งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ. ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ ( รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ) ได้รับความ เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ. ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ ( รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ) ได้รับความ เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ. ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ ( รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ) ได้รับความ เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒

2 กระทรวงวัฒนธรรมมีแผนงาน / โครงการ สำคัญตามนโยบายรัฐบาล (Flagship Project) ทั้งสิ้น ๓ โครงการ ๑. โครงการส่งเสริมองค์กรภาคี เครือข่าย เผยแพร่ คุณธรรมจริยธรรม ( งบประมาณ พ. ศ. ๒๕ ๕๒ - ๒๕๕๔ จำนวน ๑๖๐, ๐๐๐, ๐๐๐ ล้านบาท ) ๒. โครงการส่งเสริมการเฝ้าระวัง และสร้างสรรค์ วัฒนธรรมของชุมชน ( งบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ จำนวน ๑๕๒. ๕๐ ล้านบาท ) ( งบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ จำนวน ๑๕๒. ๕๐ ล้านบาท ) ๓. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ( งบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ จำนวน ๑๖๒, ๐๐๐, ๐๐๐ ล้านบาท ) ( งบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ จำนวน ๑๖๒, ๐๐๐, ๐๐๐ ล้านบาท )

3 นอกจากนี้โครงการทุกโครงการที่กระทรวง วัฒนธรรมได้ส่งเสนอไปนั้น ได้บรรจุลงใน แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ. ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ ( รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ) ทุกโครงการ นอกจากนี้โครงการทุกโครงการที่กระทรวง วัฒนธรรมได้ส่งเสนอไปนั้น ได้บรรจุลงใน แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ. ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ ( รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ) ทุกโครงการ

4 สำหรับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๒ ( งบกลางปี ) กระทรวงวัฒนธรรมได้รับการจัดสรรงบประมาณและ แผนงาน ๑ โครงการ คือ กระทรวงวัฒนธรรมได้รับการจัดสรรงบประมาณและ แผนงาน ๑ โครงการ คือ โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี งบประมาณ ๒๒. ๒๘๘๐ ล้าน บาท โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี งบประมาณ ๒๒. ๒๘๘๐ ล้าน บาท

5 นอกจากนี้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๒ ด้านการฟื้นฟู เศรษฐกิจในกลุ่มของแรงงานภาคนอกเกษตรเพื่อแก้ปัญหา การว่างงาน กระทรวง วัฒนธรรม ได้เสนอไป ๒ โครงการ คือ ๑. โครงการพัฒนาทุนวัฒนธรรมจากรากหญ้า สู่ตลาดสินค้า สากล งบประมาณ ๗๓๙, ๒๘๔, ๕๖๐ บาท งบประมาณ ๗๓๙, ๒๘๔, ๕๖๐ บาท ๒. โครงการอบรมนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์และช่างศิลป์ สำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ให้ได้งานทำ และเสริมสร้างรายได้ งบประมาณ ๔๕, ๐๐๐, ๐๐๐ บาท งบประมาณ ๔๕, ๐๐๐, ๐๐๐ บาท รวมงบประมาณ ๗๘๔, ๒๘๔, ๕๖๐ บาท ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงการพิจารณาของคณะกรรมการโดยมีรอง นายกรัฐมนตรี ( นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ ) เป็นประธาน และรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงวัฒนธรรมได้เสนอให้ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นกรรมการด้วย

6 การเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณ และปฏิทินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี งบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๒ และปฏิทิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๓ การเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณ และปฏิทินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี งบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๒ และปฏิทิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๓ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๒ พ. ศ.......... ( เบื้องต้น ) ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๒ พ. ศ.......... ( เบื้องต้น )

7 แนวทางการจัดตั้งคำของบประมาณ ปี ๒๕๕๓


ดาวน์โหลด ppt แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ. ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ ( รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ) ได้รับความ เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google