งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทุจริตทางทะเบียนและบัตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทุจริตทางทะเบียนและบัตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทุจริตทางทะเบียนและบัตร
อรรฆพล พิทักษ์วงศ์ นิติกร 7 หน.ก.ง. ปฏิบัติการตรวจ สทร. สน.บท. ปค.

2 การทุจริตทางทะเบียนและบัตร
สาเหตุ 1. ต้องการสวมตัวเป็นคนไทย 2. ใช้สิทธิของคนไทย 3. หลบหนีการบังคับทางกฎหมาย

3 การตรวจพบเหตุทุจริต การร้องเรียนของผู้เสียหาย,ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
รับแจ้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานตรวจสอบพบเอง หนังสือพิมพ์ สื่อสารมวลชน อื่นฯ

4 การตรวจสอบของ สทร. ตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตรวจสอบอำนาจหน้าที่

5 ...ตรวจสอบการปฏิบัติงาน...
1. รับคำร้อง การวินิจฉัยคำร้อง ตามระเบียบ และ ป.วิฯ ปกครอง 2. ดำเนินการตามขั้นตอน ที่กำหนดไว้ตั้งแต่รวบรวมเอกสารจนถึง ผู้มีอำนาจอนุมัติ และภายหลังคำสั่งของผู้มีอำนาจอนุมัติ 3. การจัดเก็บเอกสาร การตรวจสอบการปฏิบัติงานประจำวันจาก เครื่องคอมพิวเตอร์ 4. การรายงานตามปรกติ และกรณีพิเศษ 5. การจัดเก็บเอกสาร

6 ...ตรวจสอบอำนาจหน้าที่... 1. ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่นั้นหรือไม่ 2. ลงนามถูกต้องตรงตามตำแหน่งหรือไม่ เช่น นายทะเบียน ผู้ช่วยนายทะเบียน ปลัดอำเภอ นายอำเภอ พนักงาน เจ้าหน้าที่ฯ 3. เป็นผู้มีอำนาจตามที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ เกี่ยวกับเรื่องนั้นกำหนดไว้หรือไม่

7 การดำเนินการเมื่อพบเหตุทุจริต ของสำนักทะเบียน
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ปกปิด ที่ มท /ว 8 ลงวันที่ 19 มกราคม 2544 หนังสือสำนักทะเบียนกลาง ที่ มท /ว 6 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2544

8 ...สรุปหนังสือสั่งการทั้ง 2 ฉบับ...
จำหน่าย ยกเลิก เพิกถอน /บันทึกเหตุทุจริต/ปรับปรุงรายการบุคคลให้กลับสู่สภาพเดิม แจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด ผู้ร่วมกระทำความผิดทุกคนทุกข้อหา ตรวจสอบค้นหาความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ จังหวัดต้องทำความเห็นมาด้วย

9 การดำเนินการด้านอื่น ๆ
เมื่อเกิดเหตุ หรือได้รับแจ้งจาก ปค ให้ตรวจสอบ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน แต่ขยายได้ 3 ครั้ง รวม 60 วัน หากพ้นกำหนดการแจ้งเตือนครั้งต่อไป ปค. จะดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ การยุติเรื่องอย่างสมบูรณ์เป็น ความเห็นชอบของ อปค.

10 ...หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง...
มท /ว 6607 ลว 14 พ.ย. 49 (การดำเนินคดีอาญาฯ) มท. 0309/ว 1919 ลว 18 ส.ค. 35 (การจัดทำบัตรฯ) มท /ว 2086 ลว 14 ส.ค.39 (การจัดทำบัตร) มท /ว 63 ลว 8 ม.ค. 47 (ซักซ้อมการปฏิบัติเมื่อพบเหตุฯ) มท /ว 66 ลว 15 พ.ย. 47 (ควบคุมรหัสผ่านฯ) มท /ว 53 ลว 17 ก.ค. 49 (มาตรการป้องกันการทุจริต ย้ายที่อยู่ปลายทาง สวมตัวทำบัตร เพิ่มชื่อฯ)


ดาวน์โหลด ppt การทุจริตทางทะเบียนและบัตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google