งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การวัดผลและ ประเมินผล การศึกษา วิชาการจัดการสินค้า และสินค้าคงคลัง 24-2008.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การวัดผลและ ประเมินผล การศึกษา วิชาการจัดการสินค้า และสินค้าคงคลัง 24-2008."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การวัดผลและ ประเมินผล การศึกษา วิชาการจัดการสินค้า และสินค้าคงคลัง 24-2008

2 2 กำหนดให้นักศึกษาซึ่งลงทะเบียนวิชาการ จัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง ระดับ ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์เชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชัฏสวนสุนันทา โดยการวัดผลและประเมินผลการศึกษาจะใช้ วิธีการให้นักศึกษาจัดทำรายงานการค้นคว้า อิสระในหัวข้อ “ การลดต้นทุนโลจิสติกส์ใน สถานประกอบการ กรณีศึกษา ( ตามหัวข้อ ที่ต้องการศึกษา )” โดยให้นักศึกษาจัดทำเป็น รายงานกระดาษ A4 หนา 30 หน้า เป็นรายงาน เฉพาะบุคคล

3 3 หัวข้อที่ทำ ให้นักศึกษาวิชาการจัดการคลังสินค้าและสินค้า คงคลัง ที่บรรยายไปปรับปรุงในการประยุกต์ใช้ ในการลดต้นทุนการเก็บสินค้าหรือเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันขององค์กรนักศึกษา หน่วยงาน หรือสังกัดไม่ว่าเป็นธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ และหน่วย ราชการ หากไม่สามารถกำหนดในเชิงธุรกิจได้ก็ให้เขียน รายงานในลักษณะที่ว่าสามารถนำวิชาการที่ ศึกษาไปทำเป็นประโยชน์ในการเพิ่ม ประสิทธิภาพ และให้เกิดการบูรณาการใน องค์กรได้อย่างไร หากนักศึกษาเป็นข้าราชการหรือยังไม่ได้ ทำงานหรือไม่สามารถยกตัวอย่างในธุรกิจ ของจริงก็สามารถยกเป็นกรณีศึกษาตั้งเป็น โจทย์ตุ๊กตาได้

4 4 การทำรายงานจะต้องอยู่ ในกรอบ ดังนี้ 1. ที่มาและความสำคัญ ( จำนวน 10 หน้า 20 คะแนน ) 1) คลังสินค้าและสินค้าคงคลัง คืออะไร มี ความสำคัญอย่างไรต่อเศรษฐกิจและการ เติบโตของประเทศ 2) บทบาทของคลังสินค้าและสินค้าคงคลังต่อ การพัฒนาธุรกิจหรือองค์กรในภาพรวม 3) วิชาการจัดการกับวิชาโลจิสติกส์ มีความ เหมือน ความแตกต่างกันอย่างไร

5 5 2. เนื้อหา ( จำนวน 15 หน้า 50 คะแนน ) 1) ปัญหาในองค์กรของนักศึกษา ซึ่งเกี่ยวข้อง กับปัญหาทั่วไปของนักศึกษา 2) แนะวิธีการในการนำวิชาวิชาการจัดการ คลังสินค้าและสินค้าคงคลัง ไปใช้ในการ แก้ปัญหา โดยให้มีเนื้อหาครอบคลุมหลักว่า ด้วยวิชายุทธศาสตร์การจัดการ ประกอบด้วย แนวนโยบาย (Policy) เป้าหมาย (Goal) พันธกิจ (Mission) ยุทธศาสตร์ (Strategy) การปฏิบัติการ (Action Plan) และตัวชี้วัด (KPI)

6 6 3. สรุปข้อเสนอแนะอื่นๆ หรือ ข้อคิดเห็นของนักศึกษา ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการคลังสินค้า และสินค้าคงคลัง ( จำนวน 5 หน้า 10 คะแนน ) 4. คำนำ / บรรณานุกรม อ้างอิง / รายชื่อนักศึกษาและรหัส ประจำตัวและหลักสูตร ( อย่าง ละ 1 หน้า 5 คะแนน )

7 7 5. ให้นักศึกษาส่งรายงาน จำนวน 2 ชุด พร้อม โอนข้อมูลไว้ใน CD จำนวน 1 แผ่น 6. ทำปกและใส่สันแฟ้มใสลักษณะของ รายงาน ประกอบด้วย – ตัวอักษร Angsana New 16 – ระยะห่างบรรทัด 1 Enter – ใน 1 หน้าให้มีย่อหน้าได้ไม่เกิน 3 ย่อหน้า –1 ย่อหน้าไม่เกิน 1Tab – ระยะบน ระยะล่างห่างกัน 1 นิ้ว – ในรายงานให้มีรูปภาพและกราฟ รวมเนื้อที่แล้วไม่ เกิน 2 หน้ากระดาษ – สำหรับที่มาและความสำคัญ หากจะใช้ข้อความ เหมือนในชีทที่แจก จะต้องมีการเรียบเรียงเป็น ถ้อยคำของนักศึกษา

8 8 7. การส่งรายงานให้ส่งพร้อมกัน ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2551 เวลา 08.30 น. ซึ่งถือเสมือนว่าเป็นการส่ง ข้อสอบ 8. นักศึกษาสามารถดูตัวอย่าง (2 รายงาน ) ได้จาก www.tanitsorat.com ที่เมนู “ สำหรับนักศึกษา ” เลือก “ ตัวอย่าง รายงาน ” โดยเข้า password : supplychain แต่ห้ามทำหัวเรื่อง ตามตัวอย่าง www.tanitsorat.com

9 9 9. การนำเสนอหน้าชั้น โดยจะต้องทำ เป็น Presentation คนละประมาณ 10 นาที คะแนน 15 คะแนน โดยให้ จัดทำเป็นโครงร่างประมาณ 2-3 แผ่น เพื่อแจกให้กับเพื่อนนักศึกษา

10 10 2. สำหรับ นักศึกษา 3. ตัวอย่าง รายงาน 1.www.tanitsorat.com

11 11 ใส่ password : supplychain

12 12 นักศึกษาสามารถหาความรู้เพิ่มเติม ได้ที่ www. tanitsorat.com ผู้ประสานงาน คุณจตุพร จัตุพันธ์ โทรศัพท์ 0 2332 3940-9 ต่อ 1030 โทรสาร 0 2332 0754 e-mail : tanit@v- servegroup.comtanit@v- servegroup.com

13 13 END


ดาวน์โหลด ppt 1 การวัดผลและ ประเมินผล การศึกษา วิชาการจัดการสินค้า และสินค้าคงคลัง 24-2008.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google