งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนบทคัดย่อ และ Abstract ฝ่ายวิชาการและวิทยานิพนธ์ โครงการบัณฑิตศึกษา มรภ. พ ระนคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนบทคัดย่อ และ Abstract ฝ่ายวิชาการและวิทยานิพนธ์ โครงการบัณฑิตศึกษา มรภ. พ ระนคร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนบทคัดย่อ และ Abstract ฝ่ายวิชาการและวิทยานิพนธ์ โครงการบัณฑิตศึกษา มรภ. พ ระนคร http://grad.pnru.ac.th

2 ขั้นตอนการสำเร็จการศึกษา ขออนุมัติหัวข้อ ( บฑ. ๑๑ ) และสอบเค้า โครง ( บฑ. ๑๒ ) สอบป้องกัน ( บฑ. ๑๕ ) ส่งเล่มตรวจรูปแบบและตรวจบทคัดย่อ ( บฑ. ๑๗ ) ขออนุมัติสำเร็จการศึกษา ( บฑ. ๒๐ ) บฑ. นำบทคัดย่อเสนอต่อคณะกรรมการ กลั่นกรองฯ เพื่อพิจารณา ส่งเล่มฉบับสมบูรณ์พร้อมแผ่นบันทึก ข้อมูล ( บฑ. ๑๘ ) บฑ. นำรายชื่อเสนอขออนุมัติสำเร็จ การศึกษาต่อสภาวิชาการ ม. นำรายชื่อขออนุมัติสำเร็จการศึกษาต่อ สภามหาวิทยาลัย

3 การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตใน การทำวิทยานิพนธ์ฯ ( ข้อบังคับฯ การศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา. 2551) กรณีมิได้เป็นการจงใจหรือเป็นกรณีที่ นักศึกษาละเลยการดำเนินการตาม ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ที่กำหนดไว้ และไม่ร้ายแรง ให้ปรับผลการสอบ วิทยานิพนธ์เป็น “ ตก ” และเริ่มขั้นตอน การทำวิทยานิพนธ์ใหม่ กรณีที่เป็นการทุจริตร้ายแรง ให้ อธิการบดีสั่งพ้นสภาพนักศึกษา และ กรณีที่สำเร็จการศึกษาแล้วให้เสนอสภา มหาวิทยาลัยถอดถอนปริญญา

4 บทคัดย่อคืออะไร ( ทองดี ชัย พานิช. 2554) บทคัดย่อ คือวิทยานิพนธ์ฉบับย่อ บทคัดย่อควรมีเนื้อหาใจความที่สรุป ย่อส่วนหลักและส่วนสำคัญของรายงาน วิทยานิพนธ์ เป็นส่วนย่อสรุปของ “ ข้อสนเทศ ” ที่ บรรจุอยู่ในวิทยานิพนธ์ เป็นสิ่งแรกที่ผู้อ่านได้อ่าน เป็นเหมือนสิ่งบ่งชี้คุณภาพของ วิทยานิพนธ์ ความประทับใจในบทคัดย่อมีผลกระทบ อย่างมากในการศึกษาบทวิทยานิพนธ์

5 ความยาวของบทคัดย่อ ( ทองดี ชัยพานิช. 2554) บทคัดย่อควรมีความยาวไม่เกินหนึ่ง หน้ากระดาษ A4 โดยมีหัวข้อและ โครงสร้างอื่น ๆ ตามรูปแบบที่ มหาวิทยาลัยกำหนด ต้องใช้คำอย่างประหยัดและเชื่อมโยง ใจความให้ดี ใช้ถ้อยคำที่มีความหมาย ชัดเจนและ ตรงประเด็น บทคัดย่อที่ยาวมากจำเป็นต้องเรียบ เรียงเสียใหม่

6 สาระสำคัญของบทคัดย่อ ( ทองดี ชัยพานิช. 2554) วัตถุประสงค์ของการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ( รวมถึง วิธีการสุ่มตัวอย่าง ) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ( รวมถึง คุณภาพของเครื่องมือ ) การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจัย ( ข้อค้นพบ ) ที่สำคัญที่ ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการวิจัย ให้ครบทุกข้อ โดยไม่ต้องมีข้อเสนอแนะ

7 สรุปการเขียนบทคัดย่อ ( ภาษาไทย ) ถูกต้องตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย เนื้อหาสาระครบถ้วน ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ต้องไม่มีภาษาอังกฤษปน ไม่ใช้คำเดิมซ้ำๆ ในหลาย ๆ ที่ ใช้คำถูกต้องตามศัพท์วิชาการ ศัพท์ ราชบัณฑิตยสถาน

8 สรุปการเขียน Abstract ( ภาษาอังกฤษ ) ถูกต้องตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย เนื้อหาสาระตรงกันกับบทคัดย่อภาษาไทย ใช้รูปประโยคภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง ( ประธาน + กริยา + กรรม ( ถ้ามี )) ใช้คำที่ถูกต้อง ( ทั้งคำทั่วไป และชื่อ เฉพาะ ) อย่าใช้เนื้อหาที่นำมาจากเครื่องมือช่วย แปลโดยเด็ดขาด

9 กรณีมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ฝ่ายวิชาการและวิทยานิพนธ์ โครงการบัณฑิตศึกษา http://grad.pnru.ac.th


ดาวน์โหลด ppt การเขียนบทคัดย่อ และ Abstract ฝ่ายวิชาการและวิทยานิพนธ์ โครงการบัณฑิตศึกษา มรภ. พ ระนคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google