งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการฝึกอบรมโครงการ “ผู้นำเยาวชนคนพิการ พลิกฟื้นชุมชน สู่การพัฒนา”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการฝึกอบรมโครงการ “ผู้นำเยาวชนคนพิการ พลิกฟื้นชุมชน สู่การพัฒนา”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการฝึกอบรมโครงการ “ผู้นำเยาวชนคนพิการ พลิกฟื้นชุมชน สู่การพัฒนา”
รายงานการฝึกอบรมโครงการ “ผู้นำเยาวชนคนพิการ พลิกฟื้นชุมชน สู่การพัฒนา” ณ บางกอก กอร์ฟ สปาร์ รีสอร์ท โดย น.ส.สุรีพร ยุพา องค์การคนพิการสากลประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

2 ความเป็นมา ตามที่องค์การคนพิการสากลประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการสนับสนุนโครงการ “อบรมผู้นำเยาวชนคนพิการรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อหลักประกันสุขภาพ ในปี ๒๕๕๐ และ ปี ๒๕๕๑ จำนวน ๒ รุ่น ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับตัวผู้นำเยาวชน ทั้ง ๒ รุ่น ให้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับตัวบุคคล ชุมชน เกิดเครือข่ายในการพัฒนางานคนพิการ ขึ้นในระดับชุมชนและระดับภาค โดยเป็นกลไลในการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพ สิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพ เข้าถึงระบบบริการสาธารณะ สิ่งอำนวยความสะดวก การสร้างเจตคติให้คนในสังคมเข้าใจเรื่องคนพิการ การกระตุ้นชุมชนให้เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของคนพิการและองค์กรคนพิการ ที่สามารถเปลี่ยนภาระมาเป็นพลัง สามารถกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

3 วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้เกิดกลไกในการเรียนรู้ การขับเคลื่อนงานคนพิการในสังคม โดยผ่านกระบวนการถอดบทเรียนการทำงาน ๒. เพื่อให้ผู้นำเยาวชนคนพิการฯ นำแนวคิดการดำรงชีวิตอิสระคนพิการไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคนพิการให้ออกมาสู่สังคม ๓. เพื่อเกิดกระบวนการการพัฒนางานคนพิการอย่างมีส่วนร่วมในชุมชน และเป็นกลไกในการสร้างจิตสำนึกของชุมชน ๔. เพื่อให้เกิดการศึกษาต้นแบบในการสร้างผู้นำเยาวชนคนพิการ

4 กลุ่มเป้าหมาย ๑. ผู้นำเยาวชนคนพิการรุ่นที่ ๑ จำนวน ๑๐ คน
๒. ผู้นำเยาวชนคนพิการรุ่นที่ ๒ จำนวน ๑๐ คน

5 ผลที่ได้รับ ๑. ทำให้เยาวชนคนพิการทั้งรุ่น ๑ และรุ่น ๒ ได้พบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน และความแตกต่างของชุมชนเมืองและชนบท ๒. ผู้นำเยาวชนคนพิการมีความรู้เรื่องการดำรงชีวิตอิสระสำหรับคนพิการ และสามารถนำเอาแนวคิดดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในชุมชนของตนเองได้ ๓. ทำให้ผู้นำเยาวชนคนพิการมีทักษะในการทำงานร่วมกับชุมชน และนำเอาทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ในการพัฒนางานด้านคนพิการ ๔. ผู้นำเยาวชนคนพิการในชุมชนสามารถ นำเอาศักยภาพของคนพิการในชุมชนให้เกิดการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการแบบมีส่วนร่วมในชุมชน ๕. เกิดเป็นกรณีศึกษานำร่อง ต้นแบบการสร้างผู้นำเยาวชนคนพิการฯ ที่นำไปสู่การพัฒนาที่เกิดผลลัพท์ทางสังคม ตัวคนพิการ และชุมชน

6 ความแตกต่าง กลุ่มผู้นำเยาวชนคนพิการรุ่นที่ ๑
๑. เป็นชุมชนเมือง อยู่ใกล้แหล่งทรัพยากรและข้อมูลข่าวสาร ๒. การติดต่อสื่อสารทำได้หลายช่องทาง ๓. ระบบคมนาคมมีทางเลือก ๔. มีสิ่งอำนวยความสะดวกแต่ไม่สามารถใช้ได้จริง ๕. คนพิการส่วนใหญ่รู้สิทธิของคนพิการ กลุ่มผู้นำเยาวชนคนพิการรุ่นที่ ๒ ๑. เป็นชุมชนชนบท อยู่ห่างไกลแหล่งทรัพยากรและข้อมูลข่าวสาร ๒. เข้าถึงครอบครัวคนพิการ ๓. มีความสัมพันธ์กับคนในชุมชน ๔. สิ่งอำนวยความสะดวกไม่เพียงพอ ๕. ขาดโอกาสทางการศึกษา

7 ผู้นำเยาวชนคนพิการรุ่น ๑ และรุ่น ๒ ทำกิจกรรมร่วมกันในการแสดงความคิดเห็นและวางแผนการทำงานร่วมกัน

8 กิจกรรมการวางแผนและพัฒนาชุมชน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน โดยวิทยากรนำเสนอแนวทาง ในการหาแหล่งทรัพยากร ด้วยวิธีต่างๆ

9 กลุ่มเยาวชนช่วยกันวางแผน ค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน ในชุมชนของตนและนำเสนอเป็นกลุ่ม

10 กิจกรรมการสร้างเครือข่ายโดยใช้เส้นด้ายในการประสานระหว่างเยาวชนกลุ่ม ๑ และกลุ่ม ๒
กิจกรรมประทับมือเพื่อเป็นการแสดงถึงคำมั่นสัญญาของทุกคน


ดาวน์โหลด ppt รายงานการฝึกอบรมโครงการ “ผู้นำเยาวชนคนพิการ พลิกฟื้นชุมชน สู่การพัฒนา”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google