรณีศึกษานำร่อง ต้นแบบการสร้างผู้นำ เยาวชนคนพิการฯ ที่นำไปสู่การพัฒนาที่เกิดผลลัพท์ ทางสังคม ตัวคนพิการ และชุมชน

6 ความแตกต่าง กลุ่มผู้นำเยาวชนคน พิการรุ่นที่ ๑ ๑. เป็นชุมชนเมือง อยู่ ใกล้แหล่งทรัพยากรและ ข้อมูลข่าวสาร ๒. การติดต่อสื่อสารทำ ได้หลายช่องทาง ๓. ระบบคมนาคมมี ทางเลือก ๔. มีสิ่งอำนวยความ สะดวกแต่ไม่สามารถ ใช้ได้จริง ๕. คนพิการส่วนใหญ่รู้ สิทธิของคนพิการ กลุ่มผู้นำเยาวชนคน พิการรุ่นที่ ๒ ๑. เป็นชุมชนชนบท อยู่ ห่างไกลแหล่งทรัพยากร และข้อมูลข่าวสาร ๒. เข้าถึงครอบครัวคน พิการ ๓. มีความสัมพันธ์กับคน ในชุมชน ๔. สิ่งอำนวยความ สะดวกไม่เพียงพอ ๕. ขาดโอกาสทาง การศึกษา

7 ผู้นำเยาวชนคนพิการรุ่น ๑ และรุ่น ๒ ทำกิจกรรม ร่วมกันในการแสดงความ คิดเห็นและวางแผนการ ทำงานร่วมกัน

8 กิจกรรมการวางแผนและ พัฒนาชุมชน โดยใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน โดยวิทยากรนำเสนอ แนวทาง ในการหาแหล่ง ทรัพยากร ด้วยวิธีต่างๆ

9 กลุ่มเยาวชนช่วยกันวางแผน ค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน ใน ชุมชนของตนและนำเสนอ เป็นกลุ่ม

10 กิจกรรมการสร้าง เครือข่ายโดยใช้เส้นด้าย ในการประสานระหว่าง เยาวชนกลุ่ม ๑ และกลุ่ม ๒ กิจกรรมประทับมือเพื่อเป็น การแสดงถึงคำมั่นสัญญา ของทุกคน


ดาวน์โหลด ppt รายงานการฝึกอบรมโครงการ “ ผู้นำเยาวชนคนพิการ พลิกฟื้น ชุมชน สู่การพัฒนา ” ณ บางกอก กอร์ฟ สปาร์ รีสอร์ท โดย น. ส. สุรีพร ยุพา องค์การคนพิการสากลประจำภูมิภาคเอเชีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google