งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 การใช้ตัว ดำเนินการ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิค ฉะเชิงเทรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 การใช้ตัว ดำเนินการ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิค ฉะเชิงเทรา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 การใช้ตัว ดำเนินการ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิค ฉะเชิงเทรา

2 ตัวดำเนินการทาง คณิตศาสตร์ (operator) กำหนดค่า num1 = 5, num2=3 และ num3=-2 Result=num1- num2; Result=num1- num3; Result=num1* num2; Result=num1* num3; Result=num1/ num2; Result=num1/ num3; Result=num1 %num2; Result=num1 %num3;

3 ลำดับความสำคัญของ Operators

4 เขียนโปรแกรมทดสอบการใช้งาน Operator  เขียนโปรแกรมบวกเลขสองจำนวน

5 เขียนโปรแกรมทดสอบการใช้งาน Operator  โปรแกรมแปลงหน่วยกิโลเมตร เป็นเมตร และเซนติเมตร ตามลำดับ

6 เขียนโปรแกรมทดสอบการใช้งาน Operator  โปรแกรมแปลงหน่วยกิโลเมตร เป็นเมตร และเซนติเมตร ตามลำดับ

7 เขียนโปรแกรมทดสอบการใช้งาน Operator  จงเขียนโปรแกรมแปลงหน่วยจากชั่วโมง เป็นนาที และ วินาที

8 ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ : Comparison Operator

9 เขียนโปรแกรมทดสอบการทำงานของ ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ  จงเขียนโปรแกรมเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวน ว่ามีค่า มากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากันหรือไม่

10 ตัวอย่าง  „ กำหนดค่า a = 5, b=7 และ c=9  ถ้า == ‹ จะเป็นการเปรียบเทียบ แต่ถ้า = ‡ คือกำหนดค่า

11 ตัวดำเนินการตรรกศาสตร์ : Logical Operator:

12 ตัวอย่าง

13 ตัวดำเนินการเชิงบิต : Bitwise Logical Operator

14 การแปลงชนิดของข้อมูล  เนื่องจากข้อมูลแต่ละชนิดของออบเจ็กต์ และ ภาษา C# นั้นเข้มงวดเรื่องชนิดข้อมูลมาก จึงทำ ให้เราไม่สามารถนำข้อมูลต่างชนิดมาใช้งาน ร่วมกันได้โดยตรง แต่จะต้องนำมาแปลงให้เป็น ข้อมูลเดียวกันก่อน โดยวิธีการแปลงข้อมูลนั้น ทำได้ 4 วิธี ดังนี้  1. Implicit conversion  2. Explicit conversion  3. การใช้เมธอด parse  4. ใช้งานออบเจ็กต์ Convert

15 Implicit conversion  วิธีนี้เป็นการแปลงข้อมูลโดยไม่ชัดเจน เป็นการ แปลงข้อมูลที่จะแปลงข้อมูลประเภทเดียวกัน แต่ใช้พื้นที่การเก็บไม่เท่ากัน ซึ่งจะแปลงได้ ถูกต้องก็ต่อเมื่อแปลงจากชนิดที่ใช้พื้นที่ขนาด เล็กไปสู่ชนิดที่พื้นที่ใหญ่กว่า  ตัวอย่าง short var1 = 42; short var2 = 17; long total = var1+var2; MessageBox.Show(total.toString());

16 Explicit conversion  เป็นการแปลงข้อมูลให้เกิดความชัดเจน หรือ เรียกว่า cast โดยการระบุชนิดข้อมูลไว้หน้าชื่อ ตัวแปรที่จะแปลง ซึ่งจะครอบด้วยวงเล็บเพื่อ แยกชนิดข้อมูลชื่อกับตัวแปร  ตัวอย่าง float num1=12.4f; int num2=(int)(num1);

17 การใช้เมธอด parse  เมธอด parse จะใช้แปลงข้อมูลชนิด string ไป เป็นค่าตัวเลขที่ตรงกับข้อความนั้นๆ ซึ่งจะ ทำงานตรงข้ามกับเมธอด toString นั่นเอง  ตัวอย่าง string str; string age=“17”; int i = int.Parse(age); MessageBox.Show(“ อายุ =”+ i.toString());

18 ใช้งานออบเจ็กต์ Convert  ออบเจ็กต์ convert จะช่วยแปลงข้อมูลชนิดหนึ่ง ไปสู่ข้อมูลอีกชนิดหนึ่งที่ต้องการ  ตัวอย่าง  Double val1 = 24.56;  Long Lvar1=convert.ToInt(val1);  MessageBox.Show(“ การแปลง double เป็น integer”+ Lvar1);

19 ทดลองเขียนโปรแกรม  จงเขียนโปรแกรมคำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยม โดยมีหน้าจอ ดังนี้


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 การใช้ตัว ดำเนินการ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิค ฉะเชิงเทรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google