งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Free Powerpoint Templates ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Page 1 Free Powerpoint Templatesภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Free Powerpoint Templates ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Page 1 Free Powerpoint Templatesภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Free Powerpoint Templates ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Page 1 Free Powerpoint Templatesภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

2 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Page 2 Contents ภาวะเศรษฐกิจโลก ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม EE โลก ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย –ภาวะการผลิต –ภาวะการส่งออก –ภาวะการนำเข้า –ประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

3 Free Powerpoint Templates ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Page 3 % GDP Growth2011p2012p World4.34.5 Advanced economies2.22.6 Emerging and developing economies 6.66.4 - Thailand4-5*- % GDP Growth2011p2012p - United States2.52.7 - EU2.02.1 - Japan-0.72.9 - China9.69.5 - India8.27.8 - ASEAN-55.45.7 ประเทศคู่ค้า Source: IMF, June 2011 Note: * From FPO, Thailand, March 2011 ภาวะเศรษฐกิจโลกและภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า แนวโน้มอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

4 Free Powerpoint Templates ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Page 4 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม EE โลก แนวโน้มเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์โลกGrowth20102011f2012f2013f (%YoY) (%YoY)31.85.47.65.4 Source: WSTS, June 2011

5 Free Powerpoint Templates ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Page 5 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม EE โลก ภาวะการค้าโลก Source: GTIS, July 2011

6 Free Powerpoint Templates ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Page 6 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม E&E โลก ภาวะการค้าโลก Source: GTIS, July 2011

7 Free Powerpoint Templates ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Page 7 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ที่มา: กระทรวงพาณิชย์, กรกฎาคม 2554 (มูลค่าส่งออกสินค้ารวม และ มูลค่าส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมรวม) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, กรกฎาคม 2554 (มูลค่าส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) เปรียบเทียบการส่งออก E&E กับการส่งออกสินค้ารวม ( ม. ค.- พ. ค.54) มูลค่าส่งออก E&E คิดเป็น 24% ของมูลค่าส่งออกรวมทั้งหมด มูลค่าส่งออก E&E คิดเป็น 32% ของมูลค่าส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม

8 Free Powerpoint Templates ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Page 8 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ภาวะการผลิต ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม%MoM%YoY พ.ค.54133.5822.581.60 ม.ค.-พ.ค.54131.30 -11.68 ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, กรกฎาคม 2554 รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, กรกฎาคม 2554 หมายเหตุ: ปี 2543 เป็นปีฐาน

9 Free Powerpoint Templates ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Page 9 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ภาวะการผลิตรายผลิตภัณฑ์ ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, กรกฎาคม 2554 รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, กรกฎาคม 2554 หมายเหตุ: ปี 2543 เป็นปีฐาน

10 Free Powerpoint Templates ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Page 10 ผลิตภัณฑ์ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมพ.ค.54%MoM%YoYดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมม.ค.-พ.ค.54%YoY เครื่องปรับอากาศ370.2612.180.78373.0913.22 คอมเพรสเซอร์208.5415.2713.81198.8812.29 พัดลมตามบ้าน42.59-1.93-0.0239.324.71 ตู้เย็น337.5634.7318.26299.4424.94 กระติกน้ำร้อน148.0946.23-3.33140.079.24 หม้อหุงข้าว158.9240.2422.21138.312.30 สายไฟฟ้า118.6637.0923.38130.3137.90 ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, กรกฎาคม 2554 รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, กรกฎาคม 2554 หมายเหตุ: ปี 2543 เป็นปีฐาน ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ภาวะการผลิตรายผลิตภัณฑ์

11 Free Powerpoint Templates ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Page 11 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ภาวะการผลิต ดัชนีผลผลิต อุตสาหกรรม %MoM%YoY พ.ค.54490.0910.320.95 ม.ค.-พ.ค.54469.56 --8.54 ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, กรกฎาคม 2554 รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, กรกฎาคม 2554 หมายเหตุ: ปี 2543 เป็นปีฐาน

12 Free Powerpoint Templates ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Page 12 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ภาวะการผลิตรายผลิตภัณฑ์ ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, กรกฎาคม 2554 / รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, กรกฎาคม 2554 หมายเหตุ: ปี 2543 เป็นปีฐาน ผลิตภัณฑ์ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เดือนพ.ค.54 %MoM%YoYดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เดือนม.ค.-พ.ค.54 %YoY HDD954.0912.090.42905.47-11.59 IC211.650.885.06216.3610.63 Semi.190.869.934.10171.115.37

13 Free Powerpoint Templates ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Page 13 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ภาวะการส่งออก มูลค่าส่งออก (ล้านเหรียญสหรัฐ) %MoM%YoY พ.ค.54 1,920.02 12.0512.98 ม.ค.-พ.ค.54 9,185.72 - 22.78 ที่มา: กรมศุลกากร, กรกฎาคม 2554 รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, กรกฎาคม 2554

14 Free Powerpoint Templates ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Page 14 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ภาวะการส่งออก มูลค่าส่งออก (ล้านเหรียญสหรัฐ) %MoM%YoY พ.ค.542,745.508.593.62 ม.ค.-พ.ค.5413,358.16-5.27 ที่มา: กรมศุลกากร, กรกฎาคม 2554 รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, กรกฎาคม 2554

15 Free Powerpoint Templates ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Page 15 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ตลาดส่งออกหลัก %Growth ม.ค.-พ.ค.54 USEUJPASEANCNMEother เครื่องใช้ไฟฟ้า28.6017.3525.3418.7733.7627.0821.00 อิเล็กทรอนิกส์-0.530.07-3.604.15-9.67-9.8330.85 ที่มา: กรมศุลกากร, กรกฎาคม 2554 รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, กรกฎาคม 2554

16 Free Powerpoint Templates ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Page 16 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ตลาดส่งออกตลาดส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้ามูลค่าม.ค.-พ.ค.54%YoY%สัดส่วนASEAN1,7341919 EU1,3451715 JP1,2802514 US1,0462911 ME746278 CN693348 HK475435 AU330-44 IN301383 S.KR214372 TW12141 Other9001810 ตลาดส่งออกอิเล็กทรอนิกส์มูลค่าม.ค.-พ.ค.54%YoY%สัดส่วนHK2,3924418 CN2,388-1018 ASEAN2,054415 EU1,915014 US1,91314 JP1,093-48 TW439273 S.KR285-152 ME144-101 IN127211 AU11621 Other494304 ที่มา: กรมศุลกากร, กรกฎาคม 2554 รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, กรกฎาคม 2554

17 Free Powerpoint Templates ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Page 17 ผลิตภัณฑ์ มูลค่าส่งออก อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (%YoY) %สัดส่วนการส่งออก เครื่องใช้ไฟฟ้า ม.ค.-พ.ค.54USEUJPASEANCNMEothertotalUSEUJPASEANCNMEother เครื่องปรับอากาศสำหรับที่พักอาศัย โรงงาน 1,60528151336-512746275257170 28 กล้องถ่าย TV,VDO 821635428-1211028561243110212120 เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับป้องกันการ ลัดวงจรไฟฟ้า รวมถึงแป้นและแผง ควบคุม 82082284210-3-51391223 12120 ตู้เย็น 565-334560-5-262132230626 01625 ส่วนประกอบเครื่องรับโทรทัศน์ 476204-35871090-32017 125622038 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ภาวะการส่งออกรายผลิตภัณฑ์ ที่มา: กรมศุลกากร, กรกฎาคม 2554 รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, กรกฎาคม 2554 ผลิตภัณฑ์ มูลค่าส่งออก อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (%YoY) %สัดส่วนการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ ม.ค.-พ.ค.54USEUJPASEANCNMEothertotalUSEUJPASEANCNother ส่วนประกอบของอุปกรณ์เครื่อง คอมพิวเตอร์ 7,277-12-6-3 -14130-316176122523 วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (IC) 3,4731518-1710-111022511810924841 เครื่องส่ง-เครื่องรับวิทยุโทรเลข วิทยุ โทรศัพท์ 48364-15-1326-152220471596017 ไดโอด ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่ง ตัวนำ 443-7-8206-52331110353214740 เครื่องอุปกรณ์ใช้สำหรับโทรศัพท์ หรือ โทรเลข อุปกรณ์อื่นๆ 437-145914122-1221154391918523231

18 Free Powerpoint Templates ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Page 18 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ภาวะการนำเข้า มูลค่านำเข้า (ล้านเหรียญสหรัฐ) %MoM%YoY พ.ค.54 1,499.58-12.1111.60 ม.ค.-พ.ค.54 7,589.98-19.21 ที่มา: กรมศุลกากร, กรกฎาคม 2554 รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, กรกฎาคม 2554

19 Free Powerpoint Templates ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Page 19 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ภาวะการนำเข้า มูลค่านำเข้า (ล้านเหรียญสหรัฐ) %MoM%YoY พ.ค.54 2,325.66-2.7615.59 ม.ค.-พ.ค.54 11,120.68-14.17 ที่มา: กรมศุลกากร, กรกฎาคม 2554 รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, กรกฎาคม 2554

20 Free Powerpoint Templates ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Page 20 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ตลาดหลักที่ไทยนำเข้า %Growth ม.ค.-พ.ค.54 USEUJPASEANCNMEother เครื่องใช้ไฟฟ้า-4.7733.8120.7712.9031.8118.115.89 อิเล็กทรอนิกส์11.1120.057.371.6032.972.4512.77 ที่มา: กรมศุลกากร, กรกฎาคม 2554 รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, กรกฎาคม 2554

21 Free Powerpoint Templates ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Page 21 ผลิตภัณฑ์ มูลค่านำเข้า อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (%YoY) %สัดส่วนการนำเข้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ม.ค.-พ.ค.54USEUJPASEANCNothertotalUSEUJPASEANCNother เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับป้องกันการลัดวงจร ไฟฟ้า 1,65962423-23324195103518 14 ส่วนประกอบเครื่องรับ โทรทัศน์ 789291-24-2563-371032175117 สายไฟ ชุดสายไฟ 34018482128436305820183712 เครื่องคอมเพรสเซอร์ของ เครื่องทำความเย็น 286-91810323672447441925409 มอเตอร์เล็ก (กำลังไม่เกิน 750 W) 221-2171151113-512131835349 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ภาวะการนำเข้ารายผลิตภัณฑ์ ที่มา: กรมศุลกากร, กรกฎาคม 2554 รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, กรกฎาคม 2554 ผลิตภัณฑ์ มูลค่านำเข้า อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (%YoY) %สัดส่วนการนำเข้า อิเล็กทรอนิกส์ ม.ค.-พ.ค.54USEUJPASEANCNothertotalUSEUJPASEANCNother วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit) 4,70212529617101362518633 ส่วนประกอบของอุปกรณ์เครื่อง คอมพิวเตอร์ 2,805150-12-77-14948323710 Mobile Telephone 801-65510-7534752568010086219 ไดโอด ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์ กึ่งตัวนำ 671-1124492315925562137162915 เครื่องคอมพิวเตอร์ ครบชุด,Notebook,Palm 645108657-127880661107892

22 Free Powerpoint Templates ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Page 22 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้า Q3/54: %Growth = 19.43% อิเล็กทรอนิกส์ Q3/54: %Growth = 1.42% ที่มา: แบบจำลองคาดการณ์ดัชนีการส่งสินค้า, กรกฎาคม 2554 หมายเหตุ: ปี 2543 เป็นปีฐาน

23 Free Powerpoint Templates ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Page 23 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย Air Con; Q3/54: %Growth = 18.70% ตู้เย็น; Q3/54: %Growth = 6.26% ประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ที่มา: แบบจำลองคาดการณ์ดัชนีการส่งสินค้า, กรกฎาคม 2554 หมายเหตุ: ปี 2543 เป็นปีฐาน HDD; Q3/54: %Growth = 0.21% IC; Q3/54: %Growth = 4.07%

24 Free Powerpoint Templates ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Page 24 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย Source: Forecasting Model; and EEI Staff Estimates, July 2011 หมายเหตุ: ปี 2543 เป็นปีฐาน %Electrical Growth Forecast 2011 = 20% ประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

25 Free Powerpoint Templates ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Page 25 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย %Electronics Growth Forecast 2011 = 5% Source: Forecasting Model; and EEI Staff Estimates, July 2011 หมายเหตุ: ปี 2543 เป็นปีฐาน ประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

26 Free Powerpoint Templates ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Page 26 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย E&E Export & Import Forecast Source: Forecasting Model; and EEI Staff Estimates, July 2011 Export Value Growth Forecast 2011 = 20% Import Value Growth Forecast 2011 = 14%

27 Free Powerpoint Templates ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Page 27 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย E&E Export & Import Forecast Source: Forecasting Model; and EEI Staff Estimates, July 2011 Export Value Growth Forecast 2011 = 5% Import Value Growth Forecast 2011 = 9%

28 Free Powerpoint Templates ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Page 28 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ปรับนโยบายและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมหลังมีรัฐบาลใหม่ มีโอกาสทำการค้าขายภายใต้ FTA และ AEC มากขึ้น วิกฤตราคาสินค้าวัตถุดิบสูงขึ้น เช่น ราคาน้ำมัน ซึ่งก่อให้เกิดจาก ภาวะเงินเฟ้อตามมาด้วย ทั้งนี้เป็นผลจากวิกฤตการณ์ในประเทศแถบ ตะวันออกกลางทำให้ราคาปรับสูงขึ้น ทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้น การแข่งขันด้านราคามีมากขึ้นจากต้นทุนที่สูงขึ้น และสินค้าคงคลังที่ สะสมในช่วงก่อนหน้า ทำให้การปรับราคาเพิ่มขึ้นทำได้ยาก ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม เฝ้าระวังการนำเข้าชิ้นส่วนและส่วนประกอบจากญี่ปุ่นซึ่งอาจจะขาด แคลนได้จากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มี.ค.54

29 Free Powerpoint Templates ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Page 29 ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร กับศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรม EE (แผนกสารสนเทศ สฟอ. ) For more information, www.thaieei.comwww.thaieei.comE&E Intelligence Unit ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์Please enter to www.thaieei.com, and then click at “E&E Intelligence Unit” (ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)www.thaieei.com http://twitter.com/thaieei http://twitter.com/thaieei Or http://twitter.com/thaieeihttp://twitter.com/thaieei Or http://www.facebook.com/#!/THAIEEIFANPAGEhttp://www.facebook.com/#!/THAIEEIFANPAGE Please contact –by e-mail: general@thaieei.com ktp@thaieei.com kittaya@thaieei.com duangduan@thaieei.com rattapong@thaieei.com doungruethai@thaieei.com ruttana@thaieei.com jirapa@thaieei.com –by telephone no.02-280-7272 ext.601 (จิรภา), 602 (รัตนา), 603 (ดวงฤทัย), 604 (เกียรติพร), 605 (รัฐพงษ์), 606 (ดวงเดือน), 608 (กฤตยา) –by fax no.02-280-7273


ดาวน์โหลด ppt Free Powerpoint Templates ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Page 1 Free Powerpoint Templatesภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google