งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบาย / บริหาร แผนแม่บท แผนชาติ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ เป้าหมาย PSA KPI

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบาย / บริหาร แผนแม่บท แผนชาติ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ เป้าหมาย PSA KPI"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบาย / บริหาร แผนแม่บท แผนชาติ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ เป้าหมาย PSA KPI
ประเมิน ติดตาม ปรับแผน เสนอแผน รายงานเป้าหมาย ตามตัวชี้วัด (Hard Copy) แผนยุทธศาสตร์ มว. (Hard Copy) รายงานผล การดำเนินงาน ประจำเดือน (Hard Copy) โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ มว. (Hard Copy) รายงานผลดำเนินการ ตามตัวชี้วัด (Hard Copy) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

2 คำของบประมาณ (MS_Excel)
การเงิน งบประมาณ คำของบประมาณ กรม กระทรวง พระราช บัญญัติ งบประมาณ บัญชีรับจ่าย แยกตามหมวด รายงานงบประมาณ งบเหลือจ่าย การปรับหมวด รายงานการใช้ งบประมาณ (MS_Excel) คำของบประมาณ (MS_Excel) รายงานการใช้ งบประมาณ (MS_Excel) รายงานการปรับ ใช้งบประมาณ (MS_Excel) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

3 งาน โปรแกรม โครงการ งานปกติ แผนงาน กิจกรรม ให้บริการ รายงาน ฐานข้อมูล
Ouput ทบทวนปรับแผน รายงานผลงาน (Hard Copy) รายงานแผน/ผล ประจำเดือน (Hard Copy) กิจกรรม (Hard Copy) แผนงาน (Hard Copy) ฐานข้อมูลบริการ สอบเทียบ เครื่องมือวัด (Database) การบริการ สอบเทียบ เครื่องมือวัด โครงการ (Hard Copy) งาน (Hard Copy) ฐานข้อมูลบริการ ฝึกอบรม มาตรวิทยา (MS-Excel) การบริการ ฝึกอบรม มาตรวิทยา สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

4 ทรัพยากร บุคลากร นักเรียนทุน กำลังคน ผลงานวิจัย ผลงานตีพิมพ์ สิทธิบัตร
โครงสร้างพื้นฐาน อุทยานวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัย ผลงานตีพิมพ์ สิทธิบัตร เครือข่ายวิจัยและพัฒนา เครือข่ายเอกชน เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของห้องปฏิบัติการต่างๆ (Hard Copy) นักเรียนทุน (MS-Excel) บุคลากร (MS-Excel) ห้องปฏิบัติการสอบเทียบในประเทศไทย (Hard Copy) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ


ดาวน์โหลด ppt นโยบาย / บริหาร แผนแม่บท แผนชาติ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ เป้าหมาย PSA KPI

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google