งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายโกสน เพชรรักษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญ การ. การสำรวจข้าราชการเข้ารับการ ประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภท วิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายโกสน เพชรรักษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญ การ. การสำรวจข้าราชการเข้ารับการ ประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภท วิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายโกสน เพชรรักษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญ การ

2 การสำรวจข้าราชการเข้ารับการ ประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภท วิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ ระยะเวลาในการ สำรวจของแต่ละปี กำหนดส่งรายชื่อ 1 1 ม. ค. – 31 มี. ค.28 ก. พ. 2 1 เม. ย. – 30 มิ. ย.31 พ. ค. 3 1 ต. ค. – 30 ก. ย.31 ส. ค. 4 1 ต. ค. – 31 ธ. ค.30 พ. ย. ให้หน่วยงานดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด โดยเริ่ม ดำเนินการ ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นไป โดย แจ้งรายชื่อข้าราชการ / ตำแหน่งเลขที่ / ตำแหน่งสังกัด / คุณวุฒิ / เงินเดือน / วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ให้หน่วยงานดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด โดยเริ่ม ดำเนินการ ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นไป โดย แจ้งรายชื่อข้าราชการ / ตำแหน่งเลขที่ / ตำแหน่งสังกัด / คุณวุฒิ / เงินเดือน / วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

3 คุณสมบัติ ตรง SPEC + คุณสมบัติ ที่ อ. ก. พ. กรมฯ กำหนด ผ่านการคัดเลือกตาม ว 10 / 48 และหลักเกณฑ์ ที่ อ. ก. พ. กรม ฯกำหนด ได้รับแจ้งให้ ส่งผลงาน ผ่านการ ประเมิน แต่งตั้ง

4 ระดับ ชำนาญการ ระดับชำนาญ การพิเศษ เป็นระดับ ปฏิบัติการ 6 ปี ลดเป็น 4 ปี / ป. โท ลดเป็น 2 ปี / ป. เอก คุณวุฒิ ตรงตาม สายงาน หรื อ C 5 / 2 ปี C 4 / 4 ปี ว 19/51 เป็นระดับชำนาญ การ 4 ปี หรื อ C 5 / 2 ปี C 4 / 4 ปี ว 19/51

5 มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งใน สายงานที่จะแต่งตั้ง ตามคุณวุฒิของบุคคล และระดับตำแหน่งที่จะ แต่งตั้ง ดังนี้ ระดับ คุณวุฒิ ชำนาญการชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี 6 ปี 8 ปี ปริญญาโท 4 ปี 6 ปี ปริญญาเอก 2 ปี 4 ปี ทั้ งนี้ 1. ดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 2. กรณีไม่ครบ 1 ปี ให้นำระยะเวลาในสายงานอื่น ที่มีลักษณะเชิงวิชาการที่ เกี่ยวข้อง หรือเกื้อกูล มานับรวมได้ 3. ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำชั่วคราวของระดับที่จะแต่งตั้ง - ชำนาญการ = 13,160 - ชำนาญการพิเศษ = 19,860 กรณี เกษตรอำเภอชำนาญการพิเศษจะต้องดำรงตำแหน่งเกษตรอำเภอ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี


ดาวน์โหลด ppt นายโกสน เพชรรักษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญ การ. การสำรวจข้าราชการเข้ารับการ ประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภท วิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google