งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ (Diseases & Health Hazard Surveillance ) เรวดี ศิรินคร สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การ มหาชน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ (Diseases & Health Hazard Surveillance ) เรวดี ศิรินคร สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การ มหาชน )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ (Diseases & Health Hazard Surveillance ) เรวดี ศิรินคร สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การ มหาชน )

2 ขอบเขต เนื้อหา วัตถุประสงค์ กลุ่มโรคและภัยสุขภาพ องค์ประกอบมาตรฐาน ประเด็นสำคัญของงาน / มาตรฐาน การประเมินตนเอง

3 วัตถุประสง ค์ วัตถุประสง ค์

4 วัตถุประสง ค์ เพื่อทราบการเปลี่ยนแปลง ระดับของโรค และสิ่งคุกคาม ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ / ที่ทำงานที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพของประชาชน / ผู้ปฏิบัติงาน และช่วยเฝ้า ระวังสุขภาพได้

5 กลุ่มโรคและ ภัยสุขภาพ กลุ่มโรคและ ภัยสุขภาพ

6 กลุ่ม โรคและภัยสุขภาพ โรคติดต่อ ( communicable Disease ) เช่น ตาม รง. 506 โรคไม่ติดต่อ (Non- Communicable Diseases ) เช่น โรคความดันโลหิต สูง, โรคเบาหวาน, โรคหลอดเลือด สมอง, โรคหัวใจและหลอดเลือด

7 กลุ่ม โรคและภัยสุขภาพ โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพและ สิ่งแวดล้อม (Environmental and Occupational Diseases ) เช่น โรคหูเสื่อม จากการประกอบอาชีพ, โรคพิษจาก สารกำจัดศัตรูพืช, โรคที่เกิดจาก สารประกอบอินทรีย์ระเหย หรือโรคพิษ สารทำละลายอินทรีย์ เป็นต้น ภัยสุขภาพและการบาดเจ็บ (Health Hazards and Injuries)

8 กลุ่ม โรคและภัยสุขภาพ ภัยสุขภาพและการบาดเจ็บ (Health Hazards and Injuries ) เช่น อุบัติเหตุ ทางถนน, วาตภัย, อัคคีภัย, คลื่นซึ นามิ, แผ่นดินไหว, อุทกภัย, การจลา จน เป็นต้น

9 มาตรฐาน มาตรฐาน

10 II – 8. การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ องค์กรมีความมั่นใจว่ามีการติดตามเฝ้าระวังเพื่อค้นหาการเกิด โรคและภัยสุขภาพที่ผิดปกติอย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินการ สอบสวนควบคุมโรคไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดได้

11 ประเด็น สำคัญ ประเด็น สำคัญ

12 ประเด็นสำคัญ การติดตาม / เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา การบริหารจัดการและทรัพยายกร การเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลเฝ้าระวัง การตอบสนองต่อการระบาดของโรค และภัยสุขภาพ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเตือน ภัย

13 การติดตามเฝ้าระวังและ ควบคุม Reliability & coverage - Epidemiology Surveillance ( การ ติดตาม / เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ) - การควบคุม

14 การบริหารจัดการและทรัพยากร นโยบาย แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ชัดเจน สอดคล้องกับปัญหาในพื้นที่ การกำกับดูแล กำหนดนโยบายและ มาตรการ วางแผน ประสานงาน ประเมิน ปรับปรุง มีบุคลากรที่มีความรู้และทักษะ จำนวน เหมาะสม มีงบประมาณและทรัพยากรเพียงพอ & การ ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก สำหรับบุคลากรทุกระดับ.

15 การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเฝ้า ระวัง มีการเฝ้าระวังโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อและปัญหา สุขภาพอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังโรค และภัยสุขภาพ การบันทึกและจัดเก็บข้อมูล เป็นระบบ ต่อเนื่อง เป็น ปัจจุบัน ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ แปลความหมายข้อมูล การเฝ้าระวัง การค้นหาการเพิ่มที่ผิดปกติหรือการระบาดของโรค การติดตามเฝ้าดูสถานการณ์และแนวโน้มของโรค อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน การคาดการณ์แนวโน้มการเกิดโรคที่สำคัญ เพื่อ วางแผนป้องกันควบคุมโรค

16 การตอบสนองต่อการระบาดของโรค และภัยสุขภาพ การเตรียมการ ( ทีม แผน มาตรการป้องกัน ) การรายงาน และการสอบสวน ผู้ป่วยพาะรายย การดำเนินการเมื่อเกิดการระบาด

17 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ เตือนภัย การจัดทำรายงานสถานการณ์ ที่เป็นปัจจุบัน การรายงานโรคไปยังหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง การเผยแพร่สารสนเทศที่เป็น ปัจจุบันไปยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและสื่อสาธารณะ

18 โดยสรุป ควรคณะกรรมการฯ / ทีมงาน รับผิดชอบ และควรมีการ ดำเนินเป็นทางการ ในลักษณะ งานประจำ ทีม / คณะกรรมการฯ ควรได้รับ การสนับสนุนอย่างเต็มที่จาก ผู้บริหาร

19


ดาวน์โหลด ppt การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ (Diseases & Health Hazard Surveillance ) เรวดี ศิรินคร สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การ มหาชน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google