งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO www.themegallery.com ภาวะจำกัดความสามารถ และพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วย ปวดหลังส่วนเอวในจังหวัดเชียงใหม่ นิภาพรรณ ทิพยจักร์ อุสา จารุสวัสดิ์ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO www.themegallery.com ภาวะจำกัดความสามารถ และพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วย ปวดหลังส่วนเอวในจังหวัดเชียงใหม่ นิภาพรรณ ทิพยจักร์ อุสา จารุสวัสดิ์ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO www.themegallery.com ภาวะจำกัดความสามารถ และพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วย ปวดหลังส่วนเอวในจังหวัดเชียงใหม่ นิภาพรรณ ทิพยจักร์ อุสา จารุสวัสดิ์ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

2 LOGO www.themegallery.com ความเป็นมา ผู้ป่วยปวดหลังส่วนเอว หมายถึง ผู้ที่มีอาการปวดหลังเนื่องจากพยาธิสภาพที่บริเวณกระดูกสันหลัง ตั้งแต่ระดับบั้นเอวถึงบริเวณกระเบนเหน็บ (L-1 ถึง S-1) ไม่ว่าปวด เฉียบพลันหรือปวดเรื้อรัง ภาวะจำกัดความสามารถ หมายถึง การที่บุคคลมีการปฏิบัติกิจกรรมในการดำเนินชีวิตประจำวันที่เป็น ปกติได้ลดลง หรือปฏิบัติได้ไม่เต็มที่ พฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง การแสดงออกของบุคคลที่ตอบสนองต่อสิ่งที่มากระตุ้นด้านสุขภาพ ทั้งขณะที่มีสุขภาพดีและขณะเจ็บป่วย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเจ็บป่วย รุนแรงมากขึ้น รวมทั้งการตัดสินใจไปใช้บริการเมื่อเจ็บป่วย

3 LOGO www.themegallery.com ความเป็นมา (ต่อ) (Brown et al. 1998; CA Mustard, 2005) ผลกระทบ : ปวดหลังส่วนเอว เคลื่อนไหวช้าลง --------------------------- ข้อจำกัด (นั่ง นอน ยืน เดิน อาบน้ำ-แต่งตัว งานบ้าน ยกของ เดินทาง) ดูแลตนเอง --------------------- พฤติกรรมสุขภาพ ดี (ถูกต้อง) ไม่ดี (ไม่ถูกต้อง) ปวดหลังซ้ำๆ เป็นๆ หายๆ (เรื้อรัง)---------70-80 % พิการ หายปวด สุขภาพดี

4 LOGO www.themegallery.com ความเป็นมา (ต่อ) ปวดหลังส่วนเอว (Low Back Pain)  ปัญหาสุขภาพที่สำคัญและพบบ่อยที่สุดของโรคระบบโครงร่างและ กล้ามเนื้อ ทำให้การเคลื่อนไหวลดน้อยลง มีข้อจำกัดมากขึ้น 70-80% ปวดเรื้อรัง ถ้าไม่รักษาอาจพิการ (Brown et al. 1998; CA Mustard, 2005)  8 ใน 10 พบในวัยผู้ใหญ่ (Borenstein, 1995; CA Mustard, 2005)  พบทุกอาชีพที่ทำงานในอิริยาบถซ้ำๆ ก้มๆ เงยๆ นั่ง/ยืนนานๆ เช่น เกษตรกรรม พนักงานขับรถ คนทำงานในสถานประกอบการ/โรงงาน งานให้บริการ (พยาบาล ทันตแพทย์) (AH Myer, 1999; สุสัณหา ยิ้มแย้ม, 2550 ฯลฯ)  ความชุก : Europe ~ 18-30 % (Chopra et al., 2002) ไทย 42.1%, (จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ, 2539)

5 LOGO www.themegallery.com วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาภาวะจำกัดความสามารถของ ผู้ป่วยปวดหลังส่วนเอวในจังหวัดเชียงใหม่ 1 เพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อภาวะจำกัดความสามารถ ของผู้ป่วยปวดหลังส่วนเอวในจังหวัดเชียงใหม่ 2 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 3 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ ผู้ป่วยปวดหลังส่วนเอวในจังหวัดเชียงใหม่

6 LOGO www.themegallery.com รูปแบบการศึกษา analytic cross-sectional study สถานที่ศึกษา 20 หมู่บ้าน 10 ตำบล 5 อำเภอ จ.เชียงใหม่ (จอมทอง เชียงดาว สันทราย สันป่าตอง และเมือง) 2 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ วิธีการศึกษา

7 LOGO www.themegallery.com การสุ่มพื้นที่ 1. เมือง 2. สันป่าตอง 3. เชียงดาว 4. จอมทอง 5. สันทราย สุ่มอำเภอ --> 5 อำเภอๆ ละ 2 ตำบลๆ ละ 2 หมู่บ้าน โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

8 LOGO www.themegallery.com ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนเอว โดยผ่านการ คัดกรองจากโครงการวิจัยเรื่องความชุกของผู้ป่วย ปวดหลังส่วนเอวในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 484 คน ระหว่างเดือนตุลาคม 2551-กันยายน 2552 2 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ คัดออก 22คน (484----  462) - ตั้งครรภ์ - ปวดหลังระดับ C, T - พิการ (กาย, การได้ยิน/สื่อสาร, จิต) วิธีการศึกษา ( ต่อ )

9 LOGO www.themegallery.com จังหวัด เชียงใหม่ เมือง สุเทพ 214 คน หนอง หอย 70 คน สันป่าตอง ยุหว่า 166 คน สันกลาง 57 คน เชียงดาว ทุ่ง ข้าวพวง 91 คน เมืองงาย 99 คน จอมทอง ข่วงเปา 136 คน ดอยแก้ว 63 คน สันทราย แม่แฝก ใหม่ 96 คน ป่าไผ่ 158 คน สรุปพื้นที่และจำนวนตัวอย่าง 90 คน30 คน38 คน 42 คน 57 คน27 คน40 คน66 คน70 คน24 คน

10 LOGO www.themegallery.com วิธีการศึกษา (ต่อ) เครื่องมือวิจัย 1. แบบประเมินข้อจำกัดความสามารถของออสเวสต์ทรี (Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire) ที่พัฒนาเป็นฉบับภาษาไทยโดย ประเสริฐ สกุลศรีประเสริฐ และคณะ (2549) (reliability = 0.98 ) Try out ----  reliability = 0.84 2. แบบประเมินพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง ที่พัฒนาจากแนวคิดของ Pender (1996) Try out ----  reliability = 0.92

11 LOGO www.themegallery.com แบบประเมินภาวะจำกัดความสามารถออสเวสต์ทรี (Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire)

12 LOGO www.themegallery.com แบบประเมินภาวะจำกัดความสามารถออสเวสต์ทรี (Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire)

13 LOGO www.themegallery.com แบบประเมินภาวะจำกัดความสามารถออสเวสต์ทรี (Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire)

14 LOGO www.themegallery.com วิธีการศึกษา (ต่อ) เกณฑ์การให้คะแนน ลักษณะคำตอบ คะแนน กิจกรรมที่ทำได้เอง ไม่รู้สึกปวด 0 กิจกรรมที่ทำได้เอง แต่รู้สึกปวดเล็กน้อย พอทนได้ 1 กิจกรรมที่ทำได้เองบางส่วนและรู้สึกปวดเล็กน้อย ทานยาก็หาย 2 กิจกรรมที่ทำได้เป็นส่วนน้อย รู้สึกปวดค่อนข้างมาก 3 ทานยาแล้วดีขึ้น กิจกรรมที่ต้องขอความช่วยเหลือ รู้สึกปวดมาก 4 ทานยาแล้วดีขึ้นเป็นบางครั้ง ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ปวดรุนแรงมากทานยาแล้วไม่หาย 5

15 LOGO www.themegallery.com วิธีการศึกษา (ต่อ) การแปลผล คะแนน 0-20 % = minimal disability คะแนน 21-40 % = moderate disability คะแนน 41-60 % = severe disability คะแนน 61-80 % = crippled disability คะแนน 81-100 % = bed-bound disability (M Douglas & DC Gillard. The Oswestry Index. Spine 2000) คะแนนสูง (41-100)=ภาวะจำกัดสูง ความสามารถทำกิจกรรมต่ำ คะแนนต่ำ (0-40) =ภาวะจำกัดต่ำ ความสามารถทำกิจกรรมสูง

16 LOGO www.themegallery.com แบบประเมินพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง (Health-promoting life style profile II : HPLP_II, Pender, 1996: 134 )

17 LOGO www.themegallery.com วิธีการศึกษา (ต่อ) การแปลผล 1.00-1.66 = พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองไม่ดี/ไม่ถูกต้อง 1.67-2.33 = พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองปานกลาง 2.34-3.00 = พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองดี

18 LOGO www.themegallery.com สถิติที่ใช้ t-test, one-way ANOVA, Mann –Whitney U test, Kruskal-wallis test clustered poisson regression 2 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ วิธีการศึกษา (ต่อ)

19 LOGO www.themegallery.com ผลการศึกษา ลักษณะจำนวน ร้อยละ ภาวะจำกัดความสามารถ ไม่รุนแรง (0-40 %) 444 96.1 รุนแรง (41-100 %) 18 3.9 * ค่าเฉลี่ย = 14.46 % ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =11.43 ค่าต่ำสุด = 0 ค่าสูงสุด =70% กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดหรือร้อยละ 96.1 มีภาวะจำกัดไม่รุนแรงหรือ minimal to moderate disability ภาวะจำกัดความสามารถ จำแนกตามเกณฑ์การให้คะแนน

20 LOGO www.themegallery.com ผลการศึกษา (ต่อ) 2 เพศหญิง มีภาวะจำกัดสูงกว่าเพศชาย แต่ไม่มีนัยสำคัญ ผู้ที่มีอายุระหว่าง 46-60 ปี มีภาวะจำกัดสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญ ลักษณะจำนวน ภาวะจำกัด ความสามารถ P – value S.D. เพศ ชาย18613.761.210.087 หญิง27627.601.09 อายุ 16 – 25 ปี 23 8.176.200.018 26 – 35 ปี 6713.941.16 36 – 45 ปี 9713.701.07 46 – 60 ปี27515.391.18 ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะจำกัดความสามารถผู้ป่วยปวดหลังส่วนเอว

21 LOGO www.themegallery.com ผลการศึกษา (ต่อ) ลักษณะจำนวน ภาวะจำกัด ความสามารถ P – value S.D. ดัชนีมวลกาย น้อยกว่าปกติ (12.00-18.49) 26 15.001.640.125 ปกติ (18.50-24.99) 285 13.551.04 มากกว่าปกติ (25.00-40.00) 151 16.091.21 ที่อยู่ (อำเภอ) จอมทอง 8013.061.010.001 เชียงดาว 9217.041.28 สันทราย10511.831.06 สันป่าตอง 8114.771.31 เมือง10416.521.01 ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะจำกัดความสามารถผู้ป่วยปวดหลังส่วนเอว

22 LOGO www.themegallery.com ลักษณะ จำนวน ภาวะจำกัด ความสามารถP-value S.D. อาชีพ กลุ่มอาชีพที่เสี่ยงต่อการปวดหลังน้อย 32 16.371.520.843 กลุ่มอาชีพที่เสี่ยงต่อการปวดหลังปานกลาง 110 14.401.22 กลุ่มอาชีพที่เสี่ยงต่อการปวดหลังมาก 320 14.291.07 ระยะเวลาในการประกอบอาชีพ น้อยกว่า 5 ปี127 13.591.040.125 5 – 10 ปี103 13.551.09 มากกว่า 10 ปี 232 15.340.75 ระยะเวลาทำงานต่อวัน (ชั่วโมง) ≤ 832514.3311.360.747 > 813714.7911.61 ปัจจัยด้านอาชีพ ระยะเวลาในการประกอบอาชีพ และระยะเวลาทำงานต่อวัน ไม่มีผลต่อภาวะจำกัดความสามารถผู้ป่วยปวดหลังส่วนเอว ผลการศึกษา (ต่อ)

23 LOGO www.themegallery.com ผลการศึกษา (ต่อ) ลักษณะจำนวน ภาวะจำกัด ความสามารถ P – value S.D. ระยะเวลาที่ปวด น้อยกว่า 3 เดือน 26 15.001.640.125 3-6 เดือน 285 13.551.04 มากกว่า 6 เดือน 151 16.091.21 ระดับความเจ็บปวด ปวดน้อย116 9.659.080.001 ปวดปานกลาง25214.531.09 ปวดมาก 9420.211.27 ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะจำกัดความสามารถผู้ป่วยปวดหลังส่วนเอว ระดับความเจ็บปวด มีผลต่อภาวะจำกัดความสามารถผู้ป่วยปวดหลังส่วนเอว โดยที่กลุ่มที่ปวดมาก จะมีภาวะจำกัดสูงกว่ากลุ่มอื่น อย่างมีนัยสำคัญ

24 LOGO www.themegallery.com ผลการศึกษา (ต่อ) 2 ลักษณะ ความแตกต่าง (  ) 95 % CI P-value อายุ 16 - 25 ปี - -- 26 – 35 ปี 3.09- 0.05 - 6.220.050 36 – 45 ปี3.17 1.78 - 4.560.001 46 – 60 ปี5.03 1.82 - 8.240.002 ระดับความเจ็บปวด ปวดน้อย - - - ปวดปานกลาง 4.61 6.89 - 13.630.001 ปวดมาก10.26 2.97 - 8.530.001

25 LOGO www.themegallery.com

26 LOGO www.themegallery.com เมื่อพิจารณาตัวแปรหลายตัวพร้อมๆ กัน มีเพียง 2 ลักษณะคือ ตัวแปรกลุ่มอายุและระดับความเจ็บปวด เท่านั้น ที่มีความสัมพันธ์กับภาวะจำกัดความสามารถใน การดำเนินชีวิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ คือ เมื่อใช้กลุ่มอายุ 16 - 25 ปี เป็นฐาน พบว่า - กลุ่มอายุ 26 – 35 ปี มีภาวะจำกัดความสามารถ เพิ่มขึ้น 3 คะแนน เช่นเดียวกับกลุ่มอายุ 36 – 45 ปี - กลุ่มอายุ 46 – 60 ปี มีภาวะจำกัดความสามารถเพิ่มขึ้น 5 คะแนน ผลการศึกษา (ต่อ)

27 LOGO www.themegallery.com

28 LOGO www.themegallery.com และ เมื่อใช้ระดับความเจ็บปวดที่มีระดับความรุนแรงน้อยเป็นฐาน พบว่า - กลุ่มที่มีระดับความเจ็บปวดปานกลาง มีภาวะจำกัด ความสามารถเพิ่มขึ้น 4 คะแนน - กลุ่มที่มีระดับความเจ็บปวดมาก มีภาวะจำกัด ความสามารถเพิ่มขึ้น 10 คะแนน ผลการศึกษา (ต่อ)

29 LOGO www.themegallery.com ผลการศึกษา (ต่อ) องค์ประกอบ แปลผล 1.ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ2.29 0.38 ปานกลาง 2. ด้านการทำกิจกรรม2.030.29ปานกลาง 3. ด้านโภชนาการ2.420.27ดี 4. ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล2.510.39ดี 5. ด้านการพัฒนาทางจิตวิญญาณ 2.540.31ดี 6. ด้านการจัดการกับความเครียด2.580.30ดี พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองโดยรวม2.390.19ดี พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยปวดหลังส่วนเอว S.D.

30 LOGO www.themegallery.com ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลพฤติกรรมสุขภาพ ผลการศึกษา (ต่อ)

31 LOGO www.themegallery.com สรุปผล 1 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 2 3 - พฤติกรรมสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี - พฤติกรรมสุขภาพไม่ดี  posture +poor exercise ภาวะจำกัดความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆ จะเพิ่มขึ้นตามอายุ และระดับของอาการปวดหลัง 96.1 % ของผู้ป่วยปวดหลังส่วนเอวในจังหวัด เชียงใหม่ มีภาวะจำกัดความสามารถอยู่ในระดับ ไม่รุนแรง (minimal to moderate disability)

32 LOGO www.themegallery.com ควรให้สุขศึกษาหรือรณรงค์ประชาชนวัยผู้ใหญ่ ให้มีความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อป้องกันภาวะปวดหลัง - การหยิบของจากพื้นที่ถูกวิธี -------ย่อเข่า - ออกกำลังกาย บริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องและหลัง เพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรง ข้อเสนอแนะ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดกิจกรรมต่างๆ โครงการอบรมให้ความรู้สู่ประชาชนเรื่อง “ปวดหลัง..ป้องกันได้” ให้สุขศึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ “Spine Clinic” โครงการเยี่ยมบ้าน

33 LOGO www.themegallery.com กิตติกรรมประกาศ  กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนเงินงบประมาณ ปี 2552  แพทย์หญิงผุสดี ธรรมานวัตร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่  รองศาสตราจารย์ ดร. ร้อยเอก นายแพทย์ชยันตร์ธร ปทุมานนท์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  รองศาสตราจารย์ ดร.นิ่มอนงค์ งามประภาสม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อาจารย์ถนัด บุญไชย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย จ.เชียงใหม่  คุณอนงค์ ขันคำ คุณณิชาภา หน่อตุ้ย โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

34 LOGO www.themegallery.com ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt LOGO www.themegallery.com ภาวะจำกัดความสามารถ และพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วย ปวดหลังส่วนเอวในจังหวัดเชียงใหม่ นิภาพรรณ ทิพยจักร์ อุสา จารุสวัสดิ์ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google