งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวางผังของสถานประกอบการ เนื้อหา 1. วัตถุประสงค์ในการวางผัง ประกอบการ 2. ประโยชน์การวางผัง ประกอบการ 3. รูปแบบการวางผัง ประกอบการ 4. หลักเกณฑ์และขั้นตอนใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวางผังของสถานประกอบการ เนื้อหา 1. วัตถุประสงค์ในการวางผัง ประกอบการ 2. ประโยชน์การวางผัง ประกอบการ 3. รูปแบบการวางผัง ประกอบการ 4. หลักเกณฑ์และขั้นตอนใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวางผังของสถานประกอบการ เนื้อหา 1. วัตถุประสงค์ในการวางผัง ประกอบการ 2. ประโยชน์การวางผัง ประกอบการ 3. รูปแบบการวางผัง ประกอบการ 4. หลักเกณฑ์และขั้นตอนใน การวางผังประกอบการ บทที่ 3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเรียนรู้วัตถุประสงค์ในการวาง ผังประกอบการ 2. เพื่อเรียนรู้ทราบประโยชน์ในการ วางผังประกอบการ 3. เรียนรู้การรูปแบบการวางผัง ประกอบการ 4. นำความรู้ไปประยุกต์ใช้การวางผัง ประกอบการ

2 บทที่ 3. 3.1 วัตถุประสงค์ในการวางผังของสถานประกอบการ 1. เพื่อลดระยะทางและเวลาในการเคลื่อนย้ายวัสดุ 2. เพื่อช่วยทำให้วัตถุดิบได้ได้รวดเร็ว และขจัดปัญหาด้านการทำงานมาก เกินไป 3. เพื่อความสะดวกในการดำเนินงานโดยแบ่งเนื้อที่ในโรงงานได้อย่างเหมาะสม เช่น ช่องทางเดิน พื้นที่เก็บสินค้า พื้นที่พักวัตถุดิบ จุดปฏิบัติงาน ที่พัก ชิ้นงานที่เป็นสินค้าสำเร็จรูป 4. เพื่อขจัดสิ่งรบกวน การสั่นสะเทือนของพื้นที่ ฝุ่นละออง ความร้อน กลิ่น การ ถ่านเทอากาศ 5. เพื่อจัดแผนงานต่างๆ ให้ทำงานในกรอบความรับผิดชอบชัดเจน ให้เอื้อต่อ กระบวนการผลิต และง่ายต่อการควบคุม 6. เพื่อการจัดวางพื้นที่ให้มีประโยชน์อย่างเต็มที่ 7. เพื่อลดความเสี่ยงต่อปัญหาด้านสุขภาพ และสร้างความปลอดภัยให้กับ คนงาน

3 ภาพตัวอย่างการวางผังสถาน ประกอบการ ที่มา : www.oknation.net

4 ภาพตัวอย่างการวางผังสถาน ประกอบการ Ref: www.controlsforyou.com

5 Video Line Production  Audi Q5 on the Production Line youtube.com Audi Q5 on the Production Line  http://www.youtube.com/watch?v=3WcI u4JBsPY

6 3.2 ประโยชน์ของการวางผังสถาน ประกอบการ 1. มีความเร็วในการเคลื่อนย้ายสินค้า 2. เพิ่มผลผลิตเพราะลดการสูญเสียระหว่าง กระบวนการผลิต 3. ช่วยวางแผนด้านพื้นที่ เครื่องจักร อุปกรณ์ ให้ใช้ ประโยชน์ได้สูงสุด 4. เพิ่มความสามารถในการแข่งขั้น ทั้งด้าน เทคโนโลยี คุณภาพสินค้า 5. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการผลิต 6. จัดเตรียมวางเครื่องจักรตามความต้องการ ผู้ปฏิบัติงาน 7. ทำให้เกิดสมดุลในกระบวนการผลิต 8. วัสดุไหลในกระบวนการผลิตอย่างสม่ำเสมอ 9. เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

7 3.2 ประโยชน์ของการวางผังสถาน ประกอบการ ( ต่อ ) 10. เกิดการใช้แรงงานได้มีประสิทธิภาพ 11. ลดเวลาในการทำงานของหน่วยผลิต 12. ใช้พื้นที่ได้เต็มที่ จัดวางระบบการผลิตใน โรงงานได้มีประสะทธิภาพ 13. มองเห็นการปรับเปลี่ยนพื้นที่ในอนาคต ในการ เตรียมการล่วงหน้า 14. ลดเวลาในการขนย้ายให้สั้นที่สุด 15. การขนย้ายวัตถุดิบระหว่างการผลิตจะลงทุนสูง มาก ถ้าจัดวางผังโรงงานที่ดีทำให้การขนย้ายใน หน่วยผลิตใช้เวลาสั้นลง 16. ทุกคนมีส่วนร่วมในระบบการผลิตมีบรรยากาศ ในการทำงานที่ดี

8 3.3 รูปแบบการวางผังของสถาน ประกอบการ 3.3.1 การวางผังตามผลิตภัณฑ์

9 3.3 รูปแบบการวางผังของสถาน ประกอบการ 3.3.2 การวางผังตามกระบวนการผลิต (Process Layout)

10 3.3 รูปแบบการวางผังของสถาน ประกอบการ 3.3.3 การวางผังแบบคงที่ (Fixed Position Layout)

11 3.3 รูปแบบการวางผังของสถาน ประกอบการ 3.3.4 การวางผังแบบผสม (Hybrid Layout)

12 3.4 หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการ วางผังของสถานประกอบการ 3.4.1 หลักเกณฑ์ในการวางผัง 1. ความคล่องตัว 2. การประสานงานที่ดีที่สุด 3. ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 4. มองเห็นให้มากที่สุด 5. เข้าถึงได้ง่ายที่สุด 6. ระยะทางสั้นที่สุด 7. การเคลื่อนย้ายน้อยที่สุด 8. สภาพแวดล้อมการทำงานดีที่สุด 9. ความปลอดภัย 10. เคลื่อนย้ายวัสดุทางเดียว

13 3.4 หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการ วางผังของสถานประกอบการ 3.4.2 ขั้นตอนการวางผังโรงงาน 1. วางผังโรงงานขั้นต้น 2. วางผังโรงงานอย่างละเอียด 3. ติดตั้งเครื่องจักรตามที่วางไว้แล้ว

14 คำถามและกิจกรรมท้าย บทที่ 3 1. ให้นักศึกษาทำข้อ 1.,2. ทุกท่าน 2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่มๆ 4 ท่าน ( 3 ท่าน 1 กลุ่ม ) 3. ทำงานกลุ่มตามกิจกรรมข้อที่ 5. 4. เขียนชื่อสมาชิก รหัส วิชา ทั้งกลุ่ม ส่ง 1 งาน / กลุ่ม 5. ให้เวลาในการทำงานกลุ่ม 30 นาที 6. นักศึกษาทำรายงานในข้อที่ 7.


ดาวน์โหลด ppt การวางผังของสถานประกอบการ เนื้อหา 1. วัตถุประสงค์ในการวางผัง ประกอบการ 2. ประโยชน์การวางผัง ประกอบการ 3. รูปแบบการวางผัง ประกอบการ 4. หลักเกณฑ์และขั้นตอนใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google