งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 การใช้ตัวดำเนินการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 การใช้ตัวดำเนินการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 การใช้ตัวดำเนินการ
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

2 ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (operator)
Result=num1-num2; Result=num1-num3; Result=num1*num2; Result=num1*num3; Result=num1/num2; Result=num1/num3; Result=num1%num2; Result=num1%num3; กำหนดค่า num1 = 5 , num2=3 และ num3=-2

3 ลำดับความสำคัญของ Operators

4 เขียนโปรแกรมทดสอบการใช้งาน Operator
เขียนโปรแกรมบวกเลขสองจำนวน

5 เขียนโปรแกรมทดสอบการใช้งาน Operator
โปรแกรมแปลงหน่วยกิโลเมตร เป็นเมตร และเซนติเมตร ตามลำดับ

6 เขียนโปรแกรมทดสอบการใช้งาน Operator
โปรแกรมแปลงหน่วยกิโลเมตร เป็นเมตร และเซนติเมตร ตามลำดับ

7 เขียนโปรแกรมทดสอบการใช้งาน Operator
จงเขียนโปรแกรมแปลงหน่วยจากชั่วโมง เป็นนาที และวินาที

8 ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ : Comparison Operator

9 เขียนโปรแกรมทดสอบการทำงานของตัวดำเนินการเปรียบเทียบ
จงเขียนโปรแกรมเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวน ว่ามีค่ามากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากัน หรือไม่

10 ตัวอย่าง „กำหนดค่า a = 5, b=7 และ c=9
ถ้า == ‹จะเป็นการเปรียบเทียบ แต่ถ้า = ‡คือกำหนดค่า

11 ตัวดำเนินการตรรกศาสตร์ : Logical Operator:

12 ตัวอย่าง

13 ตัวดำเนินการเชิงบิต : Bitwise Logical Operator

14 การแปลงชนิดของข้อมูล
เนื่องจากข้อมูลแต่ละชนิดของออบเจ็กต์ และภาษา C# นั้นเข้มงวดเรื่อง ชนิดข้อมูลมาก จึงทำให้เราไม่สามารถนำข้อมูลต่างชนิดมาใช้งาน ร่วมกันได้โดยตรง แต่จะต้องนำมาแปลงให้เป็นข้อมูลเดียวกันก่อน โดย วิธีการแปลงข้อมูลนั้นทำได้ 4 วิธี ดังนี้ 1. Implicit conversion 2. Explicit conversion 3. การใช้เมธอด parse 4. ใช้งานออบเจ็กต์ Convert

15 Implicit conversion วิธีนี้เป็นการแปลงข้อมูลโดยไม่ชัดเจน เป็นการแปลงข้อมูลที่จะแปลง ข้อมูลประเภทเดียวกัน แต่ใช้พื้นที่การเก็บไม่เท่ากัน ซึ่งจะแปลงได้ ถูกต้องก็ต่อเมื่อแปลงจากชนิดที่ใช้พื้นที่ขนาดเล็กไปสู่ชนิดที่พื้นที่ใหญ่ กว่า ตัวอย่าง short var1 = 42; short var2 = 17; long total = var1+var2; MessageBox.Show(total.toString());

16 Explicit conversion เป็นการแปลงข้อมูลให้เกิดความชัดเจน หรือเรียกว่า cast โดยการระบุ ชนิดข้อมูลไว้หน้าชื่อตัวแปรที่จะแปลง ซึ่งจะครอบด้วยวงเล็บเพื่อแยก ชนิดข้อมูลชื่อกับตัวแปร ตัวอย่าง float num1=12.4f; int num2=(int)(num1);

17 การใช้เมธอด parse เมธอด parse จะใช้แปลงข้อมูลชนิด string ไปเป็นค่าตัวเลขที่ตรงกับ ข้อความนั้นๆ ซึ่งจะทำงานตรงข้ามกับเมธอด toString นั่นเอง ตัวอย่าง string str; string age=“17”; int i = int.Parse(age); MessageBox.Show(“อายุ =”+ i.toString());

18 ใช้งานออบเจ็กต์ Convert
ตัวอย่าง Double val1 = 24.56; Long Lvar1=convert.ToInt(val1); MessageBox.Show(“การแปลง double เป็น integer”+ Lvar1);

19 ทดลองเขียนโปรแกรม จงเขียนโปรแกรมคำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยม โดยมีหน้าจอดังนี้


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 การใช้ตัวดำเนินการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google