งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การเตรียมความพร้อมของ SHARP เรื่อง RoHS. 2 1.กิจกรรมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 2.นโยบายของ SHARP 3.การสำรวจสารที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 4.วิธีการสำรวจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การเตรียมความพร้อมของ SHARP เรื่อง RoHS. 2 1.กิจกรรมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 2.นโยบายของ SHARP 3.การสำรวจสารที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 4.วิธีการสำรวจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การเตรียมความพร้อมของ SHARP เรื่อง RoHS

2 2 1.กิจกรรมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 2.นโยบายของ SHARP 3.การสำรวจสารที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 4.วิธีการสำรวจ 5.หมายกำหนดการการเตรียมความพร้อมของ SHARP เรื่อง RoHS เนื้อหาการเตรียมความพร้อมของ SHARP เรื่อง RoHS

3 3 สร้างบริษัทฯ ให้มีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมร่วมไปกับความ จริงใจและการสร้างสรรค์ หลักปรัชญาพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมของ SHARP

4 4 * เพิ่มการสังเกตุของขอบเขตกฎข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ บริษัทฯ ได้ใช้เทคโนโลยีและความรู้ ของเรานำไปปฏิบัติเพื่อที่จะผลักดันกิจกรรมนี้ใช้ไปในทางที่ รู้จักเพื่อที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่คงสภาพ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับธุรกิจของ SHARP ด้านสิ่งแวดล้อม * เริ่มนำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมไปใช้ในฐาน โรงงานผลิตทั่วโลกให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย * ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจภาระหน้าที่ของกิจกรรมด้าน สิ่งแวดล้อม เราจะช่วยเหลือสนับสนุนสร้างสรรค์สังคมในอัน ที่จะนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่

5 5 ผู้บริโภค 6 ขั้นตอนของการริเริ่มความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ การเอาผลิตภัณฑ์และ ทรัพยากรมาใช้ให้เป็น ประโยชน์เพิ่มขึ้น โรงงานผลิต ลดผลกระทบด้าน สิ่งแวดล้อมของ กระบวนการผลิต การขนส่งและการกระจายสินค้า จัดตั้งระบบการขนส่ง และการกระจายสินค้า ให้เป็นที่ยอมรับ ความตั้งใจ ส่งเสริมการศึกษา เปิดเผยข้อมูล ข่าวสารด้าน สิ่งแวดล้อมและ ช่วยเหลือสนับสนุน สังคม การจัดการ สร้างกรอบสำหรับการ จัดการด้าน สิ่งแวดล้อม วางแผนและออกแบบ ทำการพัฒนา, ปลูก จิตสำนึกด้าน สิ่งแวดล้อมในตัว ผลิตภัณฑ์อย่างมี ประสิทธิภาพ

6 6 นโยบายของ SHARP เกี่ยวกับ RoHS - เป้าหมายของเราคือจะทำการสำรวจสารทั้ง 6 ชนิดตามกฎ ข้อบังคับ RoHS ในชิ้นส่วนวัตถุดิบของ SHARP แล้วเสร็จใน เดือนมีนาคม 2004 สำรวจการใช้ แล้ว เสร็จ (1) Lead (2) Mercury (3) Cadmium (4) Hexavalent chromium (5) PBB (6) PBDE มีนาคม 2547

7 7  กลุ่มสารเคมีที่ต้องทำการสำรวจ –กลุ่มสาร 29 ชนิด [รวมสาร 6 ชนิด ตามกฎข้อบังคับของ RoHS] การสำรวจสารที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

8 8

9 9 Survey method Survey response Survey response format Survey tool, Survey request format Survey request Survey tool, Survey request format [Survey response tool V1.1 (SHARP).xls] [***.CSV] Creation of survey response format SAVE CSV Survey response format (CSV file) LOAD CSV

10 10 วิธีคิดส่วนประกอบย่อยของชิ้นส่วน ตัวอย่างการคำนวณของปริมาณสารที่บรรจุอยู่ในชิ้นส่วน ( ตัว Capacitor) Electrolyte fluid Lead terminals Sealing rubber Internal element (Main unit) Case Sleeve (External tube) ให้รวมปริมาณสารเคมีที่บรรจุอยู่ในส่วนประกอบของแต่ ละชิ้นส่วนต่อปริมาณสารทั้งหมดที่มีอยู่ในชิ้นส่วนส่งมอบ

11 11 Contained amounts (sample) and their calculation for each constituent part

12 12 The final response is as follows :

13 13 Input Chemical Substance Contained amount

14 14 หมายกำหนดการการเตรียมความพร้อมของ SHARP เรื่อง RoHS

15 15 Thank you.


ดาวน์โหลด ppt 1 การเตรียมความพร้อมของ SHARP เรื่อง RoHS. 2 1.กิจกรรมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 2.นโยบายของ SHARP 3.การสำรวจสารที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 4.วิธีการสำรวจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google