งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

= enzyme The prince Royal’s college By. Kanyakon Sroymano.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "= enzyme The prince Royal’s college By. Kanyakon Sroymano."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 = enzyme The prince Royal’s college By. Kanyakon Sroymano

2 จุดประส งค์ เพื่อสืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุป กระบวนการย่อยอาหารของ จุลินทรีย์และสัตว์บางชนิด

3 แบบทดสอบก่อน เรียน

4 สิ่งมีชี วิต ถ้าแบ่งตามลักษณะการ ได้มาซึ่งอาหาร แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ถ้าแบ่งตามลักษณะการ ได้มาซึ่งอาหาร แบ่งเป็น 2 กลุ่ม พวก Autotroph พวก Heterotroph สร้างอาหารเอง ได้จาก สารอนินทรีย์ สร้างอาหารเอง ได้จาก สารอนินทรีย์ สร้างอาหารเอง ไม่ได้ ต้องได้รับอาหารจาก สิ่งมีชีวิตอื่น ผู้ผ ลิต พืช ไซยาโน แบคทีเรีย หรือ สาหร่ายสี เขียวแกมน้ำ เงิน ผู้บริโ ภค ผู้ย่อย สลาย -Herbivores -Carnivores -Omnivores - Scavengers - แบคทีเรี ย - ฟัง ไจ สาหร่า ย

5 enzyme H2OH2O โมเลกุล เดียว ไออ อน เป็นความหมายของการ ย่อยอาหาร

6 การย่อย อาหารของ Heterotroph มี 2 แบบ การย่อย ภายในเซลล์ การย่อย ภายนอกเซลล์ แล ะ เช่ น - อะมีบา, พารา มีเซียม - สัตว์พวก ฟองน้ำ, ไฮดรา เช่ น - เห็ด รา ยีสต์ - สัตว์ทั้งหลาย

7 การย่อยอาหารของ จุลินทรีย์ * ดำรงชีวิตเป็นผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ ใน ระบบนิเวศ ส่วนใหญ่ พวกนี้จะมีการย่อย อาหาร โดยปล่อยเอนไซม์ออกมานอกเซลล์ เพื่อย่อยสารอินทรีย์ จนเป็นสารอาหาร โมเลกุลเล็ก (Extracellular digestion) แล้วจึงดูดซึมเข้า สู่เซลล์ เอนไซม์, ย่อย Food ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐ Nutrients ดูดซึมเข้า เซลล์

8 ตัวอย่ าง

9 การ ย่อย แบบ ภายใ น เซลล์ - อะมีบ า - สัตว์ พวก ฟอง น้ำ

10 การย่อยของพารามี เซียม วิธี Pinocytosis การนำอาหารเข้า สู่เซลล์ ย่อ ย สารอาหาร กระจาย ขับกาก ออก

11 การย่อยอาหาร ในสัตว์ หลา ย เซล ล์ มี เนื้อเยื่อ มี อวัยว ะ

12 Phylum Porifera = Sponges ( สัตว์พวก ฟองน้ำ ) - เป็นสัตว์ชั้น ต่ำที่สุด

13 - ไม่มีการจัดระเบียบของ เนื้อเยื่อ - ยังไม่มีเนื้อเยื่อที่ แท้จริง เซลล์ Amoebocyte เซลล์ Choanocyte แฟล เจลลัม พัดโบก อาหาร เข้าเซลล์ Phagocytosis - ยังไม่มีระบบ ย่อยอาหาร

14 การใช้ประโยชน์จาก สัตว์ฟองน้ำ - เป็นแหล่ง หลบภัยสัตว์ น้ำวัยอ่อน Sponge Spicules - เป็นฟองน้ำ ถูตัว

15 Phylum Cnidaria Hydra Jelly fish Sea anemone coral

16 หนวด ปา ก อาห าร Ectoderm Endoderm Gastrovascular 1 Phagocytosis ทางเดินอาหารแบบ ไม่สมบูรณ์

17 Phylum platyhelminthes พลานา เรีย พยาธิ ใบไม้ พยาธิ ตัวตืด

18 ตาตา ทางเดินอาหาร แผ่ทั่วตัว ปา ก คอ หอย ช่องเปิดคอ หอย ใช้ดูด อาหาร เข้าปาก

19

20 พยาธิ ใบไม้

21 พยาธิ ตัวตืด ไม่มีทางเดิน อาหาร

22 Phylum Nematodaหนอนตัวกลมพวกพยาธิ เช่ น - พยาธิเส้นด้าย, พยาธิปากขอ - พยาธิตัวจี๊ด, พยาธิ ไส้เดือน

23 ทางเดินอาหาร แบบสมบูรณ์

24 Phylum Annelida = หนอนปล้อง แม่เพรียง หรือ ตัวสงกรานต์

25 มีทางเดินอาหาร แบบสมบูรณ์

26 ลำตัว ส่วนต้น ส่วนกล าง ส่วนท้ าย หลอ ด อาห าร กระเพา ะพัก อาหาร ต่อม สร้าง น้ำย่อย ไส้ ตร ง ทว าร

27 ย่อย เชิง กล มี กรวด เล็กๆ

28 ทางเดินอาหารของสัตว์เลี้ยงลูกด้วย นมที่กินเนื้อ กินพืช - ลำไส้ ใหญ่จะ ยาว สำหรับ ย่อย อาหาร ( พืช ) ได้ นานๆ

29 ลักษณะฟันของสัตว์ที่กินอาหารแบบต่าง ๆ - ฟันจะมี ลักษณะกว้าง และนูนเป็น สันสำหรับบด อาหาร - ฟันหน้าสำหรับกัด - เขี้ยวไว้สำหรับฉีก - ฟันกรามหน้า (premolar) สำหรับบด - ฟันกรามหลัง (molar) สำหรับเคี้ยว - มีฟันหน้า (incisor) และ เขี้ยว (canine) ที่ แหลม - ฟันจะเหมาะ สำหรับแทงฉีก และเคี้ยวอาหาร

30 การย่อยอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง * แบ่งเป็น 3 ส่วน 13 2 กระเพาะ Abomasum หลอด อาหาร

31 31 ทางเดิน อาหารวัว 1.Rumen 2.Reticulum 3.Omasum 4.Abomasum

32

33 ลำดับเส้นทางเดิน อาหาร 1 มีการย่อยเซลลูโลสโดย แบคทีเรีย, โปรโตซัว - สังเคราะห์ กรดอะมิโนจากยูเรีย แอมโมเนีย จากการหมัก สังเคราะห์กรด ไขมัน วิตามินบี 12 2 บด ผสม อาหาร 3 เคี้ยว ใหม่ 4 บด ผสม อาหาร 5 มีน้ำย่อยของวัวเองมา ย่อยและย่อยแบคทีเรีย กับโปรตัวซัว ดูด ซึม อาห าร mutualism

34 แบบทดสอบหลัง เรียน

35 ข้อ 6. ไส้เดือนดินมี Gizzard ไว้สำหรับทำหน้าที่ ใด.................................... 7. Rumen ของวัว ภาษาชาวบ้าน เรียกว่า........................................... ข้อ 8. บริเวณ Rumen มีกิจกรรมการย่อยอาหาร เกิดขึ้นอย่างไร บ้าง.................................... 9. คำว่า “ วัวเป็นสัตว์ 4 กระเพาะ ” ได้แก่ ทางเดิน อาหารบริเวณที่เรียกว่า อะไรบ้าง ตอบให้ครบ.............................................................................................. ข้อ 10. แบคทีเรียในทางเดินอาหารของวัวมี ประโยชน์ต่อวัวอย่างไรบ้าง............................................................................................


ดาวน์โหลด ppt = enzyme The prince Royal’s college By. Kanyakon Sroymano.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google