งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องกรองทราย SAND FILTER.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องกรองทราย SAND FILTER."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องกรองทราย SAND FILTER

2 วัตถุประสงค์  เพื่อกำจัดสารแขวนลอย (SS)
 เพื่อป้องกันในกรณีน้ำดิบมีปัญหาสารแขวนลอยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

3 ทรายขนาด mm.= 0.3m. ทรายขนาด 1-2mm. = 0.3m. กรวดขนาด 3-5mm. = 0.1m. กรวดขนาด 10-15mm. = 0.1m. กรวดขนาด 20-25mm. = 0.1m. กรวดขนาด 25-38mm.= 0.3m.

4 ถ่านแอนทราไซด์หนา 40 cm ทรายหนา 60 cm กรวดหนา 30 cm

5 การทำงานถังกรองทราย Flow rate Turbidity Pressure drop Time

6 สิ่งที่ต้องการ 2. ปริมาณ อัตราการไหลต้องได้ ตามที่กำหนด
1. คุณภาพ น้ำใส ความขุ่นน้อย 2. ปริมาณ อัตราการไหลต้องได้ ตามที่กำหนด

7 สิ่งที่ต้องการ(ต่อ) 3. การล้างย้อน ใช้น้ำน้อย
ต้องทำลาย Cake ของชั้นตะกอนได้ - ขึ้นอยู่กับแรงดันน้ำที่ใช้ - ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าความดันลด

8 สิ่งที่ต้องการ(ต่อ) 4. การ Operated ง่าย รู้เวลาที่ต้องทำการล้าง
- ควบคุมด้วยความดันลด ปริมาณน้ำและเวลา สามารถล้างย้อนในเวลาที่ต้องการ

9 การล้างถังกรองทราย  นำสิ่งสกปรกออกจากช่องทางออก
 เพื่อเอาสิ่งสกปรกออกจากทราย  นำสิ่งสกปรกออกจากช่องทางออก  ทรายต้องถูกกวนด้วยในเวลาเดียวกัน

10 ถ้าการล้างไม่ดี ไม่เพียงพอ
ทำให้เกิดการอุดตันถาวรในชั้นทราย บางส่วน พื้นที่ในการกรองลดลง ทำให้ความดันลดเพิ่มเร็วขึ้น การทำงานต่อรอบลดลง

11 สามารถลดน้ำได้ 20-30 % การใช้ลมกับน้ำ
เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้น้ำล้างอย่างเดียว

12 ความถี่ในการล้าง คุณภาพของน้ำ สภาพของสารแขวนลอย

13 ควรล้างเมื่อความดันลดถึงค่าสูงสุด หรือเกิดการ Break through แต่ในทางปฏิบัติจะกำหนดด้วยปริมาณน้ำที่ผลิตได้และจากประสบการณ์

14 น้ำล้างจะใช้มากขึ้น - อัตราการไหลของน้ำล้างย้อนต่ำลง
- ช่องว่างเหนือชั้นทราย (Void) มากขึ้น - อัตราการไหลของน้ำล้างย้อนต่ำลง - ระยะทางของสิ่งสกปรก (Sludge) ไปช่องทางออกยาวขึ้น

15 น้ำล้างจะใช้มากขึ้น (ต่อ)
- ปริมาณสิ่งสกปรก (Sludge) ที่ต้องการเอาออกมีมากขึ้น - การเกาะตัว (Cohesion) และความหนาแน่น(Density) ของสิ่งสกปรก (sludge) เพิ่มขึ้น

16 ประสบการณ์จากการสำรวจโรงงาน พบว่า
1. บางโรงงานไม่มีการติดตั้งมาตรวัดน้ำ กำหนดการล้างจากเวลา ส่วนมาก 1ครั้งต่อวัน หรือล้างพร้อมกับการฟื้นฟูสภาพเรซินทุกรอบ

17 ประสบการณ์จากการสำรวจโรงงาน (ต่อ)
2. มาตรวัดความดัน ติดตั้งไม่ครบ ชำรุดเสียหาย หรือไม่มีการใช้ประโยชน์ 3. ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ความขุ่น

18 ประสบการณ์จากการสำรวจโรงงาน (ต่อ)
4. ไม่มีการตรวจสอบประสิทธิภาพ - คุณภาพน้ำ ความสามารถในการลด ความขุ่น - การทำงานต่อรอบในการผลิตน้ำ - ปริมาณการใช้น้ำล้าง

19 ประสบการณ์จากการสำรวจโรงงาน (ต่อ)
5. การใช้ประโยชน์จากน้ำล้าง 6. ปริมาณน้ำล้างย้อน 5-10 % ต่อรอบการผลิตน้ำ (มาตรฐาน 1-6 %)

20 กรณีศึกษา1 ก่อนการปรับปรุง
กำหนดการล้างเมื่อผลิตน้ำได้ 500 ลบ.ม.แล้วทำการล้างย้อน ปริมาณน้ำล้างย้อนที่ใช้ 55 ลบ.ม. หลังการปรับปรุง กำหนดการล้างย้อนเมื่อความดันลด 0.4 kg/cm2 ผลที่ได้จำนวนรอบต่อการผลิตน้ำเพิ่มขึ้น 35 รอบต่อการล้างย้อน1 ครั้ง ประหยัดน้ำล้างย้อน 951 ลบ.ม.ต่อเดือน

21 กรณีศึกษา2 สามารถประหยัดน้ำล้างย้อนได้ 20 ลบ.ม.ต่อวัน ก่อนการปรับปรุง
กำหนดการล้างย้อน 1 ครั้ง ต่อวัน โดยล้างย้อนใช้เวลา 30 นาที ปริมาณน้ำที่ใช้ 30 ลบ.ม. หลังการปรับปรุง กำหนดการล้างย้อน 3 วันต่อครั้ง โดยล้างย้อนใช้เวลา 30 นาที ปริมาณที่ใช้ 30 ลบ.ม. สามารถประหยัดน้ำล้างย้อนได้ 20 ลบ.ม.ต่อวัน

22 Void

23

24


ดาวน์โหลด ppt เครื่องกรองทราย SAND FILTER.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google