งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผ โดย ผอ. เสรี อติภัทธะ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผ โดย ผอ. เสรี อติภัทธะ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผ โดย ผอ. เสรี อติภัทธะ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม

2 - มาตรการความช่วยเหลือผู้ประกอบการ มาตรการช่วยเหลือด้านการเงิน มาตรการลดหย่อน ภาษี มาตรการพักหนี้ - มติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2554 “ เรื่อง มอบหมายให้ อก. ดำเนินการจัดสร้างระบบฐานข้อมูลช่วยเหลือ ผู้ประกอบการ ที่ประสบอุทกภัย ” - 25 พฤศจิกายน 2554 กระทรวงการคลังประกาศ ยกเว้นภาษีการนำเข้า เครื่องจักรใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัย - กระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศมารองรับ

3 ผู้ประกอบการ ยื่นคำขอ สอจ. กรอ. กนอ. Download คำขอจาก ระบบ Internet (diw.go.th) ผู้ประกอบกา ร หมายถึง ผู้ประกอบกา ร โรงงาน /SME ยื่นคำขอต่อ หน่วยงาน ณ สถานที่ตั้ง โรงงาน

4 เจ้าหน้าที่ บันทึก ข้อมูลคำขอ ออกหนังสือ รับรอง / อนุมัติ หัวหน้าหน่วยงานลง นามเอกสาร ระบบ ฐานข้อมูล กรอ. ตรวจสอบ สถานที่ / เครื่องจักร ลงข้อมูลผล การตรวจ จนท. บันทึก ข้อมูลคำขอ ผ่านระบบ อินเตอร์เน็ต (www.diw.go.th/ macflood) ถ้า ผู้ประกอบการ ที่เคย ลงทะเบียนฯ แล้วจะลง ข้อมูลเพียง ส่วนของ บัญชีรายการ เครื่องจักร Login/Password กนอ./ อสจ. ใช้ของเดิม - หนังสืออนุมัติการ นำเข้าฯ - หนังสือรับรอง สถานะ ประกอบการ - หนังสือถึงกรม ศุลกากร เอกสารแนบ ( บัญชีครื่องจักร ที่ได้รับอนุมัติ ) ระบบจะ จัดพิมพ์ให้ อัตโนมัติ พร้อมออก เลขที่ หนังสือ ผู้มีอำนาจ ลงนาม หนังสือ

5


ดาวน์โหลด ppt ผ โดย ผอ. เสรี อติภัทธะ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google