งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Conferences 18 December 2001 อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. น. พ. กิจประมุข ตันตยาภรณ์ ผศ. น. พ. สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนา จัดทำโดย นสพ. จันทนา ผล ประเสริฐ นสพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Conferences 18 December 2001 อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. น. พ. กิจประมุข ตันตยาภรณ์ ผศ. น. พ. สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนา จัดทำโดย นสพ. จันทนา ผล ประเสริฐ นสพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Conferences 18 December 2001 อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. น. พ. กิจประมุข ตันตยาภรณ์ ผศ. น. พ. สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนา จัดทำโดย นสพ. จันทนา ผล ประเสริฐ นสพ. จารุภัทร อัศว พลังกูล นสพ. จิตตพันธ์ จุรีกา นนท์

2 วัตถุประสงค์

3 CASE ผู้ป่วยหญิงไทยคู่ อายุ 20 ปี อาชีพนักศึกษา ภูมิลำเนาเดิม และที่อยู่ปัจจุบัน กรุงเทพฯ First admission ที่รพ. จุฬาลงกรณ์ 19/11/2544 ประวัติได้จากผู้ป่วย หน้าป้ายและ OPD card เชื่อถือได้ Para 0-0-2-0 ( Illegal abortion ทั้ง 2 ครั้ง )

4 CC : ปวดท้องน้อย ตกขาว 7 วันก่อน มารพ. PI : 7 วันก่อนมารพ. ผู้ป่วยมีอาการ ปวดท้องน้อย ทั่วๆ ไปทั้ง 2 ข้าง ปวดแบบบีบๆ ไม่ร้าวไป ไหน ปวดตลอด เวลา มีไข้ไม่หนาวสั่น ประจำเดือนมี กลิ่นเหม็น พบมี ตกขาวสีเหลืองเล็กน้อย มีอาการ ปัสสาวะแสบขัดร่วม ด้วย ไม่มีคลื่นไส้อาเจียน อุจจาระปกติ มีเพศสัมพันธ์ ทุกสัปดาห์

5 1 วันก่อนมารพ. : อาการ ปวดท้องน้อยรุนแรงมากขึ้น ยังมีตกขาวสีเหลืองกลิ่น เหม็น ปริมาณมากขึ้นจนต้อง ใส่แผ่นรอง ยังคงมีไข้และ อาการปัสสาวะแสบขัด จึง มาที่ รพ. จุฬาลงกรณ์

6 PH : อายุ 4 ปี ผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ ปฏิเสธโรคประจำตัว ปฏิเสธการแพ้ยา อาหาร สารเคมี ไม่เคยประสบอุบัติเหตุร้ายแรง

7 FH : มีพี่น้อง 3 คน ผู้ป่วยเป็น คนที่ 2 สมาชิกในครอบครัว แข็งแรงดี ปฏิเสธโรคทางพันธุกรรม อื่นๆ ในครอบครัว

8 Menstrual history : Menarche : อายุ 12 ปี Menstruation : Regular Interval 28 days Duration 4 days Amount 4-5 pads/day มามากช่วง 2-3 วันแรก หลังจากนั้นค่อยๆลดลง

9 ลักษณะเลือดที่ออก : สีแดงสด มีลิ่มเลือดบ้าง อาการร่วม : มีอาการปวดระดู บริเวณท้อง น้อยทุกเดือน เริ่มปวดตั้งแต่วัน แรกหลังมี ประจำเดือน ทานยาแก้ปวด บรรเทาอาการ LMP : 13/11/2544

10 Personal Hx : ไม่สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ตั้งแต่อายุ 19 ปี เฉพาะ เวลาไปเที่ยว 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ดื่มจนเมาทุกครั้ง Marital Hx : เคยแต่งงาน 1 ครั้ง แต่เลิกไปแล้ว ปัจจุบันมีคู่นอน 2 คน Contraceptive Hx : ไม่เคย คุมกำเนิด

11 ประวัติ เพิ่มเติม ?

12 PE : A young Thai female, looked acutely ill, normal growth and body build, good consciousness and co- operative Vital signs : BT 38.8 o c BP 110/70 mmHg PR 108/min RR 24/min Height 153 cm Body weight 45 Kg

13 HEENT : not pale, no icteric sclera Lymph node : no lymphadenopathy Breasts : no mass, no abnormal discharge Heart : normal S 1 S 2, no murmur Lungs : clear, no adventitious sounds

14 Abdomen : no hepatosplenomegaly, tender at right side of lower abdomen, mild guarding, rebound tenderness, no palpable mass Extremities : no edema Neurological examination : WNL

15 Pelvic examination : MIUB : normal Vagina : foul smell, yellow discharge Cervix : clean, os closed, cervical motion tenderness at right side Uterus : N/S, A/V, tender Adnexa : tender at right side, no mass

16 Problems list Acute lower abdominal pain with fever Abnormal vaginal discharge Peritonitis : Right lower abdominal tenderness, guarding, rebound tenderness Cervical motion tenderness at Rt side, Adnexal tenderness at Rt side

17 มีประวัติสงสัย UTI มีประวัติ Illegal abortion Multiple sexual partners Drinking

18 Differential diagnosis OB- GYN Acute lower abdominal pain Non OB- GYN Pregn ancy Non pregnanc y Abortion Ectopic pregnancy PID Endometriosis Ruptured corpus luteal cyst Twisted/torsion/R uptured ovarian cyst GI : Appendicitis Urology

19 Investigation CBC, UA Blood chemistry ( BUN, Cr, LFT, Electrolytes ) Serology : VDRL, HBsAg, Anti-HIV Septic workup : Hemoculture, cervical swab for gram stain and culture Ultrasound

20 Investigatio n Hematology : RBC 4.35 x 10 6 /ul Hgb 12.0 g/dl Hct 37.0 % MCV 85 fl MCH 27.6 pg MCHC 32.4 g/dl Platelets counts 335,000 /ul WBC 22,700 /ml Neu 96.0 % Lym 12.2 % Mono 1.7 % Eos 0.1 %

21 Urinalysis Slightly turbid, sp.gr. 1.015, pH 8.0 Erythrocyte 4+, Leukocyte Protein - trace, Glucose, Nitrite, Urobilinogen, Bilirubin, ketone - - neg. WBC / hpf 18-20 RBC / hpf 70-80 Sq. epithelium / hpf 8-10 Bacteria / hpf 1+

22 Blood chemistry : BUN 11 mg/dl Creatinine 0.8 mg/dl SGOT 26 U/L SGPT 34 U/L Electrolytes Na 135 mmol/ L K 3.6 mmol/ L Cl 95 mmol/ L CO 2 23 mmol/ L AGAP 20.6 mmol/ L

23 Serology - all negative C- Reactive protein 96.3 mg/l ( normal < 5 mg/l ) Hemoculture - no growth Urine culture - no growth Ultrasound - no abnormal findings

24 Diagnosis Acute PID

25 Diagnosis Minimal Criteria Lower abdominal tenderness Adnexal tenderness Cervical motion tenderness

26 Additional criteria that support a diagnosis of PID include the following Oral temperature >101 F (>38.3 o C) Abnormal cervical or vaginal discharge Elevated erythrocyte sedimentation rate Elevated C-reactive protein Laboratory documentation of cervical infection with N. gonorrhea or C. trachomatis

27 The definitive criteria for diagnosing PID, which are warranted in selected cases, include the following Histopathologic evidence of endometritis on endometrial biopsy Transvaginal sonography or other imaging techniques showing thickened fluid filled tubes with or without free pelvic fluid or tubo-ovarian complex Laparoscopic abnormalities consistent with PID

28 Criteria of admission Uncertain of diagnosis with pregnancy adolescent immunodefi ciency tuboovarian abscess severe symptoms can’t follow up treatment of OPD case : no response Manag ement Hospitaliz ation

29 Antibiot ics treatm ent

30 สำหรับผู้ป่วยรายนี้ได้รับการ รักษาโดยการให้ Antibiotics ในโครงการวิจัย Triple therapy Ampicillin, Gentamicin, Metronidazole vs Gentamicin plus Clindamycin ซึ่งมี line of management ดังนี้ เริ่มให้ยาหลังเจาะเลือดส่ง lab investigation : CBC, BUN, Electrolyte, Hemoculture, Anti-HIV, HBsAg, VDRL

31 โดยในผู้ป่วยรายนี้ได้รับยาใน กลุ่ม Regimen B Clindamycin 600 gm IV q 8 hr. Gentamicin 5 mg/kg ( ไม่เกิน 240 mg ) ผสมใน 5% D/W 100 cc IV drip ใน 1 hr. ให้เป็นเวลาอย่างน้อย 48 hrs.

32 ลักษณะทางคลินิกที่บ่งชี้ว่ามี การตอบสนองต่อการรักษา อย่างชัดเจน อุณหภูมิร่างกายคืนสู่ ระดับปกติ อาการแสดงของ peritonitis หายไป ระดับ WBC กลับสู่ค่า ปกติ อาการกดเจ็บของอวัยวะ ในอุ้งเชิงกรานลดลงอย่าง ชัดเจน

33 หลังจากนั้นอาการไข้ในผู้ป่วย รายนี้ลดลง ลักษณะอาการ ทางคลินิกดีขึ้น และ WBC ลดลงกลับสู่ค่าปกติ แพทย์ได้ ให้ Doxycycline (100 mg) 1 cap bid pc 14 วัน และ นัดมา follow up เพื่อ พิจารณาการรักษาในขั้นต่อไป

34 TOA management สงสัย / Dx TOA แตก ยา ปฏิชีวนะ ผ่าตัด โดยด่วน TOA ยัง ไม่แตก ผู้ป่วย stable ให้ยา ปฏิชีวนะ ไม่ ตอบสน อง ตอบสน อง ปวด รุนแรง ไข้สูง ก้อนโต ขึ้น สงสัย แตก ผ่า ตัด ก้อน ยังคง อยู่ นัดผ่าตัด ทีหลัง ก้อน หายไป ตอบสนอ งถาวร

35 Indication for surgery รักษาด้วยยาแล้วไม่ได้ผล มีอาการปวดท้องน้อยอยู่ ตลอดเวลา มีก้อนฝีในอุ้งเชิงกราน เช่น Tuboovarian abscess ที่ รักษาแล้วไม่ยุบลงหรือโตขึ้น วิธีการผ่าตัดนั้นให้พิจารณา ตามอายุ จำนวนบุตร และพยาธิ สภาพ หลังผ่าตัดต้องพิจารณา ให้ ยาปฏิชีวนะต่อไป อย่างน้อย 1 - 2 สัปดาห์

36 Complications Ruptured tubo-ovarian abscess Perihepatitis or Fitz - Hugh - Curtis syndrome

37 Complications Increase risk of further episodes of PID Increase incidence of ectopic pregnancy Chronic pelvic pain Infertility

38

39

40 Center of Disease Control regimen A : Cefotetan 2 g IV q 12 hrs. plus doxycycline 100 mg IV q 12 hrs until relieve signs &symptoms after 24 - 48 hrs. And then give doxycycline 100 mg orally 2 times for 14 days regimen B : Clindamycin 900 mg IV q 8 hrs. plus gentamicin loading dose ( 2 mg/kg of body weight ) IV or IM followed by a maintenance dose (1.5mg/kg ) every 8 hrs. until relieve signs & symptoms after 24 - 48 hrs. And then give doxycycline 100 mg orally 2 times or clindamycin 450 mg orally 4 times for 14 days


ดาวน์โหลด ppt Conferences 18 December 2001 อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. น. พ. กิจประมุข ตันตยาภรณ์ ผศ. น. พ. สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนา จัดทำโดย นสพ. จันทนา ผล ประเสริฐ นสพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google