งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวางผังของสถานประกอบการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวางผังของสถานประกอบการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวางผังของสถานประกอบการ
บทที่ 3 เนื้อหา วัตถุประสงค์ในการวางผังประกอบการ ประโยชน์การวางผังประกอบการ รูปแบบการวางผังประกอบการ หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการวางผังประกอบการ วัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้วัตถุประสงค์ในการวางผังประกอบการ เพื่อเรียนรู้ทราบประโยชน์ในการวางผังประกอบการ เรียนรู้การรูปแบบการวางผังประกอบการ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้การวางผังประกอบการ

2 3.1วัตถุประสงค์ในการวางผังของสถานประกอบการ
บทที่ 3. 3.1วัตถุประสงค์ในการวางผังของสถานประกอบการ เพื่อลดระยะทางและเวลาในการเคลื่อนย้ายวัสดุ เพื่อช่วยทำให้วัตถุดิบได้ได้รวดเร็ว และขจัดปัญหาด้านการทำงานมากเกินไป เพื่อความสะดวกในการดำเนินงานโดยแบ่งเนื้อที่ในโรงงานได้อย่างเหมาะสม เช่น ช่องทางเดิน พื้นที่เก็บสินค้า พื้นที่พักวัตถุดิบ จุดปฏิบัติงาน ที่พักชิ้นงานที่เป็นสินค้าสำเร็จรูป เพื่อขจัดสิ่งรบกวน การสั่นสะเทือนของพื้นที่ ฝุ่นละออง ความร้อน กลิ่น การถ่านเทอากาศ เพื่อจัดแผนงานต่างๆ ให้ทำงานในกรอบความรับผิดชอบชัดเจน ให้เอื้อต่อกระบวนการผลิต และง่ายต่อการควบคุม เพื่อการจัดวางพื้นที่ให้มีประโยชน์อย่างเต็มที่ เพื่อลดความเสี่ยงต่อปัญหาด้านสุขภาพ และสร้างความปลอดภัยให้กับคนงาน

3 ภาพตัวอย่างการวางผังสถานประกอบการ
ที่มา :

4 ภาพตัวอย่างการวางผังสถานประกอบการ
Ref:

5 Video Line Production Audi Q5 on the Production Line youtube.com

6 3.2 ประโยชน์ของการวางผังสถานประกอบการ
มีความเร็วในการเคลื่อนย้ายสินค้า เพิ่มผลผลิตเพราะลดการสูญเสียระหว่างกระบวนการผลิต ช่วยวางแผนด้านพื้นที่ เครื่องจักร อุปกรณ์ ให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด เพิ่มความสามารถในการแข่งขั้น ทั้งด้านเทคโนโลยี คุณภาพสินค้า ประหยัดค่าใช้จ่ายในการผลิต จัดเตรียมวางเครื่องจักรตามความต้องการผู้ปฏิบัติงาน ทำให้เกิดสมดุลในกระบวนการผลิต วัสดุไหลในกระบวนการผลิตอย่างสม่ำเสมอ เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

7 3.2 ประโยชน์ของการวางผังสถานประกอบการ (ต่อ)
10. เกิดการใช้แรงงานได้มีประสิทธิภาพ 11. ลดเวลาในการทำงานของหน่วยผลิต 12. ใช้พื้นที่ได้เต็มที่ จัดวางระบบการผลิตในโรงงานได้มีประสะทธิภาพ 13. มองเห็นการปรับเปลี่ยนพื้นที่ในอนาคต ในการเตรียมการล่วงหน้า 14. ลดเวลาในการขนย้ายให้สั้นที่สุด 15. การขนย้ายวัตถุดิบระหว่างการผลิตจะลงทุนสูงมาก ถ้าจัดวางผังโรงงานที่ดีทำให้การขนย้ายในหน่วยผลิตใช้เวลาสั้นลง 16. ทุกคนมีส่วนร่วมในระบบการผลิตมีบรรยากาศในการทำงานที่ดี

8 3.3 รูปแบบการวางผังของสถานประกอบการ
3.3.1 การวางผังตามผลิตภัณฑ์

9 3.3 รูปแบบการวางผังของสถานประกอบการ
3.3.2 การวางผังตามกระบวนการผลิต (Process Layout)

10 3.3 รูปแบบการวางผังของสถานประกอบการ
3.3.3 การวางผังแบบคงที่ (Fixed Position Layout)

11 3.3 รูปแบบการวางผังของสถานประกอบการ
3.3.4 การวางผังแบบผสม (Hybrid Layout)

12 3.4 หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการวางผังของสถานประกอบการ
3.4.1 หลักเกณฑ์ในการวางผัง 1. ความคล่องตัว 2. การประสานงานที่ดีที่สุด 3. ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 4. มองเห็นให้มากที่สุด 5. เข้าถึงได้ง่ายที่สุด 6. ระยะทางสั้นที่สุด 7. การเคลื่อนย้ายน้อยที่สุด 8. สภาพแวดล้อมการทำงานดีที่สุด 9. ความปลอดภัย 10. เคลื่อนย้ายวัสดุทางเดียว

13 3.4 หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการวางผังของสถานประกอบการ
3.4.2 ขั้นตอนการวางผังโรงงาน 1. วางผังโรงงานขั้นต้น 2. วางผังโรงงานอย่างละเอียด 3. ติดตั้งเครื่องจักรตามที่วางไว้แล้ว

14 คำถามและกิจกรรมท้ายบทที่ 3
ให้นักศึกษาทำข้อ 1.,2. ทุกท่าน ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่มๆ 4 ท่าน (3 ท่าน 1 กลุ่ม) ทำงานกลุ่มตามกิจกรรมข้อที่ 5. เขียนชื่อสมาชิก รหัส วิชา ทั้งกลุ่มส่ง 1 งาน/กลุ่ม ให้เวลาในการทำงานกลุ่ม 30 นาที นักศึกษาทำรายงานในข้อที่ 7.


ดาวน์โหลด ppt การวางผังของสถานประกอบการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google