งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะผู้จัดทำ : ผศ. ดร. ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ รศ. ดร. สุกัญญา สุนทรส รศ. อรุณีย์ อินทศร ผศ. เตือนใจ โก้สกุล รศ. พรพรรณ เลิศทวีสินธุ์ น. ส. สิริพร พิทยโสภณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะผู้จัดทำ : ผศ. ดร. ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ รศ. ดร. สุกัญญา สุนทรส รศ. อรุณีย์ อินทศร ผศ. เตือนใจ โก้สกุล รศ. พรพรรณ เลิศทวีสินธุ์ น. ส. สิริพร พิทยโสภณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะผู้จัดทำ : ผศ. ดร. ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ รศ. ดร. สุกัญญา สุนทรส รศ. อรุณีย์ อินทศร ผศ. เตือนใจ โก้สกุล รศ. พรพรรณ เลิศทวีสินธุ์ น. ส. สิริพร พิทยโสภณ นายสุรเชษฐ พิทยาพิบูลพงศ์ น. ส. ทิพวรรณ ตั้งจิตพิบูล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนา สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. 2549. การ สัมมนาเรื่อง “Globalization: Challenges and Opportunities for Science and Technology” โดย United Nations University. วันที่ 23-24 สิงหาคม 2549. จรัส สุวรรณเวลา. 2547. สังคมความรู้ยุคที่ 2. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2550. สมุดปกขาวด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กับการเร่งรัดพัฒนาประเทศ ไทยอย่างยั่งยืน. ประเวศ วะสี. 2542. เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม แนวทางพลิก ฟื้นเศรษฐกิจสังคม. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน. ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, 2545. โครงการ เทคโนโลยีชีวภาพข้าว. i-1 เอกสารอ้างอิง (powerpoint)

2 คณะผู้จัดทำ : ผศ. ดร. ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ รศ. ดร. สุกัญญา สุนทรส รศ. อรุณีย์ อินทศร ผศ. เตือนใจ โก้สกุล รศ. พรพรรณ เลิศทวีสินธุ์ น. ส. สิริพร พิทยโสภณ นายสุรเชษฐ พิทยาพิบูลพงศ์ น. ส. ทิพวรรณ ตั้งจิตพิบูล สุกรี แมนชัยนิมิต. 2550. Positioning Magazine. ฉบับเดือนกันยายน 2550. วราภรณ์ ขจรไชยกูล. 2547. ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการวิจัยเพื่อ พัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา. ประชาคมวิจัย ฉบับที่ 54 หน้าที่ 8-10. กรมการข้าว. 2550. คุณภาพทางโภชนาการของข้าว. [Online]. Available: http://www.moac.go.th/builder/rice/images/Ricenutrition.pdf. March 2008. http://www.moac.go.th/builder/rice/images/Ricenutrition.pdf บทสัมภาษณ์ของทีมเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ. [Online]. Available: http://elearning.spu.ac.th/allcontent/hrm483/chapter05.html. October 2007. http://elearning.spu.ac.th/allcontent/hrm483/chapter05.html ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ. [Online]. Available: http://www.nanotec.or.th/nanotec_th/view/index.php?c_id=1) November 2007. http://www.nanotec.or.th/nanotec_th/view/index.php?c_id=1 i-2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนา เอกสารอ้างอิง (powerpoint)

3 คณะผู้จัดทำ : ผศ. ดร. ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ รศ. ดร. สุกัญญา สุนทรส รศ. อรุณีย์ อินทศร ผศ. เตือนใจ โก้สกุล รศ. พรพรรณ เลิศทวีสินธุ์ น. ส. สิริพร พิทยโสภณ นายสุรเชษฐ พิทยาพิบูลพงศ์ น. ส. ทิพวรรณ ตั้งจิตพิบูล สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ้างอิง ใน [Online]. Available: http://www.yangpara.com. October 2007. สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง. [Online]. Available: http://www.rubber.co.th/knowledge_1m.html. October 2007.) http://www.rubber.co.th/knowledge_1m.html หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รวบรวมโดยโรงเรียนสายปัญญารังสิต. [Online]. Available: http://siweb.dss.go.th/sci60/team6/data/page38.htm. January 2008.http://siweb.dss.go.th/sci60/team6/data/page38.htm หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ. 2545. ผอ. สถาบันวิจัยข้าว ชี้ " จุดด้อย " งานวิจัย รัฐเน้นแทรกแซงราคา. ฉบับวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2545 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์. [Online]. Available: http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=94 90000075326. December 2006. http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=94 90000075326 i-3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนา เอกสารอ้างอิง (powerpoint)

4 คณะผู้จัดทำ : ผศ. ดร. ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ รศ. ดร. สุกัญญา สุนทรส รศ. อรุณีย์ อินทศร ผศ. เตือนใจ โก้สกุล รศ. พรพรรณ เลิศทวีสินธุ์ น. ส. สิริพร พิทยโสภณ นายสุรเชษฐ พิทยาพิบูลพงศ์ น. ส. ทิพวรรณ ตั้งจิตพิบูล หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์. 2550. ขนมจีนบ้านกระหรอ การผสมผสาน ภูมิปัญญาชาวบ้านกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ฉบับวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2550. International Institute for Management Development. 2007. World Competitiveness Yearbook 2007. World Bank. 2006. Edited by Tsutomu Shibata. National Innovation System: Reforms to Promote Science-Based Industries. Japan Moving Toward a More Advanced Knowledge Economy. Volume 1: Assessment and Lessons. World Bank. 2006. Korea as a Knowledge Economy: Evolutionary Process and Lessons Learned. World Economic Forum. 2006. Global Competitiveness Yearbook 2006-2007. i-4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนา เอกสารอ้างอิง (powerpoint) สารบัญ หลัก


ดาวน์โหลด ppt คณะผู้จัดทำ : ผศ. ดร. ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ รศ. ดร. สุกัญญา สุนทรส รศ. อรุณีย์ อินทศร ผศ. เตือนใจ โก้สกุล รศ. พรพรรณ เลิศทวีสินธุ์ น. ส. สิริพร พิทยโสภณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google