งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
กองการเจ้าหน้าที่ 1 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2552)

2 กองการเจ้าหน้าที่ 2 หลักเกณฑ์ การเลื่อนเงินเดือนในครึ่งปีหลัง วันที่ 1 ตุลาคม ให้เลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ 6 ของเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้าง ประจำ ณ วันที่ 1 กันยายน 2552 โดยนำวงเงินที่ได้ใช้เลื่อนไปแล้ว เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552 มาหักออกก่อน จำนวนผู้ได้รับ การเลื่อน 2 ขั้นรวมทั้งปี ต้องไม่เกินร้อยละ 15 กรณีผู้มีเงินเดือนเต็มขั้นซึ่งได้รับเงินตอบแทนพิเศษร้อยละ หรือร้อยละ 4 เงินตอบแทนพิเศษจะคำนวณอยู่ในวงเงินเลื่อนขั้นร้อยละ 6 แต่ไม่ต้องนำมาหักออกจากวงเงินร้อยละ 6

3 การคำนวณวงเงิน ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2552)
เงินที่ใช้เลื่อนขั้นรอบแรก 1 เม.ย.52 อัตราเงินเดือนข้าราชการ ที่มีตัวอยู่ ณ 1 ก.ย.52 เงินที่ใช้เลื่อนขั้น รอบที่ 2 (1 ต.ค.52) X 6% - = ไม่นับรวมค่าตอบแทนพิเศษ (2%, 4%)

4 ข้าราชการ หากเลื่อน 1 ขั้นครบทุกคน จำนวนวงเงินไม่เพียงพอในการเลื่อน
กองการเจ้าหน้าที่ 3 การประมาณการ ข้าราชการ หากเลื่อน 1 ขั้นครบทุกคน จำนวนวงเงินไม่เพียงพอในการเลื่อน ลูกจ้างประจำ มีจำนวนวงเงินเพียงพอสำหรับ การเลื่อนค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำทั้งส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค

5 สาเหตุ กองการเจ้าหน้าที่ 4 การเปลี่ยนแปลงตาม พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ ก.พ.กำหนดบัญชีเงินเดือนชั่วคราวสำหรับข้าราชการใช้เลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน และ 1 ตุลาคม 2552 มีผลทำให้ข้าราชการที่เงินเดือนเต็มขั้นและได้รับเงินตอบแทนพิเศษ (2% หรือ 4%) ได้รับการเลื่อนเงินเดือนปกติ 1 ต.ค.51 จำนวนข้าราชการที่เงินเดือนเต็มขั้นประมาณ 4,800 ราย (พ.ร.บ.เดิม) 1 เม.ย.52 จำนวนข้าราชการที่เงินเดือนเต็มขั้น ราย (พ.ร.บ.ใหม่) ส่งผลให้วงเงินที่ใช้เลื่อนในครั้งที่ 1 มีจำนวนมาก เมื่อนำมาหักจากวงเงินร้อยละ 6 และนำมาใช้ในการเลื่อนครั้งที่ 2 จึงมีจำนวนไม่เพียงพอในการเลื่อนหนึ่งขั้นทุกคน ข้อมูลจากคำสั่งเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2551 และวันที่ 1 เมษายน 2552

6 กองการเจ้าหน้าที่ 5 ลูกจ้างประจำ ยังคงใช้บัญชีค่าจ้างประจำตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2544 จำนวนลูกจ้างทั้งหมด ,259 ราย เงินเดือนเต็มขั้น คน ลูกจ้างไม่ได้ใช้บัญชีเงินเดือนชั่วคราวตาม พรบ.ใหม่ ค่าจ้างไม่มี การขยายฐาน ยังใช้ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ จึงมีวงเงิน เพียงพอในการเลื่อนทั้งส่วนกลาง/ภูมิภาค ข้อมูลจากคำสั่งเลื่อนค่าจ้าง ณ วันที่ 1 เมษายน 2552

7 การเตรียมการของกองการเจ้าหน้าที่
กองการเจ้าหน้าที่ 6 การเตรียมการของกองการเจ้าหน้าที่  เพิ่มฐานเงินเดือน ณ วันที่ 1 กันยายน 2552 บรรจุข้าราชการใหม่ ดำเนินการตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2552 จำนวน 275 ราย วันที่ 1 กันยายน 2552 บรรจุเพิ่มเติมอีก 81 ราย รวมทั้งสิ้น 356 ราย ให้โอนข้าราชการไปหลังวันที่ 1 กันยายน และรับโอน ข้าราชการมาจากหน่วยงานอื่นก่อนวันที่ 1 กันยายน

8 การเตรียมการของกองการเจ้าหน้าที่ (ต่อ)
กองการเจ้าหน้าที่ 7 การเตรียมการของกองการเจ้าหน้าที่ (ต่อ)  ชะลอการย้ายข้าราชการในระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2552 เนื่องจากจะทำให้ฐานเงินเดือนมีความคลาดเคลื่อน  สำรวจข้าราชการที่ลาศึกษาต่อ ทำให้ไม่มีสิทธิ์เลื่อนเงินเดือน จึงไม่ต้องใช้วงเงินในการเลื่อน ส่วนกลาง จำนวน 8 ราย ส่วนภูมิภาค จำนวน 15 ราย

9 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการของสำนักงาน ก.พ.
กองการเจ้าหน้าที่ 8 แนวทางการดำเนินงาน ผ่านการประเมินของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ อย่างเข้มข้น ให้ได้มาตรฐานและเป็นธรรม (รวมทั้งปี 1 ขั้น/1.5 ขั้น/2 ขั้น) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการของสำนักงาน ก.พ.  การดำเนินการจัดสรรวงเงิน ส่วนกลาง กรมฯบริหารจัดการในภาพรวม ให้หน่วยงานที่ขาดอยู่ ตามความเหมาะสม ส่วนภูมิภาค ให้ประสานงานและบูรณาการวงเงินที่ขาดอยู่ภายใต้อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

10 กองการเจ้าหน้าที่ 10 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google