งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างและใช้ แผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ เชื่อมั่น และทำให้ เป็นจริง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างและใช้ แผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ เชื่อมั่น และทำให้ เป็นจริง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างและใช้ แผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ เชื่อมั่น และทำให้ เป็นจริง

2 3 ยุคของงานสุขภาพ ภาคประชาชน

3

4 ใช้แผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์อย่างไร ? เริ่ม ตรงนี้

5 แนวคิด : ประชาชนริเริ่ม ตัดสินใจ แสดงบทบาท

6 แนวคิด : สาธารณสุขและองค์กรที่ เกี่ยวข้องสนับสนุน

7

8 4 องค์ประกอบหลักของแผนที่ ทางเดินยุทธศาสตร์

9 องค์ประกอบที่ 1 จุดหมายปลายทาง กำหนดเป็น 4 ระดับ

10 สร้างแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์สู่ จุดหมายปลายทาง เปลี่ยน รูป ยุบย่อ

11 หน่วยงานภาครัฐทุกระดับ สนับสนุน และประสานงานอย่าง เข้มแข็ง กลุ่ม องค์กรในและ นอกพื้นที่ มีบทบาท การจัดการ นวัตกรรมที่ดี องค์กรมี บรรยากาศ เอื้ออำนวยต่อการ ทำงาน บุคลากร แกนนำมี สมรรถนะที่ เหมาะสม ระบบข้อมูล มีคุณภาพ ชุมชนมีระบบ เฝ้าระวังที่มี ประสิทธิภาพ ประชาชน ภาคี กระบวนการ พื้นฐาน ระบบบริหารจัดการ องค์กร และภาคี เครือข่ายมี ประสิทธิภาพ ชุมชน มีโครงการของ ชุมชน ระบบสื่อสารสารสนเทศ มีประสิทธิภาพ ชุมชน มีมาตรการทาง สังคม แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ปฏิบัติการ (SLM) ฉบับ บูรณาการ แสดง Road Map ( เส้นแดง ) และยุทธศาสตร์สำคัญสูง ( กล่องแคง ) ประชาชนปรับเปลี่ยน กระบวนทัศน์และ พฤติกรรม อปท. ร่วมตัดสินใจ ขับเคลื่อนและ สนับสนุนทรัพยากร อย่างเพียงพอและ ต่อเนื่อง องค์ ประก อบที่ 2

12 บูรณาการแผนที่ ทางเดินยุทธศาสตร์ ของกรม กอง ต่างๆ กร ม กอ ง ต่า งๆ

13 สร้างสำเร็จรูปเป็น มาตรฐานจาก ส่วนกลาง เขต / ภาคทุกกรมร่วมกัน บูรณาการ งานวิชาการ แล้วส่งต่อไป จังหวัดจนถึงท้องถิ่น / ตำบลเพื่อเติมเต็มจนครบ 11 ช่อง 1 23 4

14 ท้องถิ่น / ตำบล เตรียมใช้แผนที่ ทางเดินยุทธศาสตร์

15 1. วิเคราะห์บริบทด้วยแผน ที่ความคิด

16 2. กำหนดประเด็นที่ จะดำเนินการ เป็นกลุ่มที่สัมพันธ์กัน 3 ประเด็น

17 3. ปรับ / เติมเต็มตารางนิยามเป้าประสงค์ ( ตาราง 11 ช่อง ) ตามประเด็น

18 3 ช่องนี้ทำ สำเร็จรูปไว้แล้ว จากส่วนกลาง ตามประเด็น เขตกรม วิชาการฯ เติม ช่องนี้ตาม ประเด็น ดำเนินการโดยท้องถิ่น / ชุมชน 3. ลักษณะตาราง 11 ช่อง

19 4. สร้างแผนงาน / โครงการจากตาราง นิยามเป้าประสงค์ (11 ช่อง ) มีหลายฉบับ ตามประเด็น

20 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบใน แผนงาน / โครงการ

21 5. กำหนดแผนปฏิบัติ การ จากตารางนิยาม เป้าประสงค์ (11 ช่อง )

22 6. วางตัว ผู้รับผิดชอบ รายชื่อ คณะผู้ ปฏิบัติการ โครงการ # 1, 2 ตาม รายการ กิจกรรมใน แผนปฏิบัติ การ รายชื่อ คณะผู้ ปฏิบัติการ โครงการ # 3, 4 ตาม รายการ กิจกรรมใน แผนปฏิบัติ การ

23 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดับ ผู้บริหาร ระดับปฏิบัติการ ทบทวนกิจกรรม อภิปราย ปฏิบัติใหม่ ทบทวนปฏิบัติการ อภิปราย ปรับกระบวนการ / แผนที่ SLM ปรับกระบวนการ ปรับแผนที่ สัดส่วน เวลา 7. เปิดงานและติดตามความก้าวหน้า

24 “-- ความสามารถในเชิงปัญญา คือ สามารถมองงานที่ทำออกว่า ทำไมต้องทำ ทำแล้วจะเกิดอะไร กับตนเองและสังคม ”

25 เชื่อมั่น และ ทำให้เป็น จริง


ดาวน์โหลด ppt การสร้างและใช้ แผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ เชื่อมั่น และทำให้ เป็นจริง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google