งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 SAND FILTER. 2 วัตถุประสงค์  เพื่อกำจัดสาร แขวนลอย (SS)  เพื่อป้องกันในกรณี น้ำดิบมีปัญหาสาร แขวนลอยเพิ่มขึ้นอย่าง รวดเร็ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 SAND FILTER. 2 วัตถุประสงค์  เพื่อกำจัดสาร แขวนลอย (SS)  เพื่อป้องกันในกรณี น้ำดิบมีปัญหาสาร แขวนลอยเพิ่มขึ้นอย่าง รวดเร็ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 SAND FILTER

2 2 วัตถุประสงค์  เพื่อกำจัดสาร แขวนลอย (SS)  เพื่อป้องกันในกรณี น้ำดิบมีปัญหาสาร แขวนลอยเพิ่มขึ้นอย่าง รวดเร็ว

3 3 กรวดขนาด 25- 38mm.= 0.3m. ทรายขนาด 0.5- 0.8mm.= 0.3m. ทรายขนาด 1- 2mm. = 0.3m. กรวดขนาด 3- 5mm. = 0.1m. กรวดขนาด 10- 15mm. = 0.1m. กรวดขนาด 20- 25mm. = 0.1m.

4 4 กรวดหนา 30 cm ถ่านแอนทราไซด์ หนา 40 cm ทรายหนา 60 cm

5 5 Time Pressure drop Turbidity Flow rate

6 1. คุณภาพ น้ำใส ความขุ่นน้อย 2. ปริมาณ อัตรา การไหลต้องได้ ตามที่กำหนด สิ่งที่ต้องการ

7 สิ่งที่ต้องการ ( ต่อ ) 3. การล้างย้อน  ใช้น้ำน้อย  ต้องทำลาย Cake ของ ชั้นตะกอนได้ - ขึ้นอยู่กับแรงดันน้ำที่ใช้ - ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า ความดันลด

8 4. การ Operated ง่าย  รู้เวลาที่ต้องทำการล้าง - ควบคุมด้วยความดันลด ปริมาณน้ำและเวลา  สามารถล้างย้อนในเวลาที่ ต้องการ สิ่งที่ต้องการ ( ต่อ )

9 การล้างถังกรองทราย เพื่อเอาสิ่งสกปรกออก จากทราย นำสิ่งสกปรกออกจาก ช่องทางออก ทรายต้องถูกกวนด้วยใน เวลาเดียวกัน

10 10 ถ้าการล้างไม่ดี ไม่ เพียงพอ ทำให้เกิดการอุดตันถาวร ในชั้นทรายบางส่วน พื้นที่ในการกรองลดลง ทำให้ความดันลดเพิ่มเร็ว ขึ้น การทำงานต่อรอบลดลง

11 การใช้ลมกับน้ำ การใช้ลมกับน้ำ สามารถลดน้ำได้ 20-30 % สามารถลดน้ำได้ 20-30 % เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้น้ำ ล้างอย่างเดียว เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้น้ำ ล้างอย่างเดียว

12 ความถี่ในการล้าง คคคคุณภาพของน้ำ สสสสภาพของสาร แขวนลอย

13 ควรล้างเมื่อความดัน ลดถึงค่าสูงสุด ลดถึงค่าสูงสุด หรือ เกิดการ เกิดการ Break through แต่ในทาง ปฏิบัติจะกำหนดด้วย ปริมาณน้ำที่ผลิตได้ และจากประสบการณ์

14 14 - ช่องว่างเหนือชั้นทราย (Void) มากขึ้น - อัตราการไหลของน้ำล้าง ย้อนต่ำลง - ระยะทางของสิ่งสกปรก (Sludge) ไปช่องทางออกยาวขึ้น น้ำล้างจะใช้มากขึ้น

15 15 น้ำล้างจะใช้มากขึ้น ( ต่อ ) - ปริมาณสิ่งสกปรก (Sludge) ที่ต้องการเอา ออกมีมากขึ้น - การเกาะตัว (Cohesion) และความ หนาแน่น (Density) ของ สิ่งสกปรก (sludge) เพิ่มขึ้น

16 ประสบการณ์จากการสำรวจ โรงงาน พบว่า 1. บางโรงงานไม่มีการติดตั้ง มาตรวัดน้ำ กำหนดการล้าง จากเวลา ส่วนมาก 1 ครั้งต่อ วัน หรือล้างพร้อมกับการ ฟื้นฟูสภาพเรซินทุกรอบ

17 ประสบการณ์จากการสำรวจ โรงงาน ( ต่อ ) 2. มาตรวัดความดัน ติดตั้งไม่ ครบ ชำรุดเสียหาย หรือไม่มี การใช้ประโยชน์ 3. ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพ น้ำ ความขุ่น ความขุ่น

18 ประสบการณ์จากการสำรวจ โรงงาน ( ต่อ ) 4. ไม่มีการตรวจสอบ ประสิทธิภาพ - คุณภาพน้ำ ความสามารถ ในการลดความขุ่น - การทำงานต่อรอบในการ ผลิตน้ำ - ปริมาณการใช้น้ำล้าง

19 ประสบการณ์จากการสำรวจ โรงงาน ( ต่อ ) 5. การใช้ประโยชน์จากน้ำ ล้าง 6. ปริมาณน้ำล้างย้อน 5-10 % ต่อรอบการผลิตน้ำ ( มาตรฐาน 1-6 %)

20 20 กรณีศึกษา 1 ก่อนการ ปรับปรุง กำหนดการล้าง เมื่อผลิตน้ำได้ 500 ลบ. ม. แล้ว ทำการล้างย้อน ปริมาณน้ำล้าง ย้อนที่ใช้ 55 ลบ. ม. หลังการปรับปรุง กำหนดการล้างย้อน เมื่อความดันลด 0.4 kg/cm 2 ผลที่ได้ จำนวนรอบต่อการ ผลิตน้ำเพิ่มขึ้น 35 รอบต่อการล้างย้อน 1 ครั้ง ประหยัดน้ำ ล้างย้อน 951 ลบ. ม. ต่อเดือน

21 21 กรณีศึกษา 2 ก่อนการปรับปรุง กำหนดการล้าง ย้อน 1 ครั้ง ต่อวัน โดยล้างย้อนใช้ เวลา 30 นาที ปริมาณน้ำที่ใช้ 30 ลบ. ม. หลังการปรับปรุง กำหนดการล้างย้อน 3 วันต่อครั้ง โดย ล้างย้อนใช้เวลา 30 นาที ปริมาณที่ใช้ 30 ลบ. ม. สามารถประหยัด น้ำล้างย้อนได้ 20 ลบ. ม. ต่อวัน

22 22 Void

23 23

24 24


ดาวน์โหลด ppt 1 SAND FILTER. 2 วัตถุประสงค์  เพื่อกำจัดสาร แขวนลอย (SS)  เพื่อป้องกันในกรณี น้ำดิบมีปัญหาสาร แขวนลอยเพิ่มขึ้นอย่าง รวดเร็ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google