งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 12 Separation : Retirement พ้นราชการได้รับอะไรบ้าง ? ๏ บำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จ เงินตอบแทนความชอบที่ ได้รับราชการมา จ่ายครั้งเดียว บำนาญ เงินตอบแทนความชอบที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 12 Separation : Retirement พ้นราชการได้รับอะไรบ้าง ? ๏ บำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จ เงินตอบแทนความชอบที่ ได้รับราชการมา จ่ายครั้งเดียว บำนาญ เงินตอบแทนความชอบที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 12 Separation : Retirement พ้นราชการได้รับอะไรบ้าง ? ๏ บำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จ เงินตอบแทนความชอบที่ ได้รับราชการมา จ่ายครั้งเดียว บำนาญ เงินตอบแทนความชอบที่ ได้รับราชการมา จ่ายรายเดือน

2 ประเภท บำเหน็จบำนาญ บำเหน็จบำนาญปกติ บำเหน็จบำนาญ พิเศษ บำเหน็จตกทอด เหตุทดแทน ประสบอันตรายจนเป็นผล ตายระหว่างรับราชการอยู่ เหตุทุพพลภาพ ให้เกิดทุพพลภาพหรือ ตาย เหตุสูงอายุ เพราะปฏิบัติราชการใน หน้าที่ เหตุรับราชการนาน เช่น เดินลาดตระเวน ถูกกับ ระเบิด ครูสอนหนังสือเป็นลม

3 การคำนวณ บำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จ = เงินเดือนสุดท้าย ด เวลารับราชการ ๏ เวลารับราชการ < 25 ปี บำนาญ = เงินเดือนสุดท้าย ด เวลารับราชการ 55 ๏ เวลารับราชการ > 25 ปี บำนาญ = เงินเดือนสุดท้าย ด เวลาราบราชการ 50

4 การเสียสิทธิรับ บำเหน็จบำนาญ 1. กระทำความผิดถึง ต้องจำคุก 2. เป็นบุคคล ล้มละลาย การแบ่งจ่าย บำเหน็จ บำนาญ 1. บุตร 2 ส่วน 2. สามี - ภรรยา 1 ส่วน 3. บิดา - มารดา 1 ส่วน

5 ออกจาก ราชการ เงินบำเหน็จบำนาญ + เงินจากกองทุน บำเหน็จบำนาญ + กองทุน สำรองเลี้ยงชีพ กบข = กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ

6 สถานภาพ กบขนิติบุคคล ผู้มีสิทธิเป็นสมาชิก กบข ข้าราชการทุกประเภท ยกเว้น ข้าราชการ การเมือง จะเป็นสมาชิกหรือไม่ก็ได้ 27/03/40 ต้องเป็นสมาชิก กบข

7 รัฐวิสาหกิจ ผู้ปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจ จ่ายเงินทดแทน ลูกจ้างพนักงาน ๏ ลูกจ้างชั่วคราว ทำงานไม่ ครบ 120 วัน ๏ ลูกจ้างชั่วคราวระยะยาว ทำงาน > 120 วัน

8  อายุการทำงาน 120 วัน เงินทดแทน = ค่าแรง 30 วัน  อายุการทำงาน 3 ปี เงินทดแทน = ค่าแรง 90 วัน  อายุการทำงาน 6 ปี เงินทดแทน = ค่าแรง 180 วัน


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 12 Separation : Retirement พ้นราชการได้รับอะไรบ้าง ? ๏ บำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จ เงินตอบแทนความชอบที่ ได้รับราชการมา จ่ายครั้งเดียว บำนาญ เงินตอบแทนความชอบที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google