งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความ รับผิดชอบ ในวิชาชีพ นายณัฏฐพล แสงศรีจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาน่าน เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความ รับผิดชอบ ในวิชาชีพ นายณัฏฐพล แสงศรีจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาน่าน เขต 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความ รับผิดชอบ ในวิชาชีพ นายณัฏฐพล แสงศรีจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาน่าน เขต 1

2 ความรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง ความสามารถในการ แสดงออกถึงความเกี่ยวข้องของ ตนเองตามบทบาทหน้าที่ของตน ในกรณีที่เกิดปัญหาหรือความ ผิดพลาดขึ้นแล้วต้องกำหนดแนว ทางการแก้ไขปัญหาโดยไม่ปัด ภาระให้ผู้อื่นหรือหน่วยงานอื่น

3 ความรับผิดชอบ (Accountability) เป็นคุณสมบัติที่เชื่อถือได้ของ บุคคลในการปฏิบัตงานและหน้าที่ที่ ได้รับหมอบหมายให้ดีที่สุดตาม ความสามารถของตน อาจทำตาม คำสั่ง กฎหมาย หรือความรู้สึก สำนึกดีของบุคคลก็ได้

4 บทบาท (Role) หมายถึง การ กระทำตามหน้าที่ที่บุคคลได้รับ มอบหมายให้กระทำ หน้าที่ (Duty) หมายถึง ภารกิจที่ ต้องทำตามกฎหมาย หรือข้อตกลง ขององค์กร

5 วิชาชีพ (Profession) หมายถึง การประกอบอาชีพ เต็มเวลา ต้องใช้การศึกษาและ ประสบการณ์ในระดับสูง ซึ่งมี ค่าตอบแทนในวิชาชีพ ดังนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องมี ความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพ นั้น ๆ ต้องได้รับการฝึกอบรมหรือ การศึกษาตรงตามสาขาวิชาชีพ

6 ความสามารถในการแสดงออก บทบาทหน้าที่ของตน ยึดมั่นหมั่นในกฎเกณฑ์ของการ ประกอบวิชาชีพ ปฏิบัติงานและ ให้บริการด้วยจิตสำนึกในวิชาชีพ สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย ตนเอง รับทั้งผิดและชอบ

7 ความรับผิดชอบตามมาตรฐาน ตำแหน่ง ข้าราชการ ครู ของคุรุสภา ได้แก่ 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การเรียนการสอน การ ดูแลให้คำแนะนำต่าง ๆ 2. ให้บริการแก่สังคมใน ด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ

8 3. ศึกษาวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับการศึกษา 4. นิเทศในสาขาวิชาที่ รับผิดชอบ 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ ได้รับมอบหมาย 5. งานด้านธุรการ และงาน บริการของสถานศึกษา

9 หน้าที่และความรับผิดชอบตาม มาตรฐานตำแหน่ง ข้าราชการครู ของคุรุสภา ได้แก่ 1. สอนศิลปวิทยาให้แก่ ศิษย์ 2. แนะแนวการศึกษา วิชาชีพให้แก่ศิษย์ 3. พัฒนาและส่งเสริมความ เจริญก้าวหน้า ของศิษย์

10 4. ประเมิน ความก้าวหน้าของศิษย์ 5. อบรมคุณธรรมจริยธรรม ความมีระเบียบวินัย 6. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 7. ตรงต่อเวลา 8. ปฏิบัติหน้าที่อย่างมี ประสิทธิภาพ 9. ส่งเสริมและพัฒนาตนเอง


ดาวน์โหลด ppt ความ รับผิดชอบ ในวิชาชีพ นายณัฏฐพล แสงศรีจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาน่าน เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google