งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุดตรวจหาชนิดสารเคมีกำจัดแมลง ในผัก ผลไม้ และธัญพืช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุดตรวจหาชนิดสารเคมีกำจัดแมลง ในผัก ผลไม้ และธัญพืช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชุดตรวจหาชนิดสารเคมีกำจัดแมลง ในผัก ผลไม้ และธัญพืช
ดร.สุจิตรา คชเสนี ศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล 18 มิถุนายน 2556

2 ประวัติวิทยากร(1) ดร.สุจิตรา คชเสนี
ผู้อำนวยการฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม ประวัติการศึกษา .....ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) .....ปริญญาโทและเอก: Phamaceutical Analysis ประเทศเบลเยี่ยม

3 ประวัติวิทยากร(2) ศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล
รอง ผอฝ.เภสัชเคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม ประวัติการศึกษา .....ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) .....ปริญญาโท MBA (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

4 หัวข้อบรรยาย ชุดทดสอบขององค์การเภสัชกรรม
ชนิดของสารเคมีกำจัดแมลง 4 กลุ่ม ชุดตรวจหาชนิดสารเคมีกำจัดแมลง 4 กลุ่ม (GPO TM Kit) และ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทดสอบ วิธีการใช้ชุดทดสอบ GPO TM Kit :- 1) วิธีตรวจ 2 กลุ่มแรก :- OP และ C 2) วิธีตรวจ 2 กลุ่มหลัง :- OC และ P สถานที่ติดต่อสั่งซื้อ และราคา

5 องค์การเภสัชกรรม รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผลิตภัณฑ์ขององค์การเภสัชกรรม ยารักษาโรค ชีววัตถุ ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เคมีภัณฑ์ และชุดทดสอบต่างๆ เวชภัณฑ์อื่นๆ ยาจัดชุดต่างๆ

6 ชุดทดสอบขององค์การเภสัชกรรมที่เกี่ยวข้อง
ชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ ชุดทดสอบสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร ชุดทดสอบสารเคมีกำจัดแมลง ในเลือด ในผัก ผลไม้และธัญพืช

7 ชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ
GPO Meth Cassette GPO Meth strip BACK

8 ชุดทดสอบสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร (GPOได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ฟอร์มาลิน บอแรกซ์ สารกันรา สารฟอกขาว (ไฮโดรซัลไฟต์) สารฟอกขาว (ซัลไฟต์) BACK

9 ชุดทดสอบสารเคมีกำจัดแมลงตกค้างในเลือด
กระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอเรส(Reactive paper) BACK

10 ชุดทดสอบสารเคมีตกค้างในผัก ผลไม้ และธัญพืช (GPOได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)
GPO M Kit (ตรวจได้ 2 กลุ่ม OP&C) GPO TM Kit (ตรวจได้ 4 กลุ่ม)

11 ชนิดของสารเคมีกำจัดแมลง 4 กลุ่ม
ออร์กาโนฟอสเฟต (Organophosphate) คาร์บาเมท (Carbamate) ออร์กาโนคลอรีน (Organochlorine) ไพเรทรอยด์ (Pyrethroid) 2กลุ่มแรก 2กลุ่มหลัง

12 ตัวอย่างชนิดของสารเคมีกำจัดแมลงแต่ละกลุ่ม
2กลุ่มแรก (OP และ C) 2 กลุ่มหลัง (OC และ P) Methomyl Carbofuran Dichlorvos Chlorpyrifos Dicrotophos Monochrotophos Etc. DDT Cypermethrin Permethrin Deltamethrin Endrin Endosulfan Etc

13 ชุดตรวจหาสารเคมีกำจัดแมลงในอาหาร 2 กลุ่มแรก ที่มีในท้องตลาด
Color test: GT MJPK GPO M Kit TLC Test: PR1 (เฉพาะกลุ่ม Organophosphate) PR3 (เฉพาะกลุ่ม Carbamate)

14 ชุดตรวจหาสารเคมีกำจัดแมลงในอาหาร 2 กลุ่มหลัง ที่มีในท้องตลาด
TLC Test: PR2 (เฉพาะกลุ่ม Pyrethroid)

15 ชุดตรวจหาสารเคมีกำจัดแมลงในอาหาร 4 กลุ่ม มีชุดเดียวในท้องตลาด
TLC Test: GPO TM Kit (กลุ่ม Organophosphate&Carbamate,กลุ่ม Organocholine&Pyrethroid)

16 ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
Value Analysis เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ชุดทดสอบสารกำจัดแมลงตกค้าง ประเด็นพิจารณา GPO M Kit GT MJPK GPO TM Kit PR1,PR2,PR3 1.หลักการ Color test TLC 2. ความหลากหลายของสารเคมีกำจัดแมลงที่ตรวจสอบได้ 2กลุ่มแรก (OP&C) 4 กลุ่ม (OP&C,OC&P) 1กลุ่ม (OP/Pyr/C) 3.ตรวจพบแม้ปริมาณตกค้างน้อย 4.อุณหภูมิในการ-เก็บรักษา -ขนส่ง แช่แข็ง,2-8๐C เย็น ปกติ 5.ทดสอบง่าย ขั้นตอนไม่ซับซ้อน ค่อนข้างง่าย ง่าย ปานกลาง 6.ความชำนาญของผู้ตรวจ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ฝึกฝนได้ 7.การอ่านผล –ง่ายด้วยตาเปล่า ง่าย  8. ไม่ถูกรบกวนจากสารอื่นในตัวอย่าง(False pos.) ผักกลิ่นฉุน,แรง N/A

17 (ถ่ายทอดจากกรมวิทย์)
Value Analysis เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ชุดทดสอบสารกำจัดแมลงตกค้าง (ต่อ) ประเด็นพิจารณา GPO M Kit GT MJPK GPO TM Kit PR1,PR2,PR3 9. การใช้น้ำยาเคมี น้อย (ระเหย1mL) มาก (ระเหย6mL) N/A 10.เวลาที่ใช้ในการตรวจ(เฉลี่ย) 30-60 นาที 30-60นาที 60 นาที 11.อายุชุดทดสอบ 1 ปี 12.Specificity 83.3% 85.1% 81% 100% 13.Sensitivity 98.2% 92.3% 83.8% 14.Accuracy 93.6% 87.1% 85% 89.5% 15.อนุสิทธิบัตร 6955 - 7554 16.ผู้ผลิต อภ. (ถ่ายทอดจากกรมวิทย์) GT trading กรมวิทย์ กรมวิชาการเกษตร

18 (ราคารวมอุปกรณ์ต่อ1กลุ่ม และตรวจได้ 24Tests)
Value Analysis เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ชุดทดสอบสารกำจัดแมลงตกค้าง (ต่อ) ประเด็นพิจารณา GPO M Kit GT MJPK GPO TM Kit PR1,PR2,PR3 17.ราคาชุดทดสอบ (บาท/10Test) ราคารวมvatและค่าขนส่ง 390.- 750.- 1,000.- (ราคารวมอุปกรณ์) 1,350.- 4,500.- (ราคารวมอุปกรณ์ต่อ1กลุ่ม และตรวจได้ 24Tests) 18. ราคาอุปกรณ์ (บาท) -กล่องอุปกรณ์ -กล่องน้ำอุ่นเทคโนโลยี -กล่องUV 495.- 3,745.- - 2,500.- 620.- 1,150.- ภาพรวมราคา ถูกกว่า

19 ชุดตรวจหาชนิดสารเคมีกำจัดแมลง 4 กลุ่ม ในผัก ผลไม้ และธัญพืช

20 ชุดตรวจหาชนิดสารเคมีกำจัดแมลง 4 กลุ่ม(GPO TM Kit)
องค์การเภสัชกรรมได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทย์จดอนุสิทธิบัตรเลขที่ 7554 ใช้หลักการแยกสารด้วยวิธี TLC ใช้ตรวจสารตกค้างจากสารเคมีกำจัดแมลงได้ทั้ง 4 กลุ่ม โดยแยกตรวจ 2 วิธี :- วิธีที่ 1 เป็นวิธีสำหรับตรวจ 2 กลุ่มแรก (OP และ C) วิธีที่ 2 เป็นวิธีสำหรับตรวจ 2 กลุ่มหลัง (OC และ P)

21 ชุดทดสอบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจหาชนิดสารเคมีกำจัดแมลง 4 กลุ่ม
2. กล่องอุปกรณ์ GPO TM Kit 1. ชุดทดสอบ GPO TM Kit 49+1๐C 37+1๐C 4. กล่อง UV 3. กล่องน้ำอุ่นเทคโนโลยี

22 2. กล่องอุปกรณ์ GPO TM Kit
Rack ขวดตัวอย่าง หลอดดูด ถ้วยโลหะ ขวด Run TLC ถาดพลาสติก ปากคีบ BACK

23 1. ชุดทดสอบ GPO TM Kit OC&P OP&C BACK

24 น้ำยาเคมีในชุดทดสอบ น้ำยาสกัด น้ำยาทดสอบ 1 (เก็บแช่แข็ง)
ใ Organophosphate & Carbamate 2 Organochlorine & Pyrethroid น้ำยาสกัด น้ำยาทดสอบ 1 (เก็บแช่แข็ง) น้ำยาทดสอบ 1.1 น้ำยาทีเอ็มคิท 4 น้ำยา TM Kit 1 น้ำยา TM Kit 1.1 น้ำยาทีเอ็มคิท 5 น้ำยา TM Kit 3 น้ำยา TM Kit 2 น้ำยา TM Kit 2.1 น้ำยาทีเอ็มคิท 5.1

25 ชุดอุปกรณ์ในกล่องชุดทดสอบ
ใ Organophosphate & Carbarmate 2 Organochlorine & Pyrethroid แผ่น TLC สำหรับกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมท คู่มือการใช้งานกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมท แผ่น TLC สำหรับกลุ่ม ออร์กาโนคลอรีน และไพเรทอยด์ แผ่นดิสก์มาตรฐาน แผ่นดิสก์ กระดาษสะอาดและเข็มหมุด หลอดแก้วดูดตัวอย่าง คู่มือการใช้งาน

26 วิธีการใช้ชุดทดสอบ GPO TM Kit ตรวจ 4 กลุ่ม
1.เตรียมตัวอย่างและสกัดตัวอย่าง 2. ทดสอบ 4 กลุ่ม ตรวจ 2 กลุ่มแรก (OP และ C) ตรวจ 2 กลุ่มหลัง (OC และ P)

27 1.เตรียมตัวอย่างและสกัดตัวอย่าง
1.1 หั่นผัก ผลไม้ และ ธัญพืชให้เป็นชิ้นเล็กๆ 1.2 ตักใส่ขวดตัวอย่างจำนวน 5 กรัม (~4 ขีดข้างขวด) 1.3 ดูดน้ำยาสกัด 5 มล.ใส่ในขวดตัวอย่าง 1.4 เขย่านาน 1 นาที ตั้งทิ้งไว้ 5 นาที BACK

28 สนใจผลิตภัณฑ์ GPO M Kit และ GPO TM Kit ติดต่อ
สนใจผลิตภัณฑ์ GPO M Kit และ GPO TM Kit ติดต่อ ...คุณเยาวลักษณ์(ฝ่ายการตลาด) โทร Call center 1648 รายการ ราคาภาคราชการ(บาท) ราคาภาคเอกชน(บาท) ชุดทดสอบGPO M Kit 390.- 520.- ชุดทดสอบ GPO TM Kit 1,350.- 1,500.- กล่องอุปกรณ์สำหรับ GPO M Kit 495.- กล่องอุปกรณ์สำหรับ GPO TM Kit 620.- กล่องน้ำอุ่นเทคโนโลยี 3,745.- กล่องรังสี UV 254nm 1,150.-


ดาวน์โหลด ppt ชุดตรวจหาชนิดสารเคมีกำจัดแมลง ในผัก ผลไม้ และธัญพืช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google