งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการประเมิน และการทำ แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) Success Profile คืออะไร 1 องค์ประกอบของ Success Profile 2 การทำให้พฤติกรรมคงอยู่ (Make It Stick) 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการประเมิน และการทำ แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) Success Profile คืออะไร 1 องค์ประกอบของ Success Profile 2 การทำให้พฤติกรรมคงอยู่ (Make It Stick) 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กระบวนการประเมิน และการทำ แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) Success Profile คืออะไร 1 องค์ประกอบของ Success Profile 2 การทำให้พฤติกรรมคงอยู่ (Make It Stick) 3

3 S UCCESS P ROFILE คืออะไร? Note: Success Profile ไม่ได้ใช้เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 1.กลุ่มทักษะที่มีความจำเป็นต่อการเป็น RGM และ AC ที่ประสบความสำเร็จ 2.ข้อมูลที่บอกถึงชุดพฤติกรรมของผู้นำ 3.แบบประเมินพฤติกรรมของผู้นำที่เป็นแนวทางสำหรับ การฝึกอบรมและพัฒนาอย่างมีจุดหมาย

4 วัตถุประสงค์ของ S UCCESS P ROFILE การพัฒนาตาม Success Profile เป็นการพัฒนาโดยเน้นทักษะการ ผู้นำ ที่สอดคล้องกับการพัฒนา และการเติบโตตามสายอาชีพ (Career Growth) ตามแนวทางของ Yum! เป็นเครื่องมือที่เน้นในเรื่องของ การพัฒนาศักยภาพ ความเป็นผู้นำ ของ RGM และ AC เป็นเครื่องมือประกอบการพิจารณา PPR (People Planning Review) RGM RC AC

5 RGM S UCCESS P ROFILE แบ่งออกเป็น 5 ด้าน 5 Set High Standards กำหนดมาตรฐาน การปฏิบัติงานให้สูง ไม่หยุดอยู่แค่คำว่า “ดีพอแล้ว/ใช้ได้แล้ว” Executes Processes & Routines จัดการขั้นตอนการทำงาน และงานประจำต่างๆ มุ่งเน้นที่บทบาทและขั้นตอน การทำงานที่ชัดเจน รวมถึงเข้าใจ ในความต้องการของลูกค้า Communicates Well สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ทีมเข้าใจว่า ต้องทำอะไร และ ทำไมต้องทำ Holds Self & Others Accountable มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น สอนงานและเป็นแบบอย่างของการ ตระหนักถึงความจำเป็นและเร่งด่วน Celebrates Success ประกาศความสำเร็จของทีม มีความจริงใจในการชื่นชมทีม 5 STAR RGMs

6 AC S UCCESS P ROFILE 6 Communicates Well สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ทีมเข้าใจว่า ต้องทำอะไร และ ทำไมต้องทำ Build Team “A" สร้างทีม “A” ค้นหาและพัฒนา ทีม “A” Knows & Drives the business มีความรู้ความเข้าใจในการ ขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กร เข้าใจในความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ High Impact Coach Anticipates & Drives change คาดการณ์อนาคตและผลักดัน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง คาดการณ์อนาคตและและจัดการกับความ ต้องการของกลุ่มธุรกิจใหม่ Lead with Heart & Celebrates Success นำทีมด้วยหัวใจและประกาศ ความสำเร็จของทีม ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท และ มีจริยธรรมในการทำงาน Models Customer Mania by Setting High standards เป็นแบบอย่างของ Customer Mania ด้วยการตั้งมาตรฐานให้สูง มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน ของตนเองและทีม แบ่งออกเป็น 6 ด้าน

7 องค์ประกอบของ S UCCESS P ROFILE 7 1. แบบประเมิน (Assessment Form) 2. คู่มือการพัฒนา (Development Guide) 3. แบบฟอร์ม IDP

8 8 การทำให้พฤติกรรมคงอยู่ M AKE I T S TICK 1.RGM/AC เป็นผู้รับผิดชอบในแผนการพัฒนา (IDP) ของตนเอง 2.แผนการพัฒนาทั้งหมด (IDP) จะต้องถูกนำไปปฏิบัติ ให้บรรลุผลสำเร็จ บทบาทของ RGM

9 9 การทำให้พฤติกรรมคงอยู่ M AKE I T S TICK 1.การติดตามผลการพัฒนาหลังจากการประเมิน โดยติดตามผลจากตัวชี้วัดที่ระบุไว้ใน IDP o ระดับเริ่มต้น – 3 เดือน o ระดับผู้เชี่ยวชาญขั้นต้น – 6 เดือน o ระดับผู้เชี่ยวชาญ – 9 to 12 เดือน 2.ให้การสนับสนุนและสอนงานเพื่อให้แผนการพัฒนา (IDP) ของ RGM/AC บรรลุผลสำเร็จ 3.ทบทวนแผนการพัฒนาในช่วงของการทำ one on one coaching หรือการพูดคุยเมื่อไปเยี่ยมร้านสาขา (Store Visit) 4.เปรียบเทียบความก้าวหน้าในการพัฒนาแบบปีต่อปี บทบาทของ AC

10 กระบวนการ และวันเวลาในการดำเนินการ 10 AC RGM On-site follow up on Nov!!


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการประเมิน และการทำ แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) Success Profile คืออะไร 1 องค์ประกอบของ Success Profile 2 การทำให้พฤติกรรมคงอยู่ (Make It Stick) 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google