งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย อาจารย์สมศักดิ์ อยู่บริบูรณ์ โปรแกรมวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ Bacterial Taxonomy.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย อาจารย์สมศักดิ์ อยู่บริบูรณ์ โปรแกรมวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ Bacterial Taxonomy."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย อาจารย์สมศักดิ์ อยู่บริบูรณ์ โปรแกรมวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ Bacterial Taxonomy

2 - bacterium : bacteria - ค. ศ. 1632-1723 Anton Van Leeuwenhock

3

4 Taxonomy Taxonomy 1) classification 2) nomenclature 3) identification อาศัยคุณสมบัติ อาศัยคุณสมบัติ - รูปร่างและโครงสร้างเซลล์ - ปฏิกิริยาทางชีวเคมี - ส่วนประกอบภายในเซลล์ - ปฏิกิริยา ของเอนไซม์ - สรีรวิทยาของเซลล์ - การ ทดสอบทางซีโรโลยี - โครงสร้างพันธุกรรม

5 กลุ่มสิ่งมีชีวิต แบ่งเป็น 7 ขั้น กลุ่มสิ่งมีชีวิต แบ่งเป็น 7 ขั้น 1. Kingdom 2. Phylum 3. Class 4. Order 5. Family 6. Genus 7. Species Domain

6 domain bacteria archaeeukarya eubacteria Kingdom true bacteria - bacteria - cyanobacteria archaebacteria Kingdom eukaryote แบคทีเรียดึกดำบรรพ์ - thermophile - acidophile - extreme halophile Kingdom - Plantae - Animalia - Fungi - Protista

7 cyanobacteria Salmonella sp. Penicillium Protozoa

8 Bacterial classification family : families family : families genus : genera genus : genera species : species species : speciessubspecies 1) แบ่งกลุ่มตามโครงสร้างแอนติเจนจำเพาะ serogroup / serotype 2) แบ่งกลุ่มตามคุณสมบัติจำเพาะบาง ประการ biogroup / biotype 3) จำแนกเชื้อย่อยออกเป็นสายพันธุ์ strain

9 สถานที่จัดเก็บเชื้อจุลินทรีย์ สถานที่จัดเก็บเชื้อจุลินทรีย์ 1) American Type Culture Collection (ATCC) 2) National Collection of Type Culture (NCTC) 3) Collection de I’ Institute Pasteur (CIP) ตัวอย่างเช่น - Escherichia coli สายพันธุ์ ATCC25922, NCTC10418, CIP7624 - Staphylococcus aureus สายพันธุ์ ATCC29213, NCTC8325, CIP6525

10 คุณสมบัติพื้นฐานโครงสร้าง ผนัง เซลล์ คุณสมบัติพื้นฐานโครงสร้าง ผนัง เซลล์ 1) เชื้อแบคทีเรียที่มีผนังเซลล์ 2) เชื้อแบคทีเรียที่ไม่มีผนังเซลล์ กลุ่ม mycoplasma คลาส Mollicutes ลักษณะ เป็นเซลล์ขนาดเล็ก ไม่สามารถ ย้อมสีกรัม เยื่อหุ้มเซลล์มีกลุ่มสเตอรอล (sterol) เช่น โคเลสเตอรอล ซึ่งไม่พบในเยื่อ หุ้มเซลล์แบคทีเรียทั่วไป บางภาวะ แบคทีเรียที่มีผนังเซลล์อาจ เปลี่ยนรูป เป็นเซลล์ที่ไม่มีผนังเซลล์ได้ชั่วคราว เรียกว่า L-form

11 โรคปอดบวม pneumoniae Mycoplasma pneumoniae

12 Bacterial nomenclature ชื่อ family ชื่อ family 1) ลงท้ายด้วย – aceae 2) เขียนตัวตรง เช่น Enterobacteriaceae 3) อักษรตัวแรกของชื่อ family และ genus เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ แต่ชื่อ species ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวพิมพ์เล็ก การเรียกชื่อตาม ระบบไบโนเนียล (binomial system) การเรียกชื่อตาม ระบบไบโนเนียล (binomial system) โดยชื่อ genus ส่วนแรก + ชื่อ species ส่วนหลัง

13 International Committee on Systematics of Prokaryotes familygenusspecies EnterobacteriaceaeEscherichia Escherichia coli StaphylococcaceaeStaphylococcus Staphylococcus aureus BacillaceaeBacillus Bacillus anthracis ClostridiaceaeClostridium Clostridium tetani

14 หลักการสำคัญ หลักการสำคัญ 1) จำแนกเชื้อตามลักษณะที่ตรวจพบได้ phenotypic identification 2) จำแนกเชื้อตามโครงสร้างพันธุกรรม genotypic identification Phenotypic identification Phenotypic identification 1. ลักษณะทางจุลภาค microscopic characteristic 1) gram’s stain - gram positive bacteria - gram negative bacteria

15

16 2) ขนาด และรูปร่างเซลล์ - coccus : cocci เช่น Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus เช่น Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus รูปร่างจำเพาะ เช่น Neisseria รูปคล้ายไต (kidney shape) หรือ เมล็ดถั่ว (bean shape), Streptococcus pneumoniae รูปคล้ายใบมีด (lancet shape) รูปร่างจำเพาะ เช่น Neisseria รูปคล้ายไต (kidney shape) หรือ เมล็ดถั่ว (bean shape), Streptococcus pneumoniae รูปคล้ายใบมีด (lancet shape)

17 - rod : rods, bacillus : bacilli เช่น Bacillus, Clostridium, Escherichia, Pseudomonas รูปร่างแท่งเล็กสั้นคล้ายรูปกลม coccobacillus เช่น Haemophilus, Burdetella รูปร่างแท่งโค้งหรือหยัก curved rod เช่น Vibrio, Campylobacter, Helicobacter รูปร่างคล้ายกระสวย fusiform shape เช่น Fusobacterium nucleatum รูปร่างคล้ายกระบอง club shape เช่น Corynebacterium รูปร่างเป็นสายยาวแตกกิ่ง branched filament เช่น Nocardia, Actinomyces

18

19 - spiral เช่น กลุ่ม spirochete ได้แก่ Treponema, Borrelia, Leptospira 3) การเรียงตัวของเซลล์ - single - คู่ pairs เช่น Neisseria อยู่เป็นคู่เรียก diplococci - สาย chain - กลุ่ม cluster

20 2. ลักษณะทางมหภาค macroscopic characteristic ศึกษาลักษณะ colony เช่น ขนาด รูปร่าง ความนูน ผิวหน้ามันหรือด้าน ขอบเรียบหรือขุรข ระ เนื้อคอโลนีแห้งหรือมูก ความขุ่น สี การสร้าง เม็ดสี การสร้างสารหรือก๊าซ และความสามาร ของเชื้อในการสลายเม็ดเลือดแดง hemolysis ศึกษาลักษณะ colony เช่น ขนาด รูปร่าง ความนูน ผิวหน้ามันหรือด้าน ขอบเรียบหรือขุรข ระ เนื้อคอโลนีแห้งหรือมูก ความขุ่น สี การสร้าง เม็ดสี การสร้างสารหรือก๊าซ และความสามาร ของเชื้อในการสลายเม็ดเลือดแดง hemolysis

21

22 3. คุณสมบัติทางชีวภาพ 1) ความต้องการออกซิเจน ออกซิเจน ทำหน้าที่เป็นตัวรับอิเล็กตรอนขั้น สุดท้ายของการถ่ายทอดอิเล็กตรอนในขบวนการ หายใจ ออกซิเจน ทำหน้าที่เป็นตัวรับอิเล็กตรอนขั้น สุดท้ายของการถ่ายทอดอิเล็กตรอนในขบวนการ หายใจ - aerobe (aerobic bacteria) เช่น Micrococcus, Nocardia - facultative anaerobe เช่น Staphylococcus, Enterococcus - microaerophile (microaerophilic bacteria) เช่น Campylobacter - anaerobe (anaerobic bacteria) เช่น Clostridium

23 2) temperature - mesophile (mesophilic bacteria) 30 – 37 o C - psychrophile (psychrophilic bacteria) 15 – 20 o C 15 – 20 o C - thermophile (thermophilic bacteria) 50 – 60 o C 50 – 60 o C 3) อัตราการเจริญ เป็นผลโดยตรงกับระยะเวลาในการแบ่งเซลล์ generation time เป็นผลโดยตรงกับระยะเวลาในการแบ่งเซลล์ generation time

24 4) ความต้องการสารอาหาร แบ่งตามองค์ประกอบของอาหารเลี้ยงเชื้อ - synthetic media เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อที่ทราบส่วนประกอบทาง เคมีที่แน่นอน เช่น glucose medium เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อที่ทราบส่วนประกอบทาง เคมีที่แน่นอน เช่น glucose medium - nonsynthetic media เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อที่ไม่ทราบส่วนประกอบ ทางเคมีที่แน่นอน อาจมีส่วนผสมบางอย่างที่ได้ จากพืช หรือ สัตว์ ได้แก่ เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อที่ไม่ทราบส่วนประกอบ ทางเคมีที่แน่นอน อาจมีส่วนผสมบางอย่างที่ได้ จากพืช หรือ สัตว์ ได้แก่ natural media ( อาหารที่ได้จากพืชโดยตรง เช่น ข้าว ( อาหารที่ได้จากพืชโดยตรง เช่น ข้าว ไม่ดัดแปลงหรือเติมสารใดๆ )

25 semi-synthetic media ( อาหารที่ประกอบด้วย สารเคมีที่ทราบองค์ประกอบแน่นอนผสมกับสารอื่น ที่ไม่ทราบองค์ประกอบที่แน่ชัด เช่น potato dextrose agar (PDA), nutrient agar (NA) แบ่งตามการใช้งาน - general media อาหารเลี้ยงเชื้อทั่วๆ ไป เช่น PDA, NA อาหารเลี้ยงเชื้อทั่วๆ ไป เช่น PDA, NA - selective media อาหารเลี้ยงเชื้อที่เติมสารบางอย่าง เพื่อยับยั้ง การเจริญของเชื้อที่ไม่ต้องการ อาหารเลี้ยงเชื้อที่เติมสารบางอย่าง เพื่อยับยั้ง การเจริญของเชื้อที่ไม่ต้องการ

26 - minimal media อาหารเลี้ยงเชื้อที่มีส่วนประกอบของสารใน ปริมาณน้อย จึงจำเป็นเฉพาะการเจริญเติบโต ของเชื้อบางชนิดเท่านั้น อาหารเลี้ยงเชื้อที่มีส่วนประกอบของสารใน ปริมาณน้อย จึงจำเป็นเฉพาะการเจริญเติบโต ของเชื้อบางชนิดเท่านั้น - differential media อาหารเลี้ยงเชื้อที่เติมสารบางอย่างลงไป เพื่อให้เชื้อที่ต้องการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีลักษณะของเชื้อที่ต้องการแตกต่างจาก เชื้ออื่นๆ อาหารเลี้ยงเชื้อที่เติมสารบางอย่างลงไป เพื่อให้เชื้อที่ต้องการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีลักษณะของเชื้อที่ต้องการแตกต่างจาก เชื้ออื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย อาจารย์สมศักดิ์ อยู่บริบูรณ์ โปรแกรมวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ Bacterial Taxonomy.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google