งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ดร. วัฒนาพร ระงับทุกข์ รักษาการที่ปรึกษาด้านมาตรฐาน การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ดร. วัฒนาพร ระงับทุกข์ รักษาการที่ปรึกษาด้านมาตรฐาน การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ดร. วัฒนาพร ระงับทุกข์ รักษาการที่ปรึกษาด้านมาตรฐาน การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 เป้าหมายตาม นโยบาย ขีดความสามารถในการแข่งขัน เตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะ การใช้ภาษาอังกฤษให้ นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสารและเป็นเครื่องมือ ในการแสวงหาความรู้เพื่อการ พัฒนาตน

3 1. ใช้กรอบมาตรฐานความสามารถทาง ภาษาอังกฤษที่เป็นสากล ได้แก่ The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) เป็นกรอบความคิดหลักในการ จัด การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทย A1 A2 B1 B2 C1 C2

4 ใช้ CEFR เป็นเป้าหมายการพัฒนานักเรียน พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน และการทดสอบวัดผล A1 Breakthrough or beginner A2 Waystage or elementary B1 Threshold or intermediate B2 Vantage or upper intermediate

5 กำหนดระดับภาษาอังกฤษของนักเรียน CEFR เป็น เป้าหมายการพัฒนานักเรียนและพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอน A1 จบ ป. 6 A2 จบ ม. 3 B1 จบ ม. 6 B2 C1 C2

6 ใช้ CEFR ในการพัฒนาครู ประเมินความสามารถของครู จัดกลุ่มตามระดับความสามรถ ทางภาษา พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทดสอบ

7 2. ปรับจุดเน้นการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษให้เป็นไปตาม ธรรมชาติของการเรียนรู้ภาษา โดยเน้นการสื่อสาร (Communicative Language Teaching: CLT) เริ่มจากการฟังตามด้วยการพูด การอ่าน และการเขียน ตามลำดับ

8 3. ส่งเสริมให้มีการเรียนการ สอนภาษาอังกฤษที่มี มาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน หลัก ใช้รูปแบบวิธีการที่แตกต่างกันได้ตาม ความพร้อมด้านครู สื่อ ผู้ปกครอง ) ความพร้อมน้อย ความพร้อมปานกลาง ความพร้อมมาก

9 ระดับความ พร้อมของ สถานศึกษา ลักษณะ / สภาพ / ความพร้อม น้อย / ไม่มีโรงเรียนขนาดเล็ก ครูไม่ครบชั้น ไม่มีครูจบเอก ภาษาอังกฤษ ครูไม่มีความถนัดในการจัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ ผู้ปกครองขาดความพร้อมในการสนับสนุน ขาดความพร้อมด้านสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ปานกลางโรงเรียนขนาดกลางขึ้นไป ครูครบชั้น และมีความพร้อมใน การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร ผู้ปกครองมีความพร้อมในการสนับสนุนพอสมควร มีสื่อและ วัสดุอุปกรณ์เพียงพอ สูงโรงเรียนขนาดใหญ่ขึ้นไป ครูครบชั้น และมีความพร้อมใน การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรสูง ผู้ปกครองให้การสนับสนุนดีมาก มีสื่อและวัสดุอุปกรณ์ที่ เพียงพอและทันสมัย

10 4. ส่งเสริมการยกระดับ ความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษ ขยายโครงการพิเศษด้านการเรียน การสอนภาษาอังกฤษ (EP/MEP/EBE/EIS) การพัฒนาห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ (Enrichment Class) การจัดให้มีการเรียนการสอนวิชา สนทนาภาษาอังกฤษ

11 5. ยกระดับความสามารถในการ จัดการเรียนการสอนของครูให้ สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ที่เน้น การสื่อสาร (CLT) และเป็นไปตาม กรอบความคิดหลัก CEFR ประเมินความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ จัดระบบการนิเทศ ติดตาม สนับสนุน ช่วยเหลือ จัดให้มีกลไกการเพิ่มประสิทธิภาพการ เรียนการสอน จัดให้มีระบบการฝึกฝน และการสอบ วัดระดับความสามารถออนไลน์

12 6. ส่งเสริมให้มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญใน การช่วยพัฒนาความสามารถ ทางภาษาของครูและผู้เรียน ส่งเสริมการผลิต การสรรหา e- content, learning applications รวมถึง แบบฝึกและแบบทดสอบที่ได้ มาตรฐานและมีคุณภาพ ส่งเสริมให้มีการใช้ช่องทางการ เรียนรู้ผ่านโลกดิจิทัล การเพิ่มชั่วโมงเรียน การเรียนอย่าง ต่อเนื่องครึ่งวัน การจัดสภาพแวดล้อม / บรรยากาศที่ ส่งเสริม / กระตุ้น


ดาวน์โหลด ppt การนำนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ดร. วัฒนาพร ระงับทุกข์ รักษาการที่ปรึกษาด้านมาตรฐาน การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google