งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Change pic to the cover Success Profile 2012 Success Profile 2012.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Change pic to the cover Success Profile 2012 Success Profile 2012."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Change pic to the cover Success Profile 2012 Success Profile 2012

2 กระบวนการประเมิน และการทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
1 Success Profile คืออะไร 2 องค์ประกอบของ Success Profile 3 การทำให้พฤติกรรมคงอยู่ (Make It Stick)

3 Success Profile คืออะไร?
กลุ่มทักษะที่มีความจำเป็นต่อการเป็น RGM และ AC ที่ประสบความสำเร็จ ข้อมูลที่บอกถึงชุดพฤติกรรมของผู้นำ แบบประเมินพฤติกรรมของผู้นำที่เป็นแนวทางสำหรับ การฝึกอบรมและพัฒนาอย่างมีจุดหมาย Note: Success Profile ไม่ได้ใช้เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน

4 วัตถุประสงค์ของ Success Profile
การพัฒนาตาม Success Profile เป็นการพัฒนาโดยเน้นทักษะการผู้นำ ที่สอดคล้องกับการพัฒนา และการเติบโตตามสายอาชีพ (Career Growth) ตามแนวทางของ Yum! เป็นเครื่องมือที่เน้นในเรื่องของ การพัฒนาศักยภาพ ความเป็นผู้นำของ RGM และ AC เป็นเครื่องมือประกอบการพิจารณา PPR (People Planning Review) RGM RC AC

5 Celebrates Success ประกาศความสำเร็จของทีม มีความจริงใจในการชื่นชมทีม
RGM Success Profile แบ่งออกเป็น 5 ด้าน Set High Standards กำหนดมาตรฐาน การปฏิบัติงานให้สูง ไม่หยุดอยู่แค่คำว่า “ดีพอแล้ว/ใช้ได้แล้ว” Celebrates Success ประกาศความสำเร็จของทีม มีความจริงใจในการชื่นชมทีม Communicates Well สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ทีมเข้าใจว่า ต้องทำอะไร และ ทำไมต้องทำ 5 STAR RGMs Holds Self & Others Accountable มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น สอนงานและเป็นแบบอย่างของการ ตระหนักถึงความจำเป็นและเร่งด่วน Executes Processes & Routines จัดการขั้นตอนการทำงาน และงานประจำต่างๆ มุ่งเน้นที่บทบาทและขั้นตอน การทำงานที่ชัดเจน รวมถึงเข้าใจ ในความต้องการของลูกค้า

6 Build Team “A" สร้างทีม “A” ค้นหาและพัฒนา ทีม “A”
AC Success Profile แบ่งออกเป็น 6 ด้าน Build Team “A" สร้างทีม “A” ค้นหาและพัฒนา ทีม “A” Communicates Well สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ทีมเข้าใจว่า ต้องทำอะไร และ ทำไมต้องทำ High Impact Coach Lead with Heart & Celebrates Success นำทีมด้วยหัวใจและประกาศ ความสำเร็จของทีม ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท และ มีจริยธรรมในการทำงาน Models Customer Mania by Setting High standards เป็นแบบอย่างของ Customer Mania ด้วยการตั้งมาตรฐานให้สูง มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน ของตนเองและทีม Anticipates & Drives change คาดการณ์อนาคตและผลักดัน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง คาดการณ์อนาคตและและจัดการกับความ ต้องการของกลุ่มธุรกิจใหม่ Knows & Drives the business มีความรู้ความเข้าใจในการ ขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กร เข้าใจในความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

7 องค์ประกอบของ Success Profile
1. แบบประเมิน (Assessment Form) 2. คู่มือการพัฒนา (Development Guide) 3. แบบฟอร์ม IDP

8 การทำให้พฤติกรรมคงอยู่ Make It Stick
บทบาทของ RGM RGM/AC เป็นผู้รับผิดชอบในแผนการพัฒนา (IDP) ของตนเอง แผนการพัฒนาทั้งหมด (IDP) จะต้องถูกนำไปปฏิบัติ ให้บรรลุผลสำเร็จ

9 การทำให้พฤติกรรมคงอยู่ Make It Stick
บทบาทของ AC การติดตามผลการพัฒนาหลังจากการประเมิน โดยติดตามผลจากตัวชี้วัดที่ระบุไว้ใน IDP ระดับเริ่มต้น – 3 เดือน ระดับผู้เชี่ยวชาญขั้นต้น – 6 เดือน ระดับผู้เชี่ยวชาญ – 9 to 12 เดือน ให้การสนับสนุนและสอนงานเพื่อให้แผนการพัฒนา (IDP) ของ RGM/AC บรรลุผลสำเร็จ ทบทวนแผนการพัฒนาในช่วงของการทำ one on one coaching หรือการพูดคุยเมื่อไปเยี่ยมร้านสาขา (Store Visit) เปรียบเทียบความก้าวหน้าในการพัฒนาแบบปีต่อปี

10 กระบวนการ และวันเวลาในการดำเนินการ
กระบวนการ และวันเวลาในการดำเนินการ RGM On-site follow up on Nov!! AC


ดาวน์โหลด ppt Change pic to the cover Success Profile 2012 Success Profile 2012.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google