งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนา
เอกสารอ้างอิง (powerpoint) สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การสัมมนาเรื่อง “Globalization: Challenges and Opportunities for Science and Technology” โดย United Nations University. วันที่ สิงหาคม 2549. จรัส สุวรรณเวลา สังคมความรู้ยุคที่ 2. กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมุดปกขาวด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม: วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กับการเร่งรัดพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน. ประเวศ วะสี เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม แนวทางพลิกฟื้นเศรษฐกิจสังคม. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน. ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, โครงการเทคโนโลยีชีวภาพข้าว. i-1

2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนา
เอกสารอ้างอิง (powerpoint) สุกรี แมนชัยนิมิต Positioning Magazine. ฉบับเดือนกันยายน 2550. วราภรณ์ ขจรไชยกูล ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา. ประชาคมวิจัย ฉบับที่ 54 หน้าที่ 8-10. กรมการข้าว คุณภาพทางโภชนาการของข้าว. [Online]. Available: March 2008. บทสัมภาษณ์ของทีมเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ. [Online]. Available: October 2007. ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ. [Online]. Available: November 2007. i-2

3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนา
เอกสารอ้างอิง (powerpoint) สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ้างอิงใน [Online]. Available: October 2007. สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง. [Online]. Available: October 2007.) หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รวบรวมโดยโรงเรียนสายปัญญารังสิต. [Online]. Available: January 2008. หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ผอ.สถาบันวิจัยข้าว ชี้"จุดด้อย" งานวิจัย รัฐเน้นแทรกแซงราคา. ฉบับวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2545 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์. [Online]. Available: December i-3

4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนา
เอกสารอ้างอิง (powerpoint) หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ขนมจีนบ้านกระหรอ การผสมผสานภูมิปัญญาชาวบ้านกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ฉบับวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2550. International Institute for Management Development World Competitiveness Yearbook 2007. World Bank Edited by Tsutomu Shibata. National Innovation System: Reforms to Promote Science-Based Industries. Japan Moving Toward a More Advanced Knowledge Economy. Volume 1: Assessment and Lessons. World Bank Korea as a Knowledge Economy: Evolutionary Process and Lessons Learned. World Economic Forum Global Competitiveness Yearbook สารบัญหลัก i-4


ดาวน์โหลด ppt วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google