งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Free Powerpoint Templates

2 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม EE โลก ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย
Contents ภาวะเศรษฐกิจโลก ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม EE โลก ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ภาวะการผลิต ภาวะการส่งออก ภาวะการนำเข้า ประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

3 ภาวะเศรษฐกิจโลกและภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า
แนวโน้มอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ประเทศคู่ค้า % GDP Growth 2011p 2012p World 4.3 4.5 Advanced economies 2.2 2.6 Emerging and developing economies 6.6 6.4 - Thailand 4-5* - % GDP Growth 2011p 2012p - United States 2.5 2.7 EU 2.0 2.1 Japan -0.7 2.9 - China 9.6 9.5 - India 8.2 7.8 - ASEAN-5 5.4 5.7 ประมาณการเศรษฐกิจโลกปี 2554 ขยายตัว โดยมี % GDP Growth = 4.3% เป็นผลจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจฟื้นตัวในกลุ่มประเทศเอเชีย ได้แก่ จีน อินเดีย เป็นหลัก สำหรับไทย % GDP Growth เป็นบวก 4-5% เนื่องจากการเร่งใช้จ่าย/ลงทุนจากภาครัฐประกอบกับการส่งออกที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น (ประมาณการโดย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง) เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลักของไทยปี 2554 มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างดี ได้แก่ จีน อินเดีย อาเซียน ส่วนประเทศคู่ค้าในแถบยุโรป มีสัญญาณฟื้นตัวในระดับที่ค่อนข้างต่ำ (จากประมาณการ %GDP Growth= 2%) Source: IMF, June 2011 Note: * From FPO, Thailand, March 2011

4 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม EE โลก
แนวโน้มเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์โลก จากการประมาณการโดย World Semiconductor Trade Statistics (WSTS) ปี 2554 จะเติบโต 5.4% จากการขยายตัวในตลาดจีนและอินเดีย และแนวโน้มชะลอตัวในตลาดญี่ปุ่น โดยใน 5 เดือนแรกปี 2554 ปรับตัวลดลงแล้ว 6.6% Growth 2010 2011f 2012f 2013f (%YoY) 31.8 5.4 7.6 Source: WSTS, June 2011

5 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม EE โลก
ภาวะการค้าโลก ผู้ส่งออกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปยังตลาดทั่วโลก อันดับ 1 จีน อันดับ 2 ฮ่องกง อันดับ 3 สหรัฐอเมริกา อันดับ 4 ญี่ปุ่น อันดับ 5 สิงคโปร์ เป็นที่น่าสังเกตว่า ประเทศในเอเชีย ได้แก่ ฮ่องกงและสิงคโปร์ เป็นประเทศ Trader สำหรับการค้าขายเพื่อส่งออกไปยังประเทศอื่นๆทั่วโลก Source: GTIS, July 2011

6 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม E&E โลก
ภาวะการค้าโลก สำหรับมูลค่าการส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศหลักในอาเซียน อันดับ 1 สิงคโปร์ อันดับ 2 มาเลเซีย อันดับ 3 ไทย อันดับ 4 ฟิลิปปินส์ อันดับ 5 อินโดนีเซีย เป็นที่น่าสังเกตว่า: หลังในช่วงปี ปี 2551 มาเลเซีย มีมูลค่าการส่งออกมากว่าไทยค่อนข้างมาก ทั้งที่ก่อนหน้านั้นมีมูลค่าใกล้เคียงกันซึ่งไทยมากกว่าเล็กน้อย สาเหตุเนื่องมาจากการส่งออกที่ลดลงของไทยในสินค้าบางตัว ซึ่งเป็นได้ว่าจะมีการเพิ่มการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ได้แก่ เครื่องรับโทรทัศน์(852871)1 และวงจรรวม (IC)2 หมายเหตุ HS = เครื่องรับสำหรับโทรทัศน์จะมีเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงหรือเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงหรือเครื่องบันทึกภาพวิดีโอหรือถอดภาพวิดีโอ ประกอบร่วมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม HS = วงจรรวมที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์-ตัวประมวลผลและตัวควบคุมที่ประกอบเข้ากับวงจรความจำวงจรกลับกระแสไฟฟ้า วงจรตรรกะวงจรขยาย วงจรนาฬิกาและวงจรเวลา หรือวงจรอื่น ๆ Source: GTIS, July 2011

7 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย
เปรียบเทียบการส่งออก E&E กับการส่งออกสินค้ารวม (ม.ค.-พ.ค.54) มูลค่าส่งออก E&E คิดเป็น 24% ของมูลค่าส่งออกรวมทั้งหมด มูลค่าส่งออก E&E คิดเป็น 32% ของมูลค่าส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ความสำคัญของอุตสาหกรรมการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อเทียบกับมูลค่าส่งออกรวมและมูลค่าส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมรวม พบว่า ในช่วง 5 เดือนแรก ของปี 2554 ส่งออก EE ประมาณ 23 พันล้านเหรียญสหรัฐ สัดส่วนการส่งออก EE เทียบกับส่งออกรวม = 24% (ส่งออกรวมประมาณ 94 พันล้านเหรียญสหรัฐ) สัดส่วนการส่งออก EE เทียบกับส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม = 32% (ส่งออกรวมประมาณ 70 พันล้านเหรียญสหรัฐ) ที่มา: กระทรวงพาณิชย์, กรกฎาคม 2554 (มูลค่าส่งออกสินค้ารวม และ มูลค่าส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมรวม) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, กรกฎาคม 2554 (มูลค่าส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)

8 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย
ภาวะการผลิต ดัชนีผลผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในช่วง 5 เดือนแรกปี 2554 ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น 11.68% แต่มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นในอัตราชะลอลง การปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นดังกล่าวอันเนื่องมาจาก การปรับตัวเพิ่มขึ้นของการผลิตเพื่อการส่งออก โดยเฉพาะสินค้าเครื่องปรับอากาศ และตู้เย็น แต่แนวโน้มในช่วงถัดไปจะไม่มากเหมือนกันช่วงต้นปี เนื่องจากช่วงต้นปีเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นตามฤดูกาล (หน้าร้อน) ประกอบกับสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในปีก่อนมีฐานที่ต่ำช่วงต้นปี 2553 (ฟื้นตัวช้ากว่าอิเล็กทรอนิกส์เล็กน้อยทีฟื้นตัวตั้งแต่ต้นปี2553) ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม %MoM %YoY พ.ค.54 133.58 22.58 1.60 ม.ค.-พ.ค.54 131.30 - 11.68 ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, กรกฎาคม 2554 รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, กรกฎาคม 2554 หมายเหตุ: ปี 2543 เป็นปีฐาน

9 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย
ภาวะการผลิตรายผลิตภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ ในช่วง 5 เดือนแรก ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากภาคการส่งออกในตลาดหลัก EU อาเซียน และตะวันออกกลาง โดยที่ตลาดส่งออกออสเตรเลีย ปรับลดลงจากที่เร่งส่งออกในช่วงก่อนหน้า จึงยังคงมีสต๊อกอยู่ ตู้เย็น ในช่วง 5 เดือนแรก ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากภาคการส่งออกเช่นกันในตลาดหลักญี่ปุ่น โดยที่ตลาดส่งออกออสเตรเลีย ปรับลดลงจากที่เร่งส่งออกในช่วงก่อนหน้า จึงยังคงมีสต๊อกอยู่ หม้อหุงข้าว ในช่วง 5 เดือนแรก ปี 2554 ค่อนข้างทรงตัวปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เพียง 2.30% สภาวะการผลิตยังค่อนข้างผันผวน กล่าวคือในบางเดือนมีการผลิตที่ปรับตัวลดลง ทำให้การผลิตในภาพรวม 5 เดือน ปรับสูงขึ้นเล็กน้อย ทั้งนี้เนื่องจากราคาหม้อหุงข้าวระบบดิจิตอลแบบใหม่ ยังคงมีราคาที่สูงจากคุณสมบัติของระบบหลักและระบบเสริมด้วยการทำงานมากขึ้น เช่น การนึ่งและปรุงอาหารอื่นๆด้วย หากราคาเป็นปัจจัยหลักการพิจารณาความต้องการในการซื้อสินค้า เมื่อราคาลดลงค่อนข้างมาก ปริมาณการผลิตอาจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สายไฟฟ้า ในช่วง 5 เดือนแรก ปี 2554 มีการผลิตสายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 37.90% สาเหตุที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น จากการส่งออกไปยังตลาดอาเซียน เป็นหลัก ที่มีสัดส่วน 26.10% นอกจากนี้ ความต้องการของตลาดจีน ฮ่องกง และอินเดีย ตลาดเหล่านี้ถึงแม้จะมีสัดส่วนยังไม่มากนักรวมเพียง 19.80% แต่ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงมาก ทำให้การผลิตสูงตามไปด้วย ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, กรกฎาคม 2554 รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, กรกฎาคม 2554 หมายเหตุ: ปี 2543 เป็นปีฐาน

10 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย
ภาวะการผลิตรายผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ดัชนีผลผลิต อุตสาหกรรม พ.ค.54 %MoM %YoY ม.ค.-พ.ค.54 เครื่องปรับอากาศ 370.26 12.18 0.78 373.09 13.22 คอมเพรสเซอร์ 208.54 15.27 13.81 198.88 12.29 พัดลมตามบ้าน 42.59 -1.93 -0.02 39.32 4.71 ตู้เย็น 337.56 34.73 18.26 299.44 24.94 กระติกน้ำร้อน 148.09 46.23 -3.33 140.07 9.24 หม้อหุงข้าว 158.92 40.24 22.21 138.31 2.30 สายไฟฟ้า 118.66 37.09 23.38 130.31 37.90 กระติกน้ำร้อน ใน 5 เดือนแรก ปี 2554 ถึงแม้จะปรับขึ้นใน 5 เดือนแรก แต่ในเดือนเม.ย.และ พ.ค. มีการปรับตัวลดลง เนื่องจากการผลิตกระติกน้ำร้อนค่อนข้างผันผวน บางเดือนปรับขึ้น บางเดือนปรับลดลง อันเนื่องมาจากการสินค้าดังกล่าวมีสินค้าทดแทนที่ถูกและใช้ง่ายกว่า เช่น กาต้มไฟฟ้า พัดลมตามบ้าน ใน 5 เดือนแรก ปรับตัวสูงขึ้น แต่การผลิตค่อนข้างน้อย (เมื่อเทียบกับปีฐาน) การผลิตยังคงผันผวน และเป็นสินค้าอีกตัวหนึ่งที่ใช้เฉพาะกลุ่มที่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ซึ่งอาจจะใช้เครื่องปรับอากาศทดแทน ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, กรกฎาคม 2554 รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, กรกฎาคม 2554 หมายเหตุ: ปี 2543 เป็นปีฐาน

11 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย
ภาวะการผลิต ในช่วง 5 เดือนแรก ของปี 2554 มีการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับตัวลดลง เนื่องจาก สินค้าหลัก HDD มีการผลิตลดลง เนื่องจาก บริษัทที่ผลิตอันดับ 1 ในไทยได้มีการจัดสรรการผลิตไปยังประเทศมาเลเซียบางส่วน ทำให้กำลังการผลิตในไทยลดลง เทคโนโลยี Solid State Drive (SSD) กำลังมีบทบาทเพิ่มขึ้น แต่ขณะนี้ ราคาแพงอยู่ แต่ความจุ และเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น จากฐานที่สูงในปี 2553 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม %MoM %YoY พ.ค.54 490.09 10.32 0.95 ม.ค.-พ.ค.54 469.56 - -8.54 ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, กรกฎาคม 2554 รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, กรกฎาคม 2554 หมายเหตุ: ปี 2543 เป็นปีฐาน

12 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย
ภาวะการผลิตรายผลิตภัณฑ์ IC และเซมิคอนดักเตอร์ เป็นชิ้นส่วนที่มีการผลิตเพิ่มขึ้นตามแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องของสินค้าเทคโนโลยี และ Consumer Electronics ผลิตภัณฑ์ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เดือนพ.ค.54 %MoM %YoY เดือนม.ค.-พ.ค.54 HDD 954.09 12.09 0.42 905.47 -11.59 IC 211.65 0.88 5.06 216.36 10.63 Semi. 190.86 9.93 4.10 171.11 5.37 ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, กรกฎาคม 2554 / รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, กรกฎาคม 2554 หมายเหตุ: ปี 2543 เป็นปีฐาน

13 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย
ภาวะการส่งออก มูลค่าการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้า มีการส่งออกปรับตัวสูงขึ้นในช่วง 5 เดือนแรก 22.78% จากตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ อาเซียน อียู และตลาดใหม่ ที่มีบทบาทเพิ่มขึ้น ได้แก่ ตะวันออกกลาง โดยเฉพาะสินค้าเครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า เป็นต้น มูลค่าส่งออก (ล้านเหรียญสหรัฐ) %MoM %YoY พ.ค.54 1,920.02 12.05 12.98 ม.ค.-พ.ค.54 9,185.72 - 22.78 ที่มา: กรมศุลกากร, กรกฎาคม 2554 รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, กรกฎาคม 2554

14 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย
ภาวะการส่งออก มูลค่าการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ มีการส่งออกปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในช่วง 5 เดือนแรก 5.27% จากตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ จีน ฮ่องกง อาเซียน เป็นต้น ถึงแม้การส่งออกส่วนประกอบของอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จะปรับตัวลดลงในช่วงม.ค.-มี.ค.53 แต่มูลค่าส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ ยังคงปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจาก สินค้าประเภทอื่นๆ เช่น วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit) และวงจรพิมพ์ (Printed Circuit) เป็นต้น มูลค่าส่งออก (ล้านเหรียญสหรัฐ) %MoM %YoY พ.ค.54 2,745.50 8.59 3.62 ม.ค.-พ.ค.54 13,358.16 - 5.27 ที่มา: กรมศุลกากร, กรกฎาคม 2554 รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, กรกฎาคม 2554

15 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย
ตลาดส่งออกหลัก %Growth ม.ค.-พ.ค.54 US EU JP ASEAN CN ME other เครื่องใช้ไฟฟ้า 28.60 17.35 25.34 18.77 33.76 27.08 21.00 อิเล็กทรอนิกส์ -0.53 0.07 -3.60 4.15 -9.67 -9.83 30.85 ตลาดหลักของสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า อันดับ 1 อาเซียน (เพิ่มขึ้น 18.77%) อันดับ 2 อียู (เพิ่มขึ้น 17.35%) อันดับ 3 ญี่ปุ่น (เพิ่มขึ้น 25.34%) รวม 3 ตลาดหลัก มีสัดส่วนการส่งออก 47.45% เป็นผลให้การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ้น ตลาดหลักของอิเล็กทรอนิกส์ อันดับ 1 จีน (ลดลง 9.67%) อันดับ 2 อาเซียน (เพิ่มขึ้น 4.15%) อันดับ 3 อียูและสหรัฐอเมริกา (ทรงตัว) รวม 4 ตลาดหลัก มีสัดส่วนการส่งออก 61.90% ตลาดส่งออกอาเซียนเป็นตลาดที่ยังมีความต้องการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างมาก เป็นตลาดหลักที่ส่งออกเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ตลาดฮ่องกง เป็นตลาดส่งออกที่มีสัดส่วน 17.90% และปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงอีกด้วย ที่มา: กรมศุลกากร, กรกฎาคม 2554 รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, กรกฎาคม 2554

16 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย
ตลาดส่งออก ตลาดส่งออก เครื่องใช้ไฟฟ้า มูลค่า ม.ค.-พ.ค.54 % YoY สัดส่วน ASEAN 1,734 19 EU 1,345 17 15 JP 1,280 25 14 US 1,046 29 11 ME 746 27 8 CN 693 34 HK 475 43 5 AU 330 -4 4 IN 301 38 3 S.KR 214 37 2 TW 121 1 Other 900 18 10 ตลาดส่งออก อิเล็กทรอนิกส์ มูลค่า ม.ค.-พ.ค.54 % YoY สัดส่วน HK 2,392 44 18 CN 2,388 -10 ASEAN 2,054 4 15 EU 1,915 14 US 1,913 -1 JP 1,093 -4 8 TW 439 27 3 S.KR 285 -15 2 ME 144 1 IN 127 21 AU 116 Other 494 30 นอกจากนี้ ยังมีตลาดอื่นๆ ที่มีความสำคัญต่อมูลค่าการส่งออกโดยรวม เช่น ในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ตลาดหลักที่นอกเหนือจากตลาดจีน แล้วยังมีตลาดฮ่องกงที่ถือเป็นตลาดการค้าขายไปทั่วโลกอีกด้วย โดย 5 เดือนแรกมีการเติบโตประมาณ 44% และมีสัดส่วนสูงสุด ที่มา: กรมศุลกากร, กรกฎาคม 2554 รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, กรกฎาคม 2554

17 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย
ภาวะการส่งออกรายผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ มูลค่าส่งออก อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (%YoY) %สัดส่วนการส่งออก เครื่องใช้ไฟฟ้า ม.ค.-พ.ค.54 US EU JP ASEAN CN ME other total เครื่องปรับอากาศสำหรับที่พักอาศัย โรงงาน 1,605 28 15 133 6 -51 27 46 5 25 7 17 กล้องถ่าย TV,VDO 821 63 54 -12 110 2 85 61 24 31 10 12 1 20 เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับป้องกันการลัดวงจรไฟฟ้า รวมถึงแป้นและแผงควบคุม 820 8 22 42 -3 -5 13 9 23 ตู้เย็น 565 -33 45 60 -26 21 32 26 16 ส่วนประกอบเครื่องรับโทรทัศน์ 476 204 -35 87 90 38 ผลิตภัณฑ์ มูลค่าส่งออก อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (%YoY) %สัดส่วนการส่งออก อิเล็กทรอนิกส์ ม.ค.-พ.ค.54 US EU JP ASEAN CN ME other total ส่วนประกอบของอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 7,277 -12 -6 -3 -14 1 30 16 17 6 12 25 23 วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (IC) 3,473 15 18 -17 10 -11 102 11 8 9 24 41 เครื่องส่ง-เครื่องรับวิทยุโทรเลข วิทยุโทรศัพท์ 483 64 -15 -1 -13 26 22 20 47 ไดโอด ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวนำ 443 -7 -8 -5 233 3 5 32 14 7 40 เครื่องอุปกรณ์ใช้สำหรับโทรศัพท์ หรือโทรเลข อุปกรณ์อื่นๆ 437 59 122 211 54 39 19 2 31 ภาวะการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าส่งออกสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น กลุ่มภาพและเครื่องเสียง เช่น กล้องถ่าย TV/VDO และ เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับป้องกันการลัดวงจรไฟฟ้า รวมถึงแป้นและแผงควบคุม ภาวะการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมูลค่าส่งออกสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มชิ้นส่วนและส่วนประกอบ ได้แก่ ส่วนประกอบเครื่องคอมฯ IC และ Semi. กลุ่มผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เครื่องส่ง-เครื่องรับวิทยุโทรเลข วิทยุโทรศัพท์ / เครื่องอุปกรณ์ใช้สำหรับโทรศัพท์ ฯ ที่มา: กรมศุลกากร, กรกฎาคม 2554 รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, กรกฎาคม 2554

18 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย
ภาวะการนำเข้า มูลค่าการนำเข้าใน 5 เดือนแรก ปรับตัวสูงขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของสินค้าส่งออก โดยพึ่งพาส่วนประกอบจากตลาดใกล้บ้านในจีน และ อาเซียนเป็นหลัก มูลค่านำเข้า (ล้านเหรียญสหรัฐ) %MoM %YoY พ.ค.54 1,499.58 -12.11 11.60 ม.ค.-พ.ค.54 7,589.98 - 19.21 ที่มา: กรมศุลกากร, กรกฎาคม 2554 รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, กรกฎาคม 2554

19 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย
ภาวะการนำเข้า มูลค่านำเข้าอิเล็กทรอนิกส์อัตราการขยายตัวสูงกว่ามูลค่าส่งออก แต่ยังคงไม่เสียดุลการค้า แต่สะท้อนภาพการพึ่งพาส่วนประกอบและชิ้นส่วนจากต่างประเทศค่อนข้างมาก มูลค่าเพิ่มค่อนข้างน้อย (ส่งออก ลบ นำเข้า) เพียง 2, ล้านเหรียญสหรัฐ เท่านั้น มูลค่านำเข้า (ล้านเหรียญสหรัฐ) %MoM %YoY พ.ค.54 2,325.66 -2.76 15.59 ม.ค.-พ.ค.54 11,120.68 - 14.17 ที่มา: กรมศุลกากร, กรกฎาคม 2554 รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, กรกฎาคม 2554

20 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย
ตลาดหลักที่ไทยนำเข้า %Growth ม.ค.-พ.ค.54 US EU JP ASEAN CN ME other เครื่องใช้ไฟฟ้า -4.77 33.81 20.77 12.90 31.81 18.11 5.89 อิเล็กทรอนิกส์ 11.11 20.05 7.37 1.60 32.97 2.45 12.77 ตลาดนำเข้าของทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนใหญ่นำเข้าจะตลาดใกล้บ้าน ในเอเชีย ได้แก่ จีน อาเซียน ญี่ปุ่น ประมาณ 66-75% ที่มา: กรมศุลกากร, กรกฎาคม 2554 รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, กรกฎาคม 2554

21 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย
ภาวะการนำเข้ารายผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ มูลค่านำเข้า อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (%YoY) %สัดส่วนการนำเข้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ม.ค.-พ.ค.54 US EU JP ASEAN CN other total เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับป้องกันการลัดวงจรไฟฟ้า 1,659 6 24 23 -2 33 19 5 10 35 18 14 ส่วนประกอบเครื่องรับโทรทัศน์ 789 29 1 -24 -25 63 -37 3 21 7 51 17 สายไฟ ชุดสายไฟ 340 48 28 43 30 8 20 37 12 เครื่องคอมเพรสเซอร์ของเครื่องทำความเย็น 286 -9 103 67 47 4 25 40 9 มอเตอร์เล็ก (กำลังไม่เกิน 750 W) 221 -21 71 15 11 13 -5 34 ผลิตภัณฑ์ มูลค่านำเข้า อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (%YoY) %สัดส่วนการนำเข้า อิเล็กทรอนิกส์ ม.ค.-พ.ค.54 US EU JP ASEAN CN other total วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit) 4,702 12 5 2 9 6 17 10 13 25 18 33 ส่วนประกอบของอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 2,805 15 -12 -7 7 -14 -1 4 8 32 37 Mobile Telephone 801 -65 510 -75 34 75 68 62 19 ไดโอด ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวนำ 671 -11 24 49 23 159 56 1 16 29 เครื่องคอมพิวเตอร์ ครบชุด,Notebook,Palm 645 108 65 78 80 66 89 ถึงแม้จะมีการส่งออกผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างมาก ขณะเดียวกันก็ได้นำเข้าผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มเดียวกันค่อนข้างมากเช่นเดียวกัน แต่ในสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า การนำเข้ามีความชัดเจนว่าส่วนใหญ่เป็นส่วนประกอบและอุปกรณ์มากกว่าสินค้าสำเร็จรูป ซึ่งตรงกับที่ไทยเป็นฐานการผลิตและประกอบหลักของสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน รองจากมาเลเซีย ที่มา: กรมศุลกากร, กรกฎาคม 2554 รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, กรกฎาคม 2554

22 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย
ประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประมาณการแนวโน้มอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 3/54 โดยดูจากดัชนีการส่งสินค้า เครื่องใช้ไฟฟ้า จะเพิ่มขึ้น 19.43% อิเล็กทรอนิกส์ จะเพิ่มขึ้น 1.42% ทั้งนี้ การปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นหลัก สำหรับการผลิตในช่วงครึ่งปีหลัง อิเล็กทรอนิกส์เป็นช่วงที่มีการผลิตค่อนข้างสูงในทุกปี อัตราการผลิตเพิ่มขึ้นค่อนข้างน้อยเนื่องจากการผลิตในปีก่อนหน้ามีฐานที่สูงมาก เครื่องใช้ไฟฟ้า Q3/54: %Growth = 19.43% อิเล็กทรอนิกส์ Q3/54: %Growth = 1.42% ที่มา: แบบจำลองคาดการณ์ดัชนีการส่งสินค้า, กรกฎาคม 2554 หมายเหตุ: ปี 2543 เป็นปีฐาน

23 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย
ประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประมาณการแนวโน้มอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 3/54 HDD/IC ในช่วงครึ่งปีหลังจะเป็นช่วงที่สูงของ HDD เนื่องจากการผลิตสินค้าสำเร็จรูปรุ่นใหม่จะออกมาให้ทันก่อนช่วงเทศกาลปลายปี ดังนั้น ส่วนประกอบและชิ้นส่วน จึงเร่งผลิตช่วงไตรมาส 3 และต้นไตรมาส 4 ค่อนข้างมาก Air Con; Q3/54: %Growth = 18.70% ตู้เย็น; Q3/54: %Growth = 6.26% HDD; Q3/54: %Growth = 0.21% IC; Q3/54: %Growth = 4.07% ที่มา: แบบจำลองคาดการณ์ดัชนีการส่งสินค้า, กรกฎาคม 2554 หมายเหตุ: ปี 2543 เป็นปีฐาน

24 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย
ประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประมาณการดัชนีการส่งสินค้าปี 2554 เครื่องใช้ไฟฟ้า จะมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น 20% จากสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านประเภทเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็นเป็นหลัก และสายไฟฟ้า %Electrical Growth Forecast 2011 = 20% Source: Forecasting Model; and EEI Staff Estimates, July 2011 หมายเหตุ: ปี 2543 เป็นปีฐาน

25 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย
ประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจอุตสาหกรรม %Electronics Growth Forecast 2011 = 5% ประมาณการดัชนีการส่งสินค้าปี 2554 อิเล็กทรอนิกส์ จะมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น 5% จากIC เป็นหลัก Source: Forecasting Model; and EEI Staff Estimates, July 2011 หมายเหตุ: ปี 2543 เป็นปีฐาน

26 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย
E&E Export & Import Forecast ประมาณการมูลค่าการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าปี 2554 มีมูลค่า ประมาณ 24,000 ล้านเหรียญสหรัฐ Export Value Growth Forecast 2011 = 20% Import Value Growth Forecast 2011 = 14% Source: Forecasting Model; and EEI Staff Estimates, July 2011

27 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย
E&E Export & Import Forecast ประมาณการมูลค่าการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าปี 2554 มีมูลค่า ประมาณ 35,000 ล้านเหรียญสหรัฐ รวมมูลค่าส่งออก EE ประมาณ 59,000 ล้านเหรียญสหรัฐ Export Value Growth Forecast 2011 = 5% Import Value Growth Forecast 2011 = 9% Source: Forecasting Model; and EEI Staff Estimates, July 2011

28 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปรับนโยบายและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมหลังมีรัฐบาลใหม่ มีโอกาสทำการค้าขายภายใต้ FTA และ AEC มากขึ้น วิกฤตราคาสินค้าวัตถุดิบสูงขึ้น เช่น ราคาน้ำมัน ซึ่งก่อให้เกิดจากภาวะเงินเฟ้อตามมาด้วย ทั้งนี้เป็นผลจากวิกฤตการณ์ในประเทศแถบตะวันออกกลางทำให้ราคาปรับสูงขึ้น ทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้น การแข่งขันด้านราคามีมากขึ้นจากต้นทุนที่สูงขึ้น และสินค้าคงคลังที่สะสมในช่วงก่อนหน้า ทำให้การปรับราคาเพิ่มขึ้นทำได้ยาก ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม เฝ้าระวังการนำเข้าชิ้นส่วนและส่วนประกอบจากญี่ปุ่นซึ่งอาจจะขาดแคลนได้จากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มี.ค.54

29 ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร กับศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรม EE (แผนกสารสนเทศ สฟอ.)
For more information, Please enter to and then click at “E&E Intelligence Unit” (ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) Or Or Please contact by by telephone no ext.601 (จิรภา), 602 (รัตนา), 603 (ดวงฤทัย), 604 (เกียรติพร), 605 (รัฐพงษ์), 606 (ดวงเดือน), 608 (กฤตยา) by fax no


ดาวน์โหลด ppt ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google