งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Separation : Retirement

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Separation : Retirement"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Separation : Retirement
บทที่ 12 Separation : Retirement พ้นราชการ ได้รับอะไรบ้าง ? ๏ บำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จ เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมา จ่ายครั้งเดียว บำนาญ เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมา จ่ายรายเดือน

2 ประเภท บำเหน็จบำนาญ บำเหน็จบำนาญปกติ บำเหน็จบำนาญพิเศษ บำเหน็จตกทอด
บำเหน็จบำนาญปกติ บำเหน็จบำนาญพิเศษ บำเหน็จตกทอด •เหตุทดแทน •ประสบอันตรายจนเป็นผล •ตายระหว่างรับราชการอยู่ •เหตุทุพพลภาพ ให้เกิดทุพพลภาพหรือตาย •เหตุสูงอายุ เพราะปฏิบัติราชการในหน้าที่ •เหตุรับราชการนาน เช่น เดินลาดตระเวน ถูกกับระเบิด ครูสอนหนังสือเป็นลม

3 การคำนวณ บำเหน็จ บำนาญ
บำเหน็จ = เงินเดือนสุดท้าย ด เวลารับราชการ ๏ เวลารับราชการ < ปี บำนาญ = เงินเดือนสุดท้าย ด เวลารับราชการ 55 ๏ เวลารับราชการ > ปี บำนาญ = เงินเดือนสุดท้าย ด เวลาราบราชการ 50

4 การเสียสิทธิรับบำเหน็จบำนาญ
1. กระทำความผิดถึงต้องจำคุก 2. เป็นบุคคลล้มละลาย การแบ่งจ่าย บำเหน็จบำนาญ 1. บุตร ส่วน 2. สามี - ภรรยา 1 ส่วน 3. บิดา - มารดา 1 ส่วน

5 กบข = กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กบข = กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ บำเหน็จบำนาญ + กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ออกจากราชการ เงินบำเหน็จบำนาญ + เงินจากกองทุน

6 สถานภาพ กบข นิติบุคคล ผู้มีสิทธิเป็นสมาชิก กบข ข้าราชการทุกประเภท
สถานภาพ กบข นิติบุคคล ผู้มีสิทธิเป็นสมาชิก กบข ข้าราชการทุกประเภท ยกเว้น ข้าราชการการเมือง จะเป็นสมาชิกหรือไม่ก็ได้ 27/03/ ต้องเป็นสมาชิก กบข

7 รัฐวิสาหกิจ ผู้ปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจ จ่ายเงินทดแทน ลูกจ้าง พนักงาน
ผู้ปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจ จ่ายเงินทดแทน ลูกจ้าง พนักงาน ๏ ลูกจ้างชั่วคราว ทำงานไม่ครบ วัน ๏ ลูกจ้างชั่วคราวระยะยาว ทำงาน > วัน

8 อายุการทำงาน 120 วัน เงินทดแทน = ค่าแรง 30 วัน
อายุการทำงาน ปี เงินทดแทน = ค่าแรง วัน อายุการทำงาน ปี เงินทดแทน = ค่าแรง 180 วัน


ดาวน์โหลด ppt Separation : Retirement

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google