งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอด ปีงบประมาณ 2547

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอด ปีงบประมาณ 2547"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอด ปีงบประมาณ 2547
โดย…... งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

2 สถานบริการในเครือข่าย
6. สอ.ต.พะวง 7. สอ.ทรายขาว 8. สอ.ต.เขารูปช้าง 9. สอ.ท่าไทร 10. ศสช.ม 1. ศสช.เมืองสงขลา 2. สอ.นาป๋อง 3. สอ.ต.เกาะแต้ว 4. สอ.ทุ่งใหญ่ 5. สอ.ต.หัวเขา 11. ศูนย์เทศบาล 12. สอ.ทุ่งหวัง 13. สอ.บ่ออิฐ 14. สวนเรียน 15. สอ.สถิตย์

3 วัตถุประสงค์ของการเยี่ยมหลังคลอด
เพื่อให้มารดาและทารกได้รับการดูแลต่อเนื่อง เพื่อให้มารดาและทารกได้รับการดูแลหลังคลอดครบ 2 ครั้งตามเกณฑ์ เพื่อสนับสนุนการตำเนินงานดูแลมารดาและทารก หลังคลอดของสถานบริการเครือข่ายฯ

4 มารดาและทารกหลังคลอดทุกราย ที่คลอดที่ โรงพยาบาลสงขลา
เป้าหมาย มารดาและทารกหลังคลอดทุกราย ที่คลอดที่ โรงพยาบาลสงขลา

5 วิธีการดำเนินงาน จดข้อมูลการคลอดที่ห้องคลอด
ติดตามซักประวัติมารดาและทารกหลังคลอดที่ตึกสูติกรรม 1,2 เขียนใบส่งต่อตามแบบฟอร์มให้สถานบริการที่รับผิดชอบ สถานบริการติดตามเยี่ยมครบ 2 ครั้งตามเกณฑ์แล้วตอบกลับ รับแบบตอบกลับและสรุปผลตามกิจกรรมการติดตามดูแลฯ

6 เกณฑ์การดูแลมารดาและทารก
2 ครั้งตามเกณฑ์ ครั้งที่ สัปดาห์ที่ เยี่ยมดูแลหลังคลอดที่บ้าน ครั้งที่ สัปดาห์ที่ เยี่ยมดูแลหลังคลอดที่บ้าน หรือสถานบริการ

7 การติดตามเยี่ยมมารดา/ทารก
วัดความดันโลหิต , ระดับมดลูก , น้ำคาวปลา , หัวนมและเต้านม , การหลั่งของน้ำนม , การให้คำแนะนำ การปฏิบัติตนหลังคลอด บันทึกข้อมูลลงสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก

8 ทารก ชั่งน้ำหนัก , วัดความยาว , วัดรอบศีรษะ , วัดปรอท
การติดตามเยี่ยมมารดา/ทารก ทารก ชั่งน้ำหนัก , วัดความยาว , วัดรอบศีรษะ , วัดปรอท ตรวจตาและสะดือ , สังเกต Activity ทั่วไป บันทึกข้อมูลลงสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก

9 การบันทึกกิจกรรม การดูแลทารก - นม / สาเหตุที่ไม่เลี้ยงนมแม่
การดูแลทารก - นม / สาเหตุที่ไม่เลี้ยงนมแม่ การดูแลสะดือ การดูแลมารดา - หัวนม/เต้านม การหลั่งของ น้ำนม ระดับมดลูก น้ำคาวปลา แผล การตรวจหลังคลอด วิธีการวางแผนครอบครัว

10 ข้อมูลส่งต่อมารดาและทารก ปีงบประมาณ 2547
คลอดทั้งหมด 3, คน ส่งต่อ 3, คน ไม่ได้ส่งต่อ คน ที่อยู่ไม่แน่นอน คน ไม่ยอมให้เยี่ยม คน

11 ข้อมูลส่งต่อและตอบกลับของสถานบริการในเครือข่ายฯ
จำนวนส่งต่อ 2,171 คน ได้รับตอบกลับ 1,503 คน (69.2 %) พบ ( ได้เยี่ยม ) 1,326 คน (61.1%) ไม่พบ / ย้าย คน (8.2 %) ยังไม่ได้รับตอบกลับ คน (30.8 %)

12 ข้อมูลส่งต่อและตอบกลับของสถานบริการนอกเครือข่ายฯ
จำนวนส่งต่อ ,864 คน ได้รับตอบกลับ คน (5.6 %) พบ (ได้เยี่ยม) คน (5%) ไม่พบ/ย้าย คน (0.6 %) ยังไม่ได้รับตอบกลับ 1,760 คน (94.4 %)

13 ร้อยละของการตอบกลับในและนอกเครือข่ายจำแนกรายปี

14 ผลการส่งต่อและตอบกลับในเครือข่ายแยกรายสถานบริการ
สถานบริการ ส่งต่อ ตอบกลับ เยี่ยม ย้าย/ไม่พบ เทศบาล ศสช.เมือง ม.1,2, ทุ่งใหญ่ เขารูปช้าง บ่ออิฐ เกาะแต้ว ทุ่งหวัง

15 ผลการส่งต่อและตอบกลับในเครือข่ายแยกรายสถานบริการ
สถานบริการ ส่งต่อ ตอบกลับ เยี่ยม ย้าย/ไม่พบ ทรายขาว พะวง นาป๋อง ท่าไทร สวนเรียน หัวเขา สถิตย์ รวม ร้อยละ

16 ร้อยละของการการตอบกลับในเครือข่ายแยกรายสถานบริการ

17 ข้อมูลการเลี้ยงลูกด้วนนมแม่ นมแม่+นมผสม และนมผสมในเครือข่าย
สถานบริการ นมแม่ นมแม่+นมผสม นมผสม เทศบาล ศสช.เมือง ม.1,2, ทุ่งใหญ่ เขารูปช้าง บ่ออิฐ เกาะแต้ว ทุ่งหวัง

18 ข้อมูลการเลี้ยงลูกด้วนนมแม่ นมแม่+นมผสม และนมผสมในเครือข่าย
สถานบริการ นมแม่ นมแม่+นมผสม นมผสม ทรายขาว พะวง นาป๋อง ท่าไทร สวนเรียน หัวเขา สถิตย์ รวม ร้อยละ

19 ร้อยละของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ นม+นมผสม และนมผสมในเครือข่ายฯ
9.4 % 27.5 % 63.2 %

20 สาเหตุของการไม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเครือข่ายฯ
สถานบริการ ทำงาน น้ำนมไม่พอ ภาวะสุขภาพ นอกบ้าน เทศบาล ศสช.เมือง ม.1,2, ทุ่งใหญ่ เขารูปช้าง บ่ออิฐ เกาะแต้ว ทุ่งหวัง

21 สาเหตุของการไม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเครือข่ายฯ
สถานบริการ ทำงานนอกบ้าน น้ำนมไม่พอ ภาวะสุขภาพ ทรายขาว พะวง นาป๋อง ท่าไทร สวนเรียน หัวเขา สถิตย์ รวม ร้อยละ

22 ร้อยละของสาเหตุที่ไม่ลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเครือข่ายฯ
ภาวะสุขภาพ น้ำนมไม่พอ 4.7 % 25.9 % 69.4 % ทำงานนอกบ้าน

23 สถาน ส่ง ตอบ เยี่ยม ย้าย/
นอกเครือข่าย ฯ สถาน ส่ง ตอบ เยี่ยม ย้าย/ บริการ ต่อ กลับ ไม่พบ สิงหนคร ระโนด สทิงพระ จะนะ รวม , ร้อยละ

24 นม สาเหตุ หัวนม / เต้านม
ข้อมูลนอกเครือข่ายฯ นม สาเหตุ หัวนม / เต้านม อำเภอ นม 2 นม ทำ น้ำนม สุข ปกติ ผิด แม่ นม ผสม งาน ไม่พอ ภาพ ปกติ สิงหนคร ระโนด สทิงพระ จะนะ รวม ร้อยละ

25 ร้อยละของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ นม+นผสม และนมผสมนอกเครือข่ายฯ
6.5 % 25 % 68.5 %

26 ร้อยละของสาเหตุที่ไม่ลี้ยงลูกด้วยนมแม่นอกเครือข่ายฯ
ภาวะสุขภาพ น้ำนมไม่พอ 3.5 % 22.1 % 54.7 ทำงานนอกบ้าน

27 ร้อยละของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ นมแม่+นมผสมและนมผสมในเครือข่ายแยกรายปี
63.2 53.4 36.7 27.5 9.9 9.4 นม

28 ผลการดูแลสะดือทารก ปี 2547
ร้อยละ 99.8 0.2

29 ผลการดูแลหัวนมเต้านม ปี 2547
ร้อยละ 99.4 0.6

30 ผลการวางแผนครอบครัวในเครือข่าย จำแนกรายปี
ร้อยละ

31 ร้อยละของวิธีการวางแผนครอบครัว่ในเครือข่ายจำแนกรายปี

32 โครงการที่จะดำเนินการต่อ
1.โครงการอบรมแกนนำการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในชุมชน คัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนละ 1 คน อบรม 12 มกราคม 2548 จัดตั้งกลุ่มสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในชุมชน

33 2.โครงการสำรวจข้อมูลการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในชุมชน
ทราบอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน มิถุนายน 2548

34 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอด ปีงบประมาณ 2547

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google