งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุดตรวจหาชนิดสารเคมีกำจัดแมลง ในผัก ผลไม้ และธัญพืช ดร.สุจิตรา คชเสนี ศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล 18 มิถุนายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุดตรวจหาชนิดสารเคมีกำจัดแมลง ในผัก ผลไม้ และธัญพืช ดร.สุจิตรา คชเสนี ศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล 18 มิถุนายน 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชุดตรวจหาชนิดสารเคมีกำจัดแมลง ในผัก ผลไม้ และธัญพืช ดร.สุจิตรา คชเสนี ศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล 18 มิถุนายน 2556

2 ประวัติวิทยากร(1) ดร.สุจิตรา คชเสนี ผู้อำนวยการฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม ประวัติการศึกษา.....ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย).....ปริญญาโทและเอก: Phamaceutical Analysis ประเทศเบลเยี่ยม

3 ประวัติวิทยากร(2) ศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล รอง ผอฝ.เภสัชเคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม ประวัติการศึกษา.....ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย).....ปริญญาโท MBA (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

4 หัวข้อบรรยาย ชุดทดสอบขององค์การเภสัชกรรม ชนิดของสารเคมีกำจัดแมลง 4 กลุ่ม ชุดตรวจหาชนิดสารเคมีกำจัดแมลง 4 กลุ่ม (GPO TM Kit) และ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทดสอบ วิธีการใช้ชุดทดสอบ GPO TM Kit :- 1) วิธีตรวจ 2 กลุ่มแรก :- OP และ C 2) วิธีตรวจ 2 กลุ่มหลัง :- OC และ P สถานที่ติดต่อสั่งซื้อ และราคา

5 องค์การเภสัชกรรม รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผลิตภัณฑ์ขององค์การเภสัชกรรม  ยารักษาโรค  ชีววัตถุ  ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร  เคมีภัณฑ์ และชุดทดสอบต่างๆ  เวชภัณฑ์อื่นๆ  ยาจัดชุดต่างๆ

6 ชุดทดสอบขององค์การเภสัชกรรมที่เกี่ยวข้อง ชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ ชุดทดสอบสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร ชุดทดสอบสารเคมีกำจัดแมลง  ในเลือด ในเลือด  ในผัก ผลไม้และธัญพืช ในผัก ผลไม้และธัญพืช

7 ชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ GPO Meth CassetteGPO Meth strip BACK

8 ชุดทดสอบสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร (GPOได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ บอแรกซ์ สารกันรา ฟอร์มาลิน สารฟอกขาว (ไฮโดรซัลไฟต์) สารฟอกขาว (ซัลไฟต์) BACK

9 ชุดทดสอบสารเคมีกำจัดแมลงตกค้างในเลือด กระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอเรส(Reactive paper) BACK

10 ชุดทดสอบสารเคมีตกค้างในผัก ผลไม้ และธัญพืช (GPOได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) GPO M Kit (ตรวจได้ 2 กลุ่ม OP&C) GPO TM Kit (ตรวจได้ 4 กลุ่ม)

11 ชนิดของสารเคมีกำจัดแมลง 4 กลุ่ม 1. ออร์กาโนฟอสเฟต (Organophosphate) 2. คาร์บาเมท (Carbamate) 3. ออร์กาโนคลอรีน (Organochlorine) 4. ไพเรทรอยด์ (Pyrethroid) 2กลุ่มแรก 2กลุ่มหลัง

12 ตัวอย่างชนิดของสารเคมีกำจัดแมลงแต่ละกลุ่ม 2กลุ่มแรก (OP และ C) Methomyl Carbofuran Dichlorvos Chlorpyrifos Dicrotophos Monochrotophos Etc. 2 กลุ่มหลัง (OC และ P) DDT Cypermethrin Permethrin Deltamethrin Endrin Endosulfan Etc

13 ชุดตรวจหาสารเคมีกำจัดแมลงในอาหาร 2 กลุ่มแรก ที่มีในท้องตลาด PR3 (เฉพาะกลุ่ม Carbamate) Color test: TLC Test: GPO M Kit GT MJPK PR1 (เฉพาะกลุ่ม Organophosphate)

14 ชุดตรวจหาสารเคมีกำจัดแมลงในอาหาร 2 กลุ่มหลัง ที่มีในท้องตลาด PR2 (เฉพาะกลุ่ม Pyrethroid) TLC Test:

15 ชุดตรวจหาสารเคมีกำจัดแมลงในอาหาร 4 กลุ่ม มีชุดเดียวในท้องตลาด GPO TM Kit (กลุ่ม Organophosphate&Carbamate,กลุ่ม Organocholine&Pyrethroid) TLC Test:

16 ประเด็นพิจารณา GPO M KitGTMJPKGPO TM KitPR1,PR2,PR3 1.หลักการColor test TLC 2. ความหลากหลายของสารเคมีกำจัดแมลงที่ตรวจสอบได้ 2กลุ่มแรก (OP&C) 2กลุ่มแรก (OP&C) 2กลุ่มแรก (OP&C) 4 กลุ่ม (OP&C,OC&P) 1กลุ่ม (OP/Pyr/C) 3.ตรวจพบแม้ปริมาณตกค้างน้อย  4.อุณหภูมิในการ-เก็บรักษา -ขนส่ง แช่แข็ง,2-8 ๐ C เย็น แช่แข็ง,2-8 ๐ C เย็น แช่แข็ง,2-8 ๐ C เย็น แช่แข็ง,2-8 ๐ C เย็น ปกติ 5.ทดสอบง่าย ขั้นตอนไม่ซับซ้อนค่อนข้างง่าย ง่ายปานกลาง 6.ความชำนาญของผู้ตรวจไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ฝึกฝนได้ 7.การอ่านผล –ง่ายด้วยตาเปล่าง่าย 8. ไม่ถูกรบกวนจากสารอื่นในตัวอย่าง(False pos.) ผักกลิ่นฉุน,แรงN/A Value Analysis เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ชุดทดสอบสารกำจัดแมลงตกค้าง

17 ประเด็นพิจารณาGPO M KitGTMJPKGPO TM KitPR1,PR2,PR3 9. การใช้น้ำยาเคมี น้อย (ระเหย1mL) น้อย (ระเหย1mL) มาก (ระเหย6mL) น้อย (ระเหย1mL) N/A 10.เวลาที่ใช้ในการตรวจ(เฉลี่ย)30-60 นาที 60 นาที N/A 11.อายุชุดทดสอบ1 ปี N/A 12.Specificity83.3%85.1%81%100%N/A 13.Sensitivity98.2%92.3%100%83.8%N/A 14.Accuracy93.6%87.1%85%89.5%N/A 15.อนุสิทธิบัตร6955--7554- 16.ผู้ผลิตอภ. (ถ่ายทอดจากกรม วิทย์) GT trading กรมวิทย์อภ. (ถ่ายทอดจากกรม วิทย์) กรมวิชาการเกษตร Value Analysis เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ชุดทดสอบสารกำจัดแมลงตกค้าง (ต่อ)

18 ประเด็นพิจารณาGPO M KitGTMJPKGPO TM KitPR1,PR2,PR3 17.ราคาชุดทดสอบ (บาท/10Test) ราคารวมvatและค่าขนส่ง 390.- 750.-  1,000.-  (ราคารวมอุปกรณ์) 1,350.- 4,500.-  (ราคารวมอุปกรณ์ต่อ1กลุ่ม และตรวจได้ 24Tests) 18. ราคาอุปกรณ์ (บาท) -กล่องอุปกรณ์ -กล่องน้ำอุ่นเทคโนโลยี -กล่องUV 495.- 3,745.- - 2,500.- 620.- 3,745.- 1,150.- ภาพรวมราคาถูกกว่า Value Analysis เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ชุดทดสอบสารกำจัดแมลงตกค้าง (ต่อ)

19 ชุดตรวจหาชนิดสารเคมีกำจัดแมลง 4 กลุ่ม ในผัก ผลไม้ และธัญพืช

20 ชุดตรวจหาชนิดสารเคมีกำจัดแมลง 4 กลุ่ม (GPO TM Kit) องค์การเภสัชกรรมได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทย์จดอนุสิทธิบัตรเลขที่ 7554 ใช้หลักการแยกสารด้วยวิธี TLC ใช้ตรวจสารตกค้างจากสารเคมีกำจัดแมลงได้ทั้ง 4 กลุ่ม โดยแยกตรวจ 2 วิธี :-  วิธีที่ 1 เป็นวิธีสำหรับตรวจ 2 กลุ่มแรก (OP และ C)  วิธีที่ 2 เป็นวิธีสำหรับตรวจ 2 กลุ่มหลัง (OC และ P)

21 ชุดทดสอบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจหาชนิดสารเคมี กำจัดแมลง 4 กลุ่ม 1. ชุดทดสอบ GPO TM Kit 2. กล่องอุปกรณ์ GPO TM Kit 3. กล่องน้ำอุ่นเทคโนโลยี 4. กล่อง UV 37+1 ๐ C 49+1 ๐ C

22 2. กล่องอุปกรณ์ GPO TM Kit Rack ขวดตัวอย่าง ขวด Run TLCถาดพลาสติก หลอดดูด ถ้วยโลหะ ปากคีบ BACK

23 1. ชุดทดสอบ GPO TM Kit OP&C OC&P BACK

24 น้ำยาสกัด น้ำยาทดสอบ 1 (เก็บแช่แข็ง) น้ำยาทดสอบ 1.1 น้ำยา TM Kit 1 น้ำยา TM Kit 1.1 น้ำยา TM Kit 2 น้ำยา TM Kit 2.1 น้ำยา TM Kit 3 น้ำยาทีเอ็มคิท 4 น้ำยาทีเอ็มคิท 5 น้ำยาทีเอ็มคิท 5.1 ใ Organophosphate & Carbamate 2 Organochlorine & Pyrethroid น้ำยาเคมีในชุดทดสอบ

25 ชุดอุปกรณ์ในกล่องชุดทดสอบ แผ่น TLC สำหรับกลุ่มออร์กาโน ฟอสเฟตและคาร์บาเมท แผ่น TLC สำหรับกลุ่ม ออร์กาโนคลอรีน และไพเรทอยด์ แผ่นดิสก์มาตรฐานแผ่นดิสก์ หลอดแก้วดูดตัวอย่าง กระดาษสะอาดและเข็มหมุด ใ Organophosphate & Carbarmate 2 Organochlorine & Pyrethroid คู่มือการใช้งานกลุ่มออร์กา โนฟอสเฟตและคาร์บาเมท คู่มือการใช้งาน

26 วิธีการใช้ชุดทดสอบ GPO TM Kit ตรวจ 4 กลุ่ม 1.เตรียมตัวอย่างและสกัดตัวอย่างเตรียมตัวอย่างและสกัดตัวอย่าง ตรวจ 2 กลุ่มแรก (OP และ C) ตรวจ 2 กลุ่มหลัง (OC และ P) 2. ทดสอบ 4 กลุ่มทดสอบ 4 กลุ่ม

27 1.เตรียมตัวอย่างและสกัดตัวอย่าง 1.1 หั่นผัก ผลไม้ และ ธัญพืชให้เป็นชิ้นเล็กๆ 1.2 ตักใส่ขวดตัวอย่างจำนวน 5 กรัม (~4 ขีดข้างขวด) 1.3 ดูดน้ำยาสกัด 5 มล.ใส่ในขวดตัวอย่าง 1.4 เขย่านาน 1 นาที ตั้งทิ้งไว้ 5 นาที BACK

28 รายการราคาภาคราชการ(บาท)ราคาภาคเอกชน(บาท) ชุดทดสอบGPO M Kit390.-520.- ชุดทดสอบ GPO TM Kit1,350.-1,500.- กล่องอุปกรณ์สำหรับ GPO M Kit495.- กล่องอุปกรณ์สำหรับ GPO TM Kit620.- กล่องน้ำอุ่นเทคโนโลยี3,745.- กล่องรังสี UV 254nm1,150.- สนใจผลิตภัณฑ์ GPO M Kit และ GPO TM Kit ติดต่อ...คุณเยาวลักษณ์(ฝ่ายการตลาด) โทร 0850707196 Call center 1648


ดาวน์โหลด ppt ชุดตรวจหาชนิดสารเคมีกำจัดแมลง ในผัก ผลไม้ และธัญพืช ดร.สุจิตรา คชเสนี ศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล 18 มิถุนายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google