งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 ( วันที่ 1 ตุลาคม 2552) กองการเจ้าหน้าที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 ( วันที่ 1 ตุลาคม 2552) กองการเจ้าหน้าที่ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 ( วันที่ 1 ตุลาคม 2552) กองการเจ้าหน้าที่ 1

2 หลักเกณฑ์ การเลื่อนเงินเดือนในครึ่งปีหลัง วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ให้เลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ 6 ของเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้าง ประจำ ณ วันที่ 1 กันยายน 2552 โดยนำวงเงินที่ ได้ใช้เลื่อนไปแล้ว เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552 มาหักออกก่อน จำนวนผู้ได้รับ การเลื่อน 2 ขั้นรวมทั้งปี ต้องไม่เกินร้อยละ 15 กรณีผู้มีเงินเดือนเต็มขั้นซึ่งได้รับเงินตอบ แทนพิเศษร้อยละ 2 หรือร้อยละ 4 เงินตอบ แทนพิเศษจะคำนวณอยู่ในวงเงินเลื่อนขั้นร้อย ละ 6 แต่ไม่ต้องนำมาหักออกจากวงเงินร้อยละ 6 กองการเจ้าหน้าที่ 2

3 อัตรา เงินเดือน ข้าราชกา ร ที่มี ตัวอยู่ ณ 1 ก. ย.52 X 6% - เงินที่ ใช้ เลื่อน ขั้น รอบ แรก 1 เม. ย.5 2 = เงินที่ ใช้ เลื่อน ขั้น รอบที่ 2 (1 ต. ค.52 ) การคำนวณวงเงิน ครั้งที่ 2 ( วันที่ 1 ตุลาคม 2552) ไม่นับรวม ค่าตอบแทน พิเศษ (2%, 4%)

4 ข้าราชการ หากเลื่อน 1 ขั้นครบ ทุกคน จำนวนวงเงินไม่เพียงพอใน การเลื่อน ลูกจ้างประจำ มีจำนวนวงเงิน เพียงพอสำหรับ การเลื่อน ค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำทั้ง ส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค การ ประมาณ การ กองการเจ้าหน้าที่ 3

5 การเปลี่ยนแปลงตาม พ. ร. บ. ข้าราชการพลเรือน พ. ศ.2551 ก. พ. กำหนดบัญชีเงินเดือนชั่วคราวสำหรับ ข้าราชการใช้เลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน และ 1 ตุลาคม 2552 สาเห ตุ มีผลทำให้ข้าราชการที่เงินเดือนเต็มขั้นและ ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ (2% หรือ 4%) ได้รับการเลื่อนเงินเดือนปกติ 1 ต. ค.51 จำนวนข้าราชการที่เงินเดือนเต็มขั้น ประมาณ 4,800 ราย ( พ. ร. บ. เดิม ) 1 ต. ค.51 จำนวนข้าราชการที่เงินเดือนเต็มขั้น ประมาณ 4,800 ราย ( พ. ร. บ. เดิม ) 1 เม. ย.52 จำนวนข้าราชการที่เงินเดือนเต็มขั้น 28 ราย ( พ. ร. บ. ใหม่ ) 1 เม. ย.52 จำนวนข้าราชการที่เงินเดือนเต็มขั้น 28 ราย ( พ. ร. บ. ใหม่ ) ส่งผลให้วงเงินที่ใช้เลื่อนในครั้งที่ 1 มีจำนวนมาก เมื่อ นำมาหักจากวงเงินร้อยละ 6 และนำมาใช้ในการ เลื่อนครั้งที่ 2 จึงมีจำนวนไม่เพียงพอในการเลื่อนหนึ่ง ขั้นทุกคน ข้อมูลจากคำสั่งเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2551 และวันที่ 1 เมษายน 2552 กองการเจ้าหน้าที่ 4

6 ลูกจ้างประจำ ยังคงใช้บัญชีค่าจ้างประจำตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พ. ศ. 2544 จำนวนลูกจ้างทั้งหมด 1,259 ราย เงินเดือนเต็มขั้น 774 คน ลูกจ้างไม่ได้ใช้บัญชีเงินเดือนชั่วคราว ตาม พรบ. ใหม่ ค่าจ้างไม่มีการขยายฐาน ยังใช้ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ จึงมี วงเงินเพียงพอในการเลื่อนทั้งส่วนกลาง / ภูมิภาค ข้อมูลจากคำสั่งเลื่อนค่าจ้าง ณ วันที่ 1 เมษายน 2552 กองการเจ้าหน้าที่ 5

7  บรรจุข้าราชการใหม่ ดำเนินการ ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2552 จำนวน 275 ราย วันที่ 1 กันยายน 2552 บรรจุ เพิ่มเติมอีก 81 ราย รวมทั้งสิ้น 356 ราย  ให้โอนข้าราชการไปหลังวันที่ 1 กันยายน และรับโอน ข้าราชการมาจากหน่วยงานอื่น ก่อนวันที่ 1 กันยายน การเตรียมการของกองการ เจ้าหน้าที่  เพิ่มฐานเงินเดือน ณ วันที่ 1 กันยายน 2552 กองการเจ้าหน้าที่ 6

8  สำรวจข้าราชการที่ลาศึกษาต่อ ทำให้ไม่มีสิทธิ์เลื่อนเงินเดือน จึงไม่ ต้องใช้วงเงินในการเลื่อน ส่วนกลาง จำนวน 8 ราย ส่วน ภูมิภาค จำนวน 15 ราย การเตรียมการของกองการ เจ้าหน้าที่ ( ต่อ )  ชะลอการย้ายข้าราชการ ในระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2552 เนื่องจากจะทำให้ฐาน เงินเดือนมีความคลาดเคลื่อน กองการเจ้าหน้าที่ 7

9  ประเมินผล การ ปฏิบัติงาน ตาม หลักเกณ ฑ์และ วิธีการของ สำนักงาน ก. พ. ผ่านการประเมินของ คณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองฯ อย่างเข้มข้น ให้ ได้มาตรฐานและเป็นธรรม ( รวมทั้งปี 1 ขั้น /1.5 ขั้น /2 ขั้น )  การดำเนินการจัดสรร วงเงิน ส่วนกลาง กรมฯบริหาร จัดการในภาพรวม ให้หน่วยงานที่ขาดอยู่ ตาม ความเหมาะสม ส่วนภูมิภาค ให้ประสานงาน และบูรณาการวงเงินที่ขาด อยู่ภายใต้อำนาจของผู้ว่า ราชการจังหวัด แนวทางการ ดำเนินงาน กองการเจ้าหน้าที่ 8

10 กองการเจ้าหน้าที่ 10


ดาวน์โหลด ppt การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 ( วันที่ 1 ตุลาคม 2552) กองการเจ้าหน้าที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google