งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Section-2 Product Design for Environment

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Section-2 Product Design for Environment"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Section-2 Product Design for Environment
อะไร ทำไม ใครทำอะไรบ้าง

2 Product Design for Environment
เหตุผล ที่มา เพื่อสร้างสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบของผลิตภัณฑ์ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวคิดตั้งแต่ ผลิตภัณฑ์เกิด(ผลิต)จนถึงผลิตภัณฑ์ ตาย(หมดอายุ-ทำลาย) ตามวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์

3 Product Design for Environment
ดังนั้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ต้องครอบคลุมตั้งแต่ ขณะสร้าง ขณะใช้ เวลาทำลาย ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

4 Product Design for Environment
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอะไรบ้างที่ต้องคำนึง การปล่อยก๊าซที่ทำให้เกิดปรากฎการณ์เรือนกระจก ทำให้โลกมีอุณภหภูมิสูงขึ้น การทำลายชั้นบรรยากาศ Ozone มลภาวะอื่นๆ

5 Product Design for Environment
ญี่ปุ่น 1991 ออกกฎหมาย Recycling Law ลดปริมาณกาก ลดการใช้ทรัพยากร นำวัตถุดิบมาใช้ใหม่ 1993 สำรวจ ECo product (JEMAI) 1994 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น บริษัทผู้ผลิตมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

6 Sustainable Development
1.Design for Environment 2.Life Cycle Assessment 3. Environmental Labelling 4. Eco-effciency Green Purchasing En. Reproting

7 Product Design for Environment
ญี่ปุ่น 1995 Eco Design Assessment Guideline for Processing Machine 1998 ISO/Guide 64 =>JIS ตั้งกรรมการร่วมทำ ISO/DfE 14062 1999 Quality Function Deployment for Environment ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

8 Product Design for Environment
ญี่ปุ่น 2000 Product Assessment manual 2001 กฎหมายว่าด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการrecycle มากขึ้น Assessment manual สำหรับเครื่องไฟฟ้า การจัดสัมมนา DfE ให้ SMEs สอนเรื่อง Eco Design ให้ นศ.ที่ไปฝึกงาน ออกแบบให้ SMEs ทุนสนับสนุนการทำ Eco Product

9 ISO 14062 Environment Management
Integrating Environment aspects into product design and Development

10 ISO 14062 1.Scope 2.References …. QFDE 3. Definition
4. Goals and Potential Benefits 5. Strategic Consideration… Throughout LCA thinking from Section 5 to 8 6. Management Consideration 7. Product Consideration 8. Product Design and Development Process


ดาวน์โหลด ppt Section-2 Product Design for Environment

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google