งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทุจริตทางทะเบียน และบัตร อรรฆพล พิทักษ์วงศ์ นิติกร 7 หน. ก. ง. ปฏิบัติการตรวจ สทร. สน. บท. ปค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทุจริตทางทะเบียน และบัตร อรรฆพล พิทักษ์วงศ์ นิติกร 7 หน. ก. ง. ปฏิบัติการตรวจ สทร. สน. บท. ปค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทุจริตทางทะเบียน และบัตร อรรฆพล พิทักษ์วงศ์ นิติกร 7 หน. ก. ง. ปฏิบัติการตรวจ สทร. สน. บท. ปค.

2 การทุจริตทางทะเบียน และบัตร สาเหตุ สาเหตุ 1. ต้องการสวมตัวเป็นคน ไทย 2. ใช้สิทธิของคนไทย 3. หลบหนีการบังคับทาง กฎหมาย

3 การตรวจพบเหตุทุจริต การร้องเรียนของผู้เสียหาย, ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การร้องเรียนของผู้เสียหาย, ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รับแจ้งจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง รับแจ้งจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง หน่วยงานตรวจสอบพบเอง หน่วยงานตรวจสอบพบเอง หนังสือพิมพ์ สื่อสารมวลชน หนังสือพิมพ์ สื่อสารมวลชน อื่นฯ อื่นฯ

4 การตรวจสอบของ สทร. ตรวจสอบขั้นตอน การปฏิบัติงาน ตรวจสอบอำนาจ หน้าที่

5 ... ตรวจสอบการ ปฏิบัติงาน... 1. รับคำร้อง การวินิจฉัยคำร้อง ตาม ระเบียบ และ ป. วิฯ ปกครอง 2. ดำเนินการตามขั้นตอน ที่กำหนดไว้ ตั้งแต่รวบรวมเอกสารจนถึง ผู้มีอำนาจอนุมัติ และภายหลังคำสั่งของผู้ มีอำนาจอนุมัติ ผู้มีอำนาจอนุมัติ และภายหลังคำสั่งของผู้ มีอำนาจอนุมัติ 3. การจัดเก็บเอกสาร การตรวจสอบการ ปฏิบัติงานประจำวันจาก เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ 4. การรายงานตามปรกติ และกรณีพิเศษ 5. การจัดเก็บเอกสาร

6 ... ตรวจสอบอำนาจ หน้าที่... 1. ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานใน ตำแหน่งหน้าที่นั้นหรือไม่ 2. ลงนามถูกต้องตรงตามตำแหน่ง หรือไม่ เช่น นายทะเบียน ผู้ช่วยนายทะเบียน ปลัดอำเภอ นายอำเภอ พนักงาน เจ้าหน้าที่ฯ 3. เป็นผู้มีอำนาจตามที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ เกี่ยวกับเรื่องนั้นกำหนดไว้หรือไม่

7 การดำเนินการเมื่อพบ เหตุทุจริต ของสำนักทะเบียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ปกปิด ที่ มท 0310.1/ ว 8 ลงวันที่ 19 มกราคม 2544 หนังสือสำนักทะเบียนกลาง ที่ มท 0310.1/ ว 6 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2544

8 ... สรุปหนังสือสั่งการ ทั้ง 2 ฉบับ... จำหน่าย ยกเลิก เพิกถอน / บันทึกเหตุทุจริต / ปรับปรุง รายการบุคคลให้กลับสู่สภาพ เดิม แจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำ ความผิด ผู้ร่วมกระทำความผิด ทุกคนทุกข้อหา ตรวจสอบค้นหาความ รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ จังหวัดต้องทำความเห็นมาด้วย

9 การดำเนินการด้านอื่น ๆ เมื่อเกิดเหตุ หรือได้รับแจ้ง จาก ปค. ให้ตรวจสอบ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน แต่ขยายได้ 3 ครั้ง รวม 60 วัน หากพ้นกำหนดการแจ้งเตือน ครั้งต่อไป ปค. จะดำเนินการทาง วินัยกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ การยุติเรื่องอย่างสมบูรณ์ เป็น ความเห็นชอบของ อปค.

10 ... หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง... มท. 0307.1/ ว 6607 ลว 14 พ. ย. 49 ( การ ดำเนินคดีอาญาฯ ) มท. 0309/ ว 1919 ลว 18 ส. ค. 35 ( การจัดทำ บัตรฯ ) มท. 0310.3/ ว 2086 ลว 14 ส. ค.39 ( การ จัดทำบัตร ) มท. 0310.1/ ว 63 ลว 8 ม. ค. 47 ( ซักซ้อมการ ปฏิบัติเมื่อพบเหตุฯ ) มท. 0309.1/ ว 66 ลว 15 พ. ย. 47 ( ควบคุม รหัสผ่านฯ ) มท. 0309.1/ ว 53 ลว 17 ก. ค. 49 ( มาตรการ ป้องกันการทุจริต ย้ายที่อยู่ปลายทาง สวมตัวทำบัตร เพิ่มชื่อฯ )


ดาวน์โหลด ppt การทุจริตทางทะเบียน และบัตร อรรฆพล พิทักษ์วงศ์ นิติกร 7 หน. ก. ง. ปฏิบัติการตรวจ สทร. สน. บท. ปค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google