งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์การผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์การผลิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์การผลิต

2 การวิเคราะห์การผลิต แนวคิดเกี่ยวกับการผลิต การวิเคราะห์การผลิตระยะสั้น
การวิเคราะห์การผลิตระยะยาว

3 การผลิต (Production) รศ. จรินทร์ เทศวานิช

4 ปัจจัยการผลิตเบื้องต้น ปัจจัยการผลิตชั้นกลาง
การผลิต เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ให้เป็นผลผลิต ปัจจัยการผลิตเบื้องต้น ปัจจัยการผลิตชั้นกลาง การผลิต ผลผลิต

5 ปัจจัยการผลิต ประกอบด้วย ที่ดิน ทุน แรงงาน การประกอบการ

6 ฟังก์ชันการผลิต (Production function)
Q = f ( K , L ) K K2 Q = ผลผลิต K = เครื่องจักร L = แรงงาน K1 L L1 L2 พื้นผิวของฟังก์ชันการผลิต โดยใช้ปัจจัยการผลิต K และ L

7 ระยะเวลาทางเศรษฐศาสตร์
ระยะสั้น : ปัจจัยคงที่ + ปัจจัยแปรผัน ระยะยาว : ปัจจัยแปรผัน ปี เดือน นายดำ นายขาว

8 ผลผลิต 1. ผลผลิตทั้งหมด (Total Product : TP)
2. ผลผลิตเฉลี่ย (Average Product : AP) 3. ผลผลิตเพิ่ม (Marginal Product : MP) AP = TP X MP = TP X

9 ผลผลิตทั้งหมด ผลผลิตเพิ่ม และผลผลิตเฉลี่ย (Total , Marginal , Average Product)
ปัจจัย ผลผลิตทั้งหมด ผลผลิตเพิ่ม ผลผลิตเฉลี่ย (X) Q MPX = Q / X APX = Q/X X Q X Q

10 กราฟแสดงผลผลิต • ผลผลิต Q 70 TPX 60 50 40 30 20 10 ปัจจัย X

11 กราฟแสดงผลผลิต • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ผลผลิต Q 20 10
APX ปัจจัย X MPX - 10

12 กราฟแสดงผลผลิต TP สำหรับปัจจัย X Output TP ปัจจัย Y Y2 Y1 ปัจจัย X X1

13 การตัดสินใจเลือกใช้ปัจจัยการผลิตอย่างหนึ่งเพื่อผลิตสินค้า ( Input - Output decision )
Y = f ( X1 / , X2 , X3 , … , Xn ) X1 Y Y / X1 Y X1 Y / X1 = MP

14 การตัดสินใจเลือกใช้ปัจจัยการผลิตอย่างหนึ่งเพื่อผลิตสินค้า ( Input - Output decision )
Y EQ>1 0<EQ<1 EQ<0 40 lll 30 ll TP I 20 10 AP X1 MP

15 การตัดสินใจเลือกใช้ปัจจัยการผลิตอย่างหนึ่งเพื่อผลิตสินค้า ( Input - Output decision )
ระยะที่ ระยะผลได้เพิ่มขึ้น (Increasing Return to Scale) ระยะที่ 2 ระยะผลได้เพิ่มขึ้นในอัตราลดน้อยถอยลง (Diminishing Return to Scale) ระยะที่ 3 ระยะผลได้ลดลง (Decreasing Return to Scale)

16 การตัดสินใจเลือกใช้ปัจจัยการผลิตอย่างหนึ่งเพื่อผลิตสินค้า ( Input - Output decision )
Q K K1 K0 Q0 L L0 L1

17 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการผลิตกับผลผลิต
1. Linear function Q = a + bX (มีปัจจัยเพียงชนิดเดียว) Q = a + b1X1 + b2X2 + …+ bnXn (มีปัจจัยเพียงหลายชนิด) 2. Power function Q = a K L (Cobb-Douglas Function) 3. Cubic function Q = a + bX + cX2 + dX3

18 ฟังก์ชันการผลิตในทางปฏิบัติและการวิเคราะห์การผลิต
Q = f ( X1 , X2 , X3 , … , Xn ) การวิเคราะห์การผลิต การผลิตระยะสั้น - Law of diminishing returns การผลิตระยะยาว - Law of returns to scale

19 การตัดสินใจเมื่อใช้หลายปัจจัยการผลิต
5 4 3 2 1 A B C D E F X1 X2 X1 เส้นผลผลิตเท่ากัน (Isoquant) X X1 A Y Z B Iq2 = 20 10 หลา C Iq1 = 10 D X2 X2

20 การตัดสินใจเมื่อใช้หลายปัจจัยการผลิต
X1 (แก๊ส) X2 (ล้อ) X1 (เฟรมรถ) 3 Iq3 = 3 2 Iq2 = 2 1 Iq1 = 1 Iq1 Iq2 Iq3 X2 (น้ำมัน) 2 4 6

21 อัตราการทดแทนทางเทคนิคในหน่วยสุดท้าย (Marginal Rate of Technical Substitution)
X2 X1 Iq A B - X1 MRTSX2X1 = X1 X2

22 เส้นต้นทุนเท่ากัน (Isocost curve)
M Px1 Px2 X2 X1 A เส้นต้นทุนเท่ากัน B C D E F M = Px1 . X1 + Px2 . X2

23 เส้นต้นทุนเท่ากัน (Isocost curve)
X1 Slope = M/Px1 = M . Px2 M/Px2 Px1 M 100 = 10 10 A 8 B = Px2 = = - 1 Px C เมื่อ M = 100 Px1 = 10 Px2 = 5 D X2 4 100 = 20 5

24 Slope ของเส้นต้นทุนเท่ากัน
X1 Slope = ด้านตั้ง (ความชัน) ด้านนอน M Px1 = M / Px1 M / Px2 = M . Px2 Px1 M ดังนั้น Slope = - Px2 Px1 X2 M Px2

25 การเปลี่ยนแปลงของเส้นต้นทุน
กรณีปัจจัย X2 ถูกลง X2 X1 10 20 30 40

26 การเปลี่ยนแปลงของเส้นต้นทุน
กรณีปัจจัย X1 ถูกลง กรณีงบประมาณมากขึ้น X2 X1 X2 X1 30 C 20 B 10 A X2

27 การหาจุดต่ำสุดของต้นทุนการผลิต
X2 X1 X2 X1 MRTSX2X1 = X1 X2 = -Px2 Px1 X13 Expansion path X12 C X11 B E A X1 Iq3 Iq2 Iq Iq1 X2 X21 X22 X23

28 การหาจุดต่ำสุดของต้นทุนการผลิต
ปัจจัย (X1) ปัจจัย (X2) MRTSX2 X1 = X Px2 X Px1 X1= -1 X2= 2 1 3 เมื่อ Px2 = 20 Px1 = 100

29 การหาจุดต่ำสุดของต้นทุนการผลิต
5 4 3 2 1 A B C D E X1 X2 MRTSX2X1 = X1 - 0.50 - 0.33 X1 - 0.20 - 0.10 - 0.07 F X2

30 ผลได้ต่อขนาด (Return to scale)
1. Constant returns to scale 2. Increasing returns to scale 3. Decreasing returns to scale

31 ผลได้ต่อขนาด (Return to scale)
Y Y Y Y3 Y3 Y3 Q3 = 30 Q3 = 30 Y2 Q3 = 30 Y2 Q2 = 20 Y2 Y1 Q2 = 20 Q2 = 20 Y1 Q1 = 10 Y1 Q1 = 10 Q1 = 10 X X X X1 X2 X3 X1 X2 X3 X1 X2 X3 คงที่ เพิ่มขึ้น ลดลง

32 Constant Returns to Scale
( b ) Q Q Y X , Y X

33 Increasing Returns to Scale
( b ) Q Q Y X , Y X

34 Decreasing Returns to Scale
( b ) Q Q Y X , Y X

35 Variable Returns to Scale
Q Q Y X , Y X

36 Output Elasticity and Returns to Scale
= % Change in Output ( Q ) % Change in All Inputs ( X ) Q = Q / Q X / X = Q . X X Q

37 Output Elasticity and Returns to Scale
ถ้า % Change in Q > % Change in X ดังนั้น Q > 1 เป็น Increasing returns to Scale ถ้า % Change in Q = % Change in X ดังนั้น Q = 1 เป็น Constant returns to Scale ถ้า % Change in Q < % Change in X ดังนั้น Q < 1 เป็น Decreasing returns to Scale

38 Output Elasticity and Returns to Scale
เมื่ออธิบายโดยสมการ hQ = f ( kX , kY , kZ ) ถ้า h > k > 1 เป็น Increasing h = k = 1 เป็น Constant h < k < 0 เป็น Decreasing Q Q Q

39 Output Elasticity and Returns to Scale
Q = % Q % X = % = 1 % + 10 % = % = 1.5 % = % = 0.6 % = % = %


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์การผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google