งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ผอ.เสรี อติภัทธะ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ผอ.เสรี อติภัทธะ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ผอ.เสรี อติภัทธะ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม
มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ที่ประสบอุทกภัย ด้านการยกเว้นภาษีการนำเข้าเครื่องจักร โดย ผอ.เสรี อติภัทธะ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม

2 ความเป็นมา ดำเนินการจัดสร้างระบบฐานข้อมูลช่วยเหลือผู้ประกอบการ
มาตรการความช่วยเหลือผู้ประกอบการ มาตรการช่วยเหลือด้านการเงิน มาตรการลดหย่อนภาษี มาตรการพักหนี้ มติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2554 “เรื่องมอบหมายให้ อก. ดำเนินการจัดสร้างระบบฐานข้อมูลช่วยเหลือผู้ประกอบการ ที่ประสบอุทกภัย” 25 พฤศจิกายน 2554 กระทรวงการคลังประกาศยกเว้นภาษีการนำเข้า เครื่องจักรใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัย กระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศมารองรับ

3 ขั้นตอนการลงทะเบียน สอจ. กรอ. กนอ. ผู้ประกอบการ ยื่นคำขอ
Download คำขอจากระบบ Internet (diw.go.th) ยื่นคำขอต่อหน่วยงาน ณ สถานที่ตั้งโรงงาน ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ประกอบการโรงงาน/SME สอจ. กรอ. กนอ. ผู้ประกอบการ ยื่นคำขอ

4 ระบบฐานข้อมูล กรอ. ลงข้อมูลผลการตรวจ ออกหนังสือรับรอง/อนุมัติ
หนังสืออนุมัติการนำเข้าฯ หนังสือรับรองสถานะ ประกอบการ หนังสือถึงกรมศุลกากร เอกสารแนบ(บัญชีครื่องจักร ที่ได้รับอนุมัติ) ถ้าผู้ประกอบการที่เคยลงทะเบียนฯ แล้วจะลงข้อมูลเพียงส่วนของ บัญชีรายการเครื่องจักร ผู้มีอำนาจลงนามหนังสือ จนท.บันทึกข้อมูลคำขอผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (www.diw.go.th/ macflood) Login/Password กนอ./อสจ. ใช้ของเดิม ระบบจะจัดพิมพ์ให้อัตโนมัติ พร้อมออกเลขที่หนังสือ ตรวจสอบสถานที่/เครื่องจักร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลคำขอ ลงข้อมูลผลการตรวจ ออกหนังสือรับรอง/อนุมัติ หัวหน้าหน่วยงานลงนามเอกสาร ระบบฐานข้อมูล กรอ.

5 คำถาม ?


ดาวน์โหลด ppt โดย ผอ.เสรี อติภัทธะ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google