งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EE Product Design for Environmental “LCA and ECO-Design in Electrical & Electronic Industry” Section-2 Product Design for Environment อะไร ทำไม ใครทำอะไรบ้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EE Product Design for Environmental “LCA and ECO-Design in Electrical & Electronic Industry” Section-2 Product Design for Environment อะไร ทำไม ใครทำอะไรบ้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 EE Product Design for Environmental “LCA and ECO-Design in Electrical & Electronic Industry” Section-2 Product Design for Environment อะไร ทำไม ใครทำอะไรบ้าง

2 EE Product Design for Environmental “LCA and ECO-Design in Electrical & Electronic Industry” Product Design for Environment เหตุผล ที่มา เพื่อสร้างสังคมที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบของผลิตภัณฑ์ ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวคิดตั้งแต่ ผลิตภัณฑ์เกิด ( ผลิต ) จนถึง ผลิตภัณฑ์ ตาย ( หมดอายุ - ทำลาย ) ตามวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์

3 EE Product Design for Environmental “LCA and ECO-Design in Electrical & Electronic Industry” Product Design for Environment ดังนั้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ต้อง ครอบคลุมตั้งแต่ ขณะสร้าง ขณะใช้ เวลาทำลาย ให้มี ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

4 EE Product Design for Environmental “LCA and ECO-Design in Electrical & Electronic Industry” Product Design for Environment ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอะไรบ้างที่ ต้องคำนึง  การปล่อยก๊าซที่ทำให้ เกิดปรากฎการณ์เรือนกระจก ทำให้โลก มีอุณภหภูมิสูงขึ้น  การทำลายชั้นบรรยากาศ Ozone  มลภาวะอื่นๆ

5 EE Product Design for Environmental “LCA and ECO-Design in Electrical & Electronic Industry” Product Design for Environment ญี่ปุ่น 1991 ออกกฎหมาย Recycling Law ลดปริมาณกาก ลดการใช้ ทรัพยากร นำวัตถุดิบมาใช้ใหม่ ลดปริมาณกาก ลดการใช้ ทรัพยากร นำวัตถุดิบมาใช้ใหม่ 1993 สำรวจ ECo product (JEMAI) 1994 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เบื้องต้น บริษัทผู้ผลิตมีการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น บริษัทผู้ผลิตมีการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

6 EE Product Design for Environmental “LCA and ECO-Design in Electrical & Electronic Industry” Sustainable Development 1.Design for Environment 2.Life Cycle Assessment 3. Environmental Labelling 4. Eco-effciency Green Purchasing En. Reproting

7 EE Product Design for Environmental “LCA and ECO-Design in Electrical & Electronic Industry” Product Design for Environment ญี่ปุ่น 1995 Eco Design Assessment Guideline for Processing Machine 1998 ISO/Guide 64 =>JIS ตั้งกรรมการร่วมทำ ISO/DfE 14062 ตั้งกรรมการร่วมทำ ISO/DfE 14062 1999 Quality Function Deployment for Environment ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

8 EE Product Design for Environmental “LCA and ECO-Design in Electrical & Electronic Industry” Product Design for Environment ญี่ปุ่น 2000 Product Assessment manual 2001 กฎหมายว่าด้วยการใช้ทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการ recycle มากขึ้น Assessment manual สำหรับเครื่อง ไฟฟ้า Assessment manual สำหรับเครื่อง ไฟฟ้า 2002-2003 การจัดสัมมนา DfE ให้ SMEs สอนเรื่อง Eco Design ให้ นศ. ที่ไป ฝึกงาน ออกแบบให้ SMEs ทุนสนับสนุนการทำ Eco Product

9 EE Product Design for Environmental “LCA and ECO-Design in Electrical & Electronic Industry” Environment Management Integrating Environment aspects into product design and Development ISO 14062

10 EE Product Design for Environmental “LCA and ECO-Design in Electrical & Electronic Industry” ISO 14062 1.Scope 2.References …. QFDE 3. Definition 4. Goals and Potential Benefits 5. Strategic Consideration… Throughout LCA thinking from Section 5 to 8 6. Management Consideration 7. Product Consideration 8. Product Design and Development Process


ดาวน์โหลด ppt EE Product Design for Environmental “LCA and ECO-Design in Electrical & Electronic Industry” Section-2 Product Design for Environment อะไร ทำไม ใครทำอะไรบ้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google