งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ป่วยหญิงไทยโสด อายุ 19 ปี อาชีพ นักศึกษา ภูมิลำเนา กรุงเทพฯ 1 st admission ประวัติได้จาก ผู้ป่วยและ OPD CARD CC: 18 d PTA ปวดท้องด้านล่าง PI: 18.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ป่วยหญิงไทยโสด อายุ 19 ปี อาชีพ นักศึกษา ภูมิลำเนา กรุงเทพฯ 1 st admission ประวัติได้จาก ผู้ป่วยและ OPD CARD CC: 18 d PTA ปวดท้องด้านล่าง PI: 18."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ผู้ป่วยหญิงไทยโสด อายุ 19 ปี อาชีพ นักศึกษา ภูมิลำเนา กรุงเทพฯ 1 st admission ประวัติได้จาก ผู้ป่วยและ OPD CARD CC: 18 d PTA ปวดท้องด้านล่าง PI: 18 d PTA ปวดท้องด้านล่างบริเวณ ท้องน้อยแบบหน่วงๆ ปวดท้องและกดเจ็บ ด้านซ้ายมากกว่าด้านขวา มีอาการคลื่นไส้แต่ไม่ อาเจียน ไม่มีไข้ ปัสสาวะและ อุจจาระปกติดี

4 PH: 12 yr PTA เป็นโรคภูมิแพ้ 4 yr PTA เป็นโรค Migraine - ไม่เคยมีประวัติอุบัติเหตุ หรือการผ่าตัด - ไม่เคยมีประวัติโรคทาง เพศสัมพันธ์ FH: ปฏิเสธประวัติการเจ็บป่วย อื่นในครอบครัว

5 Personal history: ไม่มีประวัติแพ้ยา ไม่สูบบุหรี่และดื่มสุรา ใช้ยาแก้ปวดและ antihistamine เป็นครั้งคราว Menstrual history: menarche 11 ปี irregular mens interval 30-40 วัน duration 7 วัน amount 4-5 pad/d LMP 2/11/44 อาการที่พบร่วม ปวดท้องน้อยเล็กน้อย

6 Marital history: ปฏิเสธประวัติการมี เพศสัมพันธ์ Obstetric history: PARA 0-0-0-0, ไม่มีประวัติใช้ยาคุมกำเนิด Review of systems: ทั่วไป - น้ำหนักไม่เพิ่มหรือลด รับประทานอาหารได้ตามปกติ ศีรษะ - ปวดศีรษะเป็นครั้งคราว ตา / หู / จมูก / ปาก - ปกติ ผิวหนัง - ปกติ ทางเดินหายใจ - มีอาการไอหรือจามเฉพาะ เวลาสัมผัสอาการเย็น

7 ระบบไหลเวียนโลหิต - ไม่มีอาการเจ็บ หน้าอก นอนราบได้ เต้านม - ไม่มีอาการ คัดตึงเต้านม ระบบประสาท - ปกติ ระบบต่อมไร้ท่อ - ไม่เคยมี อาการเหนื่อยง่าย ใจสั่น หิวบ่อย กินเก่ง

8 Problem list: Lower abdominal pain Gynecologic cause Non-gynecologic cause

9 Gynecologic cause: Ovarian mass with complication Ectopic pregnancy PID Leiomyoma Endometriosis

10 Non- gynecologic cause Acute diverticulitis Renal calculus

11 Physical Examination General appearance-A Thai female,young aged,good consciousness,cooperative Vital sign -BT 36.7 c,BP 110/70 mmHG -PR 78 /min,RR 20 /min Skin and mucous -no pallor, no jaundice membrane no cyanosis, no abnormal pigmentation HEENT -normal,trachea-in midline,thyroid-not enlarged 0

12 Chest -normal shape and size,full expansion,Rt=Lt -normal breath sound, no adventitious sound CVS -apical beat at 5 th LICS,MCL -normal S1 S2, no murmur Abdomen -normal bowel sound -soft,mild tenderness at the left lower abdomen -mass can ’ t be palpated CNS -grossly intact

13 Pelvic examination -NIUB -normal -Vg -normal -Cx -os closed, clean -Ut -N/S, R/V -Adx -mass diameter 4-5 cm,cystic consistency left posterior uterus, tenderness

14 Problem list: Lower abdominal pain Adnexal mass A: Gynecologic cause Non- gynecologic cause

15 Gynecologic cause: 1 Ovarian mass with complication 1.1 Tumor-like condition 1.1.1 Functional cyst - Follicle cyst - Corpus luteum cyst

16 -Theca lutein cyst 1.1.2 Others- Endometriotic cyst 1.2 Neoplastic ovarian mass 1.2.1 Germ cell tumor - Teratoma - Mature cystic teratoma

17 1.2.2 Epithelial cell tumor - Serous cystadenoma - Mucinous ovarian tumor others- Sex cord stromal tumor - Metastatic tumor

18 2. Ectopic pregnancy 3. Tubo-ovarian abscess 4. Leiomyoma 5. Fallopian tube “ neoplasia ” Non-gynecologic cause -Diverticulitis complicated by sigmoid colon phlegmon or pericolonic abscess 6. Paraovarian cyst/paratubal cyst

19 Plan for diagnosis Lab- CBC - Serum B- hCG/urine pregnancy test - Ultrasound - Plain film abdomen

20 Lab- CBC Hb =12g/dl, Hct=35% MCV=87 fl, MCH=29.3 pg, MCHC=33.6g/dl WBC=6800/mm Plt=255000/ul TAS - Normal size uterus 57*27*28 mm, A hypoechoic mass with calcified at the left posterolateral aspect of uterus 3 3

21 Gynecologic cause: 1 Ovarian mass with complication 1.1 Tumor-like condition 1.1.1 Functional cyst - Follicle cyst - Corpus luteum cyst

22 -Theca lutein cyst 1.2 Others- Endometriotic cyst 1.2 Neoplastic ovarian mass 1.2.1 Germ cell tumor - Teratoma - Mature cystic teratoma

23 1.2.2 Epithelial cell tumor - Serous cystadenoma - Mucinous ovarian tumor others- Sex cord stromal tumor - Metastatic tumor

24 Plan for treatment: Surgery เมื่อมีข้อบ่งชี้ 1. solid ovarian tumor 2. ลักษณะของก้อนที่สงสัยมะเร็งจาก ultrasonography ได้แก่ multiseptated cyst, ก้อนเนื้องอกที่มี solid area, ก้อนเนื้อ งอกทั้งสองข้าง, พบก้อนที่ ovary ร่วมกับ ascited 3. ovarian cyst ที่มี diameter >8 cm

25 4. Ovarian cyst ที่มี diameter น้อย กว่าหรือเท่ากับ 8 cm แต่ขนาดคงที่หรือ เพิ่มหลังการติดตาม 2-3 เดือน 5. มีภาวะแทรกซ้อน เช่น torsion,rupture,infection,hemor rhage,adhesion 6. พบ ovarian tumor ทุกชนิด 7. พบ ovarian mass ในวัยหมดระดู

26 Surgery - Ovarian cystectomy/ovarian enucleation - Unilateral salpingo- oophorectomy - Total abdominal hysterectomy and bilateral salpingo-oophorectomy

27 Operative note Pre-op diagnosis: Left ovarian cyst Op-diagnosis: Both ovarian cyst Left diameter 8 cm Right diameter 3 cm Operation: Enucleation both ovarian cyst

28 Operative finding

29

30

31

32 Dermoid cyst อยู่ในกลุ่ม neoplastic ovarian mass ที่เป็น mature cystic teratoma พบประมาณ 10- 15% ของเนื้องอกรังไข่ มักพบในผู้หญิง อายุน้อยกว่า 20 ปี Presentation- Asymptomatic - อาจเกิดจากการที่ก้อน ไปกดเบียดอวัยวะข้างเคียง มีการบิดขั้ว และแตกของก้อนทำให้มีอาการ abdominal pain - ก้อนในช่องท้อง - เลือดออกผิดปกติทาง โพรงมดลูก

33 ภาวะแทรกซ้อนของ Dermoid cyst ที่ สำคัญ Torsion-common ทำให้มีอาการ ปวดท้องเฉียบพลัน คลื่นไส้ อาเจียน กดเจ็บ ท้องน้อย มีไข้ แต่ไม่สูงมาก หัวใจเต้นเร็ว Rupture- อาการจากการแตกหรือรั่วทำ ให้ของเหลวไหลออกมาเกิด peritonitis, granulomatous reaction Infection- มักเกิดจาก bacteria พวก Coliform ทำให้มีไข้ ชีพจรเร็ว ปวดท้องน้อย ร่วมกับตรวจพบก้อนในอุ้งเชิงกราน Malignancy-malignant transformation Others-adhesion

34 Differential diagnosis: Full bladder Ectopic pregnancy Myoma uteri ก้อนในอุ้งเชิงกราน จากการอักเสบ ก้อนที่ปีกมดลูก

35 Treatment ถ้าตรวจพบถุงน้ำ เดี่ยวที่รังไข่ ใน reproductive age โดยไม่มีอาการ และมีเส้นผ่าน ศูนย์กลางน้อยกว่า 8 cm ไม่ จำเป็นต้องรีบผ่าตัด ให้ติดตามการ รักษา 2-3 เดือน Surgery -Ovarian cystectomy -Unilateral salpingo- oophorectomy -Total abdominal hysterectomy and bilateral salpingo-oophorectomy

36 1. What is the most common complication of dermoid cyst? A Torsion B Rupture C Infection D Hemorrhage E Malignancy Answer A

37 2. What is the dermoid cyst consisted of ? A Ectoderm B Mesoderm C Endoderm D A and B E all of above Answer E

38 3. What is the differential diagnosis of ovarian tumor? A Full bladder B Ectopic pregnancy C Leiomyoma D Tuboovarian abscess E All of above Answer E

39 4. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ myoma uteri? A อาการ menorrhagia เป็นสิ่งที่ทำให้ คนไข้มา พบบ่อยสุด B พบ myoma ชนิด Intramural มากสุด C การบิดขั้วเป็นภาวะแทรกซ้อนของ myoma D myoma uteri เป็น mutation ชนิด monoclonal E พบมากสุดในช่วง 40-50 ปี Answer A

40 5. Myoma uteri ชนิดใดที่ทำ ให้เกิดอาการ menorrhagia มากที่สุด ? A Submucous B Intramural C Subserous D A+B E B+C Answer A

41 เอกสารอ้างอิง Hillard PA.Benign disease of the female reproductive tract: Novak’s Gynecology.12 th ed,p358-376 Kenneth J.Ryan, HD.Mosby. Kistner’s gynecology principles and practice 6 th ed,p192-198 Thankam Rvarma. Clinical gynecology 1991,p516-540 Robert W.shaw,gynecology.2 nd ed,p615- 622 Benson and Perroll’s. Handbook of obstetrics and gynecology 9 th ed 1994,p557-576 http://www.tmc.tulane.ecu/calss.wade/pa thology/medical-pathology/new-for- 98/female http://www.uthrad.com/mamace/mam01 40.jpg http:/www.kumc.edu/instruction/medicine /pathology

42


ดาวน์โหลด ppt ผู้ป่วยหญิงไทยโสด อายุ 19 ปี อาชีพ นักศึกษา ภูมิลำเนา กรุงเทพฯ 1 st admission ประวัติได้จาก ผู้ป่วยและ OPD CARD CC: 18 d PTA ปวดท้องด้านล่าง PI: 18.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google