งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร. วัฒนาพร ระงับทุกข์ รักษาการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร. วัฒนาพร ระงับทุกข์ รักษาการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ
ดร. วัฒนาพร ระงับทุกข์ รักษาการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 เป้าหมายตามนโยบาย ขีดความสามารถในการแข่งขัน เตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC
เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เพื่อการพัฒนาตน

3 1. ใช้กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล ได้แก่ The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) เป็นกรอบความคิดหลักในการจัด การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทย A1 A2 B1 B2 C1 C2

4 A1 Breakthrough or beginner A2 Waystage or elementary
ใช้ CEFR เป็นเป้าหมายการพัฒนานักเรียน พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน และการทดสอบวัดผล A1 Breakthrough or beginner A2 Waystage or elementary B1 Threshold or intermediate B2 Vantage or upper intermediate

5 กำหนดระดับภาษาอังกฤษของนักเรียน CEFR เป็นเป้าหมายการพัฒนานักเรียนและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
A1 จบ ป. 6 A2 จบ ม. 3 B1 จบ ม. 6 B2 C1 C2

6 ใช้ CEFR ในการพัฒนาครู
ประเมินความสามารถของครู จัดกลุ่มตามระดับความสามรถทางภาษา พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทดสอบ

7 2.ปรับจุดเน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามธรรมชาติของการเรียนรู้ภาษา โดยเน้นการสื่อสาร(Communicative Language Teaching: CLT) เริ่มจากการฟังตามด้วยการพูด การอ่าน และการเขียนตามลำดับ

8 3. ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานหลัก
ใช้รูปแบบวิธีการที่แตกต่างกันได้ตามความพร้อมด้านครู สื่อ ผู้ปกครอง) ความพร้อมปานกลาง ความพร้อมน้อย ความพร้อมมาก

9 ระดับความพร้อมของสถานศึกษา ลักษณะ/สภาพ/ความพร้อม
น้อย/ไม่มี โรงเรียนขนาดเล็ก ครูไม่ครบชั้น ไม่มีครูจบเอกภาษาอังกฤษ ครูไม่มีความถนัดในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ผู้ปกครองขาดความพร้อมในการสนับสนุน ขาดความพร้อมด้านสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ปานกลาง โรงเรียนขนาดกลางขึ้นไป ครูครบชั้น และมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร ผู้ปกครองมีความพร้อมในการสนับสนุนพอสมควร มีสื่อและวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ สูง โรงเรียนขนาดใหญ่ขึ้นไป ครูครบชั้น และมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรสูง ผู้ปกครองให้การสนับสนุนดีมาก มีสื่อและวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอและทันสมัย

10 4. ส่งเสริมการยกระดับความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษ
ขยายโครงการพิเศษด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (EP/MEP/EBE/EIS) การพัฒนาห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Enrichment Class) การจัดให้มีการเรียนการสอนวิชาสนทนาภาษาอังกฤษ

11 5. ยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครูให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ที่เน้นการสื่อสาร (CLT) และเป็นไปตามกรอบความคิดหลัก CEFR ประเมินความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ จัดระบบการนิเทศ ติดตาม สนับสนุน ช่วยเหลือ จัดให้มีกลไกการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน จัดให้มีระบบการฝึกฝน และการสอบวัดระดับความสามารถออนไลน์

12 6. ส่งเสริมให้มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยพัฒนาความสามารถทางภาษาของครูและผู้เรียน ส่งเสริมการผลิต การสรรหา e-content, learning applications รวมถึงแบบฝึกและแบบทดสอบที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ ส่งเสริมให้มีการใช้ช่องทางการเรียนรู้ผ่านโลกดิจิทัล การเพิ่มชั่วโมงเรียน การเรียนอย่างต่อเนื่องครึ่งวัน การจัดสภาพแวดล้อม/บรรยากาศที่ส่งเสริม/กระตุ้น


ดาวน์โหลด ppt ดร. วัฒนาพร ระงับทุกข์ รักษาการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google