งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัญลักษณ์ของอาเซียนคือ อะไร ก.รวงข้าว 10 รวง ข.รวงข้าว 11 รวง ค.ต้นข้าว 10 ต้น ง.ต้นข้าว 11 ต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัญลักษณ์ของอาเซียนคือ อะไร ก.รวงข้าว 10 รวง ข.รวงข้าว 11 รวง ค.ต้นข้าว 10 ต้น ง.ต้นข้าว 11 ต้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สัญลักษณ์ของอาเซียนคือ อะไร ก.รวงข้าว 10 รวง ข.รวงข้าว 11 รวง ค.ต้นข้าว 10 ต้น ง.ต้นข้าว 11 ต้น

3 ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการร่วมกลุ่ม เศรษฐกิจในระดับ ภูมิภาค ก. เพื่อให้ประเทศสมาชิกมีการค้า อย่างเสรีมากขึ้น ข. เพื่อให้ประเทศสมาชิกนำสินค้าของ ประเทศตน มาขายมากขึ้น ค. เพื่อให้ประเทศสมาชิกติดต่อ ค้าขายกันได้ง่ายขึ้น ง. เพื่อให้ประเทศสมาชิกได้ร่วมมือกัน ต่อต้านสินค้าของประเทศ นอกกลุ่ม

4 ข้อใดคือ อาเซียน (ASEAN) ก. Asia South East Association Nations ข. Association for South East Asian Nations ค. Asia South East Association National ง. Association for South East Asian National

5 ประเทศที่เข้าเป็นสมาชิก ล่าสุดของอาเซียนคือ ก.อินโดนีเซียร์ ข.เมียนมาร์ ค.กัมพูชา ง.เวียดนาม

6 ข้อใดเป็นความสำคัญของไทยที่มีต่ออาเซียน ก.เป็นผู้นำในกลุ่มอาเซียน ข.เป็นหนึ่งในประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียน ค. เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่อาเซียน ง. เป็นตัวแทนติดต่อค้าขายกับตะวันตก

7 ข้อใดกล่าวถึงสีของสัญลักษณ์ อาเชียนไม่ถูกต้อง ก.สีน้ำเงิน หมายถึง ความเป็น อันหนึ่งอันเดียวกัน ข.สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ และความก้าวหน้า ค. สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ง. สีเหลือง หมายถึง ความเจริญ รุงเรือง

8 การประชุมประเทศสมาชิกกลุ่ม อาเซียนเรียกว่า อะไร ? ก.การประชุมอาเซียนซัมมิท ข.การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ค. การจัดการประชุมร่วมกับ ประเทศนอกกลุ่มสมาชิก ง. การประชุมที่เรียกว่า อาเซียน บวกสาม

9 อาเซียนมี 3 เสาหลัก ยกเว้น ข้อใด ก.ประชาคมการเมืองอาเซียน ข.ประชาคมความมั่นคงอาเซียน ค. ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน ง. ประชาคมสังคมและ วัฒนธรรม

10 ข้อใดไม่ใช่ ต้นเหตุการณ์กำเนิด อาเชียน ก. ปัจจัยทางการเมือง – กระบวนการให้ เอกราช / การ ปลดปล่อย (decolonization process) ข. การลงนามในปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) เมื่อ วันที่ 8 สิงหาคม 2510 ค. สงครามเย็น ง. การรวมตัวด้านเศรษฐกิจ

11 คนไทยคนแรกที่ได้เป็น เลขาธิการสมาคมอาเชียน คือ ใคร ก.แผน วรรณเมธี ข.นายชวน หลีกภัย ค. ดร. ถนัด คอมันต์ ง. นายจุรินทร์ พิสสุวรรณ

12

13

14

15

16

17

18

19


ดาวน์โหลด ppt สัญลักษณ์ของอาเซียนคือ อะไร ก.รวงข้าว 10 รวง ข.รวงข้าว 11 รวง ค.ต้นข้าว 10 ต้น ง.ต้นข้าว 11 ต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google