งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Free Powerpoint Templates ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Page 1 Free Powerpoint Templatesภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Free Powerpoint Templates ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Page 1 Free Powerpoint Templatesภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Free Powerpoint Templates ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Page 1 Free Powerpoint Templatesภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

2 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Page 2 Contents ภาวะเศรษฐกิจโลก ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม EE โลก ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย –ภาวะการผลิต –ภาวะการส่งออก –ภาวะการนำเข้า –ประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

3 Free Powerpoint Templates ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Page 3 % GDP Growth2011p2012p World Advanced economies Emerging and developing economies Thailand4-5*- % GDP Growth2011p2012p - United States EU Japan China India ASEAN ประเทศคู่ค้า Source: IMF, June 2011 Note: * From FPO, Thailand, March 2011 ภาวะเศรษฐกิจโลกและภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า แนวโน้มอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

4 Free Powerpoint Templates ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Page 4 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม EE โลก แนวโน้มเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์โลกGrowth f2012f2013f (%YoY) (%YoY) Source: WSTS, June 2011

5 Free Powerpoint Templates ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Page 5 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม EE โลก ภาวะการค้าโลก Source: GTIS, July 2011

6 Free Powerpoint Templates ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Page 6 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม E&E โลก ภาวะการค้าโลก Source: GTIS, July 2011

7 Free Powerpoint Templates ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Page 7 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ที่มา: กระทรวงพาณิชย์, กรกฎาคม 2554 (มูลค่าส่งออกสินค้ารวม และ มูลค่าส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมรวม) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, กรกฎาคม 2554 (มูลค่าส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) เปรียบเทียบการส่งออก E&E กับการส่งออกสินค้ารวม ( ม. ค.- พ. ค.54) มูลค่าส่งออก E&E คิดเป็น 24% ของมูลค่าส่งออกรวมทั้งหมด มูลค่าส่งออก E&E คิดเป็น 32% ของมูลค่าส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม

8 Free Powerpoint Templates ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Page 8 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ภาวะการผลิต ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม%MoM%YoY พ.ค ม.ค.-พ.ค ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, กรกฎาคม 2554 รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, กรกฎาคม 2554 หมายเหตุ: ปี 2543 เป็นปีฐาน

9 Free Powerpoint Templates ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Page 9 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ภาวะการผลิตรายผลิตภัณฑ์ ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, กรกฎาคม 2554 รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, กรกฎาคม 2554 หมายเหตุ: ปี 2543 เป็นปีฐาน

10 Free Powerpoint Templates ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Page 10 ผลิตภัณฑ์ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมพ.ค.54%MoM%YoYดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมม.ค.-พ.ค.54%YoY เครื่องปรับอากาศ คอมเพรสเซอร์ พัดลมตามบ้าน ตู้เย็น กระติกน้ำร้อน หม้อหุงข้าว สายไฟฟ้า ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, กรกฎาคม 2554 รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, กรกฎาคม 2554 หมายเหตุ: ปี 2543 เป็นปีฐาน ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ภาวะการผลิตรายผลิตภัณฑ์

11 Free Powerpoint Templates ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Page 11 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ภาวะการผลิต ดัชนีผลผลิต อุตสาหกรรม %MoM%YoY พ.ค ม.ค.-พ.ค ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, กรกฎาคม 2554 รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, กรกฎาคม 2554 หมายเหตุ: ปี 2543 เป็นปีฐาน

12 Free Powerpoint Templates ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Page 12 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ภาวะการผลิตรายผลิตภัณฑ์ ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, กรกฎาคม 2554 / รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, กรกฎาคม 2554 หมายเหตุ: ปี 2543 เป็นปีฐาน ผลิตภัณฑ์ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เดือนพ.ค.54 %MoM%YoYดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เดือนม.ค.-พ.ค.54 %YoY HDD IC Semi

13 Free Powerpoint Templates ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Page 13 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ภาวะการส่งออก มูลค่าส่งออก (ล้านเหรียญสหรัฐ) %MoM%YoY พ.ค.54 1, ม.ค.-พ.ค.54 9, ที่มา: กรมศุลกากร, กรกฎาคม 2554 รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, กรกฎาคม 2554

14 Free Powerpoint Templates ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Page 14 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ภาวะการส่งออก มูลค่าส่งออก (ล้านเหรียญสหรัฐ) %MoM%YoY พ.ค.542, ม.ค.-พ.ค.5413, ที่มา: กรมศุลกากร, กรกฎาคม 2554 รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, กรกฎาคม 2554

15 Free Powerpoint Templates ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Page 15 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ตลาดส่งออกหลัก %Growth ม.ค.-พ.ค.54 USEUJPASEANCNMEother เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ที่มา: กรมศุลกากร, กรกฎาคม 2554 รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, กรกฎาคม 2554

16 Free Powerpoint Templates ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Page 16 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ตลาดส่งออกตลาดส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้ามูลค่าม.ค.-พ.ค.54%YoY%สัดส่วนASEAN1, EU1, JP1, US1, ME CN HK AU IN S.KR TW12141 Other ตลาดส่งออกอิเล็กทรอนิกส์มูลค่าม.ค.-พ.ค.54%YoY%สัดส่วนHK2, CN2, ASEAN2, EU1, US1,91314 JP1, TW S.KR ME IN AU11621 Other ที่มา: กรมศุลกากร, กรกฎาคม 2554 รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, กรกฎาคม 2554

17 Free Powerpoint Templates ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Page 17 ผลิตภัณฑ์ มูลค่าส่งออก อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (%YoY) %สัดส่วนการส่งออก เครื่องใช้ไฟฟ้า ม.ค.-พ.ค.54USEUJPASEANCNMEothertotalUSEUJPASEANCNMEother เครื่องปรับอากาศสำหรับที่พักอาศัย โรงงาน 1, กล้องถ่าย TV,VDO เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับป้องกันการ ลัดวงจรไฟฟ้า รวมถึงแป้นและแผง ควบคุม ตู้เย็น ส่วนประกอบเครื่องรับโทรทัศน์ ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ภาวะการส่งออกรายผลิตภัณฑ์ ที่มา: กรมศุลกากร, กรกฎาคม 2554 รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, กรกฎาคม 2554 ผลิตภัณฑ์ มูลค่าส่งออก อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (%YoY) %สัดส่วนการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ ม.ค.-พ.ค.54USEUJPASEANCNMEothertotalUSEUJPASEANCNother ส่วนประกอบของอุปกรณ์เครื่อง คอมพิวเตอร์ 7, วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (IC) 3, เครื่องส่ง-เครื่องรับวิทยุโทรเลข วิทยุ โทรศัพท์ ไดโอด ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่ง ตัวนำ เครื่องอุปกรณ์ใช้สำหรับโทรศัพท์ หรือ โทรเลข อุปกรณ์อื่นๆ

18 Free Powerpoint Templates ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Page 18 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ภาวะการนำเข้า มูลค่านำเข้า (ล้านเหรียญสหรัฐ) %MoM%YoY พ.ค.54 1, ม.ค.-พ.ค.54 7, ที่มา: กรมศุลกากร, กรกฎาคม 2554 รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, กรกฎาคม 2554

19 Free Powerpoint Templates ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Page 19 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ภาวะการนำเข้า มูลค่านำเข้า (ล้านเหรียญสหรัฐ) %MoM%YoY พ.ค.54 2, ม.ค.-พ.ค.54 11, ที่มา: กรมศุลกากร, กรกฎาคม 2554 รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, กรกฎาคม 2554

20 Free Powerpoint Templates ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Page 20 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ตลาดหลักที่ไทยนำเข้า %Growth ม.ค.-พ.ค.54 USEUJPASEANCNMEother เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ที่มา: กรมศุลกากร, กรกฎาคม 2554 รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, กรกฎาคม 2554

21 Free Powerpoint Templates ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Page 21 ผลิตภัณฑ์ มูลค่านำเข้า อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (%YoY) %สัดส่วนการนำเข้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ม.ค.-พ.ค.54USEUJPASEANCNothertotalUSEUJPASEANCNother เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับป้องกันการลัดวงจร ไฟฟ้า 1, ส่วนประกอบเครื่องรับ โทรทัศน์ สายไฟ ชุดสายไฟ เครื่องคอมเพรสเซอร์ของ เครื่องทำความเย็น มอเตอร์เล็ก (กำลังไม่เกิน 750 W) ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ภาวะการนำเข้ารายผลิตภัณฑ์ ที่มา: กรมศุลกากร, กรกฎาคม 2554 รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, กรกฎาคม 2554 ผลิตภัณฑ์ มูลค่านำเข้า อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (%YoY) %สัดส่วนการนำเข้า อิเล็กทรอนิกส์ ม.ค.-พ.ค.54USEUJPASEANCNothertotalUSEUJPASEANCNother วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit) 4, ส่วนประกอบของอุปกรณ์เครื่อง คอมพิวเตอร์ 2, Mobile Telephone ไดโอด ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์ กึ่งตัวนำ เครื่องคอมพิวเตอร์ ครบชุด,Notebook,Palm

22 Free Powerpoint Templates ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Page 22 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้า Q3/54: %Growth = 19.43% อิเล็กทรอนิกส์ Q3/54: %Growth = 1.42% ที่มา: แบบจำลองคาดการณ์ดัชนีการส่งสินค้า, กรกฎาคม 2554 หมายเหตุ: ปี 2543 เป็นปีฐาน

23 Free Powerpoint Templates ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Page 23 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย Air Con; Q3/54: %Growth = 18.70% ตู้เย็น; Q3/54: %Growth = 6.26% ประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ที่มา: แบบจำลองคาดการณ์ดัชนีการส่งสินค้า, กรกฎาคม 2554 หมายเหตุ: ปี 2543 เป็นปีฐาน HDD; Q3/54: %Growth = 0.21% IC; Q3/54: %Growth = 4.07%

24 Free Powerpoint Templates ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Page 24 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย Source: Forecasting Model; and EEI Staff Estimates, July 2011 หมายเหตุ: ปี 2543 เป็นปีฐาน %Electrical Growth Forecast 2011 = 20% ประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

25 Free Powerpoint Templates ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Page 25 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย %Electronics Growth Forecast 2011 = 5% Source: Forecasting Model; and EEI Staff Estimates, July 2011 หมายเหตุ: ปี 2543 เป็นปีฐาน ประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

26 Free Powerpoint Templates ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Page 26 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย E&E Export & Import Forecast Source: Forecasting Model; and EEI Staff Estimates, July 2011 Export Value Growth Forecast 2011 = 20% Import Value Growth Forecast 2011 = 14%

27 Free Powerpoint Templates ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Page 27 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย E&E Export & Import Forecast Source: Forecasting Model; and EEI Staff Estimates, July 2011 Export Value Growth Forecast 2011 = 5% Import Value Growth Forecast 2011 = 9%

28 Free Powerpoint Templates ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Page 28 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ปรับนโยบายและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมหลังมีรัฐบาลใหม่ มีโอกาสทำการค้าขายภายใต้ FTA และ AEC มากขึ้น วิกฤตราคาสินค้าวัตถุดิบสูงขึ้น เช่น ราคาน้ำมัน ซึ่งก่อให้เกิดจาก ภาวะเงินเฟ้อตามมาด้วย ทั้งนี้เป็นผลจากวิกฤตการณ์ในประเทศแถบ ตะวันออกกลางทำให้ราคาปรับสูงขึ้น ทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้น การแข่งขันด้านราคามีมากขึ้นจากต้นทุนที่สูงขึ้น และสินค้าคงคลังที่ สะสมในช่วงก่อนหน้า ทำให้การปรับราคาเพิ่มขึ้นทำได้ยาก ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม เฝ้าระวังการนำเข้าชิ้นส่วนและส่วนประกอบจากญี่ปุ่นซึ่งอาจจะขาด แคลนได้จากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มี.ค.54

29 Free Powerpoint Templates ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Page 29 ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร กับศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรม EE (แผนกสารสนเทศ สฟอ. ) For more information, Intelligence Unit ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์Please enter to and then click at “E&E Intelligence Unit” (ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)www.thaieei.com Or Or Please contact –by –by telephone no ext.601 (จิรภา), 602 (รัตนา), 603 (ดวงฤทัย), 604 (เกียรติพร), 605 (รัฐพงษ์), 606 (ดวงเดือน), 608 (กฤตยา) –by fax no


ดาวน์โหลด ppt Free Powerpoint Templates ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Page 1 Free Powerpoint Templatesภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google