งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย …... งานส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค กลุ่มงานเวชกรรม สังคม กลุ่มงานเวชกรรม สังคม การส่งต่อมารดาและ ทารกหลังคลอด ปีงบประมาณ 2547.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย …... งานส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค กลุ่มงานเวชกรรม สังคม กลุ่มงานเวชกรรม สังคม การส่งต่อมารดาและ ทารกหลังคลอด ปีงบประมาณ 2547."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย …... งานส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค กลุ่มงานเวชกรรม สังคม กลุ่มงานเวชกรรม สังคม การส่งต่อมารดาและ ทารกหลังคลอด ปีงบประมาณ 2547

2 สถานบริการใน เครือข่าย 6. สอ. ต. พะวง 7. สอ. ทรายขาว 8. สอ. ต. เขารูปช้าง 9. สอ. ท่า ไทร 10. ศสช. ม.1.2.8. 1. ศสช. เมืองสงขลา 2. สอ. นา ป๋อง 3. สอ. ต. เกาะแต้ว 4. สอ. ทุ่ง ใหญ่ 5. สอ. ต. หัว เขา 11. ศูนย์ เทศบาล 12. สอ. ทุ่ง หวัง 13. สอ. บ่อ อิฐ 14. สวน เรียน 15. สอ. สถิตย์

3 เพื่อให้มารดาและทารกได้รับ การดูแลต่อเนื่อง เพื่อให้มารดาและทารกได้รับ การดูแลหลังคลอดครบ 2 ครั้งตามเกณฑ์ เพื่อสนับสนุนการตำเนินงาน ดูแลมารดาและทารก หลังคลอดของสถานบริการ เครือข่ายฯ วัตถุประสงค์ของการเยี่ยมหลังคลอด

4 เป้าหมาย มารดาและทารกหลังคลอดทุกราย ที่คลอดที่ โรงพยาบาลสงขลา ที่คลอดที่ โรงพยาบาลสงขลา

5 วิธีการดำเนินงาน  จดข้อมูลการคลอดที่ห้องคลอด  ติดตามซักประวัติมารดาและทารกหลัง คลอดที่ตึกสูติกรรม 1,2  เขียนใบส่งต่อตามแบบฟอร์มให้สถาน บริการที่รับผิดชอบ  สถานบริการติดตามเยี่ยมครบ 2 ครั้ง ตามเกณฑ์แล้วตอบกลับ  รับแบบตอบกลับและสรุปผลตาม กิจกรรมการติดตามดูแลฯ

6 2 ครั้งตาม เกณฑ์ ครั้งที่ 1 สัปดาห์ที่ 1 - 2 เยี่ยม ดูแลหลังคลอดที่บ้าน ครั้งที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 - 6 เยี่ยม ดูแลหลังคลอดที่บ้าน หรือสถานบริการ

7 วัดความดันโลหิต, ระดับมดลูก, น้ำคาวปลา, หัวนมและเต้านม, การหลั่งของน้ำนม, การให้ คำแนะนำ การปฏิบัติตนหลัง คลอด บันทึกข้อมูลลงสมุดบันทึก สุขภาพแม่และเด็ก มารดา

8 ชั่งน้ำหนัก, วัดความยาว, วัดรอบ ศีรษะ, วัดปรอท ตรวจตาและสะดือ, สังเกต Activity ทั่วไป บันทึกข้อมูลลงสมุดบันทึก สุขภาพแม่และเด็ก ทารก

9 การดูแลทารก - นม / สาเหตุที่ ไม่เลี้ยงนมแม่ การดูแล สะดือ การดูแลมารดา - หัวนม / เต้า นม การหลั่งของ น้ำนม ระดับมดลูก น้ำคาวปลา แผล การ ตรวจหลังคลอด วิธีการ วางแผนครอบครัว การบันทึกกิจกรรม

10 คลอดทั้งหมด 3,926 คน ส่งต่อ 3,725 คน ไม่ได้ส่งต่อ 201 คน ที่อยู่ไม่แน่นอน 190 คน ไม่ยอมให้เยี่ยม 11 คน

11 จำนวนส่งต่อ 2,171 คน ได้รับตอบกลับ 1,503 คน (69.2 %) พบ ( ได้เยี่ยม )1,326 คน (61.1%) ไม่พบ / ย้าย 177 คน (8.2 %) ยังไม่ได้รับตอบกลับ 668 คน (30.8 %)

12 จำนวนส่งต่อ 1,864 คน ได้รับตอบกลับ 104 คน (5.6 %) พบ ( ได้เยี่ยม ) 92 คน (5%) ไม่พบ / ย้าย 12 คน (0.6 %) ยังไม่ได้รับตอบกลับ 1,760 คน (94.4 %)

13 ร้อย ละ

14 สถานบริการ ส่งต่อตอบกลับ เยี่ยม ย้าย / ไม่พบ เทศบาล 377 236 171 65 ศสช. เมือง 399 334 263 71 ม.1,2,8 152 130 119 11 ทุ่งใหญ่ 253 171 168 3 เขารูปช้าง 131 59 56 3 บ่ออิฐ 82 75 70 5 เกาะแต้ว 60 42 39 3 ทุ่งหวัง 70 61 54 7

15 สถานบริการ ส่งต่อตอบกลับ เยี่ยม ย้าย / ไม่พบ ทรายขาว 40 3633 3 พะวง 63 5653 3 นาป๋อง 73 5251 1 ท่าไทร 22 1716 1 สวนเรียน 14 1413 1 หัวเขา 266 7575 0 สถิตย์ 169 145145 0 รวม 2171 1503 1326 177 ร้อยละ 69.2 88.2 11.8

16 ร้อยละ

17 สถานบริการ นมแม่ นมแม่ + นมผสม นมผสม เทศบาล 46 103 22 ศสช. เมือง 75 155 53 ม.1,2,8 29 80 10 ทุ่งใหญ่ 32 116 20 เขารูปช้าง 4 45 7 บ่ออิฐ 13 56 1 เกาะแต้ว 7 27 5 ทุ่งหวัง 4 49 1

18 สถานบริการ นมแม่ นมแม่ + นม ผสม นมผสม ทรายขาว 6 25 2 พะวง 7 44 2 นาป๋อง 30 18 3 ท่าไทร 8 5 3 สวนเรียน 0 12 1 หัวเขา 25 38 12 สถิตย์ 78 65 2 รวม 364 838 124 ร้อยละ 27.5 63.2 9.4

19 63.2 % 27.5 % 9.4 %

20 สถานบริการ ทำงาน น้ำนมไม่ พอ ภาวะสุขภาพ นอก บ้าน เทศบาล 76 40 9 ศสช. เมือง 124 54 10 ม.1,2,8 72 14 4 ทุ่งใหญ่ 117 12 7 เขารูปช้าง 32 19 1 บ่ออิฐ 18 37 2 เกาะแต้ว 17 12 3 ทุ่งหวัง 49 0 1

21 ทรายขาว 25 2 0 พะวง 19 26 1 นาป๋อง 17 3 1 ท่าไทร 1 7 0 สวนเรียน 11 2 0 หัวเขา 27 19 4 สถิตย์ 63 2 2 รวม 668 249 45 ร้อยละ 69.4 25.9 4.7 สถานบริการ ทำงานนอกบ้าน น้ำนมไม่พอ ภาวะสุขภาพ

22 25.9 % 69.4 % 4.7 % ทำงานนอก บ้าน น้ำนมไม่ พอ ภาวะ สุขภาพ

23 สถานส่ง ตอบ เยี่ยม ย้าย / บริการต่อ กลับ ไม่พบ สิงหนคร 545 383 0 8 ระโนด 310 1412 2 สทิงพระ 307 3131 0 จะนะ 464 21 19 2 รวม 1,626 104 92 12 ร้อยละ 6.4 88.5 11.5

24 นม สาเหตุ หัวนม / เต้านม อำเภอ นม 2 นม ทำ น้ำนม สุข ปกติ ผิด แม่นมผสมงาน ไม่พอภาพ ปกติ สิงหนคร 10 200146030 0 ระโนด 1 110101012 0 สทิงพระ 91841011131 0 จะนะ 3142131219 0 รวม 236364719392 0 ร้อยละ 25.068.56.5 54.722.1 3.5100 0

25 68.5 % 25 % 6.5 %

26 22.1 % 54.7 3.5 % ทำงานนอก บ้าน น้ำนมไม่ พอ ภาวะ สุขภาพ

27 53. 4 36.7 9.9 63. 2 27.5 9. 4 ร้อย ละ นมนม

28 0. 2 99. 8 ร้อย ละ

29 0. 6 99. 4 ร้อย ละ

30

31 วิธี

32 โครงการที่จะ ดำเนินการต่อ 1. โครงการอบรมแกนนำการเลี้ยง ลูกด้วยนมแม่ในชุมชน คัดเลือกหมู่บ้าน / ชุมชนละ 1 คน อบรม 12 มกราคม 2548 จัดตั้งกลุ่มสนับสนุนการเลี้ยงลูก ด้วยนมแม่ในชุมชน

33 2. โครงการสำรวจ ข้อมูลการเลี้ยงลูกด้วย นมแม่ในชุมชน ทราบอัตราการเลี้ยงลูกด้วย นมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน มิถุนายน 2548

34


ดาวน์โหลด ppt โดย …... งานส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค กลุ่มงานเวชกรรม สังคม กลุ่มงานเวชกรรม สังคม การส่งต่อมารดาและ ทารกหลังคลอด ปีงบประมาณ 2547.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google