งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบันมาตรวิทยา แห่งชาติ นโยบาย / บริหาร แผนแม่บท แผนชาติ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ เป้าหมาย PSA KPI ประเมิน ติดตาม ปรับแผน เสนอแผน แผนยุทธศาสตร์ มว. (Hard Copy)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบันมาตรวิทยา แห่งชาติ นโยบาย / บริหาร แผนแม่บท แผนชาติ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ เป้าหมาย PSA KPI ประเมิน ติดตาม ปรับแผน เสนอแผน แผนยุทธศาสตร์ มว. (Hard Copy)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาบันมาตรวิทยา แห่งชาติ นโยบาย / บริหาร แผนแม่บท แผนชาติ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ เป้าหมาย PSA KPI ประเมิน ติดตาม ปรับแผน เสนอแผน แผนยุทธศาสตร์ มว. (Hard Copy) โครงการ/กิจกรรมตาม ยุทธศาสตร์ มว. (Hard Copy) รายงานเป้าหมาย ตามตัวชี้วัด (Hard Copy) รายงานผลดำเนินการ ตามตัวชี้วัด (Hard Copy) รายงานผล การดำเนินงาน ประจำเดือน (Hard Copy)

2 สถาบันมาตรวิทยา แห่งชาติ การเงิน งบประมาณ คำขอ งบประมาณ กรม กระทรวง พระราช บัญญัติ งบประมาณ บัญชีรับจ่าย แยกตาม หมวด รายงาน งบประมาณ งบเหลือจ่าย การปรับ หมวด คำของบประมาณ (MS_Excel) รายงานการใช้ งบประมาณ (MS_Excel) รายงานการใช้ งบประมาณ (MS_Excel) รายงานการปรับ ใช้งบประมาณ (MS_Excel)

3 สถาบันมาตรวิทยา แห่งชาติ งาน โปรแกรม โครงการ งานปกติ แผนงาน กิจกรรม ให้บริการ รายงาน ฐานข้อมูล Ouput ทบทวนปรับ แผน โครงการ (Hard Copy)แผนงาน (Hard Copy) การบริการ สอบเทียบ เครื่องมือวัด กิจกรรม (Hard Copy) งาน (Hard Copy) ฐานข้อมูล บริการ สอบเทียบ เครื่องมือวัด (Database) รายงานผลงาน (Hard Copy) การบริการ ฝึกอบรม มาตรวิทยา ฐานข้อมูล บริการ ฝึกอบรม มาตรวิทยา (MS-Excel) รายงานแผน/ ผล ประจำเดือน (Hard Copy)

4 สถาบันมาตรวิทยา แห่งชาติ ทรัพยากร บุคลากร นักเรียนทุน กำลังคน โครงสร้าง พื้นฐาน อุทยาน วิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัย ผลงาน ตีพิมพ์ สิทธิบัตร เครือข่ายวิจัย และพัฒนา เครือข่าย เอกชน บุคลากร (MS-Excel)นักเรียนทุน (MS-Excel) ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ในประเทศไทย (Hard Copy) เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ของห้องปฏิบัติการต่างๆ (Hard Copy)


ดาวน์โหลด ppt สถาบันมาตรวิทยา แห่งชาติ นโยบาย / บริหาร แผนแม่บท แผนชาติ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ เป้าหมาย PSA KPI ประเมิน ติดตาม ปรับแผน เสนอแผน แผนยุทธศาสตร์ มว. (Hard Copy)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google