งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์การ ผลิต หน่วยที่ 3. การวิเคราะห์ การผลิต แนวคิดเกี่ยวกับการ ผลิต การวิเคราะห์การ ผลิตระยะสั้น การวิเคราะห์การ ผลิตระยะยาว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์การ ผลิต หน่วยที่ 3. การวิเคราะห์ การผลิต แนวคิดเกี่ยวกับการ ผลิต การวิเคราะห์การ ผลิตระยะสั้น การวิเคราะห์การ ผลิตระยะยาว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์การ ผลิต หน่วยที่ 3

2 การวิเคราะห์ การผลิต แนวคิดเกี่ยวกับการ ผลิต การวิเคราะห์การ ผลิตระยะสั้น การวิเคราะห์การ ผลิตระยะยาว

3 การผลิต (Production) รศ. จรินทร์ เทศวานิช

4 การผลิต การผลิต เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ให้เป็นผลผลิต ปัจจัยการผลิตเบื้องต้นปัจจัยการผลิตชั้นกลาง การผลิต ผลผลิต

5 ปัจจัยการผลิต ที่ดิน ทุน แรงงาน การประกอบการ ประกอบด้วย

6 ฟังก์ชันการผลิต (Production function) Q = f ( K, L ) K L 0 K1K1 L1L1 พื้นผิวของฟังก์ชันการผลิต โดยใช้ปัจจัยการผลิต K และ L Q = ผลผลิต K = เครื่องจักร L = แรงงาน K2K2 L2L2

7 ระยะเวลาทางเศรษฐศาสตร์ ระยะสั้น : ปัจจัยคงที่ + ปัจจัยแปรผัน ระยะยาว : ปัจจัยแปรผัน ปี เดือน นายดำ นายขาว 1 2 3 4 5 6 100 100 100 100 100 120 70 80 90 100 150 200

8 ผลผลิต 1. ผลผลิตทั้งหมด (Total Product : TP) 2. ผลผลิตเฉลี่ย (Average Product : AP) 3. ผลผลิตเพิ่ม (Marginal Product : MP) AP = TP X MP = TP X

9 ผลผลิตทั้งหมด ผลผลิตเพิ่ม และผลผลิตเฉลี่ย (Total, Marginal, Average Product) ปัจจัย ผลผลิตทั้งหมด ผลผลิตเพิ่ม ผลผลิตเฉลี่ย (X) Q MP X = Q / X AP X = Q/X 0 1 15 + 15 15.0 2 31 + 16 15.5 3 48 + 17 16.0 4 59 + 11 14.8 5 68 + 9 13.6 6 72 + 4 12.0 7 73 + 1 10.4 8 72 - 1 9.0 9 70 - 2 7.8 10 67 - 3 6.7 X Q QX

10 กราฟแสดงผลผลิต 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 70 60 50 ผลผลิต Q ปัจจัย X 40 30 20 10 TP X

11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ผลผลิต Q ปัจจัย X กราฟแสดงผลผลิต 20 10 0 - 10 AP X MP X

12 กราฟแสดงผลผลิต ปัจจัย Y ปัจจัย X Y2Y2 Y1Y1 X1X1 X2X2 X3X3 Output TP TP สำหรับปัจจัย X

13 การตัดสินใจเลือกใช้ปัจจัยการผลิต อย่างหนึ่งเพื่อผลิตสินค้า ( Input - Output decision ) Y = f ( X 1 /, X 2, X 3, …, X n ) X 1 YY / X 1 Y X 1 Y / X 1 = MP 0 0 - - - - 15 5 5 1 5 212 6 7 1 7 321 7 9 1 9 432 811 1 11 540 8 8 1 8 642 7 2 1 2 742 6 0 1 0 840 5-2 1 -2 936 4 -4 1 -4

14 การตัดสินใจเลือกใช้ปัจจัยการผลิต อย่างหนึ่งเพื่อผลิตสินค้า ( Input - Output decision ) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Y X1X1 40 30 20 10 TP AP MP I ll lll 01

15 การตัดสินใจเลือกใช้ปัจจัยการผลิต อย่างหนึ่งเพื่อผลิตสินค้า ( Input - Output decision ) ระยะที่ 1 ระยะผลได้เพิ่มขึ้น (Increasing Return to Scale) ระยะที่ 2 ระยะผลได้เพิ่มขึ้นในอัตราลดน้อยถอยลง (Diminishing Return to Scale) ระยะที่ 3 ระยะผลได้ลดลง (Decreasing Return to Scale)

16 การตัดสินใจเลือกใช้ปัจจัยการผลิต อย่างหนึ่งเพื่อผลิตสินค้า ( Input - Output decision ) Q L K 0 K1K1 K0K0 Q0Q0 L0L0 L1L1

17 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการ ผลิตกับผลผลิต 1. Linear function Q = a + bX ( มีปัจจัยเพียงชนิดเดียว ) Q = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + … + b n X n ( มีปัจจัยเพียงหลายชนิด ) 2. Power function Q = a K L (Cobb-Douglas Function) 3. Cubic function Q = a + bX + cX 2 + dX 3

18 ฟังก์ชันการผลิตในทางปฏิบัติและ การวิเคราะห์การผลิต ฟังก์ชันการผลิตในทางปฏิบัติ Q = f ( X 1, X 2, X 3, …, X n ) การวิเคราะห์การผลิต การผลิตระยะสั้น - Law of diminishing returns การผลิตระยะยาว - Law of returns to scale

19 การตัดสินใจเมื่อใช้หลายปัจจัย การผลิต 10 หลา X 1 X2X2 เส้นผลผลิตเท่ากัน (Isoquant) X Y Z A B C D 0 5 4 3 2 1 1 2 6 10 15 A B C D E F X1X1 X2X2 X2X2 X1X1 0 Iq 2 = 20 Iq 1 = 10

20 การตัดสินใจเมื่อใช้หลายปัจจัย การผลิต 0 X 1 ( แก๊ส ) X 2 ( น้ำมัน ) X 2 ( ล้อ ) X 1 ( เฟรมรถ ) 0 Iq 3 = 3 Iq 3 Iq 2 Iq 1 3 2 1 2 4 6 Iq 2 = 2 Iq 1 = 1

21 อัตราการทดแทนทางเทคนิค ในหน่วยสุดท้าย (Marginal Rate of Technical Substitution) X2X2 X1X1 0 Iq A B - X 1 X2X2 MRTS X 2 X 1 = X 1 X 2 MRTS X 2 X 1 = X 1 X 2

22 M Px 1 M Px 2 X2X2 X1X1 0 เส้นต้นทุนเท่ากัน (Isocost curve) M = Px 1. X 1 + Px 2. X 2 เส้นต้นทุนเท่ากัน B D A C E F

23 เส้นต้นทุนเท่ากัน (Isocost curve) X2X2 X1X1 0 A B C D 8 4 100 = 10 10 100 = 20 5 Slope = M/Px 1 = M. Px 2 M/Px 2 Px 1 M = Px 2 = - 5 = - 1 Px 1 10 2 เมื่อ M = 100 Px 1 = 10 Px 2 = 5

24 Slope ของเส้นต้นทุนเท่ากัน M Px 1 M Px 2 X2X2 X1X1 0 Slope= ด้านตั้ง ( ความชัน ) ด้านนอน = M / Px 1 M / Px 2 = M. Px 2 Px 1 M ดังนั้น Slope = - Px 2 Px 1

25 การเปลี่ยนแปลงของเส้นต้นทุน กรณีปัจจัย X 2 ถูกลง X2X2 X1X1 0 10 2030 40

26 การเปลี่ยนแปลงของเส้นต้นทุน กรณีปัจจัย X 1 ถูกลง X2X2 X1X1 0 กรณีงบประมาณมากขึ้น X2X2 30 C 20 B 10 A X2X2 X1X1 0

27 การหาจุดต่ำสุดของต้นทุนการ ผลิต X2X2 X1X1 0 X2X2 X1X1 0 Iq E X1X1 X2X2 MRTS X 2 X 1 = X 1 X 2 = -Px 2 Px 1 MRTS X 2 X 1 = X 1 X 2 = -Px 2 Px 1 Expansion path X13X13 X12X12 X11X11 X21X21 X22X22 X23X23 A B C Iq 3 Iq 2 Iq 1

28 การหาจุดต่ำสุดของต้นทุนการ ผลิต ปัจจัย (X 1 ) ปัจจัย (X 2 ) MRTS X 2 X 1 = X 1 Px 2 X 2 Px 1 5 0 4 2- 0.50 - 0.20 35- 0.33 - 0.20 210- 0.20 - 0.20 120- 0.10 - 0.20 035- 0.07 - 0.20 X 1 = -1 X 2 = 2 3 1 เมื่อ Px 2 = 20 Px 1 = 100

29 การหาจุดต่ำสุดของต้นทุนการ ผลิต 2 5 10 20 35 F 5 4 3 2 1 A B C D E X1X1 X2X2 0 MRTS X 2 X 1 = X 1 X 2 MRTS X 2 X 1 = X 1 X 2 - 0.50 - 0.33 - 0.20 - 0.10 - 0.07 X1X1 X2X2

30 ผลได้ต่อขนาด (Return to scale) 1. Constant returns to scale 2. Increasing returns to scale 3. Decreasing returns to scale

31 ผลได้ต่อขนาด (Return to scale) Y YY X XX Y3Y3 Y2Y2 Y1Y1 X1X1 X2X2 X3X3 0 Y3Y3 Y2Y2 Y1Y1 X1X1 X2X2 X3X3 0 Y2Y2 Y1Y1 X1X1 X 2 X3X3 Y3Y3 0 Q 3 = 30 Q 1 = 10 Q 2 = 20 Q 3 = 30 Q 1 = 10 Q 2 = 20 Q 3 = 30 Q 1 = 10 Q 2 = 20 คงที่เพิ่มขึ้น ลดลง

32 Constant Returns to Scale ( a ) ( b ) Q Y X Q X, Y

33 Increasing Returns to Scale ( a ) ( b ) Q Y X Q X, Y

34 Decreasing Returns to Scale ( a ) ( b ) Q Y X Q X, Y

35 Variable Returns to Scale ( a ) ( b ) Q Y X Q X, Y

36 Output Elasticity and Returns to Scale Output Elasticity Q = % Change in Output ( Q ) % Change in All Inputs ( X ) Q / Q= X / X = Q. X X Q

37 Output Elasticity and Returns to Scale ถ้า % Change in Q > % Change in X ดังนั้น Q > 1 เป็น Increasing returns to Scale ถ้า % Change in Q = % Change in X ดังนั้น Q = 1 เป็น Constant returns to Scale ถ้า % Change in Q < % Change in X ดังนั้น Q < 1 เป็น Decreasing returns to Scale

38 Output Elasticity and Returns to Scale เมื่ออธิบายโดยสมการ hQ= f ( kX, kY, kZ ) ถ้า h > k> 1 เป็น Increasing h = k= 1 เป็น Constant h < k< 0 เป็น Decreasing Q Q Q

39 Output Elasticity and Returns to Scale Q = % Q % X = + 10 %= 1 % + 10 % = + 15 %= 1.5 % + 10 % = + 6 %= 0.6 % + 10 % = - 3 %= - 0.3 % + 10 %


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์การ ผลิต หน่วยที่ 3. การวิเคราะห์ การผลิต แนวคิดเกี่ยวกับการ ผลิต การวิเคราะห์การ ผลิตระยะสั้น การวิเคราะห์การ ผลิตระยะยาว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google